ግብሪ ሓዋርያት 5

1ሓናንያ ዝስሙ ሓደ ሰብኣይ ምስ ሰጲራ እትብሃል ሰበይቱ መሬቱ ሸጠ። 2ምስ ሰበይቱ ተማኺሩ ድማ ኻብቲ ዋግኡ መቒሉ ኣትረፈ፤ ነቲ ሓደ ምቃል ጥራሕ ድማ ንሓዋርያት ኣረከበ። 3ጴጥሮስ ከዓ ኸምዙይ በሎ፦  ኦ ሓናንያ! ንመንፈስ ቅዱስ ክተታልል ካብ ዋጋ እቲ መሬት መቒልካ ኽትኃብእ ከመይ ሰይጣን ኣብ ልብኻ መልኦ? 4እንተይተሸጠስ ናትካዶ ኣይነበረን? ምስ ሸጥካዮኸ ኣብ ኢድካዶ ኣይነበረን? ከመይ ጌርካ ነዝ ነገርዙይ ብልብኻ ሓሰብካዮ? ንሰብ ዘይኮነስ ንእግዚኣብሔር ኢኻ ኣታሊልካ ዘለኻ። 5ሓናንያ እዝ ቓል እዙይ ምስ ሰምዐ ወዲቑ ሞተ። እቶም ነዙይ ዝሰምዑ ዂሎም ከዓ የመና ፈርሑ። 6ካብኣቶም ኣጓብዝ ተሢኦም ገነዝዎ፤ ተሸኪሞም ኣውፂኦምውን ቀበርዎ። 7ድኅሪ ሠለስተ ሰዓት ኣቢሉ ሰበይቱ እቲ ዝኾነ እንተይፈለጠት ኣተወት። 8ጴጥሮስ ከዓ  እስኪ ንገርኒ፤ ንመሬትኩም በዝ ኽንድዙይ ዲኹም ዝሸጥኩምዎ? ኢሉ ጠየቓ፤ ንሳ ድማ  እወ ብኽንድኡ እዩ በለቶ። 9ጴጥሮስ ድማ  ከመይከ ንመንፈሰ እግዚኣብሔር ክትፈታተንዎ ሓበርኩም? ኣእጋር እቶም ንሰብኣይኪ ዝቐበሩ እኒሆም ኣብ በሪ ኣለዉ፤ ንኣኺውን ከውጽኡኺ እዮም በላ። 10ሽዑ ንሽዑ ኣብ ትሕቲ እግሩ ወዲቓ ሞተት። እቶም ኣጓብዝ ምስ ኣተዉ ሞይታ ስለ ዝጸንሐቶም ተሸኪሞም ወሲዶም ኣብ ጥቓ ሰብኣያ ቐበርዋ። 11ኣብ ኲላ እታ ቤተ ክርስቲያንን ኣብቶም ነዝ ነገርዙይ ዝሰምዑ ዂሎምን ከዓ ዓብዪ ፍርሓት ኮነ። 12ብዙኅ ምልክትን ተኣምራትን ብኢድ ሓዋርያት ኣብ ማእኸል እቲ ሕዝቢ ተገብረ፤ ኲላቶም ድማ ብሓንቲ ልቢ ሓቢሮም ኣብ ገበላ ሰሎሞን ይእከቡ ነበሩ። 13እቲ ሕዝቢ የመና የኽብሮም እንተነበረ እኳ ካብቶም ካልኦት ክሕወሶም ዝደፈረ ሓደኳ ኣይነበረን። 14ካብ ቅድም ብዝበለጸ ብዙሓት ሰብኡትን ኣንስትን ብጐይታ እናኣመኑ ናብኣቶም ይውሰኽዎም ነበሩ። 15ጴጥሮስ ክሓልፍ እንተሎ ጽላሎቱ ንኽዓርፎም ነቶም ሕሙማት ብዓራታትን ብቓሬዛታትን ፀይሮም የምጽእዎም እሞ ኣብቲ ኣደባባይ የንብርዎም ነበሩ። 16ካብተን ኣብ ከባቢ ኢየሩሳሌም ዝነበራ ኸተማታት ድማ ብዙኃት ሰባት ሕሙማትን ኣጋንንቲ ዝኃደርዎምን ኂዞም ይመጹ ነበሩ። ኲሎም ከዓ ይሓውዩ ነበሩ። 17ሽዑ እቲ ሊቀ ካህናትን እቶም ምስኡ ዝነበሩን ኲሎም ወገን ሰዱቃውያንን ቅንኣት መሊእዎም ተሥኡ። 18ንሓዋርያት ኂዞም ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተውዎም። 19መልኣኽ እግዚኣብሔር ግና ብለይቲ ነቲ ማዕጾ ቤት ማእሰርቲ ኸፊቱ ኣውፅኦምሞ፤ 20 ኺዱ! ኣብ ቤተ መቕደስ ደው ኢልኩም ነዝ ናይ ሕይወት ቃል ንሕዝቢ ንገሩ! ድማ በሎም። 21ሓዋርያት ነዙይ ምስ ሰምዑ  ኣንጊሆም ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዮም መሃሩ። እቲ ሊቀ ካህናትን እቶም ምስኡ ዝነበሩን መጺኦም ነቲ መጋባእያን ነቶም ሽማግለታት ደቂ እስራኤልን ክእከቡ ጸውዕዎም። ንሓዋርያት ከምጽእዎም ድማ ናብ ቤት ማእሰርቲ ለኣኹ። 22እቶም ሓሻኽር ግና ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ምስ በጽሑ ሰኣንዎም። ተመሊሶም ድማ፦ 23 እቲ ቤት ማእሰርቲ ተዓጽዩ እቲ ማዕፆ ድማ ብዝግባእ ተሸጕሩ እቶም ሓለውቲውን ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሎም ጸኒሖምና፤ ምስ ከፈትናዮ ግና ሓደኳ ኣይረኸብናን ኢሎም ነገርዎም። 24እቲ ሓለቓ ሓለውቲ ቤተ መቕደስን ሊቃነ ካህናትን እዝ ነገር እዙይ ምስ ሰምዑ  እዙይ እንታይ ኮን ይኸውን? ኢሎም ብዛዕባኦም ዝብልዎ ሰኣኑ። 25ሓደ መጺኡ ግና እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘእተኹምዎም ሰባት እኔዉ  ኣብ ቤተ መቕደስ ደው ኢሎም ንሕዝቢ ይምህሩ ኣለዉ ኢሉ ነገሮም። 26ሽዑ እቲ ሓለቓ ሓለውቲ ቤተ መቕደስ ምስቶም ሓሻኽር ከይዱ ኣምጽኦም። እንተምጽእዎምውን ብኃይሊ ዘይኮነስ ብምቅብጣር እዩ፤ ንሱውን እቲ ሕዝቢ ብእምኒ ኸይቐትሎም ስለ ዝፈርሑ እዩ። 27ምሰምጽእዎም ኣብቲ መጋባእያ ደው ኣበልዎም፤ እቲ ሊቀ ካህናት ከዓ 28 ብስም እዝ ሰብ እዙይ ከይትምህሩዶ ብጽኑዕ ኸልኪልናኩም ኣይነበርናን? እንሆ ኸዓ ንኢየሩሳሌም ብትምህርትኹም መላእኹምዋ። ነዝ ሰብ እዙይ ንሕና ኸም ዝቐተልናዮ ጌርኩም ክተርእዩ ዲኹም ትደልዩ ዘለኹም? ኢሉ ጠየቖም። 29ጴጥሮስን ሓዋርያትን ግና ኸምዙይ ኢሎም መለሱሎም፦  ካብ ንሰብስ ንእግዚኣብሔር ክንእዘዝ እዩ ዝግባእ። 30ነቲ ንስኻትኩም ኣብ ዕንፀይቲ ሰቒልኩም ዝቐተልኩምዎ ኢየሱስ ኣምላኽ ኣቦታትና ኣተሥኦ። 31ንእስራኤል ንስሓን ኅድገት ኃጢኣትን ምእንቲ ኽህቦም እግዚኣብሔር ንእኡ መራሕን መድኃንን ገይሩ ናብ የማኑ ልዕል ኣበሎ። 32ንሕና ናይዝ ነገር እዙይ ምስክር ኢና፤ እቲ እግዚኣብሔር ነቶም ዝእዘዝዎ ዝሃቦም መንፈስ ቅዱስውን ምስክር እዩ። 33ንሳቶም ነዙይ ምስ ሰምዑ ተቖጥዑ ንሓዋርያትውን ክቐትልዎም ደለዩ። 34እንተኾነ ሓደ ገማልያል ዝስሙ ፈሪሳዊ መምህር ሕጊ ብዂሉ ሕዝቢውን ክቡር ንሓዋርያት ሓንሳእ ኣብ ደገ ኸጽንሕዎም ኣዘዘ። 35ከምዙይ ድማ በሎም፦  ኣቱም ሰብ እስራኤል! ብዛዕባ እዝ ኣብዞም ሰባት እዚኣቶም ክትገብርዎ እትሓስብዎ ዘለኹም ነገር ተጠንቀቑሉ። 36ቅድሚ ሕዚውን ቴዎዳስ ኣነ ዓብዪ እየ ኢሉ ተሢኡ ነይሩ፤ ኣርባዕተ ሚእቲ ዝኣኽሉ ሰባት ከዓ ተኸተልዎ። እንተኾነ ንሱ ተቐትለ፤ እቶም ሰዓብቱ ድማ ኲሎም ተበቲኖም ጠፍኡ። 37ብድኅሪኡ ኸዓ ብጊዜ እቲ ሕዝቢ ዝተጽሓፈሉ ዘመን ይሁዳ በዓል ገሊላ ተሥአ፤ ብዙኅ ሕዝቢ ድማ ኣስድዐ፤ ንሱ ተቐተለ፤ እቶም ዝሰዓብዎ ዂሎም ድማ ተበተኑ። 38ሕዚ ኸዓ እነግረኩም ኣለኹ፤ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ኅደግዎም፤ ኣይትንክእዎም፤ እዝ ምኽሪ እዙይን እዝ ግብሪ እዙይን ካብ ሰብ እንተ ኾይኑ ኽፈርስ እዩ። 39ናይ እግዚኣብሔር እንተ ድኣ ኾይኑ ግና ነዞም ሰባት እዚኣቶም ክተጥፍእዎም ኣይትኽእሉን ኢኹም፤ ምስ እግዚኣብሔር ምብኣስ ከይኾነኩም! 40ነቲ ምኽሩ ተቐበልዎ፤ ንሓዋርያት ግና ጸዊዖም ገረፍዎም፤ ብስም ኢየሱስ ከይናገሩ ኣዚዞም ከዓ ኃደግዎም። 41ንሳቶም ግና ምእንቲ ስም ኢየሱስ ውርደት ንምቕባል ብቑዓት ኮይኖም ስለ ዝተረኽቡ ካብቲ መጋባእያ እናተሓጐሱ ወፁ። 42በብመዓልቱ ኣብ ቤተ መቕደስን ገዛ ገዛ እናዞሩን ኢየሱስ ክርስቶስ መሢሕ ከም ዝኾነ እንተየብኰሩ ይምህሩን የብሥሩን ነበሩ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\