ግብሪ ሓዋርያት 7

1እቲ ሊቀ ካህናት ንእስጢፋኖስ እዝ ነገር ከምዙይ ዲዩ? ኢሉ ጠየቖ። 2ንሱ ድማ ኸምዙይ ኢሉ መለሰ፦  ኣቱም ኣኅዋትናን ኣቦታትናን ስምዑ ። ነቦና ኣብርሃም ኣብ ካራን እንተይተቐመጠ ገና ኣብ መሶጶታምያ እንተሎ ናይ ክብሪ ኣምላኽ ተርአዮ እሞ 3ካብ ምድርኻን ካብ ኣዝማድካን ውፃእ፤ ናብቲ ኣነ ዘርእየካ ምድሪውን ኪድ› በሎ። 4ሽዑ ኻብ ምድሪ ከለዳውያን ወፂኡ ኣብ ካራን ተቐመጠ። ኣቦኡ ምስ ሞተ ኸዓ እግዚኣብሔር ካብኡ ናብዛ ሕዚ እትነብሩላ ዘለኹም ምድሪ ኣግዓዞ። 5ኣብኣ ኽንዲ መርገጽ እግሪ እትኣክል እኳ ርስቲ ኣይሃቦን፤ እንተኾነ ውሉድ ዘይብሉ እንተሎ እታ ምድሪ ንእኡን ብድኅሪኡውን ንዘርኡን ከም ዘውርሶ ተስፋ ሃቦ። 6እግዚኣብሔር ድማ ኸምዙይ ኢሉ ተዛረቦ፦ ዘርእኻ ኣብ ካልእ ዓዲ ስደተኛታት ክኾኑ እዮም፤ ነርባዕተ ሚእቲ ዓመት ከዓ ከም ባርያ ኽገፍዕዎምን ከሳቕይዎምን እዮም። 7ኣነ ግና ነቶም ዝገዝእዎም ሕዝቢ ኽፈርዶም እየ› ከምኡውን እግዚኣብሔር ብድኅርዙይ ካብኡ ወፂኦም ኣብዛ ሥፍራ እዚኣ ኸምልኹኒ እዮም።› 8ኪዳን ከም ዝኣተወሉ ኸርኢ ድማ ናይ ግርዘት ሥርዓት ሃቦ። ኣብርሃም ከዓ ንይስሓቅ ምስ ወለደ ብሻምነይቲ መዓልቲ ገረዞ፤ ይስሓቅ ድማ ንያዕቆብ ያዕቆብ ከዓ ነቶም ዓሠርተ ኽልተ ኣቦታት ነገደ እስራኤል። 9 እቶም ቀዳሞት ኣቦታት ነገደ እስራኤል ድማ ንዮሴፍ ስለ ዝቐንኡሉ ናብ ግብጺ ሸጥዎ፤ እግዚኣብሔር ግና ምስኡ ነበረ። 10ካብ ኲሉ መከራኡ ኸዓ ኣውጽኦ፤ ኣብ ቕድሚ ፈርዖን ንጉሥ ግብጺ ድማ ሞገስን ጥበብን ሃቦ፤ ንሱውን ኣብ ግብጽን ኣብ ኲሉ ቤቱን ኣዛዚ ገይሩ ሸሞ። 11ኣብ ኲሉ ግብጽን ከነኣንን ከዓ ጥሜትን ብዙኅ መከራን ኮነ፤ ኣቦታትና ድማ ዝምገብዎ ሰኣኑ። 12ሽዑ ያዕቆብ ኣብ ግብጺ እኽሊ ኸም ዝርከብ ምስ ሰምዐ ነቦታትና ንመጀመሪያ ጊዜ ለኣኾም። 13ኣብ ካልኣይ መንገዶም ከዓ ዮሴፍ ነኅዋቱ መን ከም ዝኾነ ነገሮም። ዓሌቱውን ብፈርዖን ተፈለጠ። 14ዮሴፍ ድማ ነቦኡ ያዕቆብን ነቶም ሰብዓን ኃሙሽተን ዝኾኑ ዂሎም ኣዝማዱን ልኢኹ ጸውዖም። 15ያዕቆብ ድማ ናብ ግብጺ ወረደ፤ ንሱ ሞተ ኣቦታትናውን ሞቱ። 16ናብ ሰኬም ኣግዓዝዎም፤ ኣብቲ ኣብርሃም ካብ ደቂ ኤሞር ብወርቂ ዝዓደጎ መቓብር ኣብ ሰኬም ድማ ቐበርዎም። 17- 18 እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ብማሕላ ዝሃቦ ዘመን ተስፋ እናቐረበ ምስ ኸደ ኣብ ግብጺ ኸዓ ንዮሴፍ ዘይፈልጥ ካልእ ንጉሥ ክሳዕ ዝነግሥ እቲ ሕዝቢ ኣብ ግብጺ እናበዝኀን እናሰፍሐን ከደ። 19እዝ ንጉሥ እዙይ እቶም ሕፃናቶም ብሕይወት ምእንቲ ኸይነብሩ ኣብ ልዕሊ ዓሌትና ብተንኰል ተልዒሉ ነቦታትና ኽሳዕ ናብ ምድርባይ ደቆም ዝበጽሑ ገፍዖም። 20ሙሴ ድማ በቲ ዘመን እቱይ ተወልደ፤ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርውን ምልኩዕ ነበረ፤ ሠለስተ ወርኂ ድማ ኣብ እንዳ ኣቦኡ ጸንሐ። 21ምስ ተደርበየ ጓል ፈርኦን ኣልዒላ ወዳ ክኸውን ኣዕበየቶ። 22ሙሴ ድማ ዂሉ ጥበብ ግብጻውያን ተምሃረ፤ ብቓሉን ብሥርሑን ከዓ ኃያል ነበረ። 23 ሙሴ ወዲ ኣርብዓ ዓመት ምስ ኮነ ነኅዋቱ ደቂ እስራኤል ክርእዮም ብልቡ ሓሰበ። 24ሓደ ኻብቶም ኣኅዋቱ እንትግፋዕ ምስ ረአየ ዘርዩ ነቲ ግብጻዊ ብምቕታል ሕነ ፈደየሉ። 25እግዚኣብሔር ብኢዱ ገይሩ ኸድኅኖም ከም ዝደለየ ኣኅዋቱ ዝፈልጡ መሲልዎ ነበረ፤ እንተኾነ ንሳቶም ኣይተረድኡን። 26ንጽባሒቱ ኽልተ ኻብቶም ኣኅዋቱ ኽበኣሱ እንተለዉ ረኸቦም፤ ከተዓርቖም ደልዩ ኸዓ ኣቱም ሰባት ንስኻትኩምስ ኣኅዋት ኢኹም፤ ስለምንታይከ ንስንሳትኩም ትበኣሱ› በሎም። 27እቲ ንብጻዩ ዝዕምፆ ዝነበረ ግና ኸምዙይ በሎ፦ ንኣኻ ኣብ ልዕሌና ሓለቓን ፈራድን ገይሩ መን ሸመካ? 28ከምቲ ትማሊ ነቲ ግብጻዊ ዝቐተልካዮ ንኣይውን ክትቐትለኒዶ ደሊኻ?› በሎ። 29ሙሴ እዝ ዘረባዙይ ምስ ሰምዐ ሃደመ፤ ኣብ ምድሪ ምድያም ድማ ስደተኛ ኾይኑ ተቐመጠ፤ ኣብኡ ኸዓ ኽልተ ቖልዑ ወለደ። 30 ኣብ ምድያም ኣርብዓ ዓመት ምስ ተቐመጠ ድማ ኣብ ምድረ በዳ ደብረ ሲና መልኣኽ እግዚኣብሔር ብዝነድድ ቈጥቋጥ ተርኣዮ። 31ሙሴ ነዝ ትርኢት እዙይ ምስ ረአየ ተገረመ፤ ክጥምቶ እንተ ቐረበ ድማ፦ 32ኣነ ኣምላኽ ኣቦታትካ ኣምላኽ ኣብርሃምን ይስሓቅን ያዕቆብን እየ› ዝብል ድምፂ እግዚኣብሔር ሰምዐ። ሽዑ ሙሴ ኣንቀጥቀጠ፤ ክጥምት ከዓ ኣይደፈረን። 33እግዚኣብሔር ድማ እዛ ደው ኢልካላ ዘለኻ ቦታ ቕድስቲ ምድሪ እያ እሞ ኣሣእንካ ኻብ እግርኻ ኣውፅእ። 34ናይቶም ኣብ ግብጺ ዘለዉ ሕዝበይ ግፍዒ ብርግጽ ረአኹ፤ ገዓሮምውን ሰማዕኹ፤ ከድኅኖም ድማ ወረድኩ፤ ሕዚ ኸዓ ነዓ ናብ ግብጺ ኽልእኸካ እየ› በሎ። 35 ነዝ ኣባና ሓለቓን ፈራድን ገይሩ መን እዩ ዝሸመካ?› ኢሎም ዝኸሓድዎ ሙሴ ንእኡ እግዚኣብሔር ኣብ ቈጥቋጥ ብዝተርኣዮ መልኣኽ ገይሩ ሓለቓን መውጽኢ ሓራን ምእንቲ ክኸውን ለኣኾ። 36ንሱ ኸዓ ኣብ ግብጽን ኣብ ባሕሪ ኤርትራን ነርብዓ ዓመት ዝኣክል ኣብ ምድረ በዳ ምልክትን ተኣምራትን እናገበረ ኣውፅኦም። 37 እዝ ሙሴ እዙይ እዩ ንደቂ እስራኤል ከምቲ ንኣይ ዘተሥአ እግዚኣብሔር ካብ ኣኅዋትኩም ከማይ ነቢይ ከተሥአልኩም እዩ› ዝበሎም። 38ኣብ ምድረ በዳ ምስቲ ማኅበርን ምስቲ ኣብ ደብረ ሲና ዝተዛረቦ መልኣኽን ምሰቦታትናን ዝነበረ ናባና ንኸመኃላልፎ ድማ ናይ ሕይወት ቃል ዝተቐበለ ንሱ ሙሴ እዩ። 39ንእኡ ኣቦታትና ኣበይዎ እምበር ክእዘዝዎ ኣይደለዩን፤ ብልቦምውን ናብ ግብጺ ተመለሱ። 40ንኣሮን ድማ እቲ ኻብ ምድሪ ግብጺ ዘውፅአና ሙሴ እንታይ ከም ዝኾነ ስለ ዘይንፈልጥ ቀቅድሜና ዝመርሑና ኣማልኽቲ ግበረልና› በልዎ። 41በቲ ቕነ እቱይ ብምስሊ ምራኽ ጣዖት ኣቖሙ፤ መሥዋዕቲ ድማ ሠውዑ ሉ፤ ብሥራሕ ኣእዳዎም ድማ ደስ በሎም። 42እግዚኣብሔር ከዓ ኻብኣቶም ረኃቐ፤ ንኸዋኽብቲ ሰማይ ከምልኹ ኸዓ ኃደጎም። እዙይ ድማ ኸምቲ ኣብ መጽሓፍ ነቢያት ዝተጽሓፈ እዩ፤ ኦ ቤተ እስራኤል! ኣብ ምድረ በዳ ነርብዓ ዓመት ዝኣክል ሕሩድ ኮነ መሥዋዕትታት ዘቕረብኩምለይዶ ነይሩኩም እዩ? 43ንስኻትኩም ነቶም ክተምልኽዎም ኢልኩም ዝሠራሕኹምዎም ምስልታት ድንኳን ሞሎኽን ኮኸብ ሬፋን ኣምሊኽኩምን ኢኹም፤ ምሳኻትኩም ዝተማላእኹም፤ ኣነ ኸዓ ካብ ባቢሎን ንንየው ከም እትስደዱ ኽገብረኩም እየ።› 44 ኣቦታትና ኣብ ምድረ በዳ ናይ ምስክር ድንኳን ነበረቶም፤ ንሳ ኸዓ እታ እግዚኣብሔር ንሙሴ ከምታ ዝረአያ ምስሊ ገይሩ ኽሠርሓ ዝኣዘዞ እያ። 45ኣቦታትና ምስ ተቐበልዋ ኸዓ ብኢያሱ ተመሪሖም ናብታ እግዚኣብሔር ንኣሕዛብ ካብ ገጽ ኣቦታትና ኣሳጕጉ ዘውረሶም ሃገር ኣእተውዋ፤ ክሳዕ ዘመን ዳዊትውን ኣብኡ ጸንሐት። 46ዳዊት ድማ ኣብ ቕድሚ እግዚኣብሔር ሞገስ ረኸበ፤ ንኣምላኽ ያዕቆብ ዝኸውን መኅደሪ ኽሠርሕ ከዓ ለመነ። 47ቤት ዝሓነጸሉ ግና ሰሎሞን እዩ። 48- 50ከምቲ ነቢይ፦ ሰማይ ዝፋነይ እዩ፤ ምድሪ ኸዓ መርገጽ እግረይ እያ፤ ከመይ ዝበለ ቤት ደኣ ኢኹም እትሓንጹለይ? ይብል እግዚኣብሔር፤ ከመይ ዝበለ ሥፍራኸ እዩ እቲ ኣነ ዝዓርፈሉ? ነዝ ዂሉ ነገራትስ ኢደይዶ ኣይኮነን ዝገበሮ?› ዝበሎ እቲ ልዑ ል እግዚኣብሔር ብኢድ ሰብ ኣብ ዝተሓንጸ ቤት ኣይነብርን እዩ። 51 ኣቱም ተረርቲ ኽሳድ ልብኹም ዝተደፍነ ኣእዛንኩምውን ዝጸመመ ንስኻትኩምውን ከም ኣቦታትኩም ንመንፈስ ቅዱስ ኲሉ ጊዜ ትቃወምዎ ኣለኹም። 52ካብ ነቢያትከ ኣቦታትኩም ዘየሳጐጕዎ መን ኣሎ? ንሳቶም ነቶም ብዛዕባ ምምጻእ እቲ ጻድቕ ኣቐዲሞም ንዝነገሩ ቀተልዎም፤ ሕዝውን ንስኻትኩም ነቲ ጻድቕ ኣኅሊፍኩም ብምሃብ ቐተልክምዎ። 53ንስኻትኩም ነቲ ሕጊ ብኢድ መላእኽቲ ተቐቢልኩምዎ ነይርኩም፤ እንተኾነ ኣይሓለኹምዎን። 54እቶም ሰብ ከዓ ነዙይ ምስ ሰምዑ  ልቦም ነደደ፤ ኣስናኖምውን ሓርቀሙሉ። 55ንእስጢፋኖስ ግና መንፈስ ቅዱስ መልኦ፤ ናብ ሰማይ ኣንቃዕሪሩ ክብሪ እግዚኣብሔርን ኢየሱስ ድማ ኣብ የማን እግዚኣብሔር ቆይሙን ረአየ። 56ሽዑ  እንሆ ሰማይ ተኸፊቱ ወዲ ሰብ ድማ ኣብ የማን እግዚኣብሔር ቆይሙ እርኢ ኣለኹ በለ። 57ንሳቶምውን ዓው ኢሎም እናጸርሑ ኣእዛኖም ደፊኖም ድማ ኃቢሮም ናብኡ ጐየዩ። 58ካብታ ኸተማ ኣውፂኦም ከዓ ብእምኒ ቐጥቂጦም ቀተልዎ፤ እቶም ዝቐተልዎ ድማ ኽዳውንቶም ኣብ ጥቓ ኣእጋር ሳውል ዝበሃል ጐበዝ ኣንበሩ። 59ብእምኒ ቐጥቂጦም ክቐትልዎ እንተለዉ ኸዓ እስጢፋኖስ  ኦ ጐይታ ኢየሱስ! ንነፍሰይ ተቐበላ! እናበለ ጸለየ። 60ተንበርኪኹ ኸዓ ብዓብዪ ድምፂ  ጐይታይ! እዝ ኃጢኣት እዙይ ኣይትቝጸረሎም ኢሉ ጸርሐ። እዙይ ምስ በለውን ዓረፈ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\