ግብሪ ሓዋርያት 8

1ሳውል ድማ ኣብ ቅትለት እስጢፋኖስ ተኃባቢሩ ነበረ። በታ መዓልቲ እቲኣ ኸዓ ኣብ ልዕሊ እታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ብርቱዕ ስደት ኮነ። እንትርፊ ሓዋርያት ኲሎም ኣመንቲ ናብ ሃገር ይሁዳን ሰማርያን ተበተኑ። 2ንእስጢፋኖስውን ንእግዚኣብሔር ዝፈርኁ ሰባት ኣልዒሎም ቀበርዎ፤ መሪር ብኽያትውን በኸዩሉ። 3ሳውል ግና ነታ ቤተ ክርስቲያን ከጥፍኣ ተልዓለ፤ ገዛ ገዛ እናኸደ ኸዓ ሰብኡትን ኣንስትን እናጐተተ ናብ ቤት ማእሰርቲ የእትዎም ነበረ። 4እቶም ዝተበተኑ ሰባት ግና ኣብ ዝኸድዎ ዂሉ ቃል ወንጌል ሰበኹ። 5ፊልጶስ ከዓ ናብ ሓንቲ ኸተማ ሰማርያ ወሪዱ ብዛዕባ ክርስቶስ ሰበኸሎም። 6እቶም ሕዝቢ ነቲ ፊልጶስ ዝነገሮም ሰምዕዎ፤ እቲ ዝገበሮ ተኣምራት ምስ ሰምዑ ን ምስ ረአዩን ድማ ኃቢሮም ነቲ ናይ ፊልጶስ ትምህርቲ ተቐበልዎ። 7ካብ ብዙኃት ሰባት ርኹሳት መናፍስቲ ብዓብዪ ድምፂ እናእወዩ ይወፁ ነበሩሞ፤ ብዙኃት መፃጕዓትን ሓንካሳትን ከዓ የሓውዩ ነበሩ። 8ኣብታ ኸተማ እቲኣ ድማ ዓብዪ ሓጐስ ኮነ። 9ኣብታ ኸተማ ሓደ ሲሞን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ፤ ብጥንቊልናኡን ብዘረባኡን ንርእሱ ኸም ዓብዪ ሰብ እናቕረበ ንሰብ ሰማርያ የገርሞም ነበረ። 10ካብ ኣናእሽቶም ክሳዕ ዓበይቶም ኲላቶም  ዓብዪ ናይ እግዚኣብሔር ኃይሊ እዙይ እዩ እናበሉ የዳምፅዎ ነበሩ። 11ዘዳምፅዎ ዝነበሩ ኸዓ ንብዙኅ እዋን ብጥንቊልናኡ የገርሞም ስለ ዝነበረ እዩ። 12ብዛዕባ መንግሥቲ እግዚኣብሔርን ብዛዕባ ስም ኢየሱስ ክርስቶስን ፊልጶስ ሰቢኹሎም ምስ ኣመኑ ግና ሰብኡትን ኣንስትን ተጠመቑ። 13ሲሞን ባዕሉውን ኣሚኑ ተጠመቐ፤ ንፊልጶስውን ሰዓቦ፤ ምልክትን ዓበይቲ ተኣምራትን እንትፍጸም ምስ ረአየውን ተገረመ። 14እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ሓዋርያት ከዓ ሰብ ሰማርያ ቃል እግዚኣብሔር ከም ዝተቐበሉ ምስ ሰምዑ  ንጴጥሮስን ንዮሓንስን ናብኣቶም ለኣኹሎም። 15ንሳቶም ድማ ወሪዶም መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ኽቕበሉ ጸለዩሎም። 16ብስም ጐይታና ኢየሱስ ጥራሕ ደኣ ተጠሚቖም ነበሩ እምበር መንፈስ ቅዱስ ገና ኻብኣቶም ኣብ ሓደኳ ኣይወረደን ነበረሞ። 17ሽዑ ኣእዳዎም ኣንበሩሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ። 18ሲሞን ከዓ ብምንባር ኣእዳው ሓዋርያት መንፈስ ቅዱስ ከም ዝተውሃበ ምስ ረአየ ከምዙይ እናበለ ገንዘብ ኣምጽአሎም፦ 19 እቲ ኣነ ኢደይ ዘንብረሉ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክቕበልስ ንኣይውን እዝ ሥልጣን እዙይ ሃቡኒ በሎም። 20ጴጥሮስ ግና  ነቲ ውህብቶ እግዚኣብሔር ብገንዘብ ክትዕድጎ ስለ ዝሓሰብካ ገንዘብካ ምሳኻ ይጥፋእ 21ልብኻ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅኑዕ ስለ ዘይኮነ ኸዓ ኣብዝ ነገር እዙይ ክፍሊ ወይ ዕድል የብልካን። 22እምበኣር ካብዝ ኽፍኣትካ ተነሳሕ፤ ምናልባሽ ክፍኣት ልብኻ እንተ ኃደገልካ ንእግዚኣብሔር ለምኖ። 23ኣብ መሪር ኅንዚ ቕንእን ኣብ ማእሰርቲ ኃጢኣትን ከም ዘለኻ እርእየካ ኣለኹሞ በሎ። 24ሲሞን ድማ  ካብዝ ዝበልኩምዎ ነገራት ሓደኳ ከይበጽሐንስ ንስኻትኩም ንእግዚኣብሔር ለምኑለይ በሎም። 25እንሆ ኸዓ ንሳቶም ምስ መስከሩን ቃል እግዚኣብሔር ምስ መሃሩን ኣብ ብዙኃት ዓድታት ሰማርያ ወንጌል እናሰብኹ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። 26መልኣኽ እግዚኣብሔር ግና ንፊልጶስ  ተሥእ እሞ በታ ካብ ኢየሩሳሌም ንጋዛ እተውርድ ምድረ በዳ መንገዲ ናብ ደቡብ ኣቢልካ ኺድ፤ በሎ። 27ተሢኡ ኸዓ ኸደ፤ እንሆ ድማ ሓደ ኢትዮጵያዊ ህፅዊ ሰብኣይ ንህንደኬ ንግሥቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዂሉ ገንዘባ ምሉእ ሥልጣን ዝነበሮ ክሰግድ ናብ ኢየሩሳሌም መጺኡ ነበረ። 28ኣብ ሰረገላኡ ተቐሚጡ ኽምለስ እንተሎ ኸዓ ትንቢት ኢሳይያስ የንብብ ነበረ። 29መንፈስ ቅዱስ ከዓ ንፊልጶስ  ነዝ ሠረገላ እዙይ ኣርክቦ እሞ ምስኡ ኺድ በሎ። 30ፊልጶስ ከዓ ጐይዩ ኣርከቦ ትንቢት ኢሳይያስ ከንብብ ምስ ሰምዖ ኸዓ  ነዝ እተንብቦ ዘለኻ ተስተውዕሎዶ ኣለኻ? ኢሉ ጠየቖ። 31ንሱ ድማ  ዝመሃረኒ ዘይብለይ ከመይ ገይረ ኸስተውዕሎ በሎ፤ ንፊልጶስ ከዓ ደይቡ ምስኡ ኽቕመጥ ለመኖ። 32እቲ ዘንብቦ ዝነበረ ኽፍሊ ጽሑፍ ከዓ፦  ከም በጊዕ ናብ ማሕረዲ ተስሓበ፤ ከምቲ ኣብ ቕድሚ መቃሲኡ ስቕ ዝብል በጊዕ ኸዓ ኣፉ ኣይከፈተን፤ 33ኣብ ጊዜ ውርደቱ ፍትሒ ሰኣነ፤ ሕይወቱ ካብ ምድሪ ስለ ዝተወስደት ንትውልዱስ መን ክነግሮ ይኽእል? 34እቲ ህፅዊ ኸዓ ምልስ ኢሉ ንፊልጶስ  እቲ ነቢይ ብዛዕባ መን እዩ እዙይ ዝብል ዘሎ? ብዛዕባ ርእሱ ድዩ ወይ ብዛዕባ ኻልእ እዩ? በይዛኻ ንገረኒ በሎ። 35ፊልጶስ ከዓ ካብዝ ጽሑፍ እዙይ ጀሚሩ ብዛዕባ ኢየሱስ ብሥራት ሰበኸሉ። 36ክኸዱ እንተለዉ ድማ ማይ ኣብ ዘለዎ ቦታ በጽሑ፤ ሽዑ እቲ ህፅዊ  እንሆ ኣብዙይ ማይ ኣሎ፤ ከይጥመቕ ዝኽልክለኒ እንታይ ኣሎ? በሎ። 37ፊልጶስ ከዓ  ብዂሉ ልብኻ እንተ ኣሚንካስ ክትጥመቕ ትኽእል ኢኻ በሎ። ንሱ ድማ  ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ምዃኑ ኣኣምን እየ ኢሉ መለሰሉ። 38ነቲ ሰረገላ ደው ከብልዎ ኸዓ ኣዘዘ፤ ፊልጶስን እቲ ህፅዊን ክልቲኦም ናብቲ ማይ ወረዱ፤ ኣጥመቖውን። 39ካብቲ ማይ ምስ ወፁ ኸዓ መንፈስ እግዚኣብሔር ንፊልጶስ ወሰዶ፤ ብድኅሪኡ እቲ ህፅዊ ኽርእዮ ኣይከኣለን፤ እናተሓጐሰውን መንገዱ ቐጸለ። 40ፊልጶስ ድማ ኣብ ሃገር ኣዛጦን ተረኽበ፤ ናብ ቂሳርያ ክሳዕ ዝመጽእ እግረ መንገዱ ኣብ ኲለን ከተማታት እናተዘዋወረ ወንጌል ይሰብኽ ነበረ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\