መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቈላስይስ 1

1ብፍቓድ እግዚኣብሔር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓዋርያ ኻብ ዝኾነ ጳውሎስን ካብ ኃውና ጢሞቴዎስን ናብቶም ብክርስቶስ እሙናት ኣኅዋትና ዝኾኑ ኣብ ቈላስይስ ዘለዉ ኣመንቲ፦ 2ካብ እግዚኣብሔር ኣቦና ጸጋን ሰላምን ይኹነልኩም። 3- 4ብዛዕባ እታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘላትኩም እምነትን ንዂሎም ምእመናን ዘለኩም ፍቕርን ምስ ሰማዕና ዂልሻዕ ምእንታኻትኩም እንትንጽሊ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና፤ 5እቲ ቓል ሓቂ ዝኾነ ወንጌልቕድሚ ሕዚ ናባኻትኩም ምስ መጸ ብዛዕባ እቲ ንሱ ዝህቦ ተስፋ ሰሚዕኹም ኔርኩም። ስለዙይ እምነትኩምን ፍቕርኹምን ኣብቲ ኣብ ሰማይ ተዓቝሩልኩም ዘሎ ተስፋ ዝተመሥረተ እዩ። 6ከምቲ ወንጌል ኣብ ኲሉ ዓለም ፍረ የፍርን ይጋፋሕን ዘሎ ካብታ ጸጋ እግዚኣብሔር ዝሰማዕኹምላን ሓቂ ምዃና ዝተረዳእኹምላን መዓልቲ ጀሚሩ ኣባኻትኩምውን ፍረ የፍርን ይሰፍሕን ኣሎ። 7እቲ ፍቑር መሳርሕትና ኤጳፍራስ እዩ ነዙይ ዝመሃረኩም። ንሱ ኽንዳና እሙን ኣገልጋሊ ክርስቶስ እዩ። 8ብዛዕባ እቲ ብመንፈስ ቅዱስ ዘለኩም ፍቕሪውን ዝነገረና ንሱ እዩ። 9ስለዙይውን እዩ ንሕና ኻብታ ዝሰማዕናላ መዓልቲ ጀሚርና ብዂሉ መንፈሳዊ ጥበብን ብምርዳእን ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ከም ዝኾነ እትግንዘቡሉ ምሉእ ፍልጠት ምእንቲ ኽህልወኩም እናለመንና ብዛዕባኻትኩም ካብ ምጽላይ ኣቋሪጽና ኣይንፈልጥን። 10ብሠናይ ተግባር ኲሉ ፍረ እናፈረኹም ንእግዚኣብሔር ብምፍላጥ እናዓበኹም ንእኡ ብዝበቅዕ ሕይወት እናነበርኩም ንጐይታ ብዂሉ ምእንቲ ኸተሐጕስዎ ንጽሊ ኣለና። 11ብዙኅ ትዕግሥትን ጽንዓትን በቲ ኽቡር ኃይሉ ብዙኅ ትዕግሥትን ጽንዓትን ረኺብኩም ብዂሉ ኃይሊ ምእንቲ ኽትብርትዑ  12ነቲ ግደ ርስቲ ቕዱሳን ዝኾነ መንግሥቲ ብርሃን ዘብቅዐና ኣብ ብሓጐስ ከተመስግኑ ንጽሊ ኣለና። 13ንሱ ካብ ሥልጣን ጸልማት ኣውፅአና ናብታ መንግሥቲ ፍቑር ወዱውን ኣእተወና። 14ንሱ ቤዛና ኾይኑ ሕድገት ኃጢኣት ረኸብና። 15ክርስቶስ ናይቲ ዘይርአ እግዚኣብሔር ኣምሳልን ልዕሊ ዂሉ ፍጥረት ዝኾነ በዂርን እዩ። 16ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎ ዂሉ ዝርአን ዘይርአን ኃይልታት ይኹኑ ገዛእቲ ኣሕሉቕ ይኹኑ በዓል ሥልጣናት ኲሎም ብእኡ ዝተፈጥሩ እዮምሞ ኲሉ ብእኡን ንእኡን እዩ ዝተፈጥረ። 17ንሱ ኸዓ ቕድሚ ዂሉ ፍጥረት ዝነበረ እዩ፤ ዂሉ ጸኒዑ ዝቖመውን ብእኡ እዩ። 18ንሱ ናይታ ሰብነቱ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ርእሲ እዩ፤ ብዂሉ ነገር ቀዳማይ ምእንቲ ክኸውንስ ንሱ መጀመርታ እዩ፤ ካብ ሞት ብምትሣእውን በዂሪ እዩ። 19እዙይ ዝኾነ ናይ መለኮት ምልኣት ኣብ ወዱ ምእንቲ ኽነብር ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ፍቓድ ስለ ዝኾነ እዩ። 20እግዚኣብሔር በቲ ወዱ ኣብ መስቀል ዘፍሰሶ ደም ገይሩ ሰላም ገበረ፤ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎን ኣብ ሰማያት ዘሎን ኲሉ ኸዓ ምስ ባዕሉ ዓረቖ። 21ንስኻትኩም ቀደም ካብ እግዚኣብሔር ዝረሓቕኩም ብሓሳብኩምን ብኽፉእ ግብርኹምን ጸላእቱ ነበርኩም። 22ንሱ ግና ነውርን ነቐፋን ዘይብሎም ቅዱሳን ገይሩ ኣብ ቅድሚኡ ምእንቲ ኸቑመኩም ብሞት ሥጋዊ ሰብነት ወዱ ገይሩ ዓረቐኩም። 23እዙይ ከዓ ተመሥሪትኩምን ደልዲልኩምን ካብቲ ብወንጌል ዝረኸብኩምዎ ተስፋ እንተይተነቓነቕኩም ኣብ እምነትኩም እንተ ጸኒዕኹም እዩ። እዙይ ከዓ እቲ ንስኻትኩም ዝሰማዕኹምዎ ኣነ ጳውሎስ ኣገልጋሊኡ ዝኾንኩ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንዘሎ ፍጥረት ኲሉ ዝተሰብከ ወንጌል እዩ። 24ሕዚ ኸዓ ምእንታኻትኩም መከራ ብምቕባለይ እሕጐስ አለኹ። ምእንቲ እታ ሰብነቱ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነቲ ካብ ክርስቶስ መከራ ዝተረፈ ብሥጋይ እምልእ ኣለኹ። 25ከምቲ ብእግዚኣብሔር ዝተውሃበኒ ኃላፍነት ቃል እግዚኣብሔር ኣባኻትኩም ብምልኣት ምእንቲ ኽሰብኽ ናይዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ኣገልጋሊ ኾንኩ። 26እዝ ምሥጢር እዙይ ካብ ዘለዓለም ንውሉድ ወለዶ ተሠዊሩ ነበረ፤ ሕዚ ግና ንቕዱሳኑ ተገልጸ። 27እግዚኣብሔር ነዚኣቶም እዝ ምሥጢር እዙይ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ሃብቲ ኽብሩ ኽሳዕ ኽንደይ ዓብዪ ኸም ዝኾነ ኸፍልጦም መረጸ። እዙይ ከዓ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ናይ ክብሪ ተስፋ ዝኾነ ክርስቶስ እዩ። 28ንሕና ድማ ንነፍስ ወከፍ ሰብ ብክርስቶስ ፍጹም ገይርና ምእንቲ ኽነቕርቦ ብጥበብ ንዂሉ ሰብ እናመዓድና ንዂሉ ሰብውን እናመሃርና ንእኡ ንሰብኽ ኣለና። 29ኣነ ኸዓ እዝ ዕላማዙይ ምእንቲ ኽፍጽም በቲ ንሱ ኣብ ውሽጠይ ብኃይሊ ዝገብሮ ዘሎ ተግባራት ኲሉ እናተጋደልኩ እጽዕር ኣለኹ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\