መልእኽቲ ናብ ዕብራውያን 10

1ሕጊ ሙሴ ናይቲ ኽመጽእ ዘለዎ ሠናይ ነገር ጽላሎት እምበር ንሱ ባዕሉ ኣይኮነን። በዝ ምኽንያት እዙይ ድማ እቲ በብዓመት ኲልሻዕ ዝቐርብ መሥዋዕትታት ነቶም ዘቕርብዎ ከቶ ፍጹማት ክገብሮም ኣይኽእልን። 2እቶም መሥዋዕቲ ዘቕርቡ ነጺሆም እንተ ዝኾኑ በቲ ዝገብርዎ ኃጢኣት ሕሊናኦም ኣይምወቐሶምን ነይሩ፤ መሥዋዕቲ ካብ ምቕራብውን መዕረፉ ነይሮም። 3እንተኾነ እቲ በብዓመት ዝቐርብ መሥዋዕቲ ኃጢኣት ከም ዘሎ ዘዘክር እዩ። 4ደም ዝራብዓትን ኣጣልን ኃጢኣት ከርኅቕ ኣይኽእልን እዩሞ። 5ስለዙይ ክርስቶስ ናብ ዓለም ክመጽእ እንተሎ ኸምዙይ በለ፦  መሥዋዕትን መባእን ኣይደለኻን፤ እንተኾነ ሰብነት ኣዳሎኻለይ። 6ብዝሓርር መሥዋዕትን በቲ ምእንቲ ኃጢኣት ዝቐርብ መባእን ባህ ኣይበለካን። 7ሽዑ ኸዓ ኣነ ኦ ኣምላኸይ ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ብዛዕባይ ተጽሒፉ ዘሎ እንሆ ፍቓድካ ኽፍጽም መጺአ ኣለኹ› በልኩ።  8ኣቐዲሙ ሕጊ ዝእዝዝ እንተ ኾነ እኳ  መሥዋዕትን መባእን ዝሓርር መሥዋዕትን ምእንቲ ኃጢኣት ዝቐርብ መባእን ኣይደለኻን፤ ብእኡውን ባህ ኣይበለካን  ይብል። 9ኣስዒቡ ኸዓ  እንሆ ፍቓድካ ኽፍጽም መጺአ ኣለኹ  ይብል። ነታ ዳኅረወይቲ ምእንቲ ኸጽንዕ ነታ ቐዳመይቲ ሠዓራ። 10ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቓድ እግዚኣብሔር ክፍጽም ንሰብነቱ ሓንሳእ ንሓዋሩ ስለ ዝሠውዐ ተቐዲስና ኢና። 11ካህን ዝኾነ ዅሉ በብመዓልቱ ኣገልግሎቱ ይፍጽም፤ ነቲ ፈጺሙ ኃጢኣት ከርኅቕ ዘይኽእል መሥዋዕቲ ድማ መላሊሱ የቕርብ። 12ክርስቶስ ግና ሓንሳእ ንኃዋሩ እትኸውን መሥዋዕቲ ምእንቲ ኃጢኣት ምሰቕረበ ኣብ የማን እግዚኣብሔር ተቐመጠ። 13ካብ ሽዑ ጀሚሩ ድማ እቶም ጸላእቱ መርገጽ እግሩ ኽሳዕ ዝኾኑ ይጽበ ኣሎ። 14እዙይ ከዓ ነቶም ዝቕደሱ ብሓንቲ መሥዋዕቲ ንዘለዓለም ፍጹማን ስለ ዝገበሮም እዩ። 15መንፈስ ቅዱስውን ከምዙይ ኢሉ ይምስክረልና ኣሎ፦ 16 ብድኅሪ እተን መዓልትታት እቲኣተን ምስኣቶም ዝኣትዎ ኺዳን እዙይ እዩ፤ ይብል እግዚኣብሔር፤ ንሕግጋተይ ኣብ ልቦም ከንብር እየ፤ ኣብ ኣእምሮኦምውን ክጽሕፎ እየ።  17ኣስዒቡ ኸዓ  ደጊም ኃጢኣቶምን ዓመፃኦምን ከቶ ኣይዝክርን እየ  ይብል። 18እምበኣር ብኸምዙይ ኃጢኣት ዝኅደግ ካብ ኮነ ካብ ደጊም ምእንቲ ኃጢኣት ዝቐርብ መሥዋዕቲ ኣየድልን እዩ። 19ስለዙይ ኣኅዋተይ ብደም ክርስቶስ ናብ ቅድስተ ቕዱሳን ንምእታው መተኣማመኒ ረኺብና ኢና። 20እንኣትዎ ኸዓ በቲ መጋረጃ ማለት ብሰብነቱ ዝተኸፍተ ሓድሽን ሕያውን ብዝኾነ መንገዲ ኣቢልና ኢና። 21ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ዓብዪ ኻህን ስለዘለና 22ካብ ክፉእ ሕሊና ምእንቲ ኽንነጽህ ልብና ተነጺግና ሰብነትና ብንጹሕ ማይ ሓጺብና ብቕኑዕ ልብን ብሙሉእ እምነትን ናብ እግዚኣብሔር ንቕረብ። 23እቲ ተስፋ ዝሃበና እሙን እዩ እሞ ስለዙይ ነታ እንጽበያ ተስፋ ብዘይ ምጥርጣር ኣጽኒዕና ንኃዛ። 24ንፍቕርን ንሠናይ ግብርን ንስንሳትና ኽንነቓቓሕ ንፅዓር። 25ከምቲ ገሊኣቶም ልማድ ገይሮምዎ ዘለዉ ብሓባር ምእካብ ኣይነቋርጽ፤ እኳ ደኣ ኸምቲ እትርእይዎ ዘለኹም እታ ጐይታ ተመሊሱ ዝመጸላ መዓልቲ ትቐርብ ምህላዋ እናዘከርና ንስንሳትና ብዝበለጸ ንጠናኸር። 26ነቲ ሓቂ ምስ ፈለጥናዮ ኾነ ኢልና ኃጢኣት እንተገበርና ደጊም ምእንቲ ኃጢኣት ዝቐርብ መሥዋዕቲ የለን፤ 27ክንድኡ ግና ዘፍርሕ ፍርድን ነቶም ንእግዚኣብሔር ዝጻረሩ ዘንድድ ብርቱዕ ሓውን ኢና ብራዕዲ እንጽበ። 28ንሕጊ ሙሴ ዘፍረሰ ብኽልተ ወይ ብሠለስተ ምስክር ብዘይ ምሕረት ይቕተል ነበረ። 29ንወዲ እግዚኣብሔር ዝነዓቐ ነቲ ዝተቐደሰሉ ደም ኪዳን ድማ ዘርከሰ ነቲ ጸጋ ዝህብ መንፈስ ቅዱስ ዝጸረፈ ግዳ ኽንደይ ዝገደደ ቕጽዓት ዝግብኦ ይመስለኩም 30ንሕና ነቲ  ምፍዳይ ሕነ ናተይ እዩ፤ ኣነ ሕነ ኽፈዲ እየ  ደጊሙ ኸዓ  እግዚኣብሔር ንሕዝቡ ኽፈርዶ እዩ  ዝበለ ንፈልጦ ኢናሞ። 31ኣብ ኢድ እቲ ሕያው ዝኾነ ኣምላኽምውዳቕ የመና ዘፍርኅ እዩ። 32ብርሃን ምስ በርሀልኩም ተዓጊሥኩም መከራ ዝተቐበልኩምለን ነተን ቀዳሞት መዓልትታት ዘክርወን። 33ብሓደ ወገን ጸርፍን ውርደትን ተቐበልኩም፤ ብሓደ ወገን ከዓ ምስቶም ከምዙይ ዝመሰለ ዝበጽሖም ሰባት ተኻፈልቲ ኾንኩም። 34ዝሐይሽን ንዘለዓለም ዝነብርን ሃብቲ ኣብ ሰማይ ከም ዘለኩም ፈሊጥኩም ነቶም እሱራት ራህራህኹምሎም፤ ንብረትኩም እንትውረርውን ብሓጐስ ተቐበልኩምዎ። 35እምበኣር ነቲ ብዙኅ ዓስቢ እትረኽቡሉ እምነትኩም ኣይትኅደጉ። 36ፍቓድ እግዚኣብሔር ምእንቲ ኽትፍጽሙን ነቲ ዘተስፈዎ ምእንቲ ኽትቅበሉን ጽንዓት የድልየኩም እዩ። 37 ድኅሪ ቕሩብ ጊዜ እቲ ዝመጽእ ክመጽእ እዩ፤ ኣይድንጕን ከዓ እዩ። 38ጻድቕ ግና ብእምነት እዩ ዝነብር፤ ንድኅሪት እንተ ተመልሰ ድማ ብእኡ ባህ ኣይብለንን እዩ  ይብል እዩሞ። 39ንሕና ግና ምስቶም ንድኅሪት ተመሊሶም ዝጠፍኡ ዘይኮንናስ ምስቶም ብእምነት ዝድኅኑ ኢና።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\