ወንጌል ዮሓንስ 10

1ኣስዒቡ ድማ ኢየሱስ ከምዙይ በለ፦  እማን እማን እብለኩም ኣለኹ፤ እቲ ናብ ደምበ ኣባጊዕ ብበሪ ዘይኣቱ ብኻልእ ወገን ደይቡ ዝኣቱ ንሱ ሰራቕን ጕሒላን እዩ። 2እቲ ብበሪ ዝኣቱ ግና ንሱ ጓሳ ኣባጊዕ እዩ። 3ንእኡ እቲ ሓላዊ በሪ ይኸፍተሉ፤ እተን ኣባጊዕውን ድምፁ ይሰምዓ፤ ነተን ኣባጊዑ ኸዓ በብስመን ጸዊዑ የውፅአን። 4ንኹለን ነተን ኣባጊዑ ምሰውፅአን ድማ ቀቅድሚአን ይኸይድ፤ እተን ኣባጊዑ ውን ድምፁ ስለ ዘለልያ ይስዕባኦ። 5ንኻልእ ግና ድምፁ ስለ ዘየለልያ ኻብኡ የሃድማ እምበር ኣይስዕብኦን እየን። 6ኢየሱስ ነዝ ምስላ እዙይ መሰለሎም፤ ንሳቶም ግና ነቲ ዝተዛረቦም ኣየስተውዓልዎን። 7ሽዑ ኢየሱስ ደጊሙ ኸምዙይ በሎም፦  እማን እማን እብለኩም ኣለኹ፤ እቲ በሪ ኣባጊዕ ኣነ እየ። 8እቶም ቅድመይ ዝመጹ ዂላቶም ሰረቕትን ጐሓሉትን እዮም፤ ግና እተን ኣባጊዕ ኣይሰምዐኦምን። 9እቲ በሪ ኣነ እየ፤ ብኣይ ዝኣቱ ኽድኅን እዩ፤ ክኣቱን ክወፅእን እዩ፤ መውፈሪውን ክረክብ እዩ። 10እቲ ሰራቒ ግና ኽሰርቕን ክቐትልን ከጥፍእን እንተ ዘይኮይኑ ኣይመጽእን እዩ፤ ኣነ ግና ሕይወት ምእንቲ ኽረኽቡ ብምልኣትውን ምእንቲ ኽረኽቡ እየ ዝመጻእኹ። 11 ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ፤ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ሕይወቱ ቤዛ ኣባጊዑ ኣኅሊፉ ይህብ። 12እቲ ጓሳ ዘይኮነ ዕሱብ ግና ነተን ኣባጊዕ ዘይጥሪቱ ስለ ዝኾና ተዂላ ኽመጽእ እንተ ረአየ ነተን ኣባጊዕ ኃዲጉወን የሃድም፤ እቲ ተዂላ ድማ ነተን ኣባጊዕ ይምንጥለን ይብትነንውን። 13ዕሱብ ስለ ዝኾነ ኸዓ የሃድም፤ ብዛዕባ እተን ኣባጊዕውን ግዲ የብሉን። 14- 15ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ፤ ኣብ ነኣይ ከም ዝፈልጠኒ ኣነውን ንኣብ ከም ዝፈልጦ ነባጊዐይ እፈልጠን እየ፤ እተን ኣባጊዐይውን ይፈልጣኒ እየን፤ ንሕይወተይ ከዓ ቤዛ እተን ኣባጊዕ አኅልፋ። 16ካብዝ መጓሰ እዙይ ዘይኮና ኻልኦት ኣባጊዕውን ኣለዋኒ፤ ንኣኣተን ድማ ኸምጽአን እየ፤ ቃለይውን ክሰምዓ እየን፤ ሓደ መጓሰውን ክኾና ጓሳአንውን ሓደ ክኸውን እዩ። 17መሊሰ ንኽወስዳ ንሕይወተይ ቤዛ ኣኅሊፈ ዝህባ ስለ ዝኾንኩ፤ ኣብ የፍቅረኒ እዩ። 18ባዕለይ እየ ቤዛ ኣኅሊፈ ዝህባ እምበር ካባይ ዝወስዳስ ሓደኳ የለን፤ ቤዛ ኸኅልፋ መሊሰውን ክወስዳ ሥልጣን ኣለኒ፤ ነዝ ትእዛዝ እዙይ ካብ ኣቦይ እየ ዝተቐበልክዎ። 19ብዛዕባ እዝ ነገር እዙይ ድማ ኣብ ማእኸል ኣይሁድ መሊሱ ምፍልላይ ኮነ። 20ሽዑ ካብኣቶም ብዙኃት  ጋኔን ኂዝዎ እዩ፤ ዓቢዱውን እዩ፤ ንምንታይ ኢኹም ትሰምዕዎ? በሉ። 21ካልኦት ግና  እዙይ ጋኔን ናይ ዝኃደሮ ዘረባ ኣይኮነን፤ ጋኔንዶ ኣዒንቲ ዕዉራት ክኸፍት ይከኣሎ እዩ? በሉ። 22ሽዑ ኣብ ኢየሩሳሌም በዓል ምሕዳስ ሕንፃ ቤተ መቕደስ ኮነ፤ ጊዜኡ ኸዓ ኽረምቲ ነበረ። 23ኢየሱስ ድማ ኣብ ቤተ መቕደስ ኣብ ገበላ ሰሎሞን ይመላለስ ነበረ። 24ሽዑ ኣይሁድ ከበብዎ እሞ  ኽሳዕ መኣዝ ኢኻ ኣብ ጥርጥር እተንብረና? ንስኻ ክርስቶስ እንተ ደኣ ዄንካ ኣግሂድካ ንገረና በልዎ። 25ኢየሱስ ድማ  ነጊረኩም ኣይኣመንኩምንን፤ ንኣይ ዝምስክረለይ እዝ ብስም ኣቦይ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት እዩ። 26ንስኻትኩም ግና ኸምቲ ዝበልኩኹም ካብተን ኣባጊዐይ ስለ ዘይኮንኩም ኣይትኣምኑን ኢኹም። 27እተን ኣባጊዐይ ግና ድምፀይ ይሰምዓ እየን፤ ኣነ ኸዓ እፈልጠን እየ፤ ንሳተንውን ይስዕባኒ። 28ኣነ ኸዓ ናይ ዘለዓለም ሕይወት እህበን፤ ንዘለዓለም ድማ ኣይጠፍኣን እየን፤ ካብ ኢደይውን ዘኅድገን ሓደኳ የለን። 29እቲ ንኣኣተን ዝሃበኒ ኣቦይ ካብ ኲሉ የዓቢ እዩሞ ካብ ኢድ ኣቦይ ከኅድገን ዝኽእል ሓደኳ የለን። 30ኣነን ኣብን ሓደ ኢና ኢሉ መለሰሎም። 31ሽዑ ኣይሁድ ክቕጥቅጥዎ መሊሶም እምኒ ኣልዓሉ። 32ኢየሱስ ድማ  ካብ ኣቦይ ብዙኅ ሠናይ ግብርታት ኣርአኩኹም፤ ካብኣተን በየነይቲ ግብሪ ኢኹም ብእምኒ ኽትቅጥቅጡኒ ትደልዩ ዘለኹም? በሎም። 33ኣይሁድ ከዓ  ብእምኒ እንቕጥቅጠካ በቲ ጽቡቕ ግብርታትካ ዘይኮነስ ሰብ እንተለኻ ንባዕልኻ ኣምላኽ ብምግባር ንእግዚኣብሔር ብምጽራፍካ እዩ ኢሎም መለሱሉ። 34ኢየሱስ ድማ  ኣብ ሕግኹም ኣነ ኣማልኽቲ ኢኹም፤ በልኩ› ዝብል ጽሑፍዶ የለን እዩ? 35እቲ ጽሑፍ ክሠዓር ኣይኽእልን እዩ። ነቶም ቃል እግዚኣብሔር ዝመጸሎም ኣማልኽቲ› ካብ በሎም 36ነቲ ኣብ ዝቐደሶ ናብ ዓለምውን ዝለኣኾ ደኣ ወዲ እግዚኣብሔር እየ› ስለ ዝበልኩኹም ከመይ ኢልኩም ንእግዚኣብሔር ትጻረፍ ኣለኻ› ትብሉኒ ኣለኹም? 37ግብሪ ኣቦይ እንተ ዘይገበርኩ ኣይትእመኑኒ። 38ዝገብሮ እንተ ደኣ ኾይነ ግና ንኣይ እኳ እንተ ዘይኣመንኩም ኣብ ኣባይ ምህላዉ ኣነውን ኣብ ኣቦ ምህላወይ ምእንቲ ኽትፈልጡን ክተስተውዕሉን ነቲ ግብረይ እመንዎ እናበለ መለሰሎም። 39መሊሶም ድማ ኽኅዝዎ ደለዩ፤ ንሱ ግና ኻብ ኣእዳዎም ኣምለጠ። 40መሊሱ ናብታ ዮሓንስ ቀደም ዘጥምቐላ ዝነበረ ስፍራ ናብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ከደ፤ ኣብኣውን ተቐመጠ። 41ብዙኃት ድማ ናብኡ መጺኦም  ዮሓንስ ሓንቲ ተኣምራት እኳ ኣይገበረን፤ እቲ ዮሓንስ ብዛዕባ እዝ ሰብ እዙይ ዝተዛረቦ ግና ሓቂ ኾነ በሉ። 42ኣብኡውን ብዙኃት ብእኡ ኣመኑ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\