ወንጌል ዮሓንስ 11

1ኣብ ቢታንያ ኣብ ዓዲ ማርያምን ማርታ ሓፍታን ኣልኣዛር ዝስሙ ሰብኣይ ሓሚሙ ነበረ። 2እዛ ማርያም እዚኣ እታ ንጐይታ ሽቱ ዝቐብአቶ ብፀጕሪ ርእሳውን ኣእጋሩ ዝሓበሰቶ እያ፤ እቲ ዝሓመመ ኣልኣዛርውን ሓዋ እዩ። 3እተን ኣሓቱ  ጐይታ! እቲ እትፈትዎስ እንሆ ሓሚሙ ኣሎ ኢለን ናብ ኢየሱስ ለኣኻ። 4ኢየሱስ እዙይ ሰሚዑ  እዝ ሕማም እዙይ ንኽብሪ እግዚኣብሔር ብእኡ ድማ ወዲ እግዚኣብሔር ምእንቲ ክኸብር እዩ እምበር ንሞት ኣይኮነን በለ። 5ኢየሱስ ንማርታን ንሓፍታ ማርያምን ንኣልኣዛርን ይፈትዎም ነበረ። 6ምሕማሙ ምስ ሰምዐ ኣብታ ዝነበራ ስፍራ ኽልተ መዓልቲ ፀንሐ። 7ድኅርዙይ ንደቀ መዛሙርቱ  ደጊም ንዑ ናይ፤ ናብ ምድሪ ይሁዳ ንኺድ በሎም። 8ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ  መምህር! ቅድሚ ቑሩብ መዓልቲ ኣይሁድ ብእምኒ ክቕጥቅጡኻ ይደልዩ ነይሮምስ መሊስካዶ ናብኡ ክኸይድ ትብል ኣለኻ? በልዎ። 9ኢየሱስ ድማ  ኣብ መዓልቲ ዓሠርተ ኽልተ ሰዓትዶ ኣይኮነን ዘሎ? እቲ ብመዓልቲ ዝኸይድ ሰብ ብርሃን እዛ ዓለም እዚኣ ዝርኢ ስለ ዝኾነ ኣይዕንቀፍን እዩ። 10እቲ ብለይቲ ዝኸይድ ግና ኣብኡ ብርሃን ስለ ዘይብሉ ይዕንቀፍ እዩ ኢሉ መለሰሎም። 11እዙይ ምስ ተዛረበ ኣስዒቡ  ኣልኣዛር ፈታዊና ደቂሱ ኣሎ፤ ኣነ ግና ኻብ ድቃሱ ምእንቲ ኸተሥኦ ክኸይድ እየ በሎም። 12ሽዑ ደቀ መዛሙርቱ  ጐይታ! ደቂሱ እንተ ኾይኑስ ክሕሾ እዩ በልዎ። 13ኢየሱስ ብዛዕባ ሞቱ እዩ ዝተዛረበ፤ ንኣኣቶም ግና ብዛዕባ ትኽስታ ድቃስ ዝተዛረበ መሰሎም። 14ሽዑ ኢየሱስ ብገሃድ  ኣልኣዛር ሞይቱ፤ 15ምእንቲ ኽትኣምኑ ኣነ ኣብኡ ብዘይምንባረይ ብዛዕባኹም እሕጐስ ኣለኹ፤ ግና ንዑ ናይ ናብኡ ንኺድ፤ በሎም። 16ሽዑ ዲዲሞስ ዝብልዎ ቶማስ ከዓ ነቶም ብጾቱ ደቀ መዛሙርት ንሕናውን ምስኡ ኽንመውት ንኺድ በሎም። 17ኢየሱስ ናብ ቢታንያ ምስ መጸ ኣልኣዛር ካብ ዝቕበር ድሮ ኣርባዕተ መዓልቲ ገይሩ ጸንሖ። 18ቢታንያ ኻብ ኢየሩሳሌም ዳርጋ ሠለስተ ኪሎ ሜትር ኣቢላ ትርሕቕ ነበረት። 19ካብ ኣይሁድ ድማ ብዙኃት ብዛዕባ ኃወን ከጸናንዕወን ናብ ማርያምን ማርታን መጺኦም ነበሩ። 20ማርታ ምምጻእ ኢየሱስ ሰሚዓ ኽትቅበሎ ወፀት፤ ማርያም ግና ኣብ ገዛ ተቐሚጣ ነበረት። 21ሽዑ ማርታ ንኢየሱስ  ጐይታይ! ኣብዙይ ነይርካ እንተ ትኸውንስ ኃወይ ኣይምሞተን ነይሩ። 22ሕዚውን እቲ ንእግዚኣብሔር እትልምኖ ዂሉ እግዚኣብሔር ከም ዝህበካ እፈልጥ እየ በለቶ። 23ኢየሱስ ድማ  ሓውኪ ኽትሥእ እዩ በላ። 24ማርታ ድማ  በታ ዳኅረወይቲ መዓልቲ ብትንሣኤ ከም ዝትሥእስ እፈልጥ እየ በለቶ። 25ኢየሱስ ድማ  ትንሣኤን ሕይወትን ኣነ እየ፤ እቲ ብኣይ ዝኣምንስ እንተ ሞተ እኳ ብሕይወት ክነብር እዩ። 26እቲ ብኣይ ዝኣምን ሕያው ዝኾነ ዂሉ ንዘለዓለም ኣይመውትን እዩ፤ እዙይዶ ተኣምኒ ኢኺ? በላ። 27ንሳ ድማ  እወ ጐይታይ! ንስኻ እቲ ናብ ዓለም ዝመጽእ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ከም ዝኾንካ ኣኣምን እየ በለቶ። 28እዙይ ኢላ ኸደትሞ፤ ንማርያም ሓፍታ ሕሹዂ ኢላ  መምህር መጺኡ፤ ይጽውዐኪውን ኣሎ በለታ። 29ንሳ ኸዓ እዙይ ምስ ሰምዐት ቀልጢፋ ተሢኣ ናብኡ ኸደት። 30ኢየሱስ ኣብታ ማርታ ዝተቐበለቶ ስፍራ ጸንሐ እምበር ናብ ዓዲ ገና ኣይኣተወን ነበረ። 31እቶም ከጸናንዕዋ ምስኣ ኣብ ገዛ ዝነበሩ ኣይሁድ ግና ማርያም ቀልጢፋ ብድድ ምባላን ምውፅኣን ርእዮም ናብ መቓብር ከይዳ ኽትበኪ ዝደለየት መሲልዎም ተኸተልዋ። 32ማርያም ግና ናብታ ኢየሱስ ዝነበራ ስፍራ መጺኣ ምስ ረአየቶ ኣብ እግሩ ተደፊኣ  ጐይታይ! ኣብዙይ እንተ ትነብርስ ግዲ ኃወይ ኣይምሞተን ነይሩ በለቶ። 33ሽዑ ኢየሱስ ንሳ ኽትበኪ እንተላ እቶም ምስኣ ዝመጹ ኣይሁድውን እናበኸዩ እንተለዉ ርእዩ ብመንፈሱ ተኪዙ እናሕቖንቆነ 34 ኣበይ ቀቢርኩምዎ? በለ፤ ንሳቶም ከዓ  ጐይታይ! ነዓ ርአ! በልዎ። 35ኢየሱስ ድማ ነብዐ። 36ሽዑ ኣይሁድ  ክንደይ የፍቅሮ ኸም ዝነበረ እስኪ ርኣዩ! በሉ። 37ገሊኦም ግና  እዝ ኣዒንቲ እቲ ዕዉር ዝኸፈተስ ነዙይውን ከም ዘይመውት ክገብሮዶ ኣይምኸኣለን ነይሩ? በሉ። 38ሽዑ ኢየሱስ ብልቡ ኃዚኑ ናብቲ መቓብር መጸ፤ እቲ መቓብር ከዓ ብእምኒ ዝተዓጽወ በዓቲ ነበረ። 39ኢየሱስ  ነዝ እምኒ ኣልዕልዎ! በሎም፤ ሓፍቲ እቲ ምዉት ማርታ ድማ  ጐይታይ! ካብ ዝመውት ኣርባዕተ መዓልቲ ስለ ዝገበረ ጨንዩ እዩ በለቶ። 40ኢየሱስ  እንተ ኣሚንክስ ክብሪ እግዚኣብሔር ክትርእዪ ኢኺዶ ኣይበልኩኽን? በላ። 41ብድኅርዙይ ነቲ እምኒ ኣልዓልዎ። ኢየሱስ ከዓ ኣዒንቱ ንላዕሊ ኣልዒሉ  ኣቦ! ስለ ዝሰማዕኻኒ አመስግነካ ኣለኹ። 42እዞም ኣብዙይ ደው ኢሎም ዘለዉ ሕዝቢ ንስኻ ኸም ዝለኣኽካኒ ምእንቲ ኽኣምኑ ደኣ እየ እዙይ ዝበልኩ እምበር ኣነስ ኲልሻዕ ኸም እትሰምዐኒ እፈልጥ እየ፤ በለ። 43እዙይ ምስ በለ ዓው ኢሉ  ኣልኣዛር! ነዓ ናብ ደገ ውፃእ! በለ። 44እቲ ምዉት ብግኑዙ ኣእዳዉን ኣእጋሩን ብእሱሩ ገጹውን ብዓለባ ተሸፊኑ እንተሎ ወፀ። ኢየሱስ ድማ  ፍትሕዎ እሞ ይኺድ ኅደግዎ በሎም። 45ሽዑ ኻብቶም ናብ ማርያም ዝመጹ ብዙኃት ኣይሁድ ነቲ ንሱ ዝገበሮ ርእዮም ብእኡ ኣመኑ። 46ገሊኦም ግና ናብ ፈሪሳውያን ከይዶም ነቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ነገርዎም። 47እቶም ሊቃነ ካህናትን ፈሪሳውያንን ከዓ ጉባኤ ኣኪቦም  እዝ ሰብኣይ እዙይ ብዙኅ ተኣምራት ይገብር ኣሎ እሞ እንታይ ንግበር? 48ከምዙይ ኢሉ ክቕጽል እንተ ኃዲግናዮ ኲሉ ብእኡ ኽኣምን እዩ፤ ሮማውያን ድማ መጺኦም ምድርናን ሕዝብናን ከኅድጉና እዮም በሉ። 49ሓደ ኻብኣቶም ቀያፋ ዝስሙ በታ ዓመት እቲኣ ሊቀ ካህናት ዝነበረ  ንስኻትኩም ሓንቲ እኳ ኣይትፈልጡን ኢኹም፤ 50ኲሉ ሕዝቢ ኻብ ዝጠፍእስ ሓደ ሰብ ቤዛ ሕዝቢ እንተ ሞተ ኸም ዝሕሸናዶ ከቶ ኣይተስተውዕሉን ኢኹም? በሎም። 51እዙይ ዝበለ ግና በታ ዓመት እቲኣ ሊቀ ካህናት ስለ ዝነበረ ኢየሱስ ቤዛ ሕዝቢ ኽመውት ከም ዘለዎ ተነበየ እምበር ካብ ባዕሉ ኣይኮነን። 52ነቶም ዝተበተኑ ደቂ እግዚኣብሔር ናብ ሓደ ኽእክቦምውን እምበር ቤዛ ሕዝቢ ጥራሕ ክመውት ኣይኮነን። 53ስለዙይ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሮም ክቐትልዎ ተማኸሩ። 54ብድኅርዙይ ኢየሱስ ኣብ ማእኸል ኣይሁድ ብገሃድ ምምልላስ ኃደገ፤ ስለዙይ ድማ ጥቓ ምድረ በዳ ናብ ዘላ ምድሪ ኤፍሬም ናብ እትብሃል ከተማ ኸደ፤ ምስ ደቀ መዛሙርቱውን ኣብኣ ተቐመጠ። 55ፋሲካ ኣይሁድ ድማ ቐሪቡ ነበረ፤ ብዙኃት ሰባት ከዓ ቕድሚ በዓል ፋሲካ ርእሶም ከንጽሁ ከካብ ዓዱ ናብ ኢየሩሳሌም ደየቡ። 56ሽዑ ኣይሁድ ንኢየሱስ ይደልይዎ ነበሩ፤ ኣብ ቤተ መቕደስ ደው ኢሎምውን ንስንሳቶም  እንታይ ይመስለኩም? ናብዚ በዓል ደኾን ኣይመጽእን? ተበሃሃሉ። 57እቶም ሊቃነ ካህናትን ፈሪሳውያንን ከዓ ምእንቲ ኽኅዝዎ ነታ ንሱ ዘለዋ ስፍራ ዝፈልጥ ሰብ እንተልዩ ኽሕብረሎም ኣዘዙ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\