ወንጌል ዮሓንስ 14

1 ልብኹም ኣይሸበር፤ ብእግዚኣብሔር እመኑ፤ ብኣይውን እመኑ። 2ኣብ እንዳ ኣቦይ ብዙኅ መንበሪ ኣሎ፤ እንተዘይህሉስ ስፍራ ኸዳልወልኩም እኸይድ ኣለኹ ኣይምበልኩኹምን ነይረ። 3ከይደ ስፍራ ምሰዳለኹልኩም ኣብቲ ኣነ ዘለኹዎ ንስኻትኩምውን ኣብኡ ምእንቲ ኽትነብሩ ተመሊሰ ኽመጽእ እየ፤ ናባይውን ክወስደኩም እየ። 4ናብቲ ኣነ ዝኸዶ መንገዱ ትፈልጥዎ ኢኹም። 5ቶማስ ከዓ  ጐይታይ! ናበይ ከም እትኸይድ ኣይንፈልጥን ኢና፤ ነቲ መንገዲ ድኣ ኸመይ ገይርና ኢና እንፈልጦ? በሎ። 6ኢየሱስ ድማ ኸምዙይ በሎ፦  መንገድን ሓቅን ሕይወትን ኣነ እየ፤ ብዘይ ብኣይ ሓደኳ ናብ ኣብ ዝመጽእ የለን። 7ንኣይ ፈሊጥኩምኒ እንተ ትኾኑስ ነቦይውን ምፈለጥኩምዎ ነይርኩም፤ ካብ ሕዚ ግና ፈሊጥኩምዎን ርኢኹምዎን ኣለኹም። 8ፊልጶስ ከዓ  ጐይታይ! ንኣብ ደኣ ኣርእየና እምበር የኣኽለና በሎ። 9ኢየሱስ ድማ ኸምዙይ በሎ፦  ፊልጶስ እዝ ኽንድዙይ ዝኣክል ጊዜ ምሳኻትኩም ክነብር እንተለኹዶ ኣይፈለጥካንን ኢኻ? እቲ ነኣይ ዝረአየ ንኣብ ረአዮ፤ ከመይ ኢልካ ደኣ ንኣብ ኣርእየና› ትብል ኣለኻ? 10ኣነ ኣብ ኣቦ ኸም ዘለኹ ኣቦውን ኣባይ ከም ዘሎዶ ኣይትኣምንን ኢኻ? እቲ ኣባይ ዘሎ ኣብ ባዕሉ እዩ ግብርታቱ ዝገብር ዘሎ እምበር እዝ ንኣኻትኩም ዝነግረኩም ዘለኹ ቓል ካብ ባዕለይ ኣይኮንኩን ዝዛረቦ ዘለኹ። 11ኣነ ኣብ ኣቦ ምህላወይ ኣብውን ኣባይ ምህላዉ እመኑ፤ እንተ ዘይኮነስ ስለ እቲ ግብርታት እኳ እመኑኒ። 12እቲ ብኣይ ዝኣምን ኣነ ዝገብሮ ግብርታት ከም ዝገብር ናብ ኣቦይ ስለ ዝኸይድ ድማ ካብዙይ ዝዓቢውን ከም ዝገብር እማን እማን እብለኩም ኣለኹ። 13ኣብ ብወልድ ምእንቲ ክኸብርስ ብስመይ እትልምንዎ ዂሉ ኽገብረልኩም እየ። 14ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዂሉ ድማ ኽገብረልኩም እየ። 15 ትፈትዉኒ እንተ ኾይንኩም ትእዛዛተይ ሓልዉ። 16ኣነ ኸዓ ንኣብ ክልምኖ እየ፤ ንሱ ድማ ንዘለዓለም ምሳኻትኩም ዝነብር ካልእ መጸናንዒ ኽህበኩም እዩ። 17ንሱ ኸዓ ናይ ሓቂ መንፈስ እዩ፤ ዓለም ዘይርእዮን ዘይፈልጦን ብምዃኑ ኽቕበሎ ኣይኽእልን፤ ንስኻትኩም ግና ምሳኻትኩም ዝነብርን ኣባኻትኩም ዝኃድርን ስለ ዝኾነ ትፈልጥዎ ኢኹም። 18 ኣነ ደኽታማት ክትኮኑ ኣይኃድገኩምን እየ፤ ናባኻትኩም ክመጽእ እየ። 19ደጊም ድኅሪ ቑሩብ ጊዜ ዓለም ኣይርእየንን እዩ፤ ንስኻትኩም ግና ኽትሪኡኒ ኢኹም፤ ከምቲ ኣነ ሕያው ዝኾንኩ ንስኻትኩምውን ሕያዋን ክትኮኑ ኢኹም። 20በታ መዓልቲ እቲኣ ኣነ ኣብ ኣቦይ ንስኻትኩም ከዓ ኣባይ ኣነውን ኣባኻትኩም ከም ዘለኹ ኽትፈልጡ ኢኹም። 21እቲ ትእዛዛተይ ዘለዎሞ ዝሕልዎ ንሱ እዩ ዘፍቅረኒ፤ ነቲ ዘፍቅረኒ ድማ ኣቦይ ከፍቅሮ እዩ፤ ኣነውን ከፍቅሮ እየ፤ ርእሰይ ከዓ ኽገልጸሉ እየ። 22እቲ ኣስቆሮታዊ ዘይኮነ ይሁዳ ድማ  ጐይታይ! እቲ ንዓለም ዘይኮነ ንኣና ርእስኻ እትገልጸሉ ኸመይ እዩ? በሎ። 23ኢየሱስ ድማ ኸምዙይ ኢሉ መለሰሉ፦  እቲ ዘፍቅረኒ ቃለይ ክሕሉ እዩ፤ ኣቦይ ከዓ ኸፍቅሮ እዩ፤ መጺእና ድማ ኣብኡ ኽንኃድር ኢና። 24እቲ ዘየፍቅረኒ ግና ንቓለይ ኣይሕልዎን እዩ፤ እዝ እትሰምዕዎ ዘለኹም ቃል ከዓ ናይቲ ዝለኣኸኒ ኣብ እዩ እምበር ናተይ ኣይኮነን። 25 ገና ምሳኻትኩም እንተለኹ እዝ ነገራት እዙይ ነገርኩኹም። 26እቲ ኣብ ብስመይ ዝሰዶ መጸናንዒ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ዂሉ ኽምህረኩም ነቲ ኣነ ዝነገርኩኹምውን ኲሉ ኸዘክረኩም እዩ። 27ሰላም ኣኃድገልኩም ኣለኹ፤ ሰላመይውን እህበኩም ኣለኹ፤ እቲ ኣነ ዝህበኩም ዘለኹስ ከምቲ ዓለም ዝህቦ ኣይኮነን፤ ልብኹም ኣይሸበር፤ ኣይፍራኅውን። 28ኣነ ክኸይድ እየ፤ ናባኻትኩምውን ክምለስ እየ› ዝበልኩኹም ሰሚዕኹም ኣለኹም፤ ትፈትዉኒ እንተትኾኑስ ናብ ኣብ ብምኻደይ ምተሓጐስኩም ነይርኩም፤ ኣብ ካባይ የዓቢ እዩሞ። 29እቲ ነገር ምስ ኮነ ምእንቲ ኽትኣምኑ እንተይኮነ ሕዚ ነጊረኩም ኣለኹ። 30ገዛኢ እዝ ዓለም እዙይ ይመጽእ ስለ ዘሎ ደጊም ምሳኻትኩም ብዙኅ ኣይዛረብን እየ፤ ንሱ ኣባይ ሓንቲ ሥልጣን የብሉን፤ 31እንተኾነ ኣነ ንኣብ ከም ዘፍቅሮ ዓለም ምእንቲ ኽትፈልጥ ከምቲ ኣብ ዝኣዘዘኒ እገብር ኣለኹ፤ ተሥኡ ኻብዙይ ንኺድ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\