ወንጌል ዮሓንስ 18

1ኢየሱስ እዙይ ምስ በለ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ንሩባ ቄድሮን ሰጊሩ ናብታ ኣታኽልቲ ዘለዋ ቦታ ኸደ፤ ምስ ደቀ መዛሙርቱውን ናብኣ ኣተወ። 2ኢየሱስን ደቀ መዛሙርቱን ኣብኣ ብዙኅ ጊዜ ይእከቡ ስለ ዝነበሩ እቲ ኣኅሊፉ ዝህቦ ይሁዳ ኸዓ ነታ ቦታ ይፈልጣ ነበረ። 3ስለዙይ ይሁዳ ነቶም ሓደ ኽፋል ወታደራትን ሓሻኽር ሊቃነ ካህናትን ፈሪሳውያንን መሪሑ መጸ፤ ንሳቶም ፋኑሳትን ዝነድድ ሽግን ኣጽዋርን ኂዞም ነበሩ። 4ሽዑ ኢየሱስ ነቲ ዂሉ ዝመጾ ዘሎ ነገራት ፈሊጡ ናብኣቶም ወጸ እሞ  ንመን ትደልዩ ኣለኹም? በሎም። 5ንሳቶም ከዓ  ንናይ ናዝሬት ኢየሱስ ኢሎም መለሱሉ። ኢየሱስ ድማ  ኣነ እየ! በሎም። እቲ ዘትኅዞ ይሁዳ ድማ ምስኣቶም ደው ኢሉ ነበረ። 6ሽዑ  ኣነ እየ ምስ በሎም እናድኀርኀሩ ናብ ምድሪ ወደቑ። 7መሊሱ  ንመን ትደልዩ ኣለኹም? ኢሉ ጠየቖም። ንሳቶም ከዓ  ንናይ ናዝሬት ኢየሱስ በልዎ። 8ኢየሱስ ድማ  ኣነ እየዶ እብለኩም ኣየለኹን? እምበኣር ንኣይ ካብ ደለኹም ነዚኣቶም ይኺዱ ሕደግዎም ኢሉ መለሰሎም። 9እዙይ ከዓ  ካብዞም ዝሃብካኒ ሓደኳ ኣየጥፋእኹን ዝበሎ ቓል ምእንቲ ኽፍጸም እዩ። 10ሽዑ ስምዖን ጴጥሮስ ሰይፊ ስለ ዝነበሮ ሰይፉ መዚዙ ነቲ ሓሽከር ሊቀ ካህናት ወቒዑ የማነይቲ እዝኑ ቖረጾ። ስም እቲ ሓሽከር ከዓ ማልኮስ ነበረ። 11ኢየሱስ ድማ ንጴጥሮስ  ሰይፍኻ ናብ ሰገባኡ ምለስ፤ ነቲ ኣቦይ ዝሃበኒ ጽዋዕ መከራ ዘይሰትዮ ድዩ መሲሉካ? በሎ። 12ሽዑ እቶም ክፋል ወታደራትን እቲ ሓለቃ ሽሕን እቶም ሓሻኽር ኣይሁድን ንኢየሱስ ኂዞም ኣሰርዎ። 13ሃና ነቲ በታ ዓመት እቲኣ ሊቀ ካህናት ዝነበረ ቀያፋ ሓሙኡ ስለ ዝነበረ ኣቐዲሞም ናብኡ ወሰድዎ። 14ቀያፋ ኸዓ እቲ  ክንዲ ህዝቢ ሓደ ሰብኣይ እንተሞተ ይሐይሽ ኢሉ ንኣይሁድ መኺሩዎም ዝነበረ እዩ። 15ስምዖን ጴጥሮስን ሓደ ኻልእ ደቀ መዝሙርን ንኢየሱስ ሰዓብዎ። እቲ ኻልእ ደቀ መዝሙር በቲ ሊቀ ካህናት ፍሉጥ ስለ ዝነበረ ምስ ኢየሱስ ናብ መረባ ሊቀ ካህናት ኣተወ። 16ጴጥሮስ ግና ብወፃኢ ኣብ ኣፍ ደገ ደው በለ። እቲ ኣብ ሊቀ ካህናት ፍሉጥ ዝነበረ ኻልእ ደቀ መዝሙር ከዓ ወፀ እሞ ነታ ሓላዊት በሪ ነጊሩ ንጴጥሮስ ኣእተዎ። 17ሽዑ እታ በሪ እትሕሉ ገረድ ንጴጥሮስ  ንስኻ ካብ ደቀ መዛሙርት እዝ ሰብ እዙይዶ ኣይኮንካን? በለቶ። ንሱ ግና  ኣይኮንኩን! በለ። 18ቊሪ ስለ ዝነበረ እቶም ሓሻኽርን ኣገልገልትን ሓዊ ኣጕሂሮም ደው ኢሎም ይስሕኑ ነበሩ። ጴጥሮስውን ምስኣቶም ደው ኢሉ ይስሕን ነበረ። 19ሽዑ እቲ ሊቀ ካህናት ንኢየሱስ ብዛዕባ ደቀ መዛሙርቱን ትምህርቱን ጠየቖ። 20ኢየሱስ ድማ ኸምዙይ ኢሉ መለሰ፦  ኣነ ንዓለም ብገሃድ እየ ዝተዛረብኩ፤ ኲልሻዕውን ኣብቲ ኣይሁድ ዝእከቡሉ ኣብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድን ቤተ መቕደስን እምህር ነበርኩ፤ ብኅቡእ ዝተዛረብክዎ ሓደኳ የብለይን። 21ንምንታይከ ንኣይ ትጥይቐኒ? ነቶም ዘረባይ ዝሰምዑ ዝነበሩ ጠይቆም። እንሆ ንሳቶም ነቲ ኣነ ዝተዛረብክዎ ይፈልጥዎ እዮም። 22እዙይ ምስ በለ ካብቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ሓሻኽር ሊቀ ካህናት ሓደ  ንሊቀ ካህናትስ ከምዙይ ኢልካ ኽትምልሰሉ? ኢሉ ንኢየሱስ ገጹ ጸፍዖ። 23ኢየሱስ ድማ  ክፉእ እንተተዛሪበ ክፉእ ምዃኑ መስክር፤ ጽቡቕ እንተተዛሪበ ኾይነ ግና ንምንታይ ትወቕዐኒ? በሎ። 24ሃና ኸዓ ናብ ቀያፋ ሊቀ ካህናት ብእሱሩ ሰደዶ። 25ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ ደው ኢሉ ሓዊ ኽስሕን እንተሎ ካልኦት ሰባት  ንስኻስ ካብቶም ደቀ መዛሙርት ኢየሱስዶ ኣይኮንካን ኢኻ? በልዎ፤ ንሱ ግና ኣይኮንኩን ኢሉ ኸሓደ። 26ሓደ ኻብቶም ሓሻኽር ሊቀ ካህናት ነቲ ጴጥሮስ እዝኑ ዝቖረጾ ዘመዱ ዝኾነ  ኣብቲ ናይ ኣታኽልቲ ቦታዶ ባዕለይ ምስኡ ኣይረአኹኻን? በሎ። 27ሽዑ ጴጥሮስ መሊሱ ኸሓደ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ደርሆ ነቀወ። 28ሽዑ ንኢየሱስ ካብ ቀያፋ ናብ መጋባእያ ወሰድዎ፤ ንግሆ ድማ ነበረ። ኣይሁድ ምእንቲ ፋሲካ ኽበልዑ ኸይረኽሱ ኢሎም ናብ መጋባእያ ኣይኣተዉን። 29ስለዙይ ጲላጦስ ናብኣቶም ወፂኡ  ኣብ ልዕሊ እዝ ሰብ እዙይ ዘለኩም ክሲ እንታይ እዩ? በሎም። 30ንሳቶም ድማ  እዙይ ገባር ክፉእ እንተ ዘይኸውንስ ናባኻ ኣይመምጻእናዮን ኔርና ኢሎም መለሱሉ። 31ሽዑ ጲላጦስ  ንስኻትኩም ወሲድኩም ከምቲ ሕግኹም ገይርኩም ፍረድዎ በሎም። ኣይሁድ ከዓ  ንኣናስ ሓደኳ ኽንቀትል ኣይተፈቐደልናን በልዎ። 32እዙይ ከዓ እቲ ኢየሱስ በየናይ ሞት ክመውት ከም ዘለዎ ኸመልክት ኢሉ ዝበሎ ቓል ምእንቲ ኽፍጸም እዩ። 33ጲላጦስ መሊሱ ናብ መጋባእያ ኣተወ፤ ንኢየሱስ ጸዊዑ ኸዓ  ንስኻ ናይ ኣይሁድ ንጉሥ ዲኻ? በሎ። 34ኢየሱስ ድማ  እዝ ትዛረቦ ዘለኻ ካብ ባዕልኻ ዲኻ ወይ ብዛዕባይ ካልኦት ነጊሮምኻ ኢዮም? ኢሉ መለሰሉ። 35ጲላጦስ ከዓ  ኣነ ኣይሁዳዊ ድየ? ወገናትካን ሊቃነ ካህናትን እዮም ናባይ ኣኅሊፎም ዝሃቡኻ፤ እንታይ ገይርካ ኢኻ? ኢሉ ጠየቖ። 36ኢየሱስ ድማ  መንግሥተይ ካብዛ ዓለም እዚኣ ኣይኮነትን፤ መንግሥተይ ካብዛ ዓለም እዚኣ እንተ ትኸውንስ ብኣይሁድ ከይተኃዝ ወታደራተይ ምተዋግኡለይ ነይሮም። ሕዚ ግና መንግሥተይ ካብዛ ዓለም እዚኣ ኣይኮነትን ኢሉ መለሰ። 37ጲላጦስ ድማ  እምበኣርከስ ንስኻ ንጉሥ ኢኻ? በሎ። ኢየሱስ ድማ  ኣነ ንጉሥ ምዃነይ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ። ኣነ ንሓቂ ኽምስክር እየ ዝተወለድኩ፤ ምእንቲ እዙይውን እየ ናብ ዓለም ዝመጻእኹ፤ ካብ ሓቂ ዝኾነ ዂሉ ኸዓ ቃለይ ይሰምዕ እዩ ኢሉ መለሰሉ። 38ጲላጦስ ከዓ  ሓቂኸ እንታይ እዩ? በሎ። እዙይ ኢሉ ድማ መሊሱ ናብ ኣይሁድ ወፂኡ  ኣነስ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩሉን። 39እንተኾነ ንኣኻትኩም በብፋሲካ ሓደ እሱር ክፍትሐልኩም ልማድ ኣለኩም። ስለዙይ ነዝ ንጉሥ ኣይሁድ ክፈትሐልኩምዶ ትደልዩ ኢኹም? በሎም። 40ሽዑ ንሳቶም መሊሶም  ነዝ ሰብ እዙይ ዘይኮነስ ንበርባን ፍትሐልና! እናበሉ ጸርሑ። በርባን ግና ኸታሪ ዝነበረ እዩ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\