ወንጌል ዮሓንስ 4

1ጐይታ ኢየሱስ ካብ ናይ ዮሓንስ ዝበዝኁ ደቀ መዛሙርት ከም ዝገበረን ከም ዘጥመቐን ፈሪሳውያን ምስማዖም ፈለጠ። 2ግና ደቀ መዛሙርቱ ደኣ እምበር ኢየሱስ ባዕሉስ ኣየጥመቐን። 3እዙይ ምስ ፈለጠ ኸዓ ንምድሪ ይሁዳ ኃዲጉ ናብ ገሊላ ተመለሰ። 4ብሰማርያ ኣቢሉ ኽኃልፍ ከዓ ግዲ ኾኖ። 5ስለዙይውን ናብ ጥቓ እታ ያዕቆብ ንዮሴፍ ወዱ ዝሃቦ ምድሪ ዘላ ሲካር ናብ እትብሃል ከተማ ሰማርያ መጸ። 6ኣብኡ ኸዓ ዒላ ያዕቆብ ነበረ፤ ኢየሱስ ድማ ብምኻድ መንገዲ ደኺሙ ኣብ ጥቓ እቲ ዒላ ኣዕረፈ፤ ሽዑ ሽድሽተ ሰዓት ናይ ቀትሪ ኣቢሉ ነበረ። 7ሓንቲ ሳምራዊት ሰበይቲ ማይ ክትቀድሕ መጸት፤ ኢየሱስ ድማ  ማይ እንዶ ኣስትይኒ? በላ። 8ደቀ መዛሙርቱ ግና ምግቢ ኽዕድጉ ናብ ከተማ ኸይዶም ነበሩ። 9ኣይሁድ ምስ ሳምራውያን ኣይቀራረቡን ነበሩ እሞ እታ ሳምራዊት ሰበይቲ  ንስኻ ኣይሁዳዊ እንተለኻስ ካባይ ካብ ሳምራዊት ሰበይቲ ደኣ ኸመይ ኢልካ ማይ ክትሰቲ ትልምን ኣለኻ? በለቶ። 10ኢየሱስ ድማ  ውህብቶ እግዚኣብሔርን እቲ ማይ ኣስትይኒ ዝብለኪ ዘሎን መን ምዃኑ እንተ ትፈልጥስ ንስኺ ምለመንክዮ ኔርኪ፤ ንሱ ኸዓ ማይ ሕይወት ምሃበኪ ነይሩ፤ ኢሉ መለሰላ። 11እታ ሰበይቲ ድማ  ጐይታይ! መቕድሒ የብልካን፤ እዝ ዒላ ኸዓ ዓሚቝ እዩ፤ እቲ ማይ ሕይወት ደኣ ካበይ ክተምጽኦ ኢኻ? 12ንስኻዶ ኻብቲ ነዝ ዒላ እዙይ ዝሃበና ኣቦና ያዕቆብ ተዓቢ ኢኻ? ንሱን ደቁን ጥሪቱን ካብኡ ሰተዩ፤ በለቶ። 13ኢየሱስ ድማ  ኻብዚ ማይ እዙይ ዝሰቲ ዂሉ መሊሱ ኽጸምእ እዩ። 14ካብቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ዝሰቲ ግና ንዘለዓለም ኣይጸምእን፤ እቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ኣብ ውሽጡ ዝፍልፍል ዓይኒ ማይ ክኾነሉ እዩ፤ ኢሉ መለሰላ። 15እታ ሰበይቲ ኸዓ  ጐይታይ! ከይጸምእ እሞ ኽቐድሕ ድማ መሊሰ ናብዙይ ከይመጽእስ ካብቲ ማይ እቱይ ሃበኒ! በለቶ። 16ኢየሱስ ከዓ  ኪዲሞ ሰብኣይኪ ጸዊዕኺ ናብዙይ ንዒ በላ። 17እታ ሰበይቲ መሊሳ  ሰብኣይ የብለይን በለቶ። ኢየሱስ ከዓ  ሰብኣይ የብለይን ብምባልክስ ጽቡቕ ተዛረብኪ፤ 18ኃሙሽተ ሰብኡት ነይሮምኺ፤ እዝ ሕዚ ምሳኺ ዘሎውን ኣይሰብኣይክን እዩ፤ በዙይ ሓቂ ተዛሪብኪ፤ በላ። 19እታ ሰበይቲ ኸዓ  ጐይታይ! ንስኻ ነቢይ ምዃንካ ሕዚ ይርድኣኒ ኣሎ። 20ኣቦታትና ኣብዚ እምባ እዙይ ሰገዱ፤ ንስኻትኩም ግና እቲ ሰባት ክሰግዱሉ ዝግባእ ሥፍራ ኣብ ኢየሩሳሌም እዩ ኢኹም እትብሉ፤ በለቶ። 21ኢየሱስ ድማ  ኣቲ ሰበይቲ ኣብዚ እምባ እዙይ ወይ ኣብ ኢየሩሳሌም ንኣብ ዘይሰግዱሉ ጊዜ ከም ዝመጽእ እመንኒ። 22ንስኻትኩም ንዘይትፈልጥዎ ኢኹም እትሰግዱ፤ ንሕና ግና ምድኃን ካብ ኣይሁድ እዩ እሞ ንእንፈልጦ ኢና እንሰግድ። 23እንተኾነ እቶም ብሓቂ ዝሰግዱ ንኣብ ብመንፈስን ብሓቅን ዝሰግዱላ ሰዓት ክትመጽእ እያ፤ ንሳ ኸዓ ሕዚ እያ። 24ኣብ ከዓ ኸምዚኣቶም ዝበሉ ሰገድቲ እዩ ዝደሊ፤ እግዚኣብሔር መንፈስ እዩ፤ እቶም ዝሰግዱሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግዱሉ ይግባእ፤ በላ። 25እታ ሰበይቲ ድማ  እቲ ክርስቶስ ዝብልዎ መሢሕ ከም ዝመጽእ እፈልጥ እየ፤ ንሱ ምስ መጸ ኸዓ ዂሉ ኽነግረና እዩ፤ በለቶ። 26ኢየሱስ ድማ ዝዛረበኪ ዘለኹ ኣነ ንሱ እየ በላ። 27ሽዑ እቶም ደቀ መዛሙርቱ መጹ፤ ምስ ሰበይቲ ብምዝርራቡ ተገረሙ፤ ግና እንታይ ትደሊ? ወይ ስለምንታይከ ምስኣ ትዛረብ ኣለኻ? ዝበሎ ሓደኳ ኣይነበረን። 28እታ ሰበይቲ ኸዓ ዕትሮኣ ኃዲጋ ናብ ከተማ ኣተወት፤ ነቶም ሰባትውን 29 ዝገበርክዎ ዂሉ ዝነገረኒ ሰብኣይ ንዑ ርኣዩ፤ እንድዒ ክርስቶስ ደኣ ኸይኸውን? በለቶም። 30እቶም ሕዝቢ ኸዓ ካብ ከተማ ወፂኦም ናብኡ መጹ። 31እዙይ ክኸውን እንተሎ እቶም ደቀ መዛሙርቱ  መምህር! ብላዕ ኢሎም ለመንዎ። 32ኢየሱስ ከዓ  ኣነስ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ዝበልዖ ምግቢ ኣለኒ በሎም። 33እቶም ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ ንስንሳቶም  ሰብ ደኾን ዝብላዕ ኣምጺኡሉ ኾይኑ? ተበሃሃሉ። 34ኢየሱስ ድማ  ምግበይስ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ ምግባርን ሥራሑ ምፍጻምን እዩ። 35ንስኻትኩም ድኅሪ ኣርባዕተ ወርኂ ቐውዒ ክኸውን ኢዩዶ ኣይኮንኩምን እትብሉ? እንሆ እምበኣር ኣዒንትኹም ኣልዒልኩም ናብቲ ገራሁ ጠምቱ፤ እቲ እኽሊ ንዓፂድ ድሮ ኸም ዝበጽሐ ርኣዩ፤ እብለኩም ኣለኹ። 36እቲ ዝዘርእን እቲ ዝዓፅድን ብሓባር ምእንቲ ኽሕጐሱ እቲ ዝዓፅድ ዓስቡ ይቕበል፤ ንዘለዓለማዊ ሕይወት ዝኸውን ፍረ ኸዓ ይእክብ። 37እቲ ሓደ ይዘርእ፤ እቲ ሓደ ኸዓ የዓፅድ፤› ዝብል ቃል ሓቂ እዩሞ። 38ኣነ ንኣኻትኩም ኣብ ዘይፀዓርኩምሉ ኽትዓፅዱ ለኣኽኩኹም፤ ካልኦት ዝፀዓሩሉ ንስኻትኩም ከዓ ኣብቲ ዝፀዓሩሉ ኣተኹም፤ በሎም። 39እታ ሰበይቲ  ዝገበርክዎ ዂሉ ነጊሩኒ ኢላ ብዝመስከረቶ ቓል ካብታ ኸተማ እቲኣ ብዙኃት ሳምራውያን ብኢየሱስ ኣመኑ። 40እቶም ሳምራውያን ከዓ ናብኡ መጺኦም ምስኣቶም ክቕመጥ ለመንዎ፤ ኣብኡ ኸዓ ኽልተ መዓልቲ ጸንሐ። 41ካብ ቃሉ ዝተልዓለ ድማ ብዙኃት ኣመኑ። 42ነታ ሰበይቲውን  ባዕልትና ሰሚዕና ድኣ እዝ ሰብ እዙይ ብሓቂ ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም ምዃኑ ፈሊጥና እምበር ብዘረባኺ ጥራሕ ኣይኮናን ዝኣመንና በልዋ። 43ድኅሪ ኽልተ መዓልቲ ኻብኡ ወፂኡ ናብ ገሊላ ኸደ፤ 44ነቢይ ኣብ ዓዱ ኸም ዘይኸብር ኢየሱስ ባዕሉ መስኪሩ ነበረሞ። 45መሊሱ ናብ ገሊላ ምስ መጸ እቶም ሰብ ገሊላ ዂሎም ንበዓል መጺኦም ነበሩ እሞ ነቲ ኣብ ኢየሩሳሌም በቲ በዓል ዝገበሮ ዂሉ ስለ ዝረአዩ ተቐበልዎ። 46ኢየሱስ መሊሱ ናብታ ንማይ ናብ ወይኒ ዝለወጠላ ኣብ ገሊላ ናብ እትርከብ ቃና መጸ፤ ኣብ ቅፍርናሆም ከዓ ወዱ ዝሓመሞ ናይ ንጉሥ ወገን ዝኾነ ሓደ ሹም ነበረ። 47ንሱ ኢየሱስ ካብ ይሁዳ ናብ ገሊላ ኸም ዝመጸ ምስ ሰምዐ ናብኡ ኸደ፤ ወዱ ንሞት ቀሪቡ ስለ ዝነበረ ድማ ናብ ቅፍርናሆም ወሪዱ ምእንቲ ኸሕውየሉ ንኢየሱስ ለመኖ። 48ሽዑ ኢየሱስ  ምልክትን ተኣምራትን እንተ ዘይረአኹም ኣይትኣምኑን ኢኹም! በሎ። 49እቲ ሹም ከዓ  ጐይታይ! ወደይ እንተይሞተ ቐልጢፍካ ውረድ በሎ። 50ኢየሱስ ድማ  ኪድ! ወድኻ ሓውዩልካ እዩ በሎ። እቲ ሰብኣይ በቲ ኢየሱስ ዝተዛረቦ ቓል ኣሚኑ ኸደ። 51ክወርድ እንተሎ ኣገልገልቱ ተቐበልዎሞ  ወድኻ ሓውዩ ኢሎም ኣብሠርዎ። 52ንሱ ኸዓ እታ ዝሓወየላ ሰዓት ጠየቖም፤ ንሳቶም ድማ  ትማሊ ብሻውዐይቲ ሰዓት ናይ ቀትሪ ረስኑ ኃዲግዎ በልዎ። 53ሽዑ ኣቦኡ በታ ኢየሱስ  ወድኻ ሓውዩ እዩ ዝበሎ ሰዓት ምዃና ፈለጠ፤ ምስ ኲሉ ስድራ ቤቱ ኸዓ ብኢየሱስ ኣመነ። 54ኢየሱስ ካብ ይሁዳ ናብ ገሊላ መጺኡ ዝገበሮ ተኣምራት እዙይ ካልኣይ እዩ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\