ወንጌል ዮሓንስ 5

1ድኅርዙይ ድማ በዓል ኣይሁድ ኮነ፤ ኢየሱስውን ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ። 2ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ጥቓ ኣፍ ደገ ኣባጊዕ ኸዓ ብዕብራይስጢ ቤተ ሳይዳ ዝብሃል ኃሙሽተ መመላለሲ ገበላ ዘለዎ ቐላይ ነበረ። 3ኣብኡ ናይቲ ማይ ምንዋጽ ዝጽበዩ ብዙኃት ሕሙማት ዕዉራት ሓንካሳትን መፃጕዓትን ይድቅሱ ነበሩ። 4ጸጸኒሑ መልኣኽ እግዚኣብሔር ናብቲ ቐላይ ወሪዱ ነቲ ማይ የናውጾ ነበረ፤ እቲ ቐዲሙ ወሪዱ ኣብቲ ዝተናወጸ ማይ ዝኣተወ ካብ ዘለዎ ሕማም ኲሉ ይሓዊ ነበረ። 5ካብ ዝሓምም ሠላሳን ሸሞንተን ዓመት ዝገበረ ሓደ ሰብ ኣብኡ ነበረ። 6ኢየሱስ ድማ ንእኡ ኣብ ዓራቱ ደቂሱ ምስ ረአዮ ነዊኅ እዋን ምሕማሙ ፈሊጡ ክትሓዊዶ ትደሊ ኢኻ? በሎ። 7እቲ ሕሙም ከዓ ጐይታይ! እቲ ማይ ምስ ተናወጸ ናብቲ ጾላይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይን፤ ኣነ ኽሳዕ ዝኸይድ ድማ ኻልእ ቀዲሙኒ ይወርድ ኢሉ መለሰሉ። 8ኢየሱስ ድማ  ተሥእ! ዓራትካ ተሸኪምካ ኺድ! በሎ። 9እቲ ሰብኣይ ሽዑ ንሽዑ ሓወየ፤ ዓራቱ ተሸኪሙውን ከደ። እታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ሰንበት ነበረት። 10ስለዙይውን ኣይሁድ ነቲ ዝሓወየ ሰብኣይ  ሎሚ ሰንበት ስለ ዝኾነ ዓራትካ ኽትሽከም ኣይፍቀደልካን እዩ! በልዎ። 11ንሱ ግና  እቲ ዘሕወየኒ እዩ ዓራትካ ተሸኪምካ ኪድ› ዝበለኒ ኢሉ መለሰሎም። 12ንሳቶም ከዓ  እቲ ዓራትካ ተሸኪምካ ኺድ› ዝበለካ ሰብ መን እዩ? ኢሎም ጠየቕዎ። 13ኢየሱስ ኣብ ማእኸል እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ብዙኃት ሰባት ተሓዊሱ ነበረሞ እቲ ዝሓወየ ሰብኣይ መን ከም ዘሕወዮ ኣይፈለጠን። 14ብድኅርዙይ ኢየሱስ ኣብ ቤተ መቕደስ እናመሃረ እንተሎ ነቲ ዝሓወየ ረኸቦ እሞ እንሆ ሓዊኻ ኣለኻ፤ ካብዙይ ዝገድድ ከይረኽበካደጊም ኃጢኣት ኣይትግበር! በሎ። 15እቲ ሰብኣይ ከዓ ኸይዱእቲ ዘሕወዮ ኢየሱስ ከም ዝኾነ ንኣይሁድ ነገሮም። 16ስለዙይ ብሰንበት ነዝ ነገራትዙይ ስለ ዝገበረ ኣይሁድ ንኢየሱስ የሳጕጉዎ ነበሩ፤ ክቐትልዎውን ይደልዩ ነበሩ። 17ኢየሱስ ግና ኣቦይ ክሳዕ ሕዚ ይሠርሕ ኣሎ፤ ኣነውን እሠርሕ ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም። 18ስለዙይ ሰንበት ብምሥዓሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ንእግዚኣብሔርውን ኣቦይ ስለ ዝበለ ርእሱውን ምስ እግዚኣብሔር ስለ ዘመዓራረየኣይሁድ ክቐትልዎ ኣበርቲዖም ይደልዩ ነበሩ። 19ሽዑ ኢየሱስ ከምዙይ ኢሉ መለሰሎም፦ እማን እማን እብለኩም ኣለኹ፤ ወልድነቲ ኣብ ክገብሮ ዝረአዮ እንተ ዘይኮይኑ ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እኳ ኽገብር ኣይኽእልን እዩ፤ ነቲ ኣብ ዝገብሮ ዂሉ ወልድውን ይገብሮ። 20ኣብ ንወልድ ስለ ዘፍቅሮ ነቲ ዝገብሮ ዂሉ ኸዓ የርእዮ እዩ፤ ንስኻትኩም ምእንቲ ኽትድነቑ ኸዓ ካብዙይ ዝዓቢ ግብሪ ኸርእዮ እዩ። 21ኣብ ንምዉታን ከም ዘተሥኦም ሕያዋንውን ከም ዝገብሮም ወልድ ድማ ኸምኡ ነቶም ዝደለዮም ሕያዋን ይገብሮም። 22- 23ኲሉ ሰብ ከምቲ ንኣብ ዘኽብሮ ንወልድ ምእንቲ ከኽብሮ ፍርዲ ዂሉ ንወልድ ሃቦ እምበር ኣብ ንሓደኳ ኣይፈርድን እዩ፤ ንወልድ ዘየኽብር ነቲ ዝለኣኾ ኣብውን ኣየኽብርን። 24እማን እማን እብለኩም ኣለኹ፤ እቲ ንቓለይ ዝሰምዕ በቲ ዝለኣኸኒውን ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኣለዎ፤ ንሱ ካብ ሞት ናብ ሕይወት ይሳገር እምበር ናብ ፍርዲ ኣይቐርብን እዩ። 25እቶም ምዉታን ድምፂ ወዲ እግዚኣብሔር ዝሰምዑ ላ ሰዓት ትመጽእ ኣላ፤ ንሳ ኸዓ ሕዚ እያ፤ እቶም ዝሰምዕዎ ዂሎም ድማ ብሕይወት ከም ዝነብሩ እማን እማን እብለኩም ኣለኹ። 26ከምቲ ንኣብ ናይ ባዕሉ ሕይወት ዘለዎ ንወልድውን ናይ ባዕሉ ሕይወት ክህልዎ ሃቦ። 27ወዲ ሰብ ስለ ዝኾነ ድማ ኽፈርድ ሥልጣን ሃቦ። 28እቶም ኣብ መቓብር ዘለዉ ዂላቶም ድምፁ ዝሰምዑ ላ ሰዓት ክትመጽእ እያ እሞ በዙይ ኣይትገረሙ። 29ሽዑ እቶም ሠናይ ዝገበሩ ናብ ናይ ትንሣኤ ሕይወት እቶም ክፉእ ዝገበሩ ድማ ናብ ናይ ትንሣኤ ኲነኔ ክኸዱ እዮም። 30 ኣነ ኻብ ርእሰይ ሓደ ነገርኳ ኽገብር ኣይክእልን፤ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እምበር ፍቓደይ ኣይገብርን እየሞ፤ ኣነ ኸምቲ ዝሰማዕኽዎ እየ ዝፈርድ፤ ፍርደይ ከዓ ቕኑዕ እዩ። 31ኣነ ብዛዕባ ርእሰይ ባዕለይ ዝምስክር እንተኾይነ ምስክርነተይ ሓቂ ኣይኮነን። 32ግና ንኣይ ዝምስክረለይ ካልእ ኢዩ፤ እቲ ንሱ ብዛዕባይ ዝምስክሮ ምስክርነት ከዓ ሓቂ ምዃኑ እፈልጥ እየ። 33ንስኻትኩም ናብ ዮሓንስ ለኣኽኩም፤ ንሱ ኸዓ ንሓቂ መስከረ። 34እዙይ ግና ንስኻትኩም ምእንቲ ኽትድኅኑ ኢለ እየ ዝብሎ ዘሎኹ እምበርኣነስ ምስክርነት ሰብ ደልየ ኣይኮንኩን። 35ንሱ ዝነድድን ዝበርህን መብራህቲ ነበረ፤ ንስኻትኩም ከዓ በቲ ብርሃኑ ንቑሩብ ጊዜ ደስ ክብለኩም ደለኹም። 36ኣነ ግና ካብ ምስክርነት ዮሓንስ ዝበልጽ ምስክር ኣለኒ፤ እዙይ ድማ እቲ ኣብ ክፍጽሞ ኢሉ ዝሃበኒ ግብሪ ኣነውን ዝገብሮ ዘለኹ ኣብ ከም ዝለኣኸኒ ንሱ ይምስክረለይ እዩሞ። 37እቲ ዝለኣኸኒ ኣብ ከዓባዕሉ መስኪሩለይ ኣሎ፤ ንስኻትኩም ድምፁ ኸቶ ኣይሰማዕኹምን፤ መልክዑ ውን ከቶ ኣይረአኹምን። 38በቲ ንሱ ዝለኣኾ ስለ ዘይኣመንኩም ከዓቃሉ ኣባኻትኩም ኣይኃድርን። 39ንስኻትኩም በተን ቅዱሳት መጻሕፍቲ ናይ ዘለዓለም ሕይወት እትረኽቡ እናመሰለኩም ትምርምሩወን ኣለኹም፤ ንሳተንውን ብዛዕባይ እየን ዝምስክራ። 40ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ኽትረኽቡ ናባይ ክትመጹ ኣይትደልዩን ኢኹም። 41ኣነ ኻብ ሰብ ከንቱ ኽብሪ ኣይደልን እየ። 42ንስኻትኩም ግና ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጥኹም ከም ዘይብልኩም እፈልጥ እየ። 43ኣነ ብስም ኣቦይ መጺአ ኣይተቐበልኩምንን፤ ካልእ ብስም ርእሱ እንተ መጸ ግና ንእኡ ኽትቅበልዎ ኢኹም። 44ንስኻትኩም ካብ ብጻይኩም ክብሪ እናደለኹም ናይ ሓደ እግዚኣብሔር ክብሪ ግና ዘይትደልዩ ከመይ ኢልኩም ክትኣምኑ ትኽእሉ? 45ኣነ ኣብ ኣቦ ዝኸሰኩም ኣይምሰልኩም፤ ዝኸሰኩምስ ኣሎ፤ እቲ ተስፋ እትገብርዎ ሙሴ እዩ ዝኸሰኩም። 46ንሙሴ እንተ እትኣምንዎስ ንሱ ብዛዕባይ ጽሒፉ እዩ እሞ ንኣይ ድማ ምኣመንኩምኒ ኔርኩም። 47ነቲ ሙሴ ዝጸሓፎ እንተዘይኣሚንኩም ግና ኸመይ ገይርኩም ንቓለይ ክትኣምኑ?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\