ወንጌል ዮሓንስ 7

1ድኅርዙይ ኢየሱስ ኣብ ምድሪ ይሁዳ ዝነብሩ ኣይሁድ ክቐትልዎ ይደልዩ ስለ ዝነበሩ ናብ ምድሪ ይሁዳ ክኸይድ ኣይደለየን፤ እንተኾነ ኣብ ገሊላ ይመላለስ ነበረ። 2ሽዑ ናይ ኣይሁድ ናይ ዳስ በዓል ከዓ ቐሪቡ ነበረ። 3ኣኅዋቱ ድማ  ደቀ መዛሙርትኻ ነዝ እትገብሮ ምእንቲ ኽርእዩስ ካብዙይ ወፂእኻ ናብ ምድሪ ይሁዳ ኺድ። 4ብገሃድ ኽፍለጥ እናደለየ ብኅቡእ ዝገብር የለንሞ እዙይ እትገብር እንተደኣ ኾይንካ ርእስኻ ንዓለም ግለጽ፤ በልዎ። 5ኣኅዋቱ ብእኡ ኣይኣምኑን ነበሩሞ። 6ኢየሱስ ድማ  ጊዜይ ገና ኣይበጽሐን፤ ጊዜኹም ግና ዂልሻዕ ድልዊ እዩ። 7ዓለም ንኣኻትኩም ክጸልእ ኣይኽእልን እዩ፤ ንኣይ ግና ግብሩ ኽፉእ ከም ዝኾነ ስለ ዝምስክረሉ ይጸልአኒ እዩ። 8ንስኻትኩምስ ናብቲ በዓል ደኣ ደይቡ፤ ኣነ ግና ጊዜይ ገና ስለ ዘይበጽሐ ናብዚ በዓል እዙይ ኣይድይብን እየ፤ በሎም። 9እዙይ ምስ በሎም ኣብ ገሊላ ተረፈ። 10እቶም ኣኅዋቱ ናብቲ በዓል ምስ ደየቡ ንሱ ኸዓ ብገሃድ ዘይኮነስ ብኅቡእ ደየበ። 11ኣይሁድ ግና በቲ በዓል  ኣበይ ኣሎ? እናበሉ ይደልይዎ ነበሩ። 12ኣብ መንጎ እቶም ሕዝቢ ኸዓ ብዛዕባኡ ብርቱዕ ምጕርምራም ኮነ፤ ገሊኦም  ሕያዋይ እዩ ገሊኦም ድማ  ንሕዝቢ እባ ደኣ የስሕት ኣሎ ይብሉ ነበሩ። 13ንመራሕቲ ኣይሁድ ስለ ዝፈርኁ ግና ሓደኳ ብዛዕባኡ ኣግሂዱ ዝተዛረበ ኣይነበረን። 14ኣብ ፍርቂ እቲ በዓል ከዓ ኢየሱስ ኣብ ቤተ መቕደስ ደይቡ ኽምህር ጀመረ። 15ስለዙይ ኣይሁድ  እዙይ እንተይተምሃረ ኸመይ ገይሩ እዩ መጻሕፍቲ ዝፈልጥ? እናበሉ ተገረሙ። 16ሽዑ ኢየሱስ መሊሱ ኸምዙይ በሎም፦  ትምህርተይስ ናይቲ ዝለኣኸኒ እዩ እምበር ናተይ ኣይኮነን። 17ፍቓዱ ኽገብር ዝደሊ እንተልዩ ትምህርተይ ካብ እግዚኣብሔር እምበር ካባይ ከምዘይ ኮነ ኽፈልጥ ይኽእል እዩ። 18እቲ ኻብ ርእሱ ዝዛረብ ክብሪ ርእሱ እዩ ዝደሊ፤ እቲ ነቲ ዝለኣኾ ከኽብር ዝደሊ ግና ንሱ ሓቀኛ እዩ፤ ኣብኡ ኸዓ ዓመፅ የለን። 19ሙሴዶ ሕጊ ሂቡኩም ኣይነበረን? ካባኻትኩም ግና ሓደኳ ነቲ ሕጊ ዝፍጽሞ የለን። ንምንታይ ደኣ ኽትቀትሉኒ ትደልዩ ኣለኹም? 20እቶም ሕዝቢ ኸዓ  ጋኔን ኣለካ፤ መን እዩ ኽቐትለካ ዝደሊ? ኢሎም መለሱሉ። 21ኢየሱስ ድማ ኸምዙይ ኢሉ መለሰሎም፦  ሓደ ግብሪ ገበርኩ፤ ንዂልኻትኩም ድማ ኣገረመኩም። 22ስለዙይ ሙሴ ግርዘት ሠርዐልኩም፤ እዙይ ድማ ኻብ ኣቦታት እዩ እምበር ካብ ሙሴ ኣይነበረን፤ ንሰብውን ብሰንበት ትገርዝዎ። 23እቲ ሕጊ ሙሴ ምእንቲ ኸይጠሓስ ሰብ ብሰንበት ዝግረዝ ካብ ኮነ ኣነ ንሰብ ኲለንትናኡ ብሰንበት እንተሕወኹዎ ደኣ ስለምንታይ ትነቕፉኒ? 24ቅኑዕ ፍርዲ ፍረዱ እምበር ገጽ ርኢኹም ኣይትፍረዱ። 25ሓድሓደ ኻብ ሰብ ኢየሩሳሌም ድማ  እቲ ኽቐትልዎ ዝደልዩስ እዙይዶ ኣይኮነን? 26እንሆ ንሱ ብገሃድ ይዛረብ ኣሎ፤ ንሳቶምውን ምንም ኣይበልዎን፤ እዞም ኣሕሉቕ ንሱ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ብሓቂ ፈሊጦም ደኾን ኮይኖም? 27ግና እዝ ሰብኣይ እዙይ ካበይ ከም ዝኾነ ንፈልጦ ኢና፤ ክርስቶስ ክመጽእ እንተሎ ግና ኻበይ ከም ዝኾነ ዝፈልጦ ሓደኳ የለን፤ በሉ። 28ኢየሱስ ከዓ ኣብ ቤተ መቕደስ ክምህር እንተሎ ዓው ኢሉ  ንኣይ ትፈልጡኒ ኢኹም፤ ካበይ ምዃነይውን ትፈልጡ ኢኹም፤ ኣነ ብባዕለይ ኣይመጻእኹን፤ እቲ ዝለኣኸኒ ግና ሓቀኛ እዩ፤ ንእኡ ንስኻትኩም ኣይትፈልጥዎን ኢኹም። 29ኣነ ግና ኻብኡ እየ፤ ንሱ ስለ ዝለኣኸኒውን እፈልጦ እየ፤ በለ። 30ስለዙይ ክኅዝዎ ደለዩ፤ ጊዜኡ ስለ ዘይበጽሐ ግና ሓደኳ ኣይኃዞን። 31ካብቶም ሕዝቢ ኸዓ ብዙኃት ብእኡ ኣመኑ እሞ  ክርስቶስ ምስ መጸኸ ኻብዝ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ተኣምራት ዝበዝኅዶ ኽገብር ኢሉ? በሉ። 32ፈሪሳውያን ድማ እቶም ሕዝቢ ብዛዕባኡ ኸምዙይ ኢሎም ከም ዘጕረምረሙ ምስ ሰምዑ  ምስ ሊቃነ ካህናት ኮይኖም ክኅዝዎ ሓሻኽሮም ለኣኹ። 33ሽዑ ኢየሱስ  ገና ቑሩብ ጊዜ ምሳኻትኩም ኣለኹ፤ ድኅርዙይ ናብቲ ዝለኣኸኒ ክኸይድ እየ። 34ክትደልዩኒ ኢኹም፤ እንተኾነ ኣይትረኽቡንን፤ ናብቲ ኣነ ዘለኽዎ ኸዓ ኽትመጹ ኣይትኽእሉን ኢኹም፤ በሎም። 35ስለዙይ ኣይሁድ ንሕና ኽንረኽቦ ናብ ዘይንኽእል ንሱ ናበይ ኮን ክኸይድ ኢሉ? ናብቶም ኣብ ሃገር ግሪኽ ተበቲኖም ዘለዉ ኣይሁድን ኣሕዛብን ክምህር ዶኾን ክኸይድ ኮይኑ? 36ክትደልዩኒ ኢኹም፤ ግና ኣይትረኽቡንን፤ ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ኸዓ ኽትመጹ ኣይትኽእሉን ኢኹም› ዝብለና ዘሎኸ እንታይ እዩ? ተበሃሃሉ። 37በታ መወዳእታ ዓባይ መዓልቲ በዓል ኢየሱስ ደው ኢሉ ብዝለዓለ ድምፂ ዝጸምአ እንተልዩ ናባይ መጺኡ ይስተ። 38እቲ ብኣይ ዝኣምን ከምቲ መጽሓፍ ዝበሎ ካብ ውሽጡ ማይ ሕይወት ክፍልፍል እዩ›  እናበለ ተዛረበ። 39እዙይ ብዛዕባቲ እቶም ብእኡ ዝኣመኑ ኽቕበልዎ ዘለዎም መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝተዛረበ፤ ኢየሱስ ገና ስለ ዘይከበረ መንፈስ ቅዱስ ገና ኣይወረደን ነበረሞ። 40ካብቶም ሕዝቢ ብዙኃት ነዝ ዘረባዙይ ሰሚዖም  እዙይ ብሓቂ እቲ ነቢይ እዩ በሉ። 41ካልኦት ከዓ  ክርስቶስ እዩ በሉ። ገሊኦም ግና  ክርስቶስ ካብ ገሊላ ድዩ ዝመጽእ? 42ክርስቶስ ካብ ዘርኢ ዳዊት ካብታ ዳዊት ዝነበረላ ዓዲ ካብ ቤተ ልሔም ከም ዝመጽእ መጽሓፍዶ ኣይነግርን እዩ? በሉ። 43ስለዙይ እቶም ሕዝቢ ብዛዕብኡ ንስንሳቶም ተፈላለዩ። 44ገሊኦም ክኅዝዎ ደለዩ፤ ግና ንኽኅዞ ኢዱ ዘልዓለሉ ሓደ እኳ ኣይነበረን። 45እቶም ሓሻኽር ናብ ሊቃነ ካህናትን ፈሪሳውያንን ተመልሱ፤ ንሳቶም ድማ ስለምንታይ ደኣ ዘየምጻእኹምዎ? በልዎም። 46እቶም ሓሻኽር ከዓ ከምዝ ሰብኣይ እዙይ ገይሩ ዝተዛረበ ኸቶ የለን ኢሎም መለሱ። 47ፈሪሳውያን ድማ  ንስኻትኩምውንዶ ትጋገዩ ኣለኹም? 48ብዘይ እዞም ሕጊ ዘይፈልጡ ግጉያት ሕዝቢ ካብ ኣኅሉቕ ወይ ካብ ፈሪሳውያን ብእኡ ዝኣመኑዶ ኣለዉ እዮም? 49እዝ ሕጊ ዘይፈልጥ ሕዝቢ ግና ዝተረግመ እዩ ኢሎም መለሱሎም። 50ሓደ ኻብኣቶም እቲ ቕድም ብለይቲ ናብ ኢየሱስ ከይዱ ዝነበረ ኒቆዲሞስ 51ሕግና ንሰብ ቅድም እንተይሰምዖን እቲ ዝገበሮ እንተይፈለጠንዶ ይፈርዶ እዩ? በሎም። 52ንሳቶም ከዓ  ንስኻውንዶ ኻብ ገሊላ ኢኻ? መጽሓፍ መርምር እሞ ካብ ገሊላ ነቢይ ከም ዘይትሥእ ክትርኢ ኢኻ? ኢሎም መለሱሉ። 53ኲሎም ድማ ነናብ ገዝኦም ከዱ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\