ወንጌል ዮሓንስ 8

1ኢየሱስውን ናብ ደብረ ዘይት ኸደ። 2ምድሪ ምስ ወግሐ ኸዓ ኣንጊሁ ናብ ቤተ መቕደስ ተመሊሱ መጸ። ኲሉ ሕዝቢውን ናብኡ ተኣከበ፤ ተቐሚጡ ድማ ይምህሮም ነበረ። 3መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ድማ እንትትዝሙ ዝተረኽበት ሰበይቲ ናብኡ ኣምጺኦም ኣብ ማእኸል ደው ኣቢሎም፤ 4 መምህር እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኽትዝሙ እንተላ ተትኂዛ 5ከምዚኣ ዝበለት ከዓ ብእምኒ ተቐጥቂጣ ኽትቅተል ሙሴ ብሕጊ ኣዚዙ እዩ፤ ንስኻኸ ብዛዕባኣ እንታይ ትብል? በልዎ። 6እዙይ ኢሎም ዝፈተንዎ ምኽንያት መኽሰሲ ምእንቲ ኽረኽቡሉ ኢሎም እዮም። ኢየሱስ ግና ድንን ኢሉ በፃብዕቱ ኣብ ምድሪ ኽጽሕፍ ጀመረ። 7ደጋጊሞም ምስ ጠየቕዎ ኸዓ ቕንዕ ኢሉ ካባኻትኩም ኃጢኣት ዘይብሉ ኣቐዲሙ እምኒ ይደርብየላ! በሎም። 8መሊሱውን ደኒኑ ኣብ ምድሪ ጸሓፈ። 9ንሳቶም ግና እዙይ ምስ ሰምዑ ሕሊናኦም ወቒስዎም፤ ካብ ዓበይቲ ጀሚሮም ክሳዕ እቶም ዳኅረዎት ኲሎም በብሓደ ወፁ። ኢየሱስ ምስታ ኣብ ማእኸል ደው ኢላ ዝነበረት ሰበይቲ በይኑ ተረፈ። 10ኢየሱስ ቅንዕ ኢሉ ኸዓ ኣቲ ሰበይቲ እቶም ከሰስትኺ ደኣ ኣበይ ኣለዉ? ዝፈረደኪዶ የለን? በላ። 11ንሳ ኸዓ  ሓደኳ የለን ጐይታይ! በለቶ። ኢየሱስ ድማ  ኣነውን ኣይፈርደክን እየ፤ ኪዲ እሞ ደጊም ኃጢኣት ኣይትግበሪ! በላ። 12ኢየሱስ መሊሱ  ኣነ ናይ ዓለም ብርሃን እየ፤ እቲ ዝስዕበኒ ኸዓ ብርሃን ሕይወት ይረክብ እምበር ብጸልማት ኣይኸይድን እዩ፤ እናበለ ተዛረቦም። 13ፈሪሳውያን ከዓ  ንስኻ ንባዕልኻ ትምስክር ኣለኻ፤ ስለዙይ ምስክርነትካ ሓቂ ኣይኮነን በልዎ። 14ኢየሱስ ድማ  ኣነ ንባዕለይ እኳ እንተ መስከርኩ ካበይ ከም ዝመጻእኹ ናበይውን ከም ዝኸይድ እፈልጥ እየ እሞ ምስክርነተይ ሓቂ እዩ። ንስኻትኩም ግና ካበይ ከም ዝመጻእኹ ናበይውን ከም ዝኸይድ ኣይትፈልጡን ኢኹም። 15ንስኻትኩም ሥጋዊ ፍርዲ ኢኹም እትፈርዱ ዘለኹም፤ ኣነ ግና ንሓደኳ ኣይፈርድን እየ። 16ኣነን እቲ ዝለኣኸኒ ኣብን ኢና እምበር በይነይ ኣይኮንኩን እሞ ኣነ እንተ ፈረድኩ ፍርደይ ሓቂ እዩ። 17ምስክር ክልተ ሰብ ሓቂ ኸም ዝኾነ ኣብ ሕግኹም ተጽሒፉ እዩ። 18ኣነ ንባዕለይ ምስክር እየ፤ እቲ ዝለኣኸኒ ኣብውን ምስክረይ እዩ በሎም። 19ንሳቶም ከዓ  ኣቦኻኸ ኣበይ ኣሎ? በልዎ። ኢየሱስ ድማ  ንኣይ ኮነ ነቦይ ኣይትፈልጡን ኢኹም፤ ንኣይ እንተ ትፈልጡስ ነቦይውን ምፈለጥኩምዎ ኔርኩም ኢሉ መለሰ። 20ነዝ ነገራት እዙይ ኢየሱስ ኣብ ቤተ መቕደስ ኣብ ጥቓ መቐበል ምጽዋት ኮይኑ ኽምህር እንተሎ እዩ ዝተዛረቦ። ጊዜኡ ስለ ዘይበጽሐ ግና ሓደኳ ዝኃዞ ኣይነበረን። 21ኢየሱስ መሊሱ  ኣነ እኸይድ ኣለኹ፤ ክትደልዩኒ ኢኹም፤ እንተኾነ ብኃጢኣትኩም ክትሞቱ ኢኹም። ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትመጹ ኣይትኽእሉን ኢኹም፤ በሎም። 22ሽዑ ኣይሁድ  ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትመጹ ኣይትኽእሉን ኢኹም› ምባሉስ ንርእሱ ደኾን ባዕሉ ኽቐትል ደልዩ? በሉ። 23ኢየሱስ ድማ  ንስኻትኩም ካብ ታሕቲ ኢኹም፤ ኣነ ካብ ላዕሊ እየ፤ ንስኻትኩም ካብዛ ዓለም እዚኣ ኢኹም፤ ኣነ ካብዛ ዓለም እዚኣ ኣይኮንኩን። 24ስለዙይ ከዓ እየ ብኃጢኣትኩም ክትሞቱ ኢኹም ዝበልኩኹም። ኣነ ንሱ ምዃነይ እንተዘይኣመንኩም ብኃጢኣትኩም ክትሞቱ ኢኹም፤ ስለዙይ ከዓ እየ ብኃጢኣትኩም ክትሞቱ ኢኹም ዝበልኩኹም በሎም። 25ሽዑ ንሳቶም  ንስኻ መን ኢኻ? በልዎ፤ ኢየሱስ ድማ  ኣነ እቲ ኻብ መጀመርታ ኂዘ ዝነገርኩኹም እየ። 26ብዛዕባኹም ዝዛረቦን ዝፈርዶን ብዙኅ ኣለኒ፤ እቲ ዝለኣኸኒ ግና ሓቀኛ እዩ፤ ነቲ ኻብኡ ዝሰማዕኽዎ ኸዓ ንዓለም እነግር ኣለኹ፤ በሎም። 27ንሳቶም ግና ብዛዕባ ኣብ ከም ዝተዛረቦም ኣይፈለጡን። 28ስለዙይ ኢየሱስ  ንወዲ ሰብ ልዕል ምሰበልኩምዎ ኣነ ንሱ ኸም ዝኾንኩን ከምቲ ኣቦይ ዝመሃረኒ ኸም ዝገብር እምበር ካብ ርእሰይ ሓንቲኳ ኸም ዘይገብር ሽዑ ኽትፈልጡ ኢኹም። 29እቲ ዝለኣኸኒ ምሳይ ኣሎ፤ ኲልሻዕ ደስ ዘብሎ ስለ ዝገብር ድማ በይነይ ኣይኃድገንን እዩ በሎም። 30ንሱ እዙይ ምስ ተዛረበ ብዙኃት ብእኡ ኣመኑ። 31ስለዙይ ኢየሱስ ነቶም ብእኡ ዝኣመኑ ኣይሁድ  ንስኻትኩም ብቓለይ እንተ ጸኒዕኹም ብሓቂ ደቀ መዛሙርተይ ኢኹም። 32ንሓቂ ኽትፈልጥዋ ኢኹም፤ እታ ሓቂውን ሓራ ኽተውፅአኩም እያ በሎም። 33ንሳቶም ከዓ ንሕና ዘርኢ ኣብርሃም ኢና፤ ንማንም ባሮት ኴንና ኣይንፈልጥን። ከመይ ኢልካ ደኣ ሓራ ኽትወፁ ኢኹም ትብለና ዘለኻ? ኢሎም መለሱሉ። 34ኢየሱስ ድማ እማን እማን እብለኩም ኣለኹ፤ ኃጢኣት ዝገብር ኲሉ ንሱ ናይ ኃጢኣት ባርያ እዩ። 35ባርያ ኣብቲ ቤተ ሰብ ንዂሉ ጊዜ ኣይነብርን እዩ። ውሉድ ግና ንዂሉ ጊዜ ኣብኡ ነባሪ እዩ። 36ወልድ ሓራ እንተውፂኡኹም ብሓቂ ሓራ ዝወፃእኹም ክትኮኑ ኢኹም። 37ንስኻትኩም ዘርኢ ኣብርሃም ምዃንኩምስ እፈልጥ እየ። ቃለይ ኣባኻትኩም ስለ ዘይኃደረ ግና ኽትቀትሉኒ ትደልዩ ኣለኹም። 38ኣነ ነቲ ኻብ ኣቦይ ዝረአኽዎ እዛረብ ኣለኹ፤ ንስኻትኩም ከዓ ነቲ ኻብ ኣቦኹም ዝሰማዕኹምዎ ትገብሩ ኣለኹም፤ በሎም። 39ንሳቶም ድማ ንኣናስ ኣቦና ኣብርሃም እዩ ኢሎም መለሱሉ። ኢየሱስ ከዓ ውሉድ ኣብርሃም እንተ ትኾኑስ ግብሪ ኣብርሃም ምገበርኩም ነይርኩም። 40ሕዚ ግና ካብ እግዚኣብሔር ዝሰማዕኽዎ ሓቂ ንዝነግረኩም ነኣይ ክትቀትሉኒ ትደልዩ ኣለኹም፤ ኣብርሃምስ ከምዙይ ኣይገበረን። 41ንስኻትኩም ግና ግብሪ ኣቦኹም ትገብሩ ኣለኹም በሎም። ንሳቶም ድማ ንሕናስ ብዝሙት ዝተወለድና ኣይኮንናን። ሓደ ኣቦ ኣለና፤ ንሱ ኸዓ እግዚኣብሔር እዩ በልዎ። 42ኢየሱስ ከዓ ኣነ ኻብ እግዚኣብሔር እየ ዝወፃእኹን ዝመጻእኹን፤ ንሱ ልኢኹኒ እምበር ባዕለይ ኣይመጻእኹን፤ ስለዙይ ኣቦኹም እግዚኣብሔር እንተ ዝኸውንስ ንኣይ መፍቀርኩምኒ ነይርኩም። 43ስለምንታይ ኢኹም ዘረባይ ዘይተስተውዕሉ? ቃለይ ክትሰምዑ ስለ ዘይከኣልኩም እዩ። 44ንስኻትኩም ካብቲ ኣቦኹም ዲያብሎስ ኢኹም፤ ድልየት እቲ ኣቦኹም ክትገብሩ ኢኹምውን እትደልዩ ዘለኹም፤ ንሱ ኻብ መጀመርታ ቐታል ነፍሲ እዩ፤ ሓቂ ኣብኡ ስለ ዘየለ ኣብ ሓቂ ኣይጸንዕን እዩ። ሓሳዊ ኣቦ ሓሰትውን ስለ ዝኾነ ሓሰት ክዛረብ እንተሎ ካብ ርእሱ እዩ ዝዛረብ። 45ኣነ ሓቂ ስለ ዝዛረብ ግና ኣይትኣምኑንን። 46ካባኻትኩም ብኃጢኣት ክወቕሰኒ ዝኽእልከ መን ኣሎ? ሓቂ ዝዛረብ ካብ ኮንኩኸ ስለምንታይ ዘይትኣምኑኒ? 47እቲ ኻብ እግዚኣብሔር ዝኾነ ቓል እግዚኣብሔር እዩ ዝሰምዕ። ንስኻትኩም ግና ካብ እግዚኣብሔር ስለ ዘይኾንኩም ኣይትሰምዑ ን። 48ኣይሁድ ከዓ ሳምራዊ ኢኻ፤ ጋኔንውን ኣለካ ምባልናስ ሓቂዶ ኣይኮነን? ኢሎም መለሱሉ። 49ሽዑ ኢየሱስ  ኣነስ ነቦይ ደኣ አኽብሮ ኣለኹ እምበርጋኔንስ የብለይን። ንስኻትኩም ግና ተቃልሉኒ ኣለኹም። 50ኣነ ኽብሪ ርእሰይ ኣይደልን እየ፤ እቲ ዝደልን ዝፈርድን ግና ኣሎ። 51እማን እማን እብለኩም ኣለኹ፤ ቃለይ ዝሕሉ ንዘለዓለም ፈጺሙ ኣይመውትን፤ በሎም። 52ኣይሁድ ድማ  ሕዝስ ጋኔን ከም ዘለካ ፈሊጥና፤ ኣብርሃም እኳ ሞይቱ፤ ነቢያትውን ሞይቶም፤ ንስኻ ግና ቃለይ ዝሓለወ ንዘለዓለም ኣይመውትን ትብል ኣለኻ። 53ካብቲ ዝሞተ ኣቦና ኣብርሃምዶ ንስኻ ተዓቢ ኢኻ? ነቢያትውን ሞይቶም እዮም፤ ንባዕልኻ መን እየ ትብል ኣለኻ? በልዎ። 54ኢየሱስ ከዓ  ኣነ ንባዕለይ እንተኣኽበርኩ ኽብረተይ ከንቱ እዩ፤ ዘኽብረንስ እቲ ንስኻትኩም ኣምላኽና እትብልዎ ኣቦይ እዩ። 55ንስኻትኩም ኣይትፈልጥዎን ኢኹም፤ ኣነ ግና እፈልጦ እየ። ኣይፈልጦን እንተ ዝብል ከዓ ከማኻትኩም ሓሳዊ ምኾንኩ ነይረ። ኣነ ግና እፈልጦ፤ ቃሉውን እሕሉ እየ። 56ኣቦኹም ኣብርሃም መዓልተይ ከም ዝርኢ ፈሊጡ ተሓጐሰ፤ ርእዩ ኸዓ ደስ በሎ ኢሉ መለሰሎም። 57ኣይሁድ ድማ ገና ኃምሳ ዓመት እኳ ዘይገበርካስ ንኣብርሃም ሪአዮ ትብል ኣለኻ? በልዎ። 58ኢየሱስ ከዓ  እማን እማን እብለኩም ኣለኹ፤ ኣብርሃም እንተይተወለደ ኣነ ነይረ እየ፤ › በሎም። 59ሽዑ ኽድርብዩሉ ድማ እምኒ ኣልዓሉ፤ ኢየሱስ ግና ተሠወረ። ካብ ቤተ መቕደስ ወፂኡ ብማእኸሎም ኃሊፉ ኸደ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\