ወንጌል ዮሓንስ 9

1ኢየሱስ ብመንገዲ ኽኃልፍ እንተሎ ዕዉር ኮይኑ ዝተወለደ ሓደ ሰብ ረአየ። 2ደቀ መዛሙርቱ ድማ  መምህር! እዝ ሰብ እዙይ ዕዉር ኮይኑ ዝተወለደ ብናይ መን ኃጢኣት እዩ? ብናይ ርእሱ ድዩ ወይ ብናይ ወለዱ? ኢሎም ጠየቕዎ። 3ኢየሱስ ከዓ  ግብሪ እግዚኣብሔር ኣብኡ ምእንቲ ኽግለጽ ድኣ እምበር ብናይ ርእሱ ወይ ብናይ ወለዱ ኃጢኣት ኣይኮነን። 4ሓደኳ ኽሠርሐላ ዘይከኣሎ ለይቲ ትመጽእ ኣላ እሞ መዓልቲ እንተላ ግብሪ እቲ ዝለኣኸኒ ኽሠርሕ ይግብአኒ እዩ። 5ኣብ ዓለም እንተለኹ ናይ ዓለም ብርሃን እየ፤ ኢሉ መለሰሎም። 6እዙይ ኢሉ ናብ ምድሪ እንትፍ በለ፤ በቲ ምራቑውን ጸብሪ ገበረ፤ በቲ ጸብሪ ኸዓ ኣዒንቲ እቲ ዕዉር ለኸየ እሞ 7 ኬድካ ኣብ ቀላይ ሰሊሆም ተሓጸብ በሎ። ሰሊሆም ማለት ዝተልኣኸ ማለት እዩ። ንሱውን ከይዱ ተሓጸበ እሞ እናረአየ ተመለሰ። 8እቶም ጐረባብቱን እቶም ቅድም እንትልምን ዝርእይዎ ዝነበሩን  እዙይ ድኣ እቲ ኣብ መንገዲ ተቐሚጡ ዝልምን ዝነበረዶ ኣይኮነን? በሉ። 9ገሊኦም  ንሱ እዩ! በሉ፤ ገሊኦም ከዓ  ንእኡ ደኣ እዩ ዝመስል እምበር ንሱ ኣይኮነን! በሉ፤ ንሱ ግና  ኣነ እየ! በለ። 10ስለዙይ ንሳቶም  ከመይ ኢለን ደኣ ኣዒንትኻ ተኸፍታ? በልዎ። 11ንሱ ኸዓ  እቲ ኢየሱስ ዝብሃል ሰብ ጸብሪ ገይሩ ኣዒንተይ ለኽዩ ናብ ሰሊሆም ኪድ እሞ ተሓጸብ› በለኒ፤ ከይደ ምስ ተሓጸብኩ ድማ ረአኹ፤ ኢሉ መለሰሎም። 12ንሳቶም ከዓ  እቲ ሰብኣይ እቱይከ ኣበይ ኣሎ? በልዎ፤ ንሱ ድማ  ኣይፈልጥን በሎም። 13ሽዑ ነቲ ዕዉር ዝነበረ ናብ ፈሪሳውያን ወሰድዎ። 14እታ ኢየሱስ ጸብሪ ገይሩ ኣዒንቱ ዝኸፈተላ መዓልቲ ኸዓ ሰንበት ነበረት። 15ስለዙይ ፈሪሳውያን ከመይ ኢሉ ኸም ዝረአየ መሊሶም ጠየቕዎ። ንሱ ድማ  ፀብሪ ኣብ ኣዒንተይ ገበረለይ፤ ተሓጸብኩ እሞ ረአኹ በሎም። 16ሽዑ ኻብቶም ፈሪሳውያን ገሊኣቶም  እዝ ሰብኣይ እዙይ ሰንበት ስለ ዘየኽብር ካብ እግዚኣብሔር ኣይኮነን በሉ፤ ካልኦት ድማ  ኃጢኣተኛ ሰብ ደኣ ኸመይ ገይሩ ኸምዙይ ዝበለ ተኣምራት ክገብር ይኽእል? በሉ። ኣብ መንጎኣቶም ከዓ ምፍልላይ ኮነ። 17ሽዑ መሊሶም ነቲ ዕዉር  ንስኻኸ ኣዒንትኻ ኸፊቱልካ እዩ እሞ ብዛዕባኡ እንታይ ትብል? በልዎ፤ ንሱ ድማ  ነቢይ እዩ! በሎም። 18እቶም ኣይሁድ ግና ንወለዲ እቲ ኣዒንቱ ዝተኸፍታሉ ሰብ ክሳዕ ዝጽውዑ  ዕዉር ነይሩስ ከም ዝረአየ ኣይኣመንዎን ነበሩ። 19ስለዙይ  እቲ ብዕዉሩ ተወሊዱ እትብልዎ ወድኹም እዙይ ድዩ? ሕዚ ደኣ ኸመይ ኢሉ ኽርኢ ኸኣለ? ኢሎም ጠየቕዎም። 20እቶም ወለዱ ድማ  እዙይ ወድና ኸም ዝኾነን ብዕዉሩ ኸም ዝተወልደን ንፈልጥ። 21ሕዚ ግና ኸመይ ኢሉ ኽርኢ ኸም ዝኸኣለ ኣይንፈልጥን፤ ኣዒንቱውን መን ከም ዝኸፈተሉ ኣይንፈልጥን፤ ንእኡ ጠይቕዎ፤ ንሱ ዓብዪ እዩ፤ ብዛዕባ ርእሱ ባዕሉ ኽዛረብ ይኽእል እዩ፤ ኢሎም መለሱ። 22እቶም ወለዱ ንኣይሁድ ስለ ዝፈርኁ እዮም እዙይ ዝበሉ። ኣይሁድ ንሱ ክርስቶስ እዩ  ኢሉ ንዝመስከረ ካብ ቤተ ጸሎቶም ክሰጕዎ ተሰማሚዖም ነበሩሞ። 23ስለዙይ እዮም እቶም ወለዱ  ንሱ ዓብዪ እዩሞ ጠይቕዎ፤ ዝበሉ። 24ሽዑ ነቲ ዕዉር ዝነበረ ሰብኣይ ካልኣይ ጊዜ ጸዊዖም  ንእግዚኣብሔር ክብሪ ሃብ፤ ንሕና እዝ ሰብኣይ እዙይ ኃጢኣተኛ ምዃኑ ኢና እንፈልጥ በልዎ። 25ንሱ ድማ መሊሱ  ኣነስ ኃጥእ ከም ዝኾነ ኣይፈልጥን፤ ዕዉር ከም ዝነበርኩን ሕዚ ግና እርኢ ኸም ዘለኹን እዛ ሓንቲ ነገር እዚኣ እየ ዝፈልጥ፤ በሎም። 26ንሳቶም ከዓ  እንታይከ ገበረልካ? ከመይ ገይሩኸ ኣዒንትኻ ኸፈተልካ? በልዎ። 27ንሱ ድማ  ቅድሚ ሕዚ ነጊረኩም ኣይሰማዕኹምን፤ ንምንታይ መሊስኩም ክትሰምዑ ትደልዩ ኣለኹም? ንስኻትኩምውንዶ ደቀ መዛሙርቱ ኽትኮኑ ትደልዩ ኢኹም? በሎም። 28ንሳቶም ድማ ጸረፍዎ  ደቀ መዝሙሩስ ንስኻ ኢኻ፤ ንሕና ግና ደቀ መዛሙርቲ ሙሴ ኢና። 29ንሕናስ እግዚኣብሔር ንሙሴ ከም ዝተዛረቦ ንፈልጥ ኢና፤ እዙይ ግና ካበይ ከም ዝኾነ ኣይንፈልጥን ኢና በልዎ። 30እቲ ሰብኣይ ከዓ  ካበይ ምዃኑ ዘይምፍላጥኩም ዘገርም እዩ! ንኣይ ግና ኣዒንተይ ከፊቱለይ። 31እግዚኣብሔር ንዝፈርኆን ፍቓዱ ንዝፍጽምን እዩ ዝሰምዕ እምበር ንኃጥኣን ከምዘይሰምዖም ንፈልጥ ኢና። 32ዓለም ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ብዕዉሩ ንዝተወለደ ሰብ ኣዒንቱ ኸፊቱሉ ዝብሃል ከቶ ኣይተሰምዐን። 33እዝ ሰብ እዙይ ካብ እግዚኣብሔር እንተ ዘይኸውን ሓደኳ ኽገብር ኣይምኸኣለን ነይሩ፤ ኢሉ መለሰሎም። 34ንሳቶም ከዓ  ንስኻ ኲለንትናኻ ብኃጢኣት ዝተወለድካ እንተለኻስ ንኣና ኽትምህረና? ኢሎም ካብ ቤተ ጸሎቶም ኣውጽእዎ። 35ኢየሱስ ናብ ወፃኢ ኸም ዘውጽእዎ ሰምዐ፤ ምስ ረኸቦ ድማ  ብወዲ ሰብዶ ተኣምን ኢኻ? 36ንሱ ኸዓ ጐይታይ! ብእኡ ኽኣምንስ መን እዩ ንሱ? ኢሉ መለሰ። 37ኢየሱስ ድማ  ርኢኻዮ ኣለኻ፤ እዝ ሕዚ ምሳኻ ዝዛረብ ዘሎ ንሱ እዩ በሎ። 38ንሱ ኸዓ  ጐይታ! ኣኣምን እየ ኢሉ ሰገደሉ። 39ኢየሱስ ድማ  ኣነ እቶም ዘይርእዩ ምእንቲ ኽርእዩ እቶም ዝርእዩ ኸዓ ምእንቲ ኽዓውሩ ንፍርዲ እየ ናብዛ ዓለም እዚኣ መጺአ ዘለኹ በለ። 40ካብቶም ምስኡ ዝነበሩ ፈሪሳውያን ገሊኣቶም ነዙይ ሰሚዖም  ንሕናኸ ዕዉራት ምዃንና ዲና? በልዎ። 41ኢየሱስ ድማ  ዕዉራት እንተ ትኾኑስ ኃጢኣት ኣይምኾነኩምን ነይሩ፤ ሕዚ ግና ንርኢ ኢና› ትብሉ ስለ ዘለኹም ኃጢኣትኩም ኣባኻትኩም ይነብር ኣሎ በሎም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\