ወንጌል ሉቃስ 1

1ኦ ኽቡር ቴዎፍሎስ! ከምቲ ብዙኃት ነቲ ኣባና ብምልኣት ዝተፈጸመ ነገራት ክጽሕፉ ዝጀመሩ፤ 2እቶም ካብ መጀመርታ ናይ ዓይኒ መሰኻኽርን ናይቲ ቓል ኣገልገልትን ናባና ዝተመኃላለፈ፤ 3- 4ኣነውን ኣብ ዝኃለፈ ቐረባ ጊዜ ነቲ ነገር ካብ መሠረቱ ኂዘ ብጥንቃቐ ምስ መርመርክዎ ናይቲ ዝተመሃርካዮ ነገራት ርግጽነት ኣጸቢቕካ ምእንቲ ኽትፈልጥ ኣከታቲለ ኽጽሕፈልካ ቕኑዕ ኾይኑ ተርእዩኒ ኣሎ። 5ብዘመን ሄሮድስ ንጉሥ ይሁዳ ሓደ ኻብ ክፍሊ ኽህነት ኣብያ ዝኾነ ዘካርያስ ዝበሃል ካህን ነበረ፤ ካብ ዘርኢ ኣሮን ዝኾነት ኤልሳቤጥ እትበሃል ሰበይቲ ድማ ነበረቶ። 6ክልቲኦም ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብዂሉ ትእዛዛት እግዚኣብሔርን ሕግጋቱን ብዘይ ነቐፋ ዝመላለሱ ጻድቃን ነበሩ። 7እንተኾነ ኤልሳቤጥ መኻን ስለ ዝነበረት ውሉድ ኣይነበሮምን፤ ክልቲኦም ድማ መዋዕሎም ዝኃለፈ ኣረጋውያን ነበሩ። 8እንሆ ዘካርያስ ብተራኡ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብግብሪ ኽህነት ከገልግል እንተሎ 9ከም ሥርዓት ካህናት ናብ ቤተ መቕደስ እግዚኣብሔር ኣትዩ ዕጣን ክዓጥን ተራ በጽሖ። 10በቲ ጊዜ ዕጣን ድማ ዂሉ እቲ ሕዝቢ ብወፃኢ ኾይኑ ይጽሊ ነበረ። 11ሽዑ መልኣኽ እግዚኣብሔር ብወገን የማን እቲ መሠውዒ ዕጣን ቆይሙ ተርኣዮ። 12ሽዑ ዘካርያስ ምስ ረአዮ ደንገፀ፤ ዓብዪ ፍርኃትውን ወረዶ። 13እቲ መልኣኽ ድማ፦  ዘካርያስ! ጸሎትካ ተሰሚዑ ልካ እዩ እሞ ኣይትፍራኅ! ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ወዲ ኽትወልደልካ እያ፤ ስሙውን ዮሓንስ ኢልካ ኽትሰምዮ ኢኻ። 14ንሱ ሓጐስን ደስታን ክኾነልካ እዩ፤ ብምውላዱውን ብዙኃት ክሕጐሱ እዮም። 15ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓብዪ ስለ ዝኸውን ወይንን ዘስክር መስተን ከቶ ኣይሰትን እዩ። ገና ኣብ ማኅፀን እኖኡ እንተሎ መንፈስ ቅዱስ ክመልኦ እዩ። 16ካብ ሕዝቢ እስራኤል ንብዙኃት ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኾም ክመልሶም እዩ። 17ንሱ ንእግዚኣብሔር ብቑዕ ሕዝቢ ምእንቲ ኸዳሉ ልቢ ኣቦታት ናብ ውሉድ ንዘይእዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ምእንቲ ኽመልስ ብመንፈስን ብኃይሊ ኤልያስን ቀቅድሚ ጐይታ ክኸይድ እዩ።  18ዘካርያስ ከዓ ነቲ መልኣኽ  ኣነ ሸምጊለ እየ፤ ሰበይተይውን መዋዕላ ኃሊፉ እዩ፤ እዝ ነገር እዙይ ከምዝኸውን ብምንታይ ክፈልጦ እየ?  በሎ። 19እቲ መልኣኽ መሊሱ፦  ኣነ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝቐውም ገብርኤል እየ። ናባኻ ዝተልኣኽኩ ድማ ነዝ ነገራት እዙይ ክነግረካን ከብሥረካን እየ። 20 እንሆ ነቲ ብጊዜኡ ዝፍጸም ዘረባይ ስለ ዘይኣመንካ እዝ ነገር እዙይ ክሳዕ ዝፍጸም በሃም ክትከውን ምዝራብውን ክትስእን ኢኻ  በሎ። 21እቶም ሕዝቢ ግና ንዘካርያስ ይጽበይዎ ነበሩ፤ በቲ ኣብ ቤተ መቕደስ ምድንጓዩውን ተገረሙ። 22ናብኣቶም ናብ ደገ ወፂኡ ኽዛረቦም ስለ ዘይከኣለ ድማ ኣብ ቤተ መቕደስ ራእይ ከም ዝረአየ ፈለጡ፤ ንሱውን በሃም ኮይኑ ብኢዱ የመልክቶም ነበረ። 23ዘካርያስ እዋን ኣገልግሎቱ ምስ ፈጸመ ናብ ገዝኡ ተመለሰ። 24ድኅሪ እተን መዓልትታት እቲኣተን ኤልሳቤጥ ሰበይቱ ጠነሰት እሞ ንኃሙሽተ ኣዋርኅ ንባዕላ ሓብአት። 25 ጐይታይ ብምሕረቱ በዘን መዓልትታት እዚኣተን ሓወጸኒ፤ ነቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝነበረኒ ውርደተይውን ኣርሓቐለይ  በለት። 26- 27ብሻድሻይ ወርኂ ገብርኤል መልኣኽ ናዝሬት ናብ እትብሃል ከተማ ገሊላ ኻብ ዓሌት ዳዊት ዝኾነ ዮሴፍ ንዝብሃል ሰብ ናብ ዝተሓፀየት ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ እግዚኣብሔር ተልኣኸ፤ ስም እታ ድንግል ከዓ ማርያም ይበሃል። 28እቲ መልኣኽ ናብቲ ንሳ ዝነበረቶ ኣትዩ  ኦ ምልእተ ጸጋ ደስ ይበልኪ! እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ፤ ንስኺ ኻብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ  በላ። 29ንሳ ድማ ምስ ረአየቶ በቲ ቓሉ ደንገፀት፤  እንታይ ዓይነት ሰላምታ እዩ!  ኢላውን ሓሰበት። 30እቲ መልኣኽ ከዓ  ኦ ማርያም! ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሞገስ ረኺብኪ ኢኺ እሞ ኣይትፍርኂ። 31እንሆ ክትጠንሲ ወዲውን ክትወልዲ ስሙ ኸዓ ኢየሱስ ክትብልዮ ኢኺ። 32ንሱ ዓብዪ ክኸውን ወዲ ልዑ ል እግዚኣብሔርውን ክብሃል እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ዙፋን ኣቦኡ ዳዊት ክህቦ እዩ። 33ንሱ ኣብ ቤት ያዕቆብ ንዘለዓለም ክነግሥ እዩ። ንመንግሥቱውን መወዳእታ የብሉን  በላ። 34ማርያም ድማ ነቲ መልኣኽ  ኣነ ሰብኣይ ኣይፈልጥን፤ እዝ ነገር እዙይ ከመይ ኢሉ ይኸውን?  በለቶ። 35እቲ መልኣኽ መሊሱ  መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ኽመጽእ እዩ፤ ኃይሊ ልዑ ል እግዚኣብሔርውን ከጽልለልኪ እዩ፤ ስለዙይ እቲ ኻባኺ ዝውለድ ቅዱስ እዩ፤ ወዲ እግዚኣብሔርውን ክብሃል እዩ። 36እንሆ እታ ዘመድኪ ኤልሳቤጥ እኳ ኣብ እርጋና ወዲ ጠኒሳ ኣላ፤ እታ መኻን ዝተብሃለት እዙይ ሻድሻይ ወርኃ እዩ። 37ንእግዚኣብሔር ዝሰኣኖ ነገር የለንሞ  በላ። 38ማርያም ድማ  እኔኹ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር እየ፤ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ  በለቶ። ብድኅርዙይ እቲ መልኣኽ ካብኣ ኸደ። 39በተን መዓልትታት እቲኣተን ማርያም ቀልጢፋ ኣብ እምባታት ይሁዳ ናብ እትርከብ ሓንቲ ኸተማ ደየበት። 40ናብ እንዳ ዘካርያስ ኣትያ ድማ ንኤልሳቤጥ ሰላም በለታ። 41ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ምስ ሰምዐት እቲ ሕፃን ኣብ ከርሣ ተሰራሰረ፤ ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኣ። 42ብዓብዪ ድምፂውን  ንስኺ ኻብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ፤ እቲ ናይ ማኅፀንኪ ፍረውን ቡሩኽ እዩ። 43እኖ ጐይታይ! ናባይ ክትመጺኸ እዙይ ይግብአኒ ዲዩ? 44እንሆ ድምፂ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኹ እቲ ሕፃን ኣብ ማኅፀነይ ብሓጐስ ተሰራሰረ። 45እቲ ኻብ እግዚኣብሔር ዝተነግረከ ቓል ከም ዝፍጸም እትኣምኒ ብፅዕቲ ኢኺ  በለት። 46ማርያም ድማ፦  ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ተመስግኖ፤ 47መንፈሰይ ከዓ ብኣምላኸይ ብመድኃንየይ ደስ ይብላ። 48ውርደት ባርያኡ ርእዩ እዩ እሞ እንሆ ኻብ ሕዚ ጀሚሩ ዂሎም ትውልዲ  ብፅዕቲ  ኽብሉኒ እዮም። 49እቲ ዂሉ ዝኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይሩለይ እዩ እሞ ስሙውን ቅዱስ እዩ። 50ምሕረቱውን ኣብቶም ዝፈርኅዎ ንውሉድ ወለዶ እዩ። 51ብቕልጽሙ ኃይሊ ገበረ፤ ንዕቡያት ምስ ሓሳብ ልቦም በተኖም። 52ንኃያላት ካብ ዝፋናቶም ኣውረዶም፤ ንዝተዋረዱ ልዕል ኣበሎም። 53ንጥሙያት ብበረከት ኣጽገቦም፤ ንሃብታማት ግና ጥራሕ ኢዶም ሰደዶም። 54- 55ከምቲ ነቦታትና ንኣብርሃምን ንዘርኡን ዝነገሮም ንዘለዓለም ምሕረቱ እናዘከረ ንእስራኤል ባርያኡ ተቐበሎ  በለት። 56ማርያም ንሠለስተ ወርኂ ዝኣክል ምስ ኤልሳቤጥ ተቐሚጣ ብድኅሪኡ ናብ ገዝኣ ተመለሰት። 57ኤልሳቤጥ እትወልደሉ እዋን በጽሐ፤ ወዲውን ወለደት። 58ጐረባብታን ኣዝማዳን ድማ እግዚኣብሔር ምሕረቱ ኸም ዘዕበየላ ሰሚዖም ምስኣ ተሓጐሱ። 59ኣብ ሻምነይቲ መዓልቲ ድማ ነቲ ሕፃን ክገርዝዎ መጹ፤ ብስም ኣቦኡውን  ዘካርያስ  በልዎ። 60እኖኡ ግና  ኣይፋሉን፤ ዮሓንስ ተብሂሉ እዩ ዝጽዋዕ  ኢላ መለሰት። 61ንሳቶም ከዓ  ካብ ኣዝማድኪ በዝ ስም እዙይ ዝጽዋዕ ሓደኳ የለን  በልዋ። 62ነቦኡ ድማ ስሙ መን ክበሃል ከም ዝደሊ እናመልከቱ ጠየቕዎ። 63ንሱ ኸዓ ዝጽሕፈሉ ሰሌዳ ኽህብዎ ጠይቑ  ዮሓንስ  ይበሃል ኢሉ ጸሓፈ፤ ዂሎም ድማ ተገረሙ። 64ሽዑ ንሽዑ ኣፉ ተኸፈተ ልሳኑውን ተፈትሐ፤ ንእግዚኣብሔርውን ኣመስገኖ። 65ኣብ ኲሎም ጐረባብቶም ድማ ፍርኃት ወረደ። እዝ ነገር እዙይውን እምባታት ኣብ ዝበዝሖ ዂሉ ኸተማታት ይሁዳ ተሰምዐ። 66ኢድ እግዚኣብሔር ከዓ ምስቲ ሕፃን ስለ ዝነበረት እቶም ነዝ ነገር እዙይ ዝሰምዕዎ ዂሎም  እዝ ሕፃን እዙይስ እንታይ ኮን ክኸውን እዩ?  እናበሉ ኣብ ልቦም የዓቝርዎ ነበሩ። 67ነቦኡ ዘካርያስ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦ፤ ከምዙይ ኢሉውን ተነበየ፦ 68 ንሕዝቡ ስለ ዝሓወፆምን ዝተቤዘዎምን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ይባረኽ። 69- 70ከምቲ ኻብ ጥንቲ ኂዙ ብኣፍ እቶም ቅዱሳን ነቢያቱ ዝተዛረቦ ካብ ቤት ዳዊት ባርያኡ ኃይሊ ምድኃን ኣተሥአልና። 71ካብ ጸላእትናን ካብ ኢድ ኲሎም እቶም ዝጻረሩናን ምእንቲ ኸድኅነና 72ምሰቦታትና ምሕረት ክገብር ነቲ ቕዱስ ኪዳኑ ዘከሮ። 73እዙይ እቲ ነቦና ኣብርሃም ዝመሓለሉ ማሕላ 74ካብ ኢድ ጸላእትና ድኂንና ብዘይ ፍርኃት ምእንቲ ኽነምልኾ 75ብዂሉ ዘመን ሕይወትናውን ኣብ ቅድሚኡ ብቕድስናን ብጽድቅን ምእንቲ ኽነገልግሎ እዩ። 76ኣታ ሕፃንውን መንገዲ ልዑ ል ክትጸርግ ቀቅድሚ እግዚኣብሔር ክትከይድ ኢኻ እሞ ናይ ልዑ ል ነቢይ ተብሂልካ ኽትጽዋዕ ኢኻ። 77ንሕዝቡ ናይ ኃጢኣቶም ኅድገት ዝረኽቡሉ ናይ ድኅነት ፍልጠት ክትህብ ኢኻ። 78በቲ ርህራሀን ምሕረትን ኣምላኽና ካብ ላዕሊ ብርሃን በሪቑ ኽበጽሐና እዩ። 79ንሱውን ኣብ ጸልማትን ኣብ ጽላሎት ሞትን ንዝርከቡ ኸብርህ እዩ፤ ነእጋርና ድማ ናብ መንገዲ ሰላም ክመርሕ እዩ።  80እቲ ሕፃን ዓበየ፤ ብመንፈስውን ጠንከረ፤ ኽሳዕ እታ ንእስራኤል ዝተገልጸላ መዓልቲውን ኣብ በረኻ ይነብር ነበረ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\