ወንጌል ሉቃስ 10

1ድኅርዙይ ጐይታ ኻልኦት ሰብዓ መረጸ። በብኽልተ ገይሩ ናብቲ ንሱ ክኸዶ ዘለዎ ኸተማን ስፍራን ቀቅድሚኡ ለኣኾም። 2ከምዙይ ድማ በሎም፦  ኣዝመራኡ ብዙኅ እዩ፤ ሠራሕተኛታት ግና ውኁዳት እዮም። ስለዙይ ነቲ ጐይታ ኣዝመራ ነዝመራኡ ተወሰኽቲ ሠራሕተኛታት ክልእኽ ለምንዎ። 3ደጊም ኪዱ፤ እንሆ ኣነ ኸም ኣባጊዕ ናብ ማእኸል ተዃሉ እሰደኩም ኣለኹ። 4ሳንጣ ወይ ሊታ ወይ ኣሣእን ኣይትኃዙ፤ ኣብ መንገዲውን ንሓደ እኳ ሰላም ኣይትበሉ። 5ኣብ እትኣትዉዋ ገዛ ቕድም ነዛ ገዛ እዚኣ ሰላም ይኹን›በሉ። 6ኣብኡ ፈታው ሰላም እንተልዩ ሰላምኩም ኣብኡ ኽኃድር እዩ። እንተ ዘየልዩ ግና ሰላምኩም ናባኻትኩም ክምለስ እዩ። 7ኣብታ ገዛ ኸዓ ተቐመጡ፤ ንሠራሕተኛ ዓስቡ ይግብኦ እዩ እሞ ዘቕረቡልኩም ብልዑ ን ስተዩን። ካብ ገዛ ናብ ገዛ ኣይትኺዱ። 8ኣብ እትኣትዉዎ ኸተማውን እንተ ተቐበሉኹም ዘቕረቡልኩም ብልዑ ። 9ኣብኣ ንዘለዉ ሕሙማት ኣሕውዩ፤ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ናባኻትኩም ቀሪባ ኣላውን› በልዎም። 10ኣብታ እትኣትዉዋ ኸተማ ሰብ እታ ኸተማ እቲኣ እንተ ዘይተቐበሉኹም ግና ናብ ኣደባባያ ወፂእኹም 11እቲ ኻብ ከተማኹም ኣብ ኣእጋርና ዝጠበቐ ሓመድ እኳ ንነግፈልኩም ኣለና። እንተኾነ ግና መንግሥቲ እግዚኣብሔር ናባኻትኩም ከም ዝቐረበት ፍለጡ› በልዎም። 12ብመዓልቲ ፍርዲ ኻብ ነታ ኸተማ እቲኣስ ንሰዶም ከም ዝቐለላ እማን እብለኩም ኣለኹ። 13 ወይለኺ ኮራዚን! ወይለኺ ቤተ ሳይዳ! እቲ ኣባኻትክን ዝተገብረ ተኣምራት ኣብ ጢሮስን ሲዶናን ተገይሩ እንተ ዝኸውንስ ወጮ ተኸዲነን ኣብ ሓሙዂሽቲ ተቐሚጠን ቀደም ምተነስሓ ነይረን። 14ብመዓልቲ ፍርዲ ግና ካባኻትክን ንጢሮስን ንሲዶናን ክቐለለን እዩ። 15ኣቲ ቅፍርናሆምውን ክሳዕ ሰማይዶ ልዕል ትብሊ ኣለኺ? ክሳዕ ሲኦልውን ክትወርዲ ኢኺ። 16እቲ ንኣኻትኩም ዝሰምዕ ንኣይ እዩ ዝሰምዕ፤ እቲ ንኣኻትኩም ዘይቕበል ንኣይ እዩ ዘይቕበል፤ እቲ ንኣይ ዘይቕበል ድማ ነቲ ዝለኣኸኒ እዩ ዘይቕበል።  17እቶም ሰብዓን ክልተን ልኡኻት ድማ  ጐይታ! ኣጋንንቲውን እንተይተረፉ ብስምካ ተገዚኦምልና  እናበሉ ብሓጐስ ተመለሱ። 18ኢየሱስ ድማ፦  ሰይጣን ከም መብረቕ ካብ ሰማይ ክወድቕ እንተሎ ረአኽዎ። 19እንሆ ተመንን ዕንቅርቢትን ኲሉ ኃይሊ ጸላእን ክትረግጹ ሥልጣን ሂበኩም ኣለኹ፤ ዝጐድአኩም ከዓ ኸቶ የለን። 20ግና ስምኩም ኣብ ሰማይ ስለ ዝተጽሓፈ ደኣ ተሓጐሱ እምበር ርኹሳን መናፍስቲ ስለ ዝተገዝኡልኩም ኣይትተሓጐሱ  በሎም። 21በታ ጊዜ እቲኣ ኢየሱስ ብመንፈስ ቅዱስ ተሓጕሱ ከምዙይ በለ  ኦ ኣቦይ! ጐይታ ሰማይን ምድርን ነዙይ ካብ ብልህታትን ካብ ለባማትን ስለ ዝኃባእኻዮ ንሕፃናት ድማ ስለ ዝገለጽካዮ አመስግነካ ኣለኹ። እወ ኦ ኣቦ! እዙይ ከምዙይ ክኸውን ፍቓድካ ኾይኑ እዩሞ። 22ኲሉ ኻብ ኣቦይ ተውሂቡኒ እዩ። ንወልድ ብዘይ ኣብ መን ምዃኑ ዝፈልጦ ሓደኳ የለን። ንኣብውን ብዘይ ወልድን እቲ ወልድ ክገልጸሉ ዝደለየን እንተ ዘይኮይኑ ኣብ መን ምዃኑ ዝፈልጦ ሓደኳ የለን  በለ። 23ናብቶም ደቀ መዛሙርቱ ግልጽ ኢሉ ኸዓ ንበይኖም፦  ነዝ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ዝርእያ ኣዒንቲ ብፁዓት እየን። 24ብዙኃት ነቢያትን ነገሥታትን ነዝ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ተመነዩ፤ ግና ኣይረአዩን፤ ነዝ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹምውን ክሰምዑ ተመነዩ፤ ግና ኣይሰምዑ ን እብለኩም ኣለኹ፤  በሎም። 25እንሆ ኸዓ ሓደ ምሁር ሕጊ ኽፍትኖ ተሢኡ  መምህር! ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ኽወርስ እንታይ ክገብር?  በሎ። 26ንሱ ኸዓ  ኣብ ሕጊ ሙሴ እንታይ ተጽሒፉ ኣሎ? እንታይከ ተንብብ?  በሎ። 27ንሱ ድማ  ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻን ብምሉእ ነፍስኻን ብምሉእ ኃይልኻን ብምሉእ ሓሳብካን ኣፍቅሮ፤ ንብጻይካ ድማ ኸም ነፍስኻ ኣፍቅር  ኢሉ መለሰሉ። 28ኢየሱስ ከዓ  ጽቡቕ መሊስካ፤ ከምኡ ግበር እሞ ብሕይወት ክትነብር ኢኻ  በሎ። 29ንሱ ግና ንርእሱ ኽመጻደቕ ደልዩ  ብጻየይከ መን እዩ?  በሎ። 30ኢየሱስ ድማ ኸምዙይ በለ፦  ሓደ ሰብኣይ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ኢያሪኮ ኽወርድ እንተሎ ኣብ ኢድ ከተርቲ ወደቐ። ንሳቶም ገፈፍዎን ቀጥቀጥዎን እሞ ኣብ መንጎ ሕይወትን ሞትን ኃዲጐምዎ ኸዱ። 31ሓደ ኻህን በታ መንገዲ እቲኣ ኽወርድ እንተሎ ርእዩ ዘወር ኢሉ ኃለፈ። 32ከምኡ ድማ ሓደ ሌዋዊ ኣብታ ቦታ እቲኣ ምስ በጽሐ ርእዩ ዘወር ኢሉ ኃለፈ። 33ሓደ ኃላፍ መንገዲ ሳምራዊ ግና ናብኡ መጸ፤ ምስ ረአዮ ድማ ራህርሀሉ። 34ናብኡ ቐሪቡውን ዘይትን ወይንን ኣብ ቊስልታቱ ኣፍሲሱ ኣሰረሉ፤ ኣብ ኣድጉ ፅዒኑ ድማ ናብ መኅደር ኣጋይሽ ወሲዱ ተኸናኸኖ። 35ንጽባሒቱ ድማ ኽልተ ዲናር ኣውፂኡ ነቲ ሓላው መኅደሪ ኣጋይሽ ሃቦ እሞ በዝ ገንዘብ እዙይ ተኸናኸኖ፤ ንእኡ ኢልካ ኻብዙይ ንላዕሊ እተውፅኦ ዂሉ ምስ ተመለስኩ ክኸፍለካ እየ› በሎ። 36ነቲ ኣብ ኢድ ከተርቲ ዝወደቐ ካብ ሠለስቲኦም ብጻይ ዝኾኖ መን ይመስለካ?  37ንሱ ድማ  እቲ ሠናይ ዝገበረሉ  በሎ፤ ኢየሱስ ከዓ  እምበኣር ኪድ ንስኻውን ከምኡ ግበር  በሎ። 38ክኸዱ እንተለዉ ድማ ኢየሱስ ናብ ሓንቲ ዓዲ ኣተወ፤ ማርታ ዝስማ ሓንቲ ሰበይቲ ኸዓ ኣብ ገዝኣ ተቐበለቶ። 39ማርያም እትብሃል ሓፍቲ ድማ ነበረታ፤ ንሳ ኣብ ትሕቲ እግሪ ኢየሱስ ተቐሚጣ ቓሉ ትሰምዕ ነበረት። 40ማርታ ግና ብዙኅ ብምድላው ትደክም ነበረት። ናብኡ ቐሪባ  ጐይታይ! ኃፍተይ ኃዲጋትኒ በይነይ እናሠራሕኹስ ኣየኅዝነካን ድየ? ክትሕግዘኒንዶ ንገራ?  በለቶ። 41ኢየሱስ ድማ  ማርታ! ማርታ! ንምንታይ ብብዙኅ ትጭነቒን ትህወኺን ኣለኺ። 42እቲ ዘድሊ ግና ሓደ ነገር ጥራሕ እዩ። ማርያምስ ነቲ ዝሐሸ መሪጻ ኣላ፤ ካብኣ ዝወስደላ ሓደኳ የለን  ኢሉ መለሰላ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\