ወንጌል ሉቃስ 11

1ኢየሱስ ኣብ ሓንቲ ሥፍራ ኽጽሊ ጸኒሑ ምስ ወድአ ሓደ ኻብ ደቀ መዛሙርቱ  ጐይታይ! ከምቲ ዮሓንስ ንደቀ መዛሙርቱ ዝመሃሮም ጸሎት መሃረና  በሎ። 2ንሱ ኸዓ በሎም፦  ክትጽልዩ እንተለኹም ከምዙይ በሉ፦ ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና! ስምካ ይቀደስ፤ መንግሥትኻ ትምጻእ፤ ፍቓድካ ኸምቲ ኣብ ሰማይ ዝኾነ ኸምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። 3ናይ ዕለት ምግብና በብዕለቱ ሃበና። 4ንሕና ንዝበደሉና ይቕረ ኸም እንብለሎም ኃጢኣትና ይቕረ በለልና፤ ካብ ክፉእ ኣድኅነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና።›  5- 6ከምዙይ ከዓ በሎም፦  መን እዩ ኻባኻትኩም ሓደ ዓርኪ ዘለዎ ፍርቂ ለይቲ ናብኡ ኸይዱ ዓርከይ ፈታውየይ ገይሹ መጺኡንስ ዘቕርበሉ ስኢነ እሞ ሠለስተ እንጀራ እንዶ ኣለቅሐኒ› እንተ በሎ 7እቲ ዓርኩ ኸዓ ኻብ ውሽጢ መሊሱ ኣይተሸግረኒ! ሕዚ ማዕጾ ተሸጕሩ እዩ፤ ደቀይውን ምሳይ ኣብ ዓራት ደቂሶም ኣለዉ፤ ተሢአ ኽህበካ ኣይክእልን› ዘይብሎ? 8ይኹን እምበር ዓርኩ ስለ ዝኾነ ተሢኡ ኽህቦ እኳ እንተዘይደለየ ምእንቲ ኸየትክሮ ኢሉ ዝደለዮ ተሢኡ ኸም ዝህቦ እብለኩም ኣለኹ። 9ኣነውን ለምኑ ኽወሃበኩም እዩ፤ ድለዩ ኽትረኽቡ ኢኹም፤ ማዕጾውን ኳሕዂሑ ክኽፈተልኩም እዩ› እብለኩም ኣለኹ። 10ዝለመነ ዂሉ ይቕበል፤ ዝደሊ ድማ ይረክብ፤ ማዕጾ ዝዃሕዂሐ ይኽፈተሉ እዩሞ። 11ካባኻትኩምከ እንታዋይ ኣቦ እዩ ወዱ እንጀራ እንተለመኖ እምኒ ዝህቦ? ወይ ዓሣ እንተ ለመኖ ኽንዲ ዓሣ ተመን ዝህቦ? 12ወይ እንቊላሊሕ እንተ ለመኖ ዕንቅርቢት ዝህቦ? 13እምበኣር ንስኻትኩም እኳ ኽፉኣት እንተለኹም ንደቅኹም ሠናይ ውህብቶ ምሃብ ካብ ፈለጥኩም እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ግዳ ንዝልምንዎ ኽንደይ ኣብሊጹ መንፈስ ቅዱስ ዘይህቦም?  14ኢየሱስ ንበሃም ጋኔን የውፅእ ነበረ፤ እቲ ጋኔን ምስ ወፀ፤ እቲ በሃም ዝነበረ ሰብ ተዛረበ እቶም ሕዝቢ ኸዓ ተገረሙ። 15ካብኣቶም ድማ  ንኣጋንንቲ ብብኤል ዜቡል ብሓለቓ ኣጋንንቲ እዩ ዘውፅኦም ዘሎ  በሉ። 16ካልኦት ድማ ኽፍትንዎ ካብኡ ኻብ ሰማይ ምልክት ይደልዩ ነበሩ። 17ንሱ ግና ሓሳባቶም ፈሊጡ ኸምዙይ በሎም፦  ንስንሳታ ዝተፈላለየት መንግሥቲ ትጠፍእ፤ ንስንሳታ ዝተፈላለየት ቤት ድማ ትወድቕ። 18ንኣይ ንኣጋንንቲ ብብኤል ዜቡል እዩ ዘውፅኦም ዘሎ› እትብሉንስ መንግሥቲ ሰይጣን ንስንሳታ እንተ ተፈላለየት ደኣ እታ መንግሥቱ ኸመይ ኢላ ትጾውም? 19ኣነ ነጋንንቲ ብብኤል ዜቡል ዘውፅኦም እንተኾይነኸ ደቅኹምከ ብመን የውፅእዎም ኣለዉ? ስለዙይ ንሳቶም ፈረድትኹም ክኾኑ እዮም። 20ኣነ ንኣጋንንቲ ብኃይሊ እግዚኣብሔር ዘውፅኦም ካብ ኮንኩ ግና መንግሥቲ እግዚኣብሔር ናባኻትኩም መጺኣ እያ። 21እቲ ኃያል ሰብ ኣጽዋሩ ዓጢቑ ኣዳራሹ እንተ ሓለወ ዂሉ ጥሪቱ ብሰላም ይነብር። 22ካብኡ ዝኅይል መጺኡ እንተ ሠዓሮ ግና ነቲ ዝእመኖ ዝነበረ ኣጽዋሩ ይገፎ፤ ነቲ ዝማረኾውን የማቕል። 23እቲ ምሳይ ዘይኮነ ንሱ መፃርርተይ እዩ፤ እቲ ምሳይ ዘይእክብ ድማ ይብትን። 24 ርኹስ መንፈስ ካብ ሰብ ምስ ወፀ ዕረፍቲ ደልዩ ማይ ናብ ዘይብሉ ኣጻምእ ቦታ ይኸይድ እሞ እንተ ዘይረኸበ ናብታ ዝወፃእኹላ ገዛይ ደኣ ኽምለስ› ይብል። 25ምስ መጸ ድማ ተዀስቲሩን ተመዓራርዩን ይጸንሖ። 26ብድኅርዙይ ንሱ ይኸይድ፤ ካብኡ ዝገደዱ ኻልኦት ሸውዓተ መናፍስቲ ኸዓ ምስኡ ይማላእ፤ ኣትዮም ድማ ኣብኡ ይሰፍሩ። ነቲ ሰብ እቱይ ካብ ቀዳማዩ ዳኅራዩ ዝበኣሰ ይኸውን።  27ኢየሱስ እዙይ እናተዛረበ እንተሎ ሓንቲ ሰበይቲ ኻብቶም ሕዝቢ ድምፃ ዓው ኣቢላ  ዝፆረትካ ማኅፀንን ዝጠቦኻየን ኣጥባትን ብፁዓት እየን  በለቶ። 28ንሱ ግና  ብፁዓንስ እቶም ንቓል እግዚኣብሔር ዝሰምዕዎን ዝሕልውዎን እዮም  በላ። 29ብዙኃት ሰባት ተኣኪቦም እንተለዉ ኸምዙይ ክብሎም ጀመረ፦  እዝ ትውልዲ እዙይ ክፉእ ትውልዲ ኢዩ፤ ምልክትውን ይደሊ ኣሎ፤ ብዘይ ምልክት ነቢይ ዮናስ ድማ ምልክት ኣይወሃቦን እዩ። 30ከምቲ ዮናስ ንሰብ ነነዌ ምልክት ዝኾኖም ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ነዝ ትውልዲ እዙይ ምልክት ክኾኖ እዩ። 31ንግሥተ ኣዜብ ጥበብ ሰሎሞን ክትሰምዕ ኻብ ወሰን ምድሪ መጺኣ እያ እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ምስ ሰብ እዝ ትውልዲ እዙይ ተሢኣ ኽትኲንኖ እያ፤ እንሆ ኻብ ሰሎሞን ዝዓቢ ግና ኣብዙይ ኣሎ። 32ሰብ ነነዌ ብስብከት ዮናስ ተነሲሖም እዮም እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ምስ እዝ ትውልዲ እዙይ ተሢኦም ክዂንንዎ እዮም። ካብ ዮናስ ዝዓቢ ግና እንሆ ኣብዙይ ኣሎ። 33 ንመብራህቲ ኣብሪሁ እቶም ዝኣትዉ ብርሃኑ ምእንቲ ኽርእዩ ኣብ በሪኽ መቐመጢኡ እምበር ኣብ ከውሊ ወይ ኣብ ትሕቲ ኸፈር ዘንብሮ ሓደኳ የለን። 34ናይ ሰብነትካ መብራህቲ ዓይንኻ እያ። ዓይንኻ ጥዕይቲ እንተ ኾይና ኲሉ ሰብነትካ ብሩህ ይኸውን፤ ዓይንኻ ሕምምቲ እንተ ኾይና ግና ዂሉ ሰብነትካ ጸልማት ይኸውን። 35እምበኣርከስ እቲ ኣባኻ ዘሎ ብርሃን ጸልማት ከይኸውን ተጠንቀቕ። 36ኲሉ ሰብነትካ ፈጺሙ ጸልማት ዘይብሉ ብሩህ እንተ ኾነ ከምቲ መብራህቲ ብምድማቑ ዘብርሀልካ ኲሉ ሰብነትካ ድማ ብሩህ ክኸውን እዩ።  37ኢየሱስ እዙይ ክዛረብ እንተሎ ሓደ ፈሪሳዊ ምስኡ ኽመስሕ ጸውዖ፤ ኣትዩ ኸዓ ኣብ ማእዲ ተቐመጠ። 38እቲ ፈሪሳዊ ኢየሱስ ቅድሚ ምሳሕ ኢዱ ኸም ዘይተሓጸበ ምስ ረአየ ተገረመ። 39ጐይታ ግና ኸምዙይ በሎ  እንሆ ንስኻትኩም ፈሪሳውያን ዝባን ዋንጫን ጻሕልን ተጽርዩ ውሽጥኹም ግና ኸትርን ክፍኣትን ዝመልአ እዩ። 40ኣቱም ግብዛት እቲ ንዝባኑ ዝፈጠረ ነቲ ውሽጡስ ኣይፈጠረንዶ? 41ግና ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ንምጽዋት ሃቡ፤ ድኅርዙይ ኲሉ ነገር ጽሩይ ክኾነልኩም እዩ። 42 ኣቱም ፈሪሳውያን ካብ ሽላንን ጨና ኣዳምን ኲሉ ኣሕምልትን ዕሽር እተውፅኡ ፍትሕን ፍቕሪ እግዚኣብሔርን ግና ሸለል እትብሉ ኢኹም እሞ ወይለኹም! ነቱይ እንተይኃደግኩምስ ነዙይውን ክትገብሩ እዩ ዝግብአኩም ነይሩ። 43ኣቱም ፈሪሳውያን ኣብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ዝለዓለ መቐመጢ ኣብ ዕዳጋውን ኢድ ክነሥኡልኩም ትደልዩ ኢኹም እሞ ወይለኹም! 44ኣቱም መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ከምቲ ሰብ እንተይፈለጠ ረጊጽዎ ዝኃልፍ ዘይርአ መቓብር ኢኹም እሞ ወይለኹም!  45ሽዑ ሓደ ኻብቶም ሊቃውንቲ ሕጊ መሊሱ  መምህር! ከምዙይ ክትብል እንተለኻስ ንኣናውንኮ ትጸርፈና ኢኻ ዘለኻ  በሎ። 46ንሱ ኸዓ ኸምዙይ በሎ  ንስኻትኩም ሊቃውንቲ ሕጊውን ንሰብ ከቢድ ፆር እተሰክምዎ ንባዕልኻትኩም ግና ነቲ ፆር ብሓንቲ ኣፃብዕትኹም እኳ አይትነኽእዎን ኢኹም እሞ ወይለኹም! 47ናይቶም ኣቦታትኩም ዝቐተልዎም ነቢያት መቓብር እትሓንጹ ኢኹም እሞ ወይለኹም! 48ንሳቶም ቀተልዎም፤ ንስኻትኩም ድማ መቓብሮም ተሓንጹ ኢኹም እሞ ንስኻትኩም ተኃባበርትን መሰኻኽሮምን ኢኹም። 49ስለዙይ ድማ ጥበብ እግዚኣብሔር ከምዙይ በለት፦ ነቢያትን ሓዋርያትን ናብኣቶም ክልእኽ እየ፤ ካብኣቶም ከዓ ንብዙኃት ክቐትልዎምን ከሳጉጕዎምን እዮም።› 50- 51እቲ ዓለም ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ዝፈሰሰ ደም ኲሎም ነቢያት ካብ ደም ኣቤል ጀሚሩ ክሳዕ እቲ ኣብ መንጎ መሠውዕን ቤተ መቕደስን ዝቐተልዎ ደም ዘካርያስ ካብዝ ትውልዲ እዙይ ክድለ እዩ። እወ ካብዝ ትውልዲ እዙይ ክድለ እዩ እብለኩም ኣለኹ። 52ኣቱም ሊቃውንቲ ሕጊ መርኆ ፍልጠት ኂዝኩም እንተለኹም ንባዕልኻትኹም ኣይኣተኹምን፤ ነቶም ክኣትዉ ዝደልዩ ድማ ትኽልክሉ ኢኹም እሞ ወይለኹም!  53ካብኡ ምስ ወፀ እቶም መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ብጽኑዕ ክቃወምዎን ብዛዕባ ብዙኅ ነገር ክጥይቕዎን ጀመሩ። 54ምእንቲ ክኸስዎ ድማ ኻብ ኣፉ ዝኾነ ዘረባ ደልዮም ይጸናጸንዎ ነበሩ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\