ወንጌል ሉቃስ 12

1ኣእላፋት ሕዝቢ ንስንሳቶም ክሳዕ ዝጸቓቐጡ ናብኡ ምስ ተኣከቡ፤ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ኸምዙይ ክብሎም ጀመረ፦  ካብ ማይ ብሒቝ ፈሪሳውያን ንሱውን ካብ ግብዝና ርእስኹም ሓልዉ። 2ዘይቕላዕ ኽዱን ዘይፍለጥ ኅቡእ የለን። 3ስለዙይ እቲ ኣብ ጸልማት ዝተዛረብኩምዎ ዂሉ ኣብ ብርሃን ክስማዕ እዩ፤ እቲ ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣብ እዝኒ ብሕሹኽሹኽ ዝተዛረብኩምዎ ድማ ኣብ ናሕስታት ክስበኽ እዩ። 4 ንኣኻትኩም ነዕርኽተይ እብለኩም ኣለኹ፤ ሥጋ ንዝቐትሉ ኣይትፍርኅዎም፤ ካብኡ ኃሊፎም ዝገብርዎ የብሎምንሞ። 5ኣነ ግና ንመን ከም እትፈርኁ ኸጠንቅቐኩም፤ ነቲ ምስ ቀተለ ናብ ገሃነም ክድርቢ ሥልጣን ዘለዎ ንእኡ ፍርኁ። እወ ንእኡ ፍርኅዎ እብለኩም ኣለኹ። 6ኃሙሽተ ኣዕዋፍ ብኽልተ ሳንቲምዶ ኣይኮናን ዝሽየጣ? ካብኣተን ሓንቲ እኳ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣይትርሳዕን እያ። 7ንስኻትኩምስ ኲለን ፀጕሪ ርእስኹምውን ቊጹራት እየን። እምበኣርከስ ካብ ብዙኃት ኣዕዋፍ ትበልጹ ኢኹም እሞ ኣይትፍርኁ። 8 ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝምስክረለይ ኣነውን ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ እግዚኣብሔር ክምስክረሉ እየ። 9እቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝኽሕደኒ ግና ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ እግዚኣብሔር ክኽሕዶ እየ። 10ኣንፃር ወዲ ሰብ ዝኾነ ቓል ዝዛረብ ክኅደገሉ እዩ። ንመንፈስ ቅዱስ ዝጸርፍ ግና ኣይኅደገሉን እዩ። 11ናብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድን ገዛእትን ሰብ ሥልጣንን እንተ ወሰዱኹም ከመይ ወይ እንታይ ከም እትምልሱ ወይ እንታይ ከም እትናገሩ ኣይትጨነቑ። 12 በታ ሰዓት እቲኣ እንታይ ከምትምልሱን እንታይ ከምትናገሩን መንፈስ ቅዱስ ክገልጸልኩም እዩሞ።  13ሓደ ኻብቶም ሕዝቢ ድማ  መምህር! ንኃወይ ርስቲ ኽመቕለኒ ተዛረበለይ  በሎ። 14ኢየሱስ ከዓ  ኣታ ሰብኣይ ኣባኻትኩምከ ዳኛን መማቐልን ገይሩ መን ሸመኒ?  በሎ። 15ኣስዒቡውን  ሕይወት ሰብ ብብዝኂ ገንዘብ ኣይኮነትን እሞ ተጠንቀቑ፤ ካብ ኲሉ ስስዐ ተዓቀቡ  በሎም። 16ከምዙይ ኢሉውን ምስላ መሰለሎም፦  ገራሁኡ ብዙኅ ዘፍረየሉ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ፤ 17እኽለይ ዝእክበሉ ማዕኸን የብለይን፤ እንታይ ደኣ ኽገብር?› ኢሉ ብልቡ ሓሰበ። 18ከምዙይ ድማ በለ፦ እቲ ናይ ቅድም ማዕኸነይ ኣፍሪሰ ኣግፊሐ ኽሠርሖ እየ፤ ኣብኡ ድማ ዂሉ እኽለይን ሃብተይን ክእክብ እየ። 19ንነፍሰይ ከዓ፦ ኦ ነፍሰይ! ንብዙኅ ዓመታት ዝኣክል ብዙኅ ዝተኣከበ ሃብቲ ኣለኪ እሞ ኣዕርፊ፤ ብልዒ፤ ስተዪ፤ ተሓጐሲ፤ ኽብላ እየ› በለ። 20እግዚኣብሔር ግና ኣታ ዓሻ! በዛ ለይቲ እዚኣ ንነፍስኻ ካባኻ ኽወስድዋ እዮም፤ እዝ ዝኣከብካዮ ደኣ ንመን ክኸውን እዩ?› በሎ። 21እቲ ንርእሱ ሃብቲ ዝእክብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ግና ሃብታም ዘይኮነ ኸምኡ እዩ።  22- 23ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ኸምዙይ በሎም፦  ስለዙይ ካብ ምግቢ ሕይወት ተዓቢ፤ ካብ ክዳንውን ሰብነት እዩ ዝዓቢሞ ንሕይወትኩም ብትበልዕዎ ወይ ንሰብነትኩም ብትኽደንዎ ኣይትጨነቑ እብለኩም ኣለኹ። 24እስኪ ናብ ኳዃት ተመልከቱ፤ እግዚኣብሔር ይቕልቦም እምበር ኣይዘርኡ፤ ኣይዓጽዱ፤ ማዕኸን ወይ ቆፎ የብሎምን፤ ካብ ኣዕዋፍስ ንስኻትኩምዶ ግዳ እምብዛ ኣይትበልጹን! 25ካባኻትኩምከ ተጨኒቑ ኣብ ቁመቱ ሓንቲ እመት ምውሳኽ ዝኽእል መን ኣሎ? 26እዝ ቐሊል ነገር ምግባር ካብ ዘይትኽእሉ ድኣ ንምንታይ ብኻልእ ነገር እትጭነቑ? 27ዕምበባታት ከመይ ኢሎም ከም ዝዓብዩ ኣስተብህሉ፤ ኣይጽዕሩ ኣይፈትሉ፤ ኣነ ግና እብለኩም ኣለኹ፤ ሰሎሞን እኳ በቲ ዂሉ ኽብሩ ከም ሓደ ኻብኣቶም ኣይተኸድነን። 28እግዚኣብሔር ነዝ ሎሚ ዘሎ ጽባሕ ግና ናብ እቶን ዝድርበ ሣዕሪ በረኻ ኸምዙይ ገይሩ ዝኸድኖ ኻብ ኮነ ኣቱም እምነት ዝጐደለኩም ንኣኻትኩም ግዳ ኸመይ ኣብዚኁ ዘይኸድነኩም? 29ንስኻትኩም ከዓ እንታይ ክንበልዕ ኢና? እንታይከ ኽንሰቲ ኢና?› ኢልኩም ኣይትሸበሩን ኣይትጨነቑን። 30ነዝ ዂሉስ ኣሕዛብ ዓለም ይደልይዎ እዮም፤ ንኣኻትኩም ግና እዝ ዂሉ ከም ዘድልየኩም ሰማያዊ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ። 31ንስኻትኩምስ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ደኣ ድለዩ፤ እዝ ዂሉ ድማ ክውሰኸልኩም እዩ። 32 ኣቱም ንኡስ መጓሰ ኣቦኹም መንግሥቲ ኽህበኩም ፈትዩ ኣሎ እሞ ኣይትፍርኁ። 33ጥሪትኩም ሸይጥኩም ምጽዋት ሃቡ። ሰራቒ ኣብ ዘይረኽቦ ነቐዝ ኣብ ዘየባላሽዎ ዘይበሊ ሙዳይን ዘይጐድል ሃብትን ኣብ ሰማይ ኣዋህልሉ። 34ሃብትኹም ኣብ ዘለዎ ልብኹም ኣብኡ ኣሎሞ። 35 ሕቖኹም ዕጡቕ መብራህትኹም ብሩህ ይኹን። 36ንስኻትኩምውን ከምቶም ጐይትኦም ካብ መርዓ ኽሳዕ ዝምለስ ዝጽበይዎ እሞ መጺኡ ምስ ኳሕዂሐ ሽዑ ንሽዑ ዝኸፍቱሉ ሰባት ኩኑ። 37እቶም ጐይታኦም ክምለስ እንተሎ ነቒሖም ዝረኽቦም መገልገልቲ ብፁዓን እዮም። ተዓጢቑ ኣብ ማእዲ ኸም ዘቐምጦም ቀሪቡውን ከም ዘገልግሎም እማን እብለኩም ኣለኹ። 38ኣብ ካልአይቲ ወይ ኣብ ሣልሰይቲ ኽፍለ ጊዜ ናይ ለይቲ መጺኡ ነቒሖም ዝረኽቦም መገልገልቲ ብፁዓን እዮም። 39ግና እዙይ ፍለጡ፤ በዓል ቤት ነታ ሰራቒ ዝመጸላ ጊዜ እንተ ዝፈልጣስ ምነቕሐ ገዝኡ ኽኰዓት እንተሎውን ስቕ ኣይምበለን ነይሩ። 40ንስኻትኩምውን ወዲ ሰብ ብዘይሓሰብኩምዎ ጊዜ ኽመጽእ እዩ እሞ ተዳሊኹም ንበሩ።  41ጴጥሮስ ከዓ  ጐይታይ! እዝ ምስላ እዙይስ ንኣና ዲኻ እትምስሎ ዘለኻ ወይ ንዂሉ ኢኻ?  በሎ። 42ጐይታ ድማ ኸምዙይ በለ፦  እቲ ቐለቦም በብጊዜኡ ኽህቦም ጐይትኡ ኣብ ሥድራ ቤቱ ዝሸሞ እሙንን መስተውዓልን መጋቢ መን እዩ? 43እቲ ጐይትኡ ኽምለስ እንተሎ ኸምዙይ እናገበረ ዝረኽቦ ኣገልጋሊ ብፁዕ እዩ። 44ኣብ ልዕሊ ዂሉ ጥሪቱ ኸም ዝሸሞ እማን እብለኩም ኣለኹ። 45እቲ ኣገልጋሊ ብልቡ ምምጻእ ጐይታይ ገና ኽድንጕ እዩ› ኢሉ ነቶም ሓሻኽርን ኣግራድን ክገርፍ ክበልዕ ክሰትን ክሰክርን እንተ ጀመረ ግና 46ጐይታ እቲ ኣገልጋሊ እቱይ ንሱ ብዘይተጸበያ መዓልትን ብዘይፈለጣ ሰዓትን መጺኡ ኽቐጽዖ ዕድሉ ኸዓ ምስቶም ዘኣምኑ ኽገብሮ እዩ። 47እቲ ፍቓድ ጐይትኡ ፈሊጡ ዘይተዳለወ ከምታ ፍቓዱውን ዘይገበረ ኣገልጋሊ ብዙኅ መቕጻዕቲ ኽቕጻዕ እዩ። 48እቲ እንተይፈለጠ ንመቕጻዕቲ ዘብጽሕ ግብሪ ዝገበረ ግና መቕጻዕቱ ኽቐለሉ እዩ፤ ብዙኅ ንዝሃብዎ ብዙኅ ይጽበዩዎ፤ ብዙኅ ሓደራ ንዝሃብዎ ድማ ኣብዚሖም ይጽበዩዎ። 49 ሓዊ ኸምጽእ እየ ናብ ምድሪ ዝመጻእኹ፤ ቀልጢፋ ዘይምንዳዳ እንታይ እደሊ!  50ግና ዝጥመቖ ጥምቀት ኣለኒ፤ ኽሳዕ ዝፍጸም ዕረፍቲ የብለይን። 51ናብ ምድሪ ሰላም ከምጽእ ዝመጻእኹዶ ይመስለኩም? እብለኩም ኣለኹ ኣይፋሉን፤ ምፍልላይ ደኣ እምበር። 52ካብ ሕዚ ንደኃር ኃሙሽተ ኣብ ሓንቲ ቤት እንተሃለዉ ሠለስተ ኻብ ክልተ ኽልተ ድማ ኣንፃር ሠለስተ ኽፈላለዩ እዮም። 53ኣቦ ኣንፃር ወዱ ወድውን ኣንፃር ኣቦኡ እኖ ኣንፃር ጓላ ጓልውን ኣንፃር እኖኣ ሓማት ኣንፃር ሰበይቲ ወዳ ሰበይቲ ወዲውን ኣንፃር ሓማታ ኽፈላለዩ እዮም።  54ነቶም ሕዝቢ ድማ ኸምዙይ በሎም፦  ደመና ብወገን ምዕራብ ድብንብን እንትብል ምስ ረአኹም ሽዑ ዝናም ክዘንም እዩ ትብሉ፤ ኸምኡ ድማ ይኸውን። 55ንፋስ ደቡብ ክነፍስ ምስ ረአኹምውን ሃሩር ክኸውን እዩ ትብሉ፤ ኸምኡ ድማ ይኸውን። 56ኣቱም ግብዛት ምምርማር ገጽ ሰማይን ምድርን ትፈልጡ፤ ከመይ ደኣ ነዝ ዘመን እዙይ መርሚርኩም ዘይትፈልጥዎ? 57 ስለ ምንታይከ ባዕልኻትኩም ሓቂ ዘይትፈርዱ? 58መባእስትኻ ናብ ቤት ፍርዲ እንተወሰደካ ኣብ ፈራዲ ኸየብጽሐካ እቲ ፈራዲ ኸዓ ንወታደር ኣኅሊፉ ኸይህበካ እቲ ወታደርውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኸይድርብየካስ ኣብ መንገዲ እንተለኻ ምስ መባእስትኻ ንምትዕራቕ ፀዓር። 59እንተ ዘይኮነ እታ መወዳእታ ሳንቲም ክሳዕ እትዓዲ ኻብኣ ኸምዘይትወጽእ እነግረካ ኣለኹ። 


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\