ወንጌል ሉቃስ 13

1በቲ ወርኃት እቱይ ሰባት መጺኦም ብዛዕባ እቶም ጲላጦስ ቀቲሉ ደሞም ምስ መሥዋዕቶም ዝሓዋወሶ ገሊላውያን ነገርዎ። 2ኢየሱስ መሊሱ ኸምዙይ በሎም፦  ነዞም ገሊላውያን እዚኣቶም እዝ መከራ እዙይ ዝረኸቦምስ ካብ ኲሎም ገሊላውያን ዝገደዱ ኃጢኣተኛታት ስለ ዝነበሩዶ ይመስለኩም? 3ኣይፋሉን፤ እንተ ዘይተነሲሕኹምስ ኲልኻትኩምውን ከምኣቶም ክትጠፍኡ ኢኹም እብለኩም ኣለኹ። 4ወይ እቶም ኣብ ሰሊሆም መንደቕ ዝወደቖም እሞ ዝቐተሎም ዓሠርተ ሸሞንተኸ ካብቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ዂሎም ሰባት ዝበዝኅ ኃጢኣት ዝነበሮምዶ ይመስለኩም? 5ኣይፋሉን፤ እንተ ዘይተነሲሕኹምስ ኲልኻትኩምውን ከምኣቶም ክትጠፍኡ ኢኹም  በሎም። 6ኢየሱስ ነዝ ምስላዙይ ድማ ነገሮም፦  ሓደ ሰብኣይ ኣብ ቦታ ኣታኽልቲ ወይኑ ዝተተኽለት በለስ ነበረቶ። ፍረ ደልዩ ናብኣ ኸደ፤ ግና ኣይረኸበላን። 7ነቲ ሓላዊ ኣታኽልቲ ወይኒ ኸዓ እንሆ ካብዛ በለስ እዚኣ ፍረ ደልየ ሠለስተ ዓመት ተመላሊሰ ኣይረኸብኩላን። እምበኣር ቊረጻ፤ ንምንታይከ መሬት እተጽርዕ? በሎ። 8ንሱ ግና ጐይታይ! ወሰን ወሰና ኽሳዕ ዝዂስኲሳ ድዂዒውን ኽሳዕ ዘፍስሰላ ነዛ ዓመት እዚኣ ኅደጋ። 9ንዓመታ እንተ ፈረየት ጽቡቕ፤ እንተዘይኮነ ግና ሽዑ ኽትቖርፃ ኢኻ  ኢሉ መለሰሉ። 10ኢየሱስ ብሰንበት ኣብ ሓንቲ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ኮይኑ እናመሃሮም እንተሎ 11እንሆ ዓሠርተ ሸሞንተ ዓመት ርኹስ መንፈስ ዘድከማ ሰበይቲ ነበረት፤ ስለ ዝጐበጠት ፈጺማ ኽትቀንዕውን ኣይትኽእልን ነበረት። 12ኢየሱስ ምስ ረአያ ጸዊዑ  ኣቲ ሰበይቲ! ካብ ሕማምኪ ተፈቲሕኺ ኢኺ  በላ። 13ኢዱውን ኣንበረላ፤ ሽዑ ንሽዑ ኸዓ ቐንዐት፤ ንእግዚኣብሔር ድማ ኣመስገነት። 14እቲ መራሒ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ግና ኢየሱስ ብሰንበት ስለ ዘሕወየ ተቖጢዑ  ነቶም ሕዝቢ  ኽሥርሐለን ዝግባእ ሽዱሽተ መዓልትታት ኣለዋኹም። እምበኣር በተን ዕለታት እቲኣተን መጺእኹም ተፈወሱ እምበር ብዕለተ ሰንበት ኣይኮነን  ኢሉ ተዛረቦም። 15ጐይታ ኸዓ፦  ኣቱም ግብዛት ነፍስ ወከፍ ካባኻትኩም ንብዕራዩ ወይ ንኣድጉ ብሰንበት ካብ መእሰሪኡ ፈቲሑ ማይ ከስትዮዶ ኣይወስዶን ኢዩ? 16እንሆ እዛ ዓሠርተ ሸሞንተ ዓመት ሰይጣን ዝኣሰራ ጓል ኣብርሃምከ ካብዚ ማእሰርቲ እዙይ ብዕለተ ሰንበት ክትፍታሕዶ ኣይግብኣን?  ኢሉ መለሰሉ። 17እዙይ ምስ በለ እቶም ዝቃወምዎ ዝነበሩ ዂሎም ኃፈሩ እቶም ሕዝቢ ኸዓ በቲ ብኢየሱስ ዝተገብረ ዘደንቕ ግብርታት ኲሉ ተሓጐሱ። 18ድኅርዙይ ኢየሱስ ከምዙይ በለ፦  መንግሥቲ እግዚኣብሔር እንታይ ትመስል? ብምንታይከ ኽምስላ እየ? 19ሰብ ወሲዱ ኣብ ሥፍራ ኣታኽልቱ ዝዘርኣ ፍረ ኣድሪ እያ እትመስል። ዓበየት፤ ዓባይ ኦምውን ኮነት፤ ኣዕዋፍ ሰማይ ከዓ ኣብ ጨናፍራ ሠፈረን ሠርሓ።  20ደጊሙውን፦  ንመንግሥቲ እግዚኣብሔር ብምንታይ እየ ዝምስላ? 21ሰበይቲ ወሲዳ ዂሉ ኽሳዕ ዝበኲዕ ኣብ ሠለስተ መሥፈር ሕሩጭ ዝለወሰቶ ማይ ብሒቕ እያ እትመስል  በለ። 22ድኅርዙይ ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ እንተሎ ኣብ ከተማታትን ዓድታትን እናመሃረ የኃልፍ ነበረ። 23ሓደ ሰብኣይ ከዓ  ጐይታይ! እቶም ዝድኅኑስ ውሑዳት ድዮም?  በሎ። 24ንሱ ድማ፦  በታ ጸባብ ኣፍ ደገ ንምእታው ፀዓሩ፤ ክኣትዉ ዝደልዩ ብዙኃት እዮም፤ ግና ኣይኽእሉን እብለኩም ኣለኹ። 25በዓል ገዛ ተሢኡ ማዕጾኡ ምስ ሸጐረ ሽዑ ኣብ ወፃኢ ደው ምባል ክትጅምሩ ጐይታ! ጐይታ! ክፈተልና› እናበልኩም ማዕጾ ኽትኲሕዂሑ ኢኹም። ንሱ ኸዓ ካበይ ምዃንኩም ኣይፈልጠኩምን እየ!› ኢሉ ኽምልሰልኩም እዩ። 26ሽዑ ምሳኻ በሊዕናን ሰቲናን፤ ንስኻውን ኣብ ኣደባባያትና ምሂርካ› ምባል ክትጅምሩ ኢኹም። 27ንሱ ኸዓ ኣቱም ገበርቲ ዓመፃ ዂልኻትኩም ካባይ ረኃቑ፤ ካበይ ምዃንኩም ኣይፈልጠኩምን እየ› ክብል እዩ። 28ንኣብርሃምን ይስሓቅን ያዕቆብን ንዂሎም ነቢያትን ኣብ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ምስ ረአኹምዎም ንስኻትኩም ግና ኣብ ወፃኢ ተደርቢኹም ምስ ተረፍኩም ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ክኸውን እዩ። 29ካብ ምብራቕን ምዕራብን ካብ ሰሜንን ደቡብን ድማ ኽመጹ ኣብ መንግሥቲ እግዚኣብሔርውን ኣብ ማእዲ ኽቕመጡ እዮም። 30እንሆ ድማ ቐዳሞት ዳኅረዎት ዳኅረዎት ከዓ ቐዳሞት ክኾኑ እዮም  በሎም። 31በታ ጊዜ እቲኣ ገሊኣቶም ሰባት ካብ ፈሪሳውያን ናብ ኢየሱስ መጺኦም  ሄሮድስ ክቐትለካ ይደሊ ኣሎ እሞ ኻብዙይ ወፂእኻ ኺድ  በልዎ። 32ንሱ ግና፦  ኼድኩም ነዛ ውኻርያ እንሆ ሎምን ጽባሕን ኣጋንንቲ አውፅእ፤ ሕሙማት አሕዊ ኣለኹ፤ ኣብ ሣልሰይቲ መዓልቲ ኸዓ ኽፍጽም እየ። 33ሎምን ጽባሕን ድኅሪ ጽባሕን ንኢየሩሳሌም ክድይብ ይግብአኒ እዩ፤ ነቢይ ኣብ ኢየሩሳሌም እምበር ኣብ ወፃኢ ኽቕተል ኣይግብኦን እዩሞ በልዋ።  34 ኢየሩሳሌም! ኢየሩሳሌም! ንነቢያት እትቐትሊ ናባኺ ንዝተልኣኹውን ብእምኒ እትቕጥቅጢ ከምቲ ደርሆ ንጨቓውታ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፋ እትእክቦም ክንደይ ሻዕኸ ንደቅኺ ኽእክቦም ዘይደለኹ! ንስኻትኩም ግና ኣበኹም። 35እንሆ ገዛኹም ክዓኑ እዩ እብለኩም ኣለኹ፤ ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ቡሩኽ እዩ› ክሳዕ እትብሉ ኣይትርእዩንን ኢኹም  በሎም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\