ወንጌል ሉቃስ 15

1እንሆ ዂሎም ተቐበልቲ ቐረጽን ኃጥኣንን ክሰምዕዎ ናብ ኢየሱስ ቀረቡ። 2ፈሪሳውያንን መምህራን ሕግን ድማ  እዙይስ ንኃጥኣን ይቕበል ምስኣቶምውን ይበልዕ  እናበሉ ኣበርቲዖም ኣጕረምረሙ። 3ሽዑ ኸምዙይ ኢሉ መሰለሎም፦ 4 ካባኻትኩም ሚእቲ ኣባጊዕ ዘለዋኦ እሞ ካብኣተን ሓንቲ እንተ ጠፍአቶ ነተን ተስዓን ትሽዓተን ኣብ በረኻ ኃዲጉ ነታ ዝጠፍአት ክሳዕ ዝረኽባ ኽደሊ ዘይኸይድ እንታዋይ ሰብ እዩ? 5ምስ ረኸባ ድማ ተሓጕሱ ኣብ ማእገሩ ይሕንግራ። 6ናብ ገዝኡ ምስ ተመለሰ ድማ ነዕርኽቱን ንጐረባብቱን ብኃባር ጸዊዑ  እታ ዝጠፍአትኒ በጊዐይ ረኺበያ እየ እሞ ምሳይ ተሓጐሱ› ይብሎም። 7ከምኡ ኸዓ ንስሓ ኻብ ዘይደልዩ ተስዓን ትሽዓተን ጻድቃን ብዝንሳሕ ሓደ ኃጥእ ኣብ ሰማይ ዓብዪ ሓጐስ ክኸውን እዩ እብለኩም ኣለኹ። 8 ከምኡውን ዓሠርተ ቐለበት ብሩር ዘለዋሞሓንቲ ቐለበት ብሩር እንተ ጠፍአታ መብራህቲ ኣብሪሃ ገዝኣ ዘይትዂስትር ክሳዕ እትረኽባ ድማ ብጥንቃቐ ዘይትደሊ አየነይቲ ሰበይቲ እያ? 9ምስ ረኸበታ ድማእታ ዝጠፍአትኒ ብሩረይ ረኺበያ እየ እሞ ምሳይ ተሓጐሳ› እናበለት ንመሓዙታን ንጐረባብታን ትጽውዕ። 10ከምኡ ኸዓ ብሓደ ዝንሳሕ ኃጥእ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ እግዚኣብሔር ሓጐስ ክኸውን እዩ እብለኩም ኣለኹ።  11ከምዙይ ድማ በሎም፦  ንሓደ ሰብኣይ ክልተ ደቂ ነበርዎ። 12እቲ ንእሽተይ ነቦኡ ኣቦይ! ካብዝ ገንዘብካ እቲ ዝብጽሐኒ ግደይ ሃበኒ› በሎ፤ ንሱ ኸዓ ነቲ ገንዘቡ መቒሉ ሃቦ። 13ድኅሪ ቑሩብ መዓልቲ ድማ እቲ ንእሽተይ ወዲ ዘለዎ ዂሉ ኣኪቡ ናብ ርኁቕ ሃገር ከደ። ኣብኡ ድማ ነቲ ገንዘቡ ብስድነትን ብስኽራንን በተኖ። 14ዘለዎ ዂሉ ምስ ወድአ ኣብታ ሃገር ብርቱዕ ጥሜት ኮነ፤ ንሱውን ተጸገመ። 15ከይዱውን ካብቶም ደቂ እታ ሃገር ኣብ ሓደ ተቖጸረ፤ ንሱ ድማ ሓሰማታት ክጓሲ ናብ ወፍሩ ሰደዶ። 16ካብቲ ሓሰማታት ዝቕለባኦ ዝነበራ ቛርፍ ክበልዕ ድማ ሃረር ይብል ነበረ፤ እንተኾነ ሓደኳ ዝህቦ ኣይረኸበን። 17ሽዑ ናብ ልቡ ተመሊሱ እንጀራ ዝተርፎም ኣገልገልቲ ኣቦይ ክንደይ እዮም! ኣነ ግና ኣብዙይ ብጥሜት እመውት ኣለኹ።› 18ተሢአ ደኣ ናብ ኣቦይ ክኸይድ እሞ፦ ኣቦይ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን ኣብ ቅድሜኻን ኃጢኣት ገበርኩ። 19ደጊም ወድኻ ኽበሃል ኣይግብአንን እዩ ካብቶም ሓሻኽርካ ኸም ሓደ ቝጸረኒ ኽብሎ እየ› በለ። 20ተሢኡ ድማ ናብ ኣቦኡ ተመለሰ፤ ኣቦኡ ኸዓ ገና ኣብ ርኁቕ እንተሎ ረአዮ እሞ ራህረሀሉ፤ ጐይዩ ድማ ኽሳዱ ሓቝፉ ሰዓሞ። 21እቲ ወዱ ድማ ኣቦይ! ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን ኣብ ቅድሜኻን ኃጢኣት ገበርኩ፤ ደጊምስ ወድኻ ኽበሃል ኣይግብአንን  በሎ። 22ኣቦኡ ግና ንሓሻኽሩ ዝበለጸ ኽዳን ብቕልጡፍ ኣምጺእኹም ክደንዎ! ቀለበት ኣብ ኣፃብዕቱ ኣሣእንውን ኣብ ኣእጋሩ ግበሩሉ! 23ስቡሕ ዝራብዕ ኣምጺእኹም ሕረዱሞ ንብላዕ! ንተሓጐስ! 24እዝ ወደይ ሞይቱ ነይሩ ሓውዩ፤ ጠፊኡ ነይሩውን ተረኺቡ እዩሞ› በሎም። ክሕጐሱ ድማ ጀመሩ። 25 እቲ ዓብዪ ወዱ ግና ኣብ ወፍሪ ነበረሞ መጺኡ ኣብ ጥቓ ገዛ ምስ ቀረበ ሙዚቃን ጐይላን ሰምዐ። 26ካብቶም ሓሻኽር ኣቦኡ ንሓደ ጸዊዑ እዝ ዝሰምዖ ዘለኹ እንታይ እዩ?› ኢሉ ጠየቖ። 27ንሱ ኸዓ እቲ ሓውካ ስለ ዝመጸ እሞ ኣቦኻ ብዳኅንኡ ስለ ዝረኸቦ ስቡሕ ዝራብዕ ሓሪዱሉ› በሎ። 28ንሱ ግና ዀርዩ ምእታው ኣበየ፤ ኣቦኡ ኸዓ ወፂኡ ለመኖ። 29ንሱ ግና ነቦኡ፦ እንሆ ኽንድዙይ ዝኣክል ዓመታት ኣገልጊለካ ካብ ትእዛዝካውን ፈጺመ ኣይኃለፍኩን፤ እንተኾነ ንኣይ ምሰዕርኽተይ ዝሕጐሰሉ ሓደ ማሕሲእ እኳ ኣይሃብካንን። 30እዝ ምስ ኣመንዝራታት ኮይኑ ገንዘብካ ዝበተነ ወድኻ ምስ መጸ ግና ስቡሕ ዝራብዕ ሓረድካሉ› በሎ። 31ኣቦኡ ኸዓ ወደይ ንስኻስ ኲልሻዕ ምሳይ ኣለኻ፤ ናተይ ዝኾነ ዂሉ ድማ ናትካ እዩ። 32እዝ ሓውካ ግና ሞይቱ ነይሩ ሓውዩ፤ ጠፊኡ ነይሩውን ተረኺቡ እዩ እሞ ክንሕጐስን ባህ ኽብለናን ይግብአና እዩ› በሎ። 


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\