ወንጌል ሉቃስ 16

1ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ኸምዙይ በሎም፦  መጋቢ ዝነበሮ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ። ንእኡ ኸዓ ገንዘብካ ይብትነልካ ኣሎ፤ እናበሉ ነገርዎ። 2እቲ ጐይትኡ ጸዊዑ ድማ እዝ ብዛዕባኻ ዝሰምዖ ዘለኹ እንታይ እዩ? ደጊም መጋቢ ኽትኮነኒ ኣይትኽእልን ኢኻ እሞ ጸብጻብ መጋብነትካ ሃበኒ!› በሎ። 3እቲ መጋቢ ድማ ብልቡጐይታይ ካብዛ ሽመተይ ክስዕረኒ እዩ፤ ከይባሩ ኣይኽእልን፤ ከይልምን ድማ ኣኃፍር፤ እንታይ ደኣ ኽገብር እየ? 4ካብ መጋብነተይ ምስ ተስዓርኩ ኣብ ገዛውቶም ምእንቲ ኽቕበሉኒዝገብሮ ሕዚ ፈሊጠ ኣለኹ› በለ። 5ነቶም ሰብ ዕዳ ጐይትኡ በብሓደ ጸዊዑ ነቲ ቐዳማይ ንጐይታይ እትፈድዮ ዕዳ ኽንደይ ኣለካ?› በሎ። 6ንሱ ኸዓ ሚእቲ ዕትሮ ዘይቲ› በሎ። ሽዑ ንሱ እንካ ጽሕፈት ዕዳኻ ተቐበል ቀልጢፍካ ተቐመጥ እሞ ኃምሳ ኢልካ ጸሓፍ› በሎ። 7ነቲ ኻልኣይ ድማ ንስኻኸ ዕዳኻ ኽንደይ እዩ?› በሎ፤ ንሱውን ሚእቲ ፅዕነት ስርናይ› በሎ። ሽዑ ንሱ እንካ ጽሕፈት ዕዳኻ ተቐበል እሞ ሰማንያ ኢልካ ጸሓፍ› በሎ። 8ነቲ ዓመፀኛ መጋቢ ብጥበብ ስለ ዝገበረ ጐይትኡ ነኣዶ፤ ካብ ደቂ ብርሃንስ ደቂ እዛ ዓለም እዚኣ ኣብ ናብራ ዓለም ይበላሓቱ ኢዮምሞ። 9 ኣነ ኸዓ ገንዘብ ምስ ተወድአኩም ኣብ ናይ ዘለዓለም ገዛውቶም ምእንቲ ኽቕበሉኹምስ ብምድራዊ ሃብቲ ንርእስኹም ኣዕርኽቲ ግበሩ እብለኩም ኣለኹ። 10ብውሑድ እሙን ዝኾነ ብብዙኅውን እሙን እዩ፤ እቲ ብውሑድ ዝዕምፅ ድማ ብብዙኅውን ዓማፂ እዩ። 11እምበኣርከስ ብኃላፊ ገንዘብ እሙናት እንድኅር ዘይኮይንኩም በቲ ዘይኃልፍ ሃብቲ መን የኣምነኩም? 12ብናይ እማትኩም ሃብቲ እሙናት እንድኅር ዘይኮንኩምከ ናይ ባዕልኻትኹም ዝኾነ መን ይህበኩም? 13 ሓደ ሓሽከር ንኽልተ ጐይቶት ከገልግል አይኽእልን፤ ነቲ ሓደ ይፈቱ ነቲ ሓደ ይጸልእ፤ ወይ ነቲ ሓደ የኽብር፤ ነቲ ሓደ ድማ ይንዕቕ። እምበኣር ንእግዚኣብሔርን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም። 14እቶም ፈሪሳውያን ድማ ፍቕሪ ገንዘብ ስለ ዝነበሮም ነዝ ዂሉ ሰሚዖም ሓጨጩሉ። 15ንሱ ድማ በሎም፦  ንስኻትኩም ርእስኹም ኣብ ቅድሚ ሰብ ተመጻድቑ ኣለኹም፤ ንልብኹም ግና እግዚኣብሔር ይፈልጦ እዩ፤ እቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ክቡር ዝኾነ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሕሱር እዩሞ። 16 ሕጊ ሙሴን መጻሕፍቲ ነቢያትን ክሳዕ ዮሓንስ ነበሩ፤ ካብ ሽዑ ናብዙይ ግና መንግሥቲ እግዚኣብሔር ትብሠር ኣላ፤ ዂሉ ድማ ይዳፍአላ ኣሎ። 17ካብ ሕጊ ሓንቲ ሕንጻጽ ካብ እትወድቕስ ሰማይን ምድርን ክኃልፍ ይቐልል። 18እቲ ንሰበይቱ ፈቲሑ ኻልአይቲ ዘእቱ ዂሉ ይዝሙ፤ እቲ ኻብ ሰብኣያ ንዝተፈትሐት ሰበይቲ ዘእቱውን ይዝሙ። 19 ቀይሕ ቀሚስን ቀጭን ክቡር ፃዕዳ ሃርን ዝኽደን ኲሉ መዓልቲውን እናጋየጸ ዝሕጐስ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ። 20ኲሉ ሰብነቱ ብቝስሊ ዝተወረረ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ሃብታም ተደርብዩ ዝነብር ኣልኣዛር ዝስሙ ሓደ ድኻ ሰብኣይውን ነበረ። 21ካብቲ ማእዲ እቲ ሃብታም ዝወድቕ ርፍራፍ ክጸግብ ድማ ሃረር ይብል ነበረ፤ ኣኽላባት እናመጹ ድማ ቝስሉ ይልሕሱ ነበሩ። 22ብድኅርዙይ እቲ ድኻ ሞተ፤ መላእኽቲ ናብ ሕቝፊ ኣብርሃም ወሰድዎ። እቲ ሃብታምውን ሞተ፤ ተቐበረውን። 23ኣብ ሲኦል ኣብ ሥቓይ ኮይኑ ዓይኑ ቖላሕ እንተበለ ካብ ርኁቕ ንኣብርሃም ንኣልኣዛርውን ኣብ ሕቝፉ ረአዮ። 24ጸዊዑ ኸዓ ኦ ኣቦይ ኣብርሃም! በዝ ነበልባል እዙይ እሣቐ ኣለኹ እሞ ራህርሀለይ፤ ጫፍ ኣፃብዕቱ ኣብ ማይ ጠሚዑ መልሓሰይ ከዝሕለለይ ንኣልኣዛር ስደደለይ!› በሎ። 25ኣብርሃም ድማ ወደይ ንስኻስ ብሕይወትካ እንተለኻ ኣብ ምቾት ከም ዝነበርካ ኣልኣዛር ግና ኣብ ሥቓይ ከም ዝነበረ ዘክር። ሕዚ ንሱ ኣብዙይ ይሕጐስ ኣሎ፤ ንስኻ ግና ትሣቐ ኣለኻ። 26ምስ እዝ ዂሉ ድማ ካብዙይ ናባኻትኩም ከይኃልፉ ኣብኡ ዘለዉውን ናባና ኸይሳገሩስ ኣብ መንጎናን መንጎኹምን ዓብዪ ጸድፊ ኣሎ› በሎ። 27- 28ንሱ ድማ ኦ ኣቦይ! እምበኣርስ ኃሙሽተ ኣኅዋት ኣለዉኒ እሞ ንሳቶምውን ናብዛ ሥፍራ ሥቓይ እዚኣ ኸይመጹ ኸጠንቅቖም ንኣልኣዛር ናብ እንዳ ኣቦይ ክትሰዶ እልምነካ ኣለኹ› በሎ። 29ኣብርሃም ድማ ሕጊ ሙሴን ነቢያትን ኣለውዎም፤ ንኣኣቶም ይስምዑ › በሎ። 30ንሱ ኸዓ ኣይፋሉን፤ ኣቦይ ኣብርሃም ካብ ምዉታን ተሢኡ ሓደ ናብኣቶም ከይዱ እንተነጊርዎም ክንስሑ እዮም› በሎ። 31ንሱ ድማ ንሙሴን ንነቢያትን ዘይሰምዑ እንተኾይኖም ካብ ምዉታን ሓደ እንተተሥአውን ከቶ ኣየኣምኑን እዮም› በሎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\