ወንጌል ሉቃስ 18

1ኢየሱስ እንተይሰልከዩ ዂልሻዕ ኽጽልዩ ኸም ዝግብኦም ንኸረድእ ከምዙይ ኢሉ ብምስላ ተዛረቦም፦ 2 ኣብ ሓንቲ ኸተማ ንእግዚኣብሔር ዘይፈርኅ ንሰብ ድማ ዘይኃፍር ሓደ ፈራዲ ነበረ። 3ኣብታ ኸተማ እቲኣ ድማ ሓንቲ መበለት ነበረት፤ ናብኡ እናመጸት ከዓ ምስ ተፃራርየይ ፍረደለይ› ትብሎ ነበረት። 4ንሱ ድማ ብዙኅ መዓልቲ ኣበያ። ብድኅሪኡ ግና ብልቡ ንእግዚኣብሔር እኳ እንተ ዘይፈራኅኹ ንሰብውን እንተ ዘይኃፈርኩ 5እዛ መበለት እዚኣ አሸጊራትኒ እያ እሞ መመሊሳ እናመጸት ከይተትክረኒ ኽፈርደላ ድኣ› በለ።  6ጐይታ ኸዓ ኸምዙይ በለ፦  እዝ ዓመፀኛ ፈራዲ ዝብሎ ዘሎ ስምዑ ። 7እግዚኣብሔር ግዳ ነቶም ለይትን መዓልትን ናብኡ ዝምህለሉ ኅሩያቱ ኣይፈርደሎምንዶ? ወይ ዝድንጕዮምዶ ይመስለኩም? 8ቀልጢፉ ኽፈርደሎም እዩ እብለኩም ኣለኹ። እንተኾነ ወዲ ሰብ ምስ መጸስ እምበርዶ ኣብ ምድሪ እምነት ክረክብ እዩ?  9ኢየሱስ ነቶም ጻድቃን ምዃኖም ብርእሶም ዝምክሑ ንኻልኦት ግና ዝንዕቑ ዝነበሩ ድማ ኸምዙይ ኢሉ መሰለሎም፦ 10 ክልተ ሰባት ክጽልዩ ናብ ቤተ መቕደስ ደየቡ። እቲ ሓደ ፈሪሳዊ እቲ ኻልኣይ ድማ ተቐባል ቀረጽ ነበሩ። 11እቲ ፈሪሳዊ ደው ኢሉ ብልቡ ኦ እግዚኣብሔር! ከምቶም ካልኦት፦ ከተርቲ ዓመፅቲ ዘመውቲ ሰባት ወይ ከምዝ ተቐባል ቀረፅ እዙይ ስለ ዘይኮንኩ አመስግነካ ኣለኹ። 12ብሰሙን ክልተ መዓልቲ እጸውም ካብ ኲሉ ዘጥረኹዎውን ኣሥራት አውፅእ› እናበለ ጸለየ። 13እቲ ተቐባል ቀረጽ ግና ኣብ ርኁቕ ደው ኢሉ ዓይኑ ናብ ሰማይ ቊላሕ ከብል እኳ እንተይደፈረ ኦ ኣምላኸይ! ንኣይ ንኃጢኣተኛ መሓረኒ› እናበለ ኣፍ ልቡ ይወቅዕ ነበረ። 14ካብቲ ፈሪሳዊ እቲ ተቐባል ቀረጽ ጸዲቑ ናብ ገዝኡ ኸም ዝተመለሰ እብለኩም ኣለኹ፤ ኲሉ ርእሱ ልዕል ልዕል ዘብል ክዋረድ ኲሉ ርእሱ ዘትሕት ግና ልዕል ክብል እዩሞ።  15ኢየሱስ ንሕፃናት ኢዱ ኸንብረሎም ናብኡ ኣምጽእዎም፤ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ እዙይ ርእዮም ነቶም ሰባት ገሠጽዎም። 16ኢየሱስ ግና ጸዊዑ   መንግሥቲ እግዚኣብሔር ንኸምዚኣቶም ዝበሉ እያ እሞ ሕፃናት ናባይ ክመጹ ኣይትኸልክልዎም። 17ንመንግሥቲ እግዚኣብሔር ከም ሕፃን ኮይኑ ዘይተቐበላ ከቶ ኸም ዘይኣትዋ እማን እብለኩም ኣለኹ፤  በሎም። 18ሓደ ኽብቶም ኣሕሉቕ ድማ  ኦ ሕያዋይ መምህር! ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ኽወርስ እንታይ ክገብር?  ኢሉ ጠየቖ። 19ኢየሱስ ከዓ  ንምንታይ ሕያዋይ ትብለኒ? ብዘይ ሓደ እግዚኣብሔር ሕያዋይ የለን። 20ነተን ኣይትቕተል፤ ኣይትዘሙ፤ ኣይትስረቕ፤ ብሓሰት ኣይትመስክር፤ ኣቦኻን እኖኻን ኣኽብር፤› ዝብላ ትእዛዛት ትፈልጠን ኢኻ  በሎ። 21ንሱ ኸዓ  ነዝ ዂሉስ ካብ ንእስነተይ ጀሚረ ሓልየዮ እየ  በለ። 22ኢየሱስ ድማ እዙይ ምስ ሰምዐ  እምበኣር ሓንቲ ተሪፋትካ ኣላ፤ ዘለካ ዂሉ ሼጥኻ ንድኻታት ሃብ ኣብ ሰማይ ሃብቲ ኽትረክብ ኢኻ፤ ነዓ ሰዓበኒ  በሎ። 23ንሱ ኸዓ ነዙይ ምስ ሰምዐ የመና ሃብታም ስለ ዝነበረ ብዙኅ ኃዘነ። 24ኢየሱስ ብዙኅ ምኅዛኑ ርእዩ  ሃብቲ ንዘለዎም ናብ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ምእታው ክንደይ ጭንቂ እዩ! 25ሃብታም ናብ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ካብ ዝኣቱስ ግመል ብዓይኒ መርፍእ ክኃልፍ ይቐልል  በለ። 26እቶም ዝሰምዑ ድማ  መን ደኣ ኾን ክድኅን ይኽእል?  በሉ። 27ንሱ ኸዓ  እቲ ንሰብ ዘይከኣሎ ንእግዚኣብሔር ይከኣሎ እዩ  በሎም። 28ሽዑ ጴጥሮስ  እንሆ ንሕና ዂሉ ጥሪትና ኃዲግና ስዒብናካ ኣለና  በሎ። 29ንሱ ኸዓ  እማን እብለኩም ኣለኹ፤ ምእንቲ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ኢሉ ቤት ኮነ ወይ ሰበይቲ ወይ ኣኅዋት ወይ ወለዲ ወይ ውሉድ ዝኃደገ 30ኣብዝ ዓለም እዙይ ብዙኅ ካዕበት ኣብታ እትመጽእ ዓለም ከዓ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ዘይረክብ የለን  በሎም። 31ኢየሱስ ነቶም ዓሠርተ ኽልተ ደቀ መዛሙርት ወሲዱ ድማ  እንሆ ናብ ኢየሩሳሌም ንድይብ ኣለና፤ እቲ ብዛዕባ ወዲ ሰብ ብነቢያት ዝተጽሓፈ ዂሉ ኽፍጸም እዩ። 32ነሕዛብ ኣኅሊፎም ክህብዎ ከላግጹሉ ክጸርፍዎ እንትፍውን ክብሉሉ 33ገሪፎም ድማ ኽቐትልዎ እዮም። ብሣልሰይቲ መዓልቲውን ክትሥእ እዩ  በሎም። 34ንሳቶም ግና ኻብዝ ነገር እዙይ ሓደኳ ኣየስተውዓሉን፤ እዝ ዘረባዙይ ተሠዊርዎም ስለ ዝነበረ ነቲ ዝተዛረቦ ኣየስተውዓልዎን ነበሩ። 35ናብ ኢያሪኮ ምስ ቀረበ እንሆ ሓደ ዓይነ ሥዉር ሰብኣይ ኣብ ጥቓ መንገዲ ተቐሚጡ ይልምን ነበረ። 36ሕዝቢ ብእኡ ኽኃልፍ እንተሎ ድምፂ ሰሚዑ   እዝ ዝሰምዖ ዘለኹ እንታይ እዩ?  ኢሉ ጠየቐ። 37ንሳቶም ከዓ  እቲ ናይ ናዝሬት ኢየሱስ የኃልፍ ኣሎ  ኢሎም ነገርዎ። 38ሽዑ ንሱ  ኦ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት! ራህርሀለይ!  እናበለ ጸርሐ። 39እቶም ቅድሚት ዝኸዱ ዝነበሩ ስቕ ክብል ገሠጽዎ፤ ንሱ ግና  ኦ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት! ራህርሀለይ!  እናበለ ኣበርቲዑ ጸርሐ። 40ኢየሱስ ከዓ ደው ኢሉ ናብኡ ኸምጽእዎ ኣዘዘ። ናብኡ ምስ ቀረበ ድማ ኢየሱስ  እንታይ ክገብረልካ ትደሊ?  ኢሉ ጠየቖ። 41እቲ ዓይነ ስውር ከዓ  ጐይታይ! ኣዒንተይ ክርእያ  በለ። 42ኢየሱስ ድማ  እምነትካ እያ ኣሕውያትካሞ ርአ!  በሎ። 43ሽዑ ንሽዑ ድማ ረአየ እሞ፤ ንእግዚኣብሔር እናመስገነ ተኸተሎ፤ ኲሎም እቶም ሕዝቢውን ነዙይ ምስ ረአዩ ንእግዚኣብሔር ኣመስገንዎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\