ወንጌል ሉቃስ 19

1ኢየሱስ ኣብ ኢያሪኮ ኣትዩ ብኣኣ ይኃልፍ ነበረ። 2እንሆ ሓለቓ ተቐበልቲ ቐረጽ ዝኾነ ዘኬዎስ ዝስሙ ሃብታም ሰብኣይ 3ኢየሱስ ኣየናይ ምዃኑ ንምፍላጥ ክርእዮ ይደሊ ነበረ። ቁመቱ ሓፂር ስለ ዝነበረ ግና ካብ ብዝኂ እቲ ሕዝቢ ዝተልዓለ ኽርእዮ ኣይከኣለን። 4ምኅላፉ ብኣኣ ስለ ዝነበረ ኸዓ ኽርእዮ ንቕድሚት ጐይዩ ናብ ሳግላ ደየበ። 5ኢየሱስ ድማ ኣብታ ቦታ ምስ በጽሐ ቕንዕ ኢሉ ጠሚቱ  ዘኬዎስ! ሎሚ ኣብ ገዛኻ ኽውዕል እየሞ ቐልጢፍካ ውረድ  በሎ። 6ቐልጢፉ ወረደ እናተሓጐሰውን ተቐበሎ። 7እዙይ ምስ ረአዩ ድማ  ኣብ እንዳ ኃጢኣተኛ ሰብኣይ ክውዕል ኣትዩ  ኢሎም ኲላቶም ኣጕረምረሙ። 8ዘኬዎስ ከዓ ተሢኡ ንጐይታ  ጐይታይ! እንሆ ፍርቂ ጥሪተይ ንድኻታት እህብ፤ ዝዓመፅክዎ እንተልዩውን ኣርባዕተ ዕጽፊ እፈድዮ  በሎ። 9ኢየሱስ ድማ  ሎሚ ነዝ ገዛ እዙይ ድኅነት ኮነሉ፤ ንሱውን ወዲ ኣብርሃም ኢዩሞ። 10ወዲ ሰብ ንዝጠፍአ ኽደልን ከድኅንን እዩ ዝመጸሞ  በሎ። 11ንሳቶም እዙይ ክሰምዑ እንተለዉ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ቀሪቡ ነበረ እሞ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ሽዑ እትገሃድ ይመስሎም ስለ ዝነበረ ወሲኹ ብምስላ ተዛረበ። 12ከምዙይ ድማ በለ፦  ሓደ ኽቡር ሰብ መንግሥቲ ተቐቢሉ ኽምለስ ናብ ርኁቕ ሃገር ከደ። 13ንዓሠርተ ኣገልገልቱ ጸዊዑ ኸዓ ክሳዕ ዝመጽእ በዙይ ንገዱ› ኢሉ ዓሠርተ ምናናት ሃቦም። 14ደቂ ዓዱ ግና ጸልእዎ እሞ እዙይ ኣብ ልዕሌና ኽነግሥ ኣይንደልን ኢና› ኢሎም ደድኅሪኡ ልኡኻት ሰደዱ። 15መንግሥቲ ተቐቢሉ ምስ ተመለሰ ድማ ኽንደይ ዝኣክል ነጊዶም ከም ዘትረፉ ኽፈልጥ ደልዩ ነቶም ምናናት ዝሃቦም ክጽውዑ ሉ ኣዘዘ። 16እቲ ቐዳማይ መጺኡ ጐይታይ! እታ ምናንካ ኻልእ ዓሠርተ ትርፊ ረኺበላ  በሎ። 17ንሱ ኸዓ ኣታ ሕያዋይ ኣገልጋሊ! ጽቡቕ ገበርካ፤ ብውሑድ እሙን ኴንካ ኢኻ እሞ ኣብ ዓሠርተ ኸተማ ሸይመካ ኣለኹ› በሎ። 18 እቲ ኻልኣይ ድማ ጐይታይ! እታ ምናንካ ኻልእ ኃሙሽተ ትርፊ ረኺበላ› እናበለ ቐረበ። 19ነዙይ ድማ ንስኻውን ኣብ ኃሙሽተ ኸተማታት ሸይመካ ኣለኹ› በሎ። 20- 21እቲ ሣልሳይ ድማ ጐይታይ! ዘየንበርካዮ እተልዕል ዘይዘራእኻዮ እትዓጽድ ጨካን ሰብ ምዃንካ ስለ ዝፈለጥኩ ፈሪኀ እዛ ኣብ ቊራጽ ዓለባ ቛጺረ ዘጽናሕኽዋ ምናን እኒሀትልካ› እናበለ ቐረበ። 22ንሱ ድማ ኣታ ኽፉእ ኣገልጋሊ! ከም ቃልካ ኽፈርደካ እየ። ኣነ ዘየንበርክዎ ዘልዕል ዘይዘራእኽዎ ዝዓጽድ ጨካን ሰብ ምዃነይ እናፈለጥካ ድኣ 23ስለምንታይ ነቲ ገንዘበይ ኣብ ባንክ ዘየእተኻዮ? ኣነ መጺአ ምስ ወለዱ ምወሰድክዎ ነይረ› በሎ። 24ነቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ሰባት ከዓ እታ ምናን ኣኅድግዎ እሞ ነቲ ዓሠርተ ዘለዎ ሃብዎ!› በሎም። 25ንሳቶም ከዓ ጐይታይ! እቱይስ ዓሠርተ ምናን ኣለዎ› በልዎ። 26ንሱ ድማ ንዘለዎ ይወሃቦ ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እኳ ከኅድግዎ እዮም እብለኩም ኣለኹ። 27ነዞም ኣነ ኣብ ልዕሊኦም ክነግሥ ዘይደለዩ ጸላእተይ ግና ናብዙይ ኣምጺእኹም ኣብ ቅድመይ ቅተልዎም› በለ።  28ኢየሱስ እዙይ ምስ ተዛረበ ናብ ኢየሩሳሌም ክድይብ ቀቅድሚኦም ከደ። 29ጥቓ ደብረ ዘይት ዝበሃል እምባ ናብ ዝርከባ ቤተ ፋጌን ቢታንያን ምስ ቀረበ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ኽልተ ኸምዙይ ኢሉ ለኣኸ፦ 30 ናብዛ ኣብ ቅድሜኹም ዘላ ዓዲ ኺዱ፤ ኣብኣ ምስ ኣተኹም ሰብ ዘይተቐመጦ እሱር ጻዕቢ ኽትረኽቡ ኢኹም፤ ፈቲሕኹም ኣምጽእዎ። 31ዝኾነ ስለምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኹም?› ኢሉ እንተ ጠየቐኩም ከዓ ጐይታ ይደልዮ ኣሎ› በልዎ።  32እቶም ዝተልኣኹ ኸይዶም ከምቲ ዝበሎም ረኸቡ። 33ንሳቶም ነቲ ጻዕቢ ኽፈትሕዎ እንተለዉ ዋናታቱ  ነዝ ጻዕቢ ስለምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኹም?  በልዎም። 34ንሳቶም ድማ  ጐይታ ይደልዮ ኣሎ  በልዎም። 35ናብ ኢየሱስውን ኣምጽእዎ። ልዕሊ እቲ ጻዕቢ ኽዳውንቶም ምስ ጐዝጐዙሉ ኸዓ ንኢየሱስ ኣብኡ ኣቐመጥዎ። 36ንሱ ክኸይድ እንተሎ ኽዳውንቶም ኣብ መንገዲ ኣንጸፉ። 37ናብ ቝልቊል ደብረ ዘይት ምስ ቀረበ እቶም ንኢየሱስ ዝኽተልዎ ዝነበሩ ዂሎም በቲ ዝረአይዎ ዂሉ ኃይልታት ክሕጐሱን ንእግዚኣብሔር ብዓብዪ ድምፂ ኸመስግንዎን ጀመሩ። 38 እቲ ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ንጉሥ ቡሩኽ እዩ። ሰላም ኣብ ሰማይ ክብሪ ኣብ ኣርያም  እውን ይብሉ ነበሩ። 39ኣብ ማእኸል እቲ ሕዝቢ ዝነበሩ ገሊኣቶም ፈሪሳውያን  መምህር! ንደቀ መዛሙርትኻ ገሥጾም  በልዎ። 40ንሱ ድማ  እዚኣቶም እኳ ስቕ እንተ በሉ እዞም ኣእማን ዓው ኢሎም ክጸርሑ እዮም እብለኩም ኣለኹ  ኢሉ መለሰሎም። 41ኢየሱስ ናብታ ኸተማ ቐረበ፤ ምስ ረአያ ኸዓ ከምዙይ ኢሉ በኸየላ፦ 42 አየ ንስኺ በዝ መዓልቲ እዙይ ንሰላምኪ ዝኸውን ነገር ፈሊጥክዮ እንተትኾኒ! ሕዚ ግና ኻብ ዓይንኺ ተኸዊሉ ኣሎ።  43ጸላእትኺ ኣብ ዙርያኺ ሓጹር ሓጺሮም ከቢቦም በዙይን በቱይን ንዓኪ ዘጨንቑሉ መዓልቲ ኽመጽእ እዩ። 44ዘመን ድኅነትኪ ሰኣን ምፍላጥኪ ንኣኽን ኣባኺ ንዝነብሩ ደቅኽን ምስ ሓመድ ክሓዋውሱኺ እዮም፤ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒውን ኣይኃድጉልክን እዮም።  45ኢየሱስ ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ነቶም ዝሸጡን ዝዕድጉን ዝነበሩ 46 ቤተይ ቤተ ጸሎት ክትከውን እያ› ዝብል ተጽሒፉ ኣሎ፤ ንስኻትኩም ግና በዓቲ ጐሓሉ ገበርኩምዋ  እናበለ ኸውፅኦም ጀመረ። 47ዕለት ዕለትውን ኣብ ቤተ መቕደስ ይምህር ነበረ። ሊቃነ ካህናትን መምህራንን ዓበይቲ ሕዝብን ግና ኽቐትልዎ ይደልዩ ነበሩ። 48እቲ ዂሉ ሕዝቢ ግና ብተመስጦ ይሰምዖ ስለ ዝነበረ ዝገብርዎ ሰኣኑ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\