ወንጌል ሉቃስ 20

1ሓደ መዓልቲ ኢየሱስ ኣብ ቤተ መቕደስ ንሕዝቢ ኽምህሮምን ወንጌል ክሰብኽን እንተሎ ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ምስ ዓበይቲ ሕዝቢ ኾይኖም ናብኡ መጺኦም 2 በየናይ ሥልጣን ኢኻ እዙይ እትገብር ዘለኻ? እዝ ሥልጣን እዙይከ መን ሃበካ? እስኪ ንገረና?  ኢሎም ጠየቕዎ። 3ንሱ ድማ፦  ኣነውን ሓንቲ ነገር ክጥይቐኩም ንገሩኒ። 4ጥምቀት ዮሓንስ ካብ ሰማይ ድዩ ወይ ካብ ሰብ?  በሎም። 5ንሳቶም ከዓ  ካብ ሰማይ› እንተ በልናዮ ከመይ ደኣ ዘይኣመንኩምዎ?› ኽብለና እዩ። 6ካብ ሰብ› እንተ በልናዮ ኲሉ ሕዝቢ ዮሓንስ ነቢይ ምዃኑ የኣምን እዩ እሞ ብእምኒ ኽቕጥቅጠና እዩ  ኢሎም ብልቦም ሓሰቡ። 7ካበይ ምዃኑ ኸም ዘይፈልጡውን መለሱሉ። 8ኢየሱስ ከዓ  ኣነውን በየናይ ሥልጣን እዙይ ከም ዝገብር ኣይነግረኩምን እየ  በሎም። 9ኢየሱስ ነቶም ሕዝቢ እዝ ምስላ እዙይ ክነግሮም ጀመረ፦  ሓደ ሰብኣይ አታኽልቲ ወይኒ ተኸለ፤ ንሓረስቶት ብብላዕ ሂቡ ናብ ካልእ ዓዲ ኸደ፤ ንነዊሕ እዋንውን ጸንሐ። 10ኣብ እዋን ፍርያት ድማ ኻብቲ ፍረ ወይኒ ኽልእኹሉ ሓሽከሩ ናብቶም ሓረስቶት ለኣኸ። እቶም ሓረስቶት ግና ቐጥቂጦም ጥራሕ ኢዱ ሰደድዎ። 11ከምኡውን ካልእ ሓሽከሩ ለኣኸ፤ ንእኡውን ወቒዖም ኣዋሪዶም ጥራሕ ኢዱ ሰደድዎ። 12መሊሱ ኸዓ ሣልሳይ ሓሽከር ለኣኸ፤ ንእኡውን ኣቝሲሎም ንወፃኢ ኣባረርዎ። 13ሽዑ እቲ ዋና ኣታኽልቲ ወይኒ እንታይ ደኣ ኽገብር እየ? ነዝ ዘፍቅሮ ወደይ ደኣ ኽልእኽ፤ ንእኡስ የኃፍርዎ ግዲ ይኾኑ› በለ። 14እቶም ሓረስቶት ግና ምስ ረአይዎ ንስንሳቶም እዙይ እቲ ወራሲኡ እዩ፤ ርስቱ ምእንቲ ኽንወርስ ንዑ ንቕተሎ› ተበሃሃሉ። 15ካብቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ንደገ ኣውፂኦም ድማ ቐተልዎ። እቲ ዋና ኣታኽልቲ ወይኒ ምስ መጸ እንታይ ይገብሮም? 16መጺኡ ነቶም ሓረስቶት ይቐትሎም ነቲ ኣታኽልቲ ወይኒውን ንኻልኦት ይህቦ  በሎም። እዙይ ምስ ሰምዑ  ኸምዙይስ አይኹን ድኣ  በሉ። 17ንሱ ግና ናብኣቶም እናጠመተ  እቲ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ መዓዝን ኮነ› ዝብል ጽሑፍ እንታይ ማለት ድዩ? 18ኣብቲ እምኒ እቱይ ዝወደቐ ዂሉ ኽስበር እቲ እምኒ እቱይ ኣብ ልዕሊኡ ዝወደቖ ድማ ኽጭፍለቕ እዩ  በሎም። 19ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ከዓ ነዝ ምስላ እዙይ ብዛዕባኣቶም ከም ዝተዛረቦ ስለ ዝፈለጡ በታ ሰዓት እቲኣ ኽኅዝዎ ደለዩ፤ ግና ነቶም ሕዝቢ ፈርኁ። 20ተጸናጺኖም ብዘረባኡ ኸጋግይዎ እሞ ናብቲ ሮማዊ በዓል ሥልጣን ንፍርዲ ኣኅሊፎም ምእንቲ ኽህብዎ ቕኑዓት መሲሎም ዝጸናጸኑ ሰለልቲ ሰደዱሉ። 21እቶም ሰለልቲ ኸዓ  መምህር! ብቕኑዕ መንገዲ እግዚኣብሔር ከም ትምህር ድኣ እምበር ንዝኾነ ገጽ ሰብ ርኢኻ ኸም ዘይተዳሉን ሓቂ ኸም እትዛረብን ከም እትምህርን ንፈልጥ ኢና። 22ንቄሣር ግብሪ ኽንከፍል ግቡእ ድዩ ወይ ኣይኮነን?  ኢሎም ጠየቕዎ። 23ኢየሱስ ግና ተንኰሎም ፈሊጡ  ንምንታይከ ትፍትኑኒ ኣለኹም? 24እስኪ እቲ ዲናር ኣርእዩኒ፤ ምስሉን ጽሕፈቱን ናይ መን እዩ?  በሎም። ንሳቶም ከዓ  ናይ ቄሣር  በልዎ። 25ንሱ ድማ  እቲ ናይ ቄሣር ንቄሣር እቲ ናይ እግዚኣብሔር ድማ ንእግዚኣብሔር ሃቡ  በሎም። 26ኣብ ቅድሚ እቲ ሕዝቢ ብዘረባኡ ኣጋግዮም ክኅዝዎ ስለ ዘይከኣሉ በቲ መልሱ ተገሪሞም ስቕ በሉ። 27ካብቶም ትንሣኤ ሙታን የለን ዝብሉ ሰዱቃውያን ገሊኦም ናብኡ መጺኦም 28 ኦ መምህር ሰበይቲ ዘላቶ ሓደ ሰብ ውሉድ ከይኃደገ እንተሞተ ኃዉ ነታ ሰበይቱ ይውረሳ እሞ ንኃዉ ዘርኢ የቑመሉ› ኢሉ ሙሴ ጽሒፉልና ኣሎ። 29እምበኣር ሸውዓተ ኣኅዋት ነበሩ፤ እቲ ቐዳማይ ሰበይቲ ኣእቲዩ እንተይወለደ ሞተ። 30እቲ ኻልኣይ ድማ ኣእተዋ ንሱውን እንተይወለደ ሞተ። 31እቲ ሣልሳይ ድማ ኣእተዋ ከምኡውን ሸውዓቲኦም ኣእትዮምዋስ ውሉድ እንተይኃደጉ ሞቱ። 32ድኅሪ ዂሎም ድማ እታ ሰበይቲ ሞተት። 33እምበኣርከስ ሸውዓቲኦም ኣእትዮምዋ ነይሮም እዮም እሞ እታ ሰበይቲ እቲኣ ብትንሣኤ ሙታን ሰበይቲ ኣይንኦም ክትከውን እያ?  ኢሎም ጠየቕዎ። 34ኢየሱስ ከዓ  ደቂ እዛ ዓለም እዚኣ የውስቡን ይዋሰቡን እዮም። 35እቶም ነታ ዓለም እቲኣን ንትንሣኤ ሙታንን ምውራስ ዝበቕዑ ግና ኣየውስቡን ኣይዋሰቡን እዮም። 36ከም መላእኽቲ ስለ ዝኾኑ ድኅሪኡ ኽሞቱ ኣይኽእሉን እዮም። ደቂ ትንሣኤ ስለ ዝኾኑ ድማ ደቂ እግዚኣብሔር እዮም። 37ሙታን ከም ዝትሥኡ ግና ሙሴ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቈጥቋጥ ንእግዚኣብሔር ኣነ ኣምላኽ ኣብርሃም ኣምላኽ ይስሓቅ ኣምላኽ ያዕቆብ እየ› ኢሉ ብምጽሓፍ ኣፍለጠ። 38 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሕያዋን እምበር ኣምላኽ ሙታን ኣይኮነን፤ ንእኡ ዂሎም ሕያዋን እዮም እሞ  በሎም። 39ገሊኦም መምህራን ሕጊ  መምህር ጽቡቕ ተዛሪብካ  ኢሎም መለሱሉ። 40ካብኡ ንደኃር ግና ሓንቲ እኳ ኽጥይቕዎ ኣይደፈሩን። 41ብድኅርዙይ ኢየሱስ ከምዙይ በሎም፦  ከመይ ኢሎም እዮም ክርስቶስ ወዲ ዳዊት እዩ ዝብሉ? 42- 43ዳዊት ባዕሉ ኣብ መጽሓፍ መዝሙር ጐይታ ንጐይታይ ንጸላእትኻ ትሕቲ መርገጽ እግርኻ ኽሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ› በሎ› ይብል። 44እምበኣር ባዕሉ ዳዊት ጐይታይ› ካብ ዝብሎ ድኣ ኸመይ ኢሉ ወዱ ይኾኖ?  45ኢየሱስ ኲሉ እቲ ሕዝቢ እናሰምዐ እንተሎ ንደቀ መዛሙርቱ፦ 46 ነዊኅ ቀምሽ ተኸዲኖም ክዞሩ ካብ ዝደልዩ ኣብ ዕዳጋ ሰብ ኢድ ክነሥአሎም ኣብ ቤተ ጸሎት ኣውራ መቐመጢ ኣብ ምሳሕውን ዝለዓለ ሥፍራ ዝፈትዉ 47ኣብያተ መበለታት ዝብዝብዙ ንምኽንያትውን ጸሎት ካብ ዘንውኁ መምህራን ሕጊ ተጠንቀቑ፤ ንሳቶም ብርቱዕ ቕጽዓት ክረኽቡ እዮም  በሎም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\