ወንጌል ሉቃስ 22

1ፋሲካ ዝበሃል በዓል ቅጫ ድማ ቐረበ። 2ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ነቶም ሕዝቢ ይፈርኁ ስለ ዝነበሩ ከመይ ገይሮም ንኢየሱስ ከም ዝቐትልዎ ይበላሓቱ ነበሩ። 3ሽዑ ሰይጣን ኣብ ኣስቆሮታዊ ይሁዳ ኃደረ። ንሱ ኻብቶም ዓሠርተ ኽልተ ደቀ መዛሙርቱ ሓደ ነበረ። 4ከይዱ ኸዓ ከመይ ገይሩ ኣኅሊፉ ኸም ዝህቦም ምስቶም ሊቃነ ካህናትን ኣሕሉቕ ሓለውቲ ቤተ መቕደስን ተዘራረበ። 5ንሳቶም ተሓጐሱ፤ ገንዘብ ክህብዎ ድማ ተወዓዓልዎ። 6ይሁዳ ድማ ተሰማምዖም፤ ሕዝቢ ኣብ ዘይብሉ ኸትኅዞውን ምችዊ ጊዜ ይደሊ ነበረ። 7እታ ንፋሲካ በጊዕ ዝሓርዱላ መዓልቲ በዓል ቅጫ ድማ በጽሐት። 8ኢየሱስ ከዓ ንጴጥሮስን ዮሓንስን  በጊዕ ፋሲካ ኽንበልዕስ ኬድኩም ኣዳልዉልና  ኢሉ ለኣኾም። 9ንሳቶም ከዓ  ኣበይ ክነዳልወልካ ትደሊ?  በልዎ። 10ንሱ ድማ  እንሆ ኣብ ከተማ ምስ ኣተኹም ዕትሮ ማይ ዝፆረ ሰብኣይ ክትረኽቡ ኢኹም እሞ ናብታ ዝኣትዋ ገዛ ሰዓብዎ። 11ነቲ በዓል ገዛ ኸዓ  መምህር እታ ምስ ደቀ መዛሙርተይ ፋሲካ ዝበልዐላ መቐበል ኣጋይሽ ኣበይ እያ? ይብለካ ኣሎ› በልዎ። 12ንሱ ኸዓ ኣብ ልዕሊ ደብሪ ዝተነጸፈ ገፊሕ ኣዳራሽ ከርእየኩም እዩሞ ኣብኡ ኣዳልዉልና  በሎም። 13ከይዶም ከምቲ ዝበሎም ረኸቡ በጊዕ ፋሲካውን ኣዳለዉ። 14እታ ሰዓት ምስ በጽሐት ኢየሱስ ምስቶም ዓሠርተ ኽልተ ሓዋርያት ኣብ ማእዲ ተቐመጠ። 15ንሱ ድማ ኸምዙይ በሎም፦  ቅድሚ መከራይ ምሳኻትኩም በጊዕ ፋሲካ ኽበልዕ ብዙኅ ሃረር ኢለ ነይረ። 16እዙይ ኣብ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ክሳዕ ዝፍጸም ደጊም ካብዙይ ከም ዘይበልዕ እብለኩም ኣለኹ።  17ጽዋዕ ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ድማ፦  እንኩ እዙይ ንዂልኻትኩም ተኻፈልዎ። 18መንግሥቲ እግዚኣብሔር ክሳዕ እትመጽእ ካብ ፍረ ወይኒ ኸምዘይሰቲ እብለኩም ኣለኹ፤  በለ። 19ኅብስቲ ኣልዒሉ ድማ ኣመስጊኑ ቖሪሱ  እዙይ ምእንታኻትኩም ዝወሃብ ሥጋይ እዩ፤ ንመዘከርታይ ግበርዎ  እናበለ ሃቦም። 20ከምኡውን ድኅሪ ድራር ነቲ ጽዋዕ ኣልዒሉ  እዝ ጽዋዕ እዙይ በቲ ምእንታኻትኩም ብዝፈስስ ደመይ ዝግበር ሓድሽ ኪዳን እዩ።  21ግና ኢድ እቲ ዘትኅዘኒ ኣብ ማእዲ ምሳይ እኒሃ። 22ወዲ ሰብስ ከምቲ ዝተጽሓፈሉ ክኸይድ እዩ፤ ነቲ ንወዲ ሰብ ኣኅሊፉ ዘትኅዞ ግና ወይልኡ!  በለ። 23ካብኣቶም እዙይ ዝገብር መን ከም ዝኾን ንስንሳቶም ተጠያየቑ። 24ብድኅሪኡ እቶም ደቀ መዛሙርት  ካብ መንጎኣቶም መን ከምዝዓቢ  ንስንሳቶም ተኻትዑ ። 25ሽዑ ኢየሱስ፦  ነሕዛብ ነገሥታቶም ይገዝእዎም፤ እቶም ሥልጣን ዘለዎም ከዓ ገበርቲ ሠናይ ይበሃሉ። 26ንስኻትኩም ግና ኸምኡ ኣይትኹኑ፤ ኣባኻትኩም እቲ ዓብዪ ኸም ንእሽተይ እቲ ሓለቓ ክኸውን ዝደሊ ኸም ኣገልጋሊ ይኹን። 27ካብቲ ኣብ ማእዲ ዝቕመጥን ካብቲ ዘገልግልን ኣይናይ የዓቢ? እቲ ኣብ ማእዲ ዝቕመጥዶ ኣይኮነን? ኣነ ግና ኣብ ማእኸልኩም ከም ኣገልጋሊ እየ። 28ንስኻትኩም ብመከራይ ምሳይ ዝተዓገሥኩም ኢኹም እሞ 29- 30ኣብታ መንግሥተይ ኣብ ማእደይ ምእንቲ ኽትበልዑ ን ክትሰትዩን ኣብ ዙፋናት ተቐሚጥኩም ድማ ንዓሠርተ ኽልተ ነገደ እስራኤል ክትፈርዱ ከምቲ ኣቦይ ንኣይ መንግሥቲ ዝሃበኒ ንኣኻትኩም ከዓ ኣነ መንግሥቲ እህበኩም ኣለኹ  በሎም። 31ኢየሱስ  ስምዖን! ስምዖን! እንሆ ሰይጣን ከም ስርናይ ክሓሕየኩም ለመነ። 32ኣነ ግና እምነትካ ኸይትጠፍእ ምእንታኻ ጸልየ ኣለኹ፤ ንስኻውን ምስ ተመለስካ ነኅዋትካ ኣጸናንዓዮም  በሎ። 33ስምኦን ግና  ጐይታይ ኣነስ ንማእሰርቲ ኾነ ንሞት ምሳኻ ንምኻድ ተዳልየ ኣለኹ  በሎ። 34ንሱ ግና  ጴጥሮስ! ሎሚ ደርሆ እንተይነቀወ ኸምዘይትፈልጠኒ ሠለስተ ሻዕ ኸም እትኽሕደኒ እብለካ ኣለኹ  በሎ። 35ኣስዒቡ ድማ ኸምዙይ በሎ፦  እቲ ብዘይ ሳንጣ ብዘይ ስንቂ ብዘይ ሣእኒ ምስ ለኣኽኩኹምስ ዝኾነ ዝጐደለኩምዶ ነይሩ?  በሎም። ንሳቶም ከዓ  ዝጐደለና ኣይነበረን  በልዎ። 36ሕዚ ግና ሳንጣ ዘለዎ ይማላእ፤ ከምኡውን ስንቂ፤ እቲ ዘይብሉ ኽዳኑ ሸይጡ ሰይፊ የዓድግ። 37እብለኩም ኣለኹ፤ ምስ ዓመፅቲ ተቖጸረ› ዝብል ጽሑፍ ኣባይ ክፍጸም ግድን እዩ። እወ እቲ ብዛዕባይ ዝተጽሓፈ ዂሉ ኽፍጸም እዩ በሎም። 38ንሳቶም ከዓ  ጐይታ! እንሆ ኣብዙይ ክልተ ሰይፍታት ኣለዉ  በልዎ። ንሱ ድማ  የኣክል  በሎም። 39ኢየሱስ ወፂኡ ኸምቲ ልማዱ ኽጽሊ ናብ ደብረ ዘይት ከደ፤ እቶም ደቀ መዛሙርቱውን ሰዓብዎ። 40ኣብታ ሥፍራ ምስ በጽሐ ኸዓ  ናብ ፈተና ኸይትኣትዉ ጸልዩ!  በሎም። 41ንሱ ድማ ኻብኣቶም ዳርባ እምኒ ዝኣክል ርኂቑ ተንበርኪኹ 42 ኦ ኣቦይ! ፍቓድካ እንተኾይኑስ ነዛ ጽዋዕ እዚኣ ኻባይ ኣኅልፋ፤ ግና ፍቓድካ ድኣ እምበር ፍቓደይ ኣይኹን  እናበለ ጸለየ። 43ዘበራትዖ መልኣኽ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ተርኣዮ። 44የመና ተጨኒቑ ስለ ዝነበረ ኣበርቲዑ ጸለየ። ረሃጹ ኸም ነጠብጣብ ደም ናብ ምድሪ የንጠብጥብ ነበረ። 45ካብ ጸሎቱ ተሢኡ ናብቶም ደቀ መዛሙርቱ ምስ ተመለሰ ካብ ኃዘን ዝተልዓለ ደቂሶም ረኸቦም። 46ንሱ ኸዓ  ስለምንታይ ትድቅሱ ናብ ፈተና ኸይትኣትዉ ተሢእኹም ጸልዩ  በሎም። 47ኢየሱስ እዙይ እናበሎም እንተሎ እንሆ ብዙኃት ሰባት መጹ፤ ካብቶም ዓሠርተ ኽልተ ሓደ ዝኾነ ይሁዳ ድማ ይመርሖም ነበረ፤ ንኢየሱስውን ክስዕሞ ቐረበ። 48ኢየሱስ ድማ  ይሁዳ! ንወዲ ሰብ ብምስዓምዶ ተትኅዞ ኣለኻ?  በሎ። 49እቶም ምስኡ ዝነበሩ ኸዓ እቲ ዝኾነ ምስ ረአዩ  ጐይታ! ብሰይፊ ኽንወቕዖም ትፈቅድ ዲኻ?  በልዎ። 50ሓደ ኻብኣቶም ድማ ንሓሽከር ሊቀ ካህናት ወቕዖ፤ የማነይቲ እዝኑውን ቈረጾ። 51ኢየሱስ ግና  ኅደግ የኣክል  ኢሉ እዝኑ ዳህሲሱ ኣሕወዮ። 52ኢየሱስ ነቶም ክኅዝዎ ዝመጹ ሊቃነ ካህናትን ኣሕሉቕ ሓለውቲ ቤተ መቕደስን ሽማግለታትን፦ ከም ከታሪዶ ኣስይፍትን ኣብትርትን ኂዝኩም መጺእኹምኒ? 53ኲሉ መዓልቲ ኣብ ቤተ መቕደስ ምሳኻትኩም ነይረ፤ ኣእዳውኩምኳ ኣየልዓልኩምለይን፤ እዙይ ግና ጊዜኹምን ጊዜ ሥልጣን ገዛኢ ጸልማትን እዩ  በሎም። 54ኂዞም ድማ ናብ ገዛ ሊቀ ካህናት ወሰድዎ፤ ጴጥሮስ ከዓ ርኅቕ ኢሉ ይስዕቦ ነበረ። 55ኣብ ውሽጢ እቲ መካበብያ ሓዊ ኣንዲዶም ብሓንሳእ ተቐሚጦም ነበሩ። ጴጥሮስውን ኣብ መንጎኦም ተቐሚጡ ነበረ። 56ሓንቲ ገረድ ኣብ ጥቓ እቲ ሓዊ ተቐሚጡ ምስ ረአየቶ ኣትኲራ ጠሚታ  እዙይውን ምስኡ ነይሩ እዩ  በለት። 57ንሱ ግና  ኣቲ ሰበይቲ ኣነ ኣይፈልጦን እየ  ኢሉ ኸሓደ። 58ድኅሪ ቑሩብ ጊዜ ኸዓ ኻልእ ምስ ረአዮ  ንስኻውን ካብኣቶም ኢኻ  በሎ። ጴጥሮስ ግና  ኣታ ሰብኣይ ኣይኮንኩን  በሎ። 59ሓደ ሰዓት ኣቢሉ ምስ ኃለፈ ድማ ኻልእ ሰብ  እዙይ ገሊላዊ እዩ፤ ብርግጽውን ምስኡ ነይሩ እዩ  እናበለ ኣትሪሩ ተዛረበ። 60ጴጥሮስ ግና  ኣታ ሰብኣይ ነዝ እትብሎ ዘለኻ ኣይፈልጦን እየ  በለ። እዙይ እናተዛረበ እንተሎ ሽዑ ደርሆ ነቀወ። 61ጐይታ ኢየሱስ ድማ ግልጽ ኢሉ ንጴጥሮስ ጠመቶ። ጴጥሮስ ከዓ ነቲ  ሎሚ ደርሆ እንተይነቀወ ሠለስተ ሻዕ ኽትክሕደኒ ኢኻ  ዝበሎ ቓል ጐይታ ዘከረ። 62ጴጥሮስ ድማ ናብ ደገ ወፂኡ መሪር ብኽያት በኸየ። 63እቶም ንኢየሱስ ዝኃዝዎ ሰባት ድማ የላግጹሉን ይወቕዕዎን ነበሩ። 64ገጹ ሸፊኖም ድማ ይጸፍዕዎ  እስኪ ተነበየልና መን እዩ ዝጸፍዐካ?  እናበሉ ይጥይቕዎ ነበሩ። 65እናጸረፉ ኸዓ ብዙኅ ካልእ ነገራት በልዎ። 66- 67ምስ ወግሐ ዓበይቲ ሕዝብን ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ተኣኪቦም ናብ መጋባእያ ወሰድዎ።  ንስኻ እቲ ክርስቶስ እንተ ዄንካስ እስኪ ንገረና  በልዎ። ንሱ ኸዓ  እንተነገርኩኹም ኣይተኣምኑንን፤ 68እንተ ጠየቕኩኹም ድማ ኣይትምልሱለይን ኣይትሰዱንንውን ኢኹም። 69ካብ ሕዚ ግና ወዲ ሰብ ብየማን ኃይሊ እግዚኣብሔር ክቕመጥ እዩ  በሎም። 70ኲሎም ከዓ  እምበኣር ንስኻ ወዲ እግዚኣብሔር ኢኻ?  በልዎ። ንሱ ድማ  ከምኡ ኸም ዝኾንኩስ ንስኻትኩምኳ ትብሉ ኣለኹም  በሎም። 71ንሳቶም ከዓ  ባዕልትና ኻብ ኣፉ ኻብ ሰማዕናኸ ደጊም እንታይ ምስክር የድልየና?  በሉ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\