ወንጌል ሉቃስ 23

1ሽዑ ዂላቶም እቶም ኣብኡ ተኣኪቦም ዝነበሩ ተሢኦም ንኢየሱስ ናብ ጲላጦስ ወሰድዎ። 2ንሳቶም ድማ  እዝ ሰብዙይ ንሕዝብና እንተስሕቶም ንቄሣር ግብሪ ኸይግብሩ እንትኽልክሎም ባዕሉውን ክርስቶስ ንጉሥ እየ› እናበለ ኽዛረቦም እንተሎ ረኺብናዮ  እናበሉ ክኸስዎ ጀመሩ። 3ጲላጦስ ከዓ  ንስኻ ንጉሥ ኣይሁድ ዲኻ?  ኢሉ ጠየቖ  ኣነ ኸም ዝኾንኩ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ  ኢሉ መለሰሉ። 4ጲላጦስ ድማ ንሊቃነ ካህናትን ነቶም ሕዝብን  ኣብዝ ሰብኣይ እዙይ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩን  በሎም። 5ንሳቶም ግና  ካብ ገሊላ ጀሚሩ ኽሳዕ ኣብዙይ ኣብ ኲሉ ይሁዳ እናመሃረ ንሕዝቢ የለዓዕል ኣሎ  እናበሉ ኣምሪሮም ተናገሩ። 6ጲላጦስ ከዓ ገሊላ እንትብሉ ምስ ሰምዐ ገሊላዊ ምዃኑ ጠየቐ። 7ካብ ግዝኣት ሄሮድስ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ድማ ናብ ሄሮድስ ሰደዶ፤ ንሱ በታ ቕነ እቲኣ ኣብ ኢየሩሳሌም ነበረሞ። 8ሄሮድስ ብዛዕባ ኢየሱስ ብዙኅ ይሰምዕ ነበረ፤ ካብ ነዊኅ እዋን ኂዙውን ክርእዮ ይደሊ ነበረ፤ ንሱ ዝገብሮ ተኣምራትውን ክርኢ ይምነ ነበረ እሞ ንኢየሱስ ምስ ረአዮ ኬርና ተሓጐሰ። 9ብዙኅ ነገራትውን ጠየቖ፤ ንሱ ግና ሓንቲ ቓል እኳ ኣይመለሰሉን። 10ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ከዓ ደው ኢሎም ኣበርቲዖም ይኸስዎ ነበሩ። 11ሄሮድስውን ድማ ምስ ሓሻኽሩ ኾይኑ ኣቃለሎን ኣላገጸሉን፤ ቀይሕ ክዳን ክብሪ ኸዲኑ ድማ መሊሱ ናብ ጲላጦስ ሰደዶ። 12ጲላጦስን ሄሮድስን ቅድም እንትብል ጽልኢ ነይርዎምስ በታ መዓልቲ እቲኣ ተዓረቑ። 13ጲላጦስ ግና ንሊቃነ ካህናትን ንሽማግለታትን ንሕዝብን ብሓባር ጸዊዑ ፦ 14 ነዝ ሰብ እዙይ ሕዝቢ የስሕት ኣሎ› ኢልኩም ናባይ ኣምጺእኹምዎ፤ እንተኾነ ኣብ ቅድሜኹም መርሚረዮስ ካብቲ ዘቕረብኩምዎ ኽሲ ኣብዝ ሰብ እዙይ ሓንቲ በደልኳ ኣይረኸብኩን። 15ናብ ሄሮድስ ሰዲደዮ ነይረ፤ ሄሮድስ ድማ ናባና መሊሱ ሰዲድዎ። እንሆ ናብ ሞት ዘብጽሕ ሓደ ነገር እኳ ኣይገበረን። 16ስለዙይ ገሪፈ ኽፈትሖ እየ  በሎም። 17በብበዓል ሓደ እሱር ክፈትሐሎም ንቡር ነበረሞ። 18እቶም ሕዝቢ ድማ ዂላቶም  ነዙይ ኣወግዶ ንበርባን ግና ፍትሐልና!  እናበሉ ሓቢሮም ጸርሑ። 19በርባን ኣብ ከተማ ሁከት ብምልዕዓልን ሰብ ብምቕታልን ተኣሲሩ ዝነበረ እዩ። 20ጲላጦስ ንኢየሱስ ክፈትሖ ደልዩ ደጊሙ ተዛረቦም። 21ንሳቶም ግና  ስቐሎ! ስቐሎ!  እናበሉ ጸርሑ። 22ጲላጦስ ከዓ ንሣልሳይ ጊዜ  እንታይ ክፉእ ገበረ? ናብ ሞት ዘብጽሕ ምኽንያት ኣይረኸብኩሉን፤ ስለዙይ ገሪፈ ኽፈትሖ እየ  በሎም። 23ንሳቶም ግና ዓው ኢሎም ክስቀል ለመንዎ፤ ቃሎምን ቃል ሊቃነ ካህናትን ድማ በርትዐ። 24ጲላጦስ ድማ ልመናኦም ክፍጸመሎም ፈረዶ። 25ነቲ ሁከት ብምልዕዓልን ሰብ ብምቕታልን ተኣሲሩ ዝነበረ በርባን ከም ልመናኦም ፈትሐሎም፤ ንኢየሱስ ግና ኸም ድላዮም ክገብርዎ ኣኅሊፉ ሃቦ። 26ንኢየሱስ ኂዞምዎ ክኸዱ እንተለዉ ኸዓ ንስምዖን ቀሬናዊ ካብ በረኻ ኽኣቱ እንተሎ ኃዝዎ፤ መስቀል ኣሰኪሞም ድማ ደድኅሪኡ ኸም ዝስዕብ ገበርዎ። 27ብዙኅ ሕዝቢ ኸዓ ይስዕቦ ነበረ፤ ኣንስቲውን የልቅሳሉን ይበኽያሉን ነበራ። 28ኢየሱስ ግና ናብኣተን ግልጽ ኢሉ  ኦ ኣዋልድ ኢየሩሳሌም! ምእንቲ ርእስኽንን ምእንቲ ደቅኽንን ደኣ ብኸያ እምበር ምእንታይስ ኣይትብከያ! 29እተን መኻናትን ዘይወለዳ ማኅፀናትን ዘየጥበዋ ኣጥባትን ብፁዓት እየን፤ ዝብሉለን መዓልትታት ክመጻ እየንሞ። 30በቲ ጊዜ እቱይ ንእምባታት ኣብ ልዕሌና ውደቑ፤ ንዀረብታታትውን ከውሉና! ምባል ክጅምሩ እዮም›። 31ኣብ ርሑስ ኦም ከምዙይ ዝገበሩስ ኣብቲ ንቑጽ ድኣ ኸመይ ክኸውን እዩ!  32ንኽልተ ኸተርቲውን ምስኡ ኽሰቕልዎም ወሰድዎም። 33ቀራንዮ ኣብ ዝበሃል ሥፍራ ምስ በጽሑ ኣብኡ ሰቐልዎ፤ ነቶም ክልተ ኸተርቲ ኸዓ ሓደ ብየማኑ ሓደ ብጸጋሙ ሰቐልዎም። 34ኢየሱስ ድማ  ኦ ኣቦይ! ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ይቕረ በለሎም፤  በለ። ንኽዳውንቱውን ዕፃ ኣውዲቖም ተኻፈልዎ። 35እቲ ሕዝቢ ደው ኢሉ ይርኢ ነበረ፤ እቶም ሹመኛታት  ንኻልኦት ዘድኅን ንሱ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኅሩይ እንተኾይኑስ እስኪ ንባዕሉ የድኅን  እናበሉ የላግጹሉ ነበሩ። 36- 37እቶም ወታደራትውን የባጭውሉ ነበሩ፤ ናብኡ ቐሪቦም ድማ ንኽሰትዮ መጺጽ ሃብዎ።  ንስኻ ንጉሥ ኣይሁድ እንተዄንካ ርእስኻ ኣድኅን!  በልዎ። 38ኣብ ልዕሊ ርእሱ ኸዓ  እዙይ ንጉሥ ኣይሁድ እዩ  ዝብል ጽሑፍ ነበረ። 39ሓደ ኻብቶም ምስኡ ዝተሰቕሉ ኸተርቲ  ንስኻ ክርስቶስ እንተዄንካስ ንርእስኻን ንኣናን ኣድኅን  እናበለ ይሕጭጨሉ ነበረ። 40እቲ ኻልኣዩ ግና  ኣታ ኣብዝ ኸምዙይ ዝበለ ፍርዲ እንተለኻ ንእግዚኣብሔርዶ ኣይትፈርኅን ኢኻ? 41ንሕናስ ብሓቂ ብግብርና ዝግብአና ተፈዲና፤ እዙይ ግና ሓንቲ ኽፍኣት እኳ ኣይገበረን  ኢሉ ገሠጾ። 42ንኢየሱስ ከዓ፦  ኦ ጐይታ! ብመንግሥትኻ ኽትመጽእ እንተለኻ ዘክረኒ!  በሎ 43ኢየሱስ ድማ  ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ከም እትኸውን እማን እብለካ ኣለኹ  በሎ። 44ካብ ፍርቂ መዓልቲ ኽሳዕ ትሽዓተ ሰዓት ናይ መዓልቲ ኣብ ኲሉ ምድሪ ጸልማት ኮነ። 45ፀሓይ ጸልመተት፤ መጋረጃ ቤተ መቕደስውን ኣብ ክልተ ተተርተረ። 46ኢየሱስ ብዓብዪ ድምፂ  ኦ ኣቦይ! ንነፍሰይ ኣብ ኢድካ ኣማኅፅና ኣለኹ!  በለ። እዙይ ምስ በለ ነፍሱ ወፀት። 47እቲ ሓለቓ ሚእቲ ግና እቲ ዝኾነ ምስ ረአየ  እዝ ሰብኣይ እዙይ ብሓቂ ጻድቕ እዩ ነይሩ  እናበለ ንእግዚኣብሔር ኣመስገነ። 48እቶም ክርእዩ ዝተኣከቡ ሕዝቢ ድማ እቲ ዝኾነ ምስ ረአዩ ኣፍ ልቦም እናወቕዑ ነናብ ገዝኦም ተመለሱ። 49እቶም ዝፈልጥዎ ዂሎምን እተን ካብ ገሊላ ጀሚረን ዝሰዓባኦ ኣንስትን ከዓ ብርኁቕ ደው ኢሎም ነዙይ ይጥምቱ ነበሩ። 50እንሆ ዮሴፍ ዝስሙ አባል ባይቶ አይሁድ ሕያዋይን ጻድቕን ሰብ መጸ። 51ዓዱ ድማ ኣርማትያስ ዝበሃል ከተማ ኣይሁድ ነበረ። ንሱ ንመንግሥቲ እግዚኣብሔር ዝጽበያ ድኣ ነበረ እምበር ኣብቲ ምኽሪ ኣይሁድን ግብሮምን ሕብረት ኣይነበሮን። 52ንሱ ናብ ጲላጦስ ከይዱ ናይ ኢየሱስ ሥጋ ኽህቦ ለመኖ። 53ኣውሪዱ ኸዓ ብሓድሽ ፃዕዳ ሓሪ ገነዞ፤ ሰብ ኣብ ዘይተቐበሮ ውቑር መቓብርውን ቀበሮ። 54ሽዑ መዓልቲ ምድላው ድሮ ሰንበት ነበረ። 55እተን ካብ ገሊላ ምስኡ ዝመጻ ኣንስቲ ድማ ስዒበን መቓብሩን እቲ ሥጋኡ ኸመይ ከም ዘንበሩዎን ረአያ። 56ተመሊሰን ከዓ ሽቱን ቅብኣትን ኣዳለዋ፤ ግና ኸምቲ ትእዛዝ ሕጊ ሰንበት ስለ ዝኾነ ኣዕሪፈን ወዓላ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\