ወንጌል ሉቃስ 24

1በታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን እተን ኣንስቲ ነቲ ዘዳለዋኦ ሽቱ ኂዘን ኣንጊሀን ናብቲ መቓብር ከዳ። 2እቲ እምኒ ኸዓ ኻብቲ መቓብር ተንከባሊሉ ረኸባኦ። 3ኣብኡ ኣትየን ግና ናይ ጐይታ ኢየሱስ ሥጋ ኣይረኸባን። 4ብዛዕባ እዙይ ክግረማ እንተለዋ ድማ እንሆ ዘንጸባርቕ ክዳውንቲ ዝተኸደኑ ኽልተ ሰባት ኣብ ጥቓአን ደው በሉ። 5ፈሪኀን ገጸን ናብ ምድሪ ምሰድነና ንሳቶም ከዓ፦  ንምንታይ ድኣ ነቲ ሕያው ምስ ምውታት ትደልያኦ ኣለኽን? 6- 7ንሱስ ተሢኡ እዩ፤ ኣብዙይ የለን። ነቲ ኣብ ገሊላ እንተሎ  ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ኃጥኣን ክወሃብን ክስቀልን ብሣልሰይቲ መዓልትውን ክትሥእ ግድን እዩ› ኢሉ ዝነገረክን ዘክራ  በልወን። 8ነቲ ቓሉ ኸዓ ዘከራኦ። 9ካብቲ መቓብር ተመሊሰን ድማ ነዝ ዂሉ ነቶም ዓሠርተ ሓደን ነቶም ካልኦት ብጾቶምን ነገራኦም። 10እተን እዙይ ንሓዋርያት ዝነገራ ድማ ማርያም መግደላዊትን ዮሃናን ማርያም እኖ ያዕቆብን እየን። ካልኦት ኣንስቲውን ምስኣተን ነበራ። 11እዝ ዘረባ እዙይ ኣብ ቅድሚኦም ከም ሃተፍተፍ መሲሉ ስለ ዝተርአዮም ኣይኣመንወንን። 12ጴጥሮስ ግና ተሢኡ ናብቲ መቓብር ጐየየ፤ ድንን ኢሉ እንተጠመተ ኸዓ እቲ መግነዝ በይኑ ተቐሚጡ ረአየ። በቲ ዝኾነ እናተገረመ ኸዓ ናብ ገዝኡ ተመለሰ። 13እንሆ ኸዓ በታ መዓልቲ እቲኣ ኽልተ ኻብቶም ደቀ መዛሙርት ካብ ኢየሩሳሌም ዓሠርተ ሓደ ኪሎ ሜትር ናብ እትርኅቕ ኤማሁስ ናብ እትበሃል ዓዲ ይኸዱ ነበሩ። 14ንሳቶም ድማ በቲ ዝኾነ ዂሉ ንስንሳቶም ይዘራረቡ ነበሩ። 15ክዘራረቡን ሓሳብ ንሓሳብ ክለዋወጡን እንተለዉ ኸዓ ኢየሱስ ምስኣቶም ሕውስ ኢሉ ክኸይድ ጀመረ። 16ከየለልይዎ ግና ኣዒንቶም ተኸሊለን ነበራ። 17ንሱ ድማ  እዝ እናኸድኩም ንስንሳትኩም እትዛረብዎ ዘለኹም ነገር እንታይ እዩ?  ኢሉ ጠየቖም፤ ንሳቶም ከዓ ኃዚኖም ደው በሉ። 18ሓደ ኻብኣቶም ስሙ ቀለዮጳ ዝበሃል  በዘን መዓልትታት እዚኣተን ነዝ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝኾነ ነገር ዘይትፈልጥስ ንስኻ በይንኻዶ ጋሻ ኢኻ?  ኢሉ መለሰሉ። 19ንሱ ኸዓ  እንታይ እዩ?  በሎም ንሳቶምውን ከምዙይ ኢሎም መለሱሉ፦  ብዛዕባ ናይ ናዝሬት ኢየሱስ እዩ፤ ንሱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን ኣብ ቅድሚ ዂሉ ሕዝብን ብግብርን ብቓልን ብርቱዕ ነቢይ ነበረ። 20ንእኡ ሊቃነ ካህናትን ሹመኛታትን ናብ ናይ ሞት ፍርዲ ኣኅሊፎም ከም ዝሃብዎን ከም ዝሰቐልዎን 21ንሕና ግና ንእስራኤል ዘድኅን ንሱ እዩ ኢልና ተስፋ ንገብር ነይርና ምስ እዝ ዂሉ ኸዓ እዙይ ካብ ዝኸውን ሎሚ ሣልሳይ መዓልቲ እዩ። 22ካባና ናብ መቓብር ገስጊሰን ከይደን ዝነበራ ኣንስቲ ግና ዘገርም ነገር ነገራና። 23ሥጋኡ ምስ ሰኣና ሕያው ምዃኑ ዝነገርወን ራእይ መላእኽቲ ኸም ዝረአያ መጺአን ነገራና። 24ካባናውን ገሊኣቶም ሰባት ናብ መቓብር ምስ ከዱ ከምቲ እተን ኣንስቲ ዝበላኦ ኾይኑ ረኸብዎ፤ ንእኡ ግና ኣይረአዮዎን።  25ንሱ ድማ  ኣቱም ነቢያት እተዛረብዎ ዂሉ ንምእማን ልቦም ዝደንጐየ! ኣቱም ዘይተስተውዕሉ! 26ክርስቶስ ነዝ መከራ እዙይ ክቕበል እሞ ናብ ክብሩ ኽኣቱ ግድንዶ ኣይኮነን?  በሎም። 27ነቲ ብዛዕብኡ ኣብ ኲሉ መጻሕፍቲ ዘሎ ካብ ሙሴን ኲሎም ነቢያትን እናጠቐሰ ኽገልጸሎም ጀመረ። 28ናብታ ዝኸዱዋ ዝነበሩ ዓዲ ምስ ቀረቡ ኸዓ ኃሊፉ ዝኸይድ መሰለ። 29ንሳቶም ግና  መስዩ እዩ፤ ፀሓይውን ዓሪባ እያ እሞ ምሳና ኅደር  ኢሎም ኣጥቢቖም ለመንዎ፤ ንሱ ኸዓ ምስኣቶም ክኃድር ኣተወ። 30ኣብ ማእዲ ምስኣቶም ምስ ተቐመጠ ድማ እንጀራ ኣልዒሉ ባሪኹ ቖሪሱ ሃቦም። 31ሽዑ ኣዒንቶም ተኸፍታ እሞ ኣለለይዎ፤ ንሱ ግና ኻብኣቶም ተሠወረ። 32ንስንሳቶም ከዓ  እቲ ኣብ መንገዲ ኽዛረበናን እተን መጻሕፍቲ እናጠቐሰ ኽገልጸልናን እንተሎዶ ግዳ ልብና ይነደና ኣይነበረን?  ተባሃሃሉ። 33በታ ሰዓት እቲኣ ተልዒሎም ናብ ኢየሩሳሌም ተመለሱ፤ ነቶም ዓሠርተ ሓደ ደቀ መዛሙርቱን ነቶም ምስኣቶም ዝነበሩን ተኣኪቦም ረኸብዎም። 34 ብሓቂ ጐይታ ተሢኡ እዩ! ንስምዖንውን ተርእዩዎ እዩ!  ይብሉ ነበሩ። 35እቶም ክልተ ድማ እቲ ኣብ መንገዲ ዝኾነን እንጀራ ኽቖርስ እንተሎ ኸመይ ኢሎም ከም ዘለለይዎን ነገርዎም። 36እዙይ ክዘራረቡ እንተለዉ ኸዓ ኢየሱስ ባዕሉ ኣብ ማእኸሎም ደው ኢሉ  ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን  በሎም። 37ንሳቶም መንፈስ ዝረአዩ መሲልዎም ደንገፁ። 38ኢየሱስ ከዓ ኸምዙይ በሎም፦  እንታይ ኮይንኩም ኢኹም እትድንግፁ? ከምዙይ ዝበለ ሓሳብከ ስለምንታይ ኣብ ልብኹም ይለዓል? 39ኣነ ባዕለይ ምዃነይ ኣእዳወይን ኣእጋረይን ረአዩ፤ ከምዝ ኣባይ እትርእይዎ ዘለኹም መንፈስ ሥጋን ዓፅምን የብሉን እሞ ዳህሲስኩም ርአዩኒ  በሎም። 40እዙይ ኢሉ ኣእዳዉን ኣእጋሩን ኣርኣዮም። 41ንሳቶም ድማ ካብ ታሕጓስ ዝተልዓለ ምእማን ስኢኖም እናተገረሙ እንተለዉ  ዝኾነ ዝብላዕዶ ኣለኩም?  በሎም። 42ንሳቶም ድማ ጥቡስ ዓሣን ወለላ መዓርን ሃብዎ። 43ተቐቢሉ ኸዓ ኣብ ቅድሚኦም በልዐ። 44ንሱ ድማ  እዙይ እቲ ምሳኻትኩም እንተለኹ ኣብ ሕጊ ሙሴን ነቢያትን መዝሙርን ብዛዕባይ ዝተጽሓፈ ኽፍጸም ግድን እዩ ኢለ ነጊረኩም ዝነበርኩ ቓለይ እዩ  በሎም። 45ሽዑ ነተን መጻሕፍቲ ኸስተውዕልወን ኣእምሮኦም ከፈተሎም። 46ኣስዒቡ ድማ  ክርስቶስ መከራ ኸም ዝቕበል ብሣልሰይቲ መዓልትውን ካብ ሞት ከምዝትሥእ 47ብስሙ ኸዓ ንስሓን ኅድገት ኅጢኣትን ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩ ኣብ ኲሎም ኣሕዛብ ከም ዝስበኽ ተጽሒፉ እዩ። 48 ናይዚ ነገራትዙይ መሰኻኽርውን ንስኻትኩም ኢኹም።  49 እንሆ ኣነ ተስፋ ኣቦይ ክሰደልኩም እየ፤ ንስኻትኩም ግና ኻብ ላዕሊ ኃይሊ ኽሳዕ እትለብሱ ኣብ ኢየሩሳሌም ጽንሑ  በሎም። 50ሽዑ ኢየሱስ ንወፃኢ ኽሳዕ ቢታንያ ወሰዶም፤ ኢዱ ኣልዒሉውን ባረኾም። 51ክባርኾም እንተሎ ኸዓ ኻብኣቶም ተፈለየ፤ ናብ ሰማይውን ዓረገ። 52ንሳቶም ድማ ሰገዱሉ፤ ብብዙኅ ሓጐስውን ናብ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። 53ኹልሻዕውን ኣብ ቤተ መቕደስ ንእግዚኣብሔር የመስግኑ ነበሩ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\