ወንጌል ሉቃስ 4

1ኢየሱስ ብምልኣት መንፈስ ቅዱስ ካብ ዮርዳኖስ ተመለሰ፤ ብመንፈስ ተመሪሑ ድማ ናብ በረኻ ኸደ። 2ኣብኡ ድማ ብዲያብሎስ ነርብዓ መዓልቲ ተፈተነ። በተን መዓልትታት እቲኣተን ምንም ኣይበልዐን፤ እተን መዓልትታት እቲኣተን ምስ ተወድኣ ጠመየ። 3ዲያብሎስ ድማ ወዲ እግዚኣብሔር እንተ ኾይንካስ እስኪ እዝ እምኒ እዙይ እንጀራ ክኸውን ኣዝዝ!  በሎ። 4ኢየሱስ ከዓ  ሰብ ካብ እግዚኣብሔር ብዝወጽእ ቃል ኲሉ ደኣ እምበር ብእንጀራ ጥራሕ ኣይነብርን እዩ› ዝብል ተጽሒፉ ኣሎ  ኢሉ መለሰሉ። 5ዲያብሎስ ድማ ናብ ነዊኅ እምባ ኣደየቦ፤ ንመንግሥታት ኲሉ ዓለምውን ከም ቅጽበት ዓይኒ ኣርኣዮ። 6- 7ሽዑ ዲያብሎስ  እዝ ሥልጣን እዙይን ክብርን ንዝደለኹ ኽህቦ ንኣይ ስለ ዝተውሃበኒ እንተሰጊድካለይ ንኣኻ ኽህበካ እየ፤ ዂሉ ድማ ናትካ ክኸውን እዩ  በሎ። 8ኢየሱስ ከዓ  ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ስገድ፤ ንእኡ በይኑ ድማ ኣምልኽ!› ዝብል ተጽሒፉ ኣሎ  ኢሉ መለሰሉ። 9ዲያብሎስ ከዓ ናብ ኢየሩሳሌም ወሲዱ ኣብ ገምገም ጕልላት ቤተ መቕደስ ደው ኣበሎ፤  ወዲ እግዚኣብሔር እንተ ድኣ ኾይንካስ እስኪ ኻብዙይ ንታሕቲ ተወርወር። 10ምእንቲ ኽሕልዉኻ መላእኽቱ ኽእዝዘልካ እዩ፤ 11እግርኻ ብእምኒ ኸይትዕንቀፍውን በእዳዎም ከልዕሉኻ እዮም› ዝብል ተጽሒፉ ኣሎሞ  በሎ። 12ኢየሱስ ድማ  ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣይትፈታተኖ› ዝብል ድማ ኣሎ  ኢሉ መለሰሉ። 13ሽዑ ዲያብሎስ ፈተናኡ ዂሉ ምስ ወድአ ንጊዜኡ ኃደጎ። 14ኢየሱስ ብኃይሊ መንፈስ ቅዱስ ናብ ገሊላ ተመለሰ፤ ዝናኡውን ኣብ ኲሉ እቲ ኸባቢ ተሰምዐ። 15ንሱ ኸዓ ኣብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ኣትዩ ይምህር ነበረ፤ ብትምህርቱ ድማ ዂሎም ይድነቑን የመስግንዎን ነበሩ። 16ናብታ ዝዓበየላ ናብ ናዝሬት ድማ ኸደ፤ ብመዓልቲ ሰንበት ከዓ ኸምቲ ልማዱ ናብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ኣተወ፤ ከንብብውን ተሥአ። 17መጽሓፍ ነቢይ ኢሳይያስ ድማ ሃብዎ፤ ነቲ መጽሓፍ እንተ ቐልዖ ኸዓ ኸምዙይ ዝብል ዝተጽሓፎ ኽፍሊ ረኸበ፦ 18 ስለዙይ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕለይ ኣሎ፤ ንድኻታት ከብሥሮም ቀብአኒ፤ ንእሱራት ዝፍትሑሉ ንዕውራት ምርኣይ ንግፉዓት ምውፃእ ሓራ ኸብሥር 19ንኅርይቲ ዓመት እግዚኣብሔርውን ክሰብኽ ለኣኸኒ።  20ነቲ መጽሓፍ ዓጺፉ ነቲ ኣገልጋሊ ሂብዎ ተቐመጠ፤ እቶም ኣብታ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ዝነበሩ ዂሎም ኣዒንቶም ኣትኲሮም ይጥምትዎ ነበሩ። 21ሽዑ  ናይዚ መጽሓፍ እዙይ ቃል ሎሚ ኣብ ቅድሜኹም ተፈጸመ  ኽብሎም ጀመረ። 22እቶም ዝሰምዕዎ ዂላቶም በቲ ኻብ ኣፉ ዝወፅእ ዝነበረ ጸጋ ዝመልኦ ቓላት ተደኒቖም  እዙይ እቲ ወዲ ዮሴፍዶ ኣይኮነን?  በሉ። 23ኢየሱስ ድማ  ኣታ ሓኪም ቅድም ንርእስኻ ፈውስ› ዝብል ምስላ ኸም እትምስሉለይ ከምኡውን ከምቲ ኣብ ቅፍርናሆም ጌርካዮ ተብሂሉ ዝሰማዕናዮ ኣብ ዓድኻውን ግበር ክትብሉኒ ኢኹም  በሎም። 24ኣስዒቡ ኸዓ  ነቢይ ኣብ ዓዱኸቶ ኸም ዘይኸብር እማን እብለኩም ኣለኹ። 25ብዘመን ኤልያስ እቲ ሰማይ ሠለስተ ዓመትን ሽዱሽተ ወርኅን ዝተዓጽወሉ ኣብ ኲላ እታ ምድሪ ብርቱዕ ጥሜት ዝኾነሉ እዋን ኣብ እስራኤል ብዙኃት መበለታት ከም ዝነበራ እማን እብለኩም ኣለኹ። 26እንተኾነ ኤልያስ ናብታ ኣብ ሰራጵታ ናይ ሲዶና እትርከብ ሓንቲ መበለት ድኣ እምበር ካብኣተን ናብ ሓንቲ እኳ ኣይተልኣኸን። 27ብዘመን ነቢይ ኤልሳዕውን ኣብ እስራኤል ብዙኃት ለምጻማት ነይሮም እንተኾነ እንትርፊ እቲ ሶርያዊ ንእማን ኻብኣቶምስ ሓደኳ ኣይነጽሀን  በሎም። 28እቶም ኣብታ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ዝነበሩ ዂሎም ነዙይ ምስ ሰምዑ የመና ተቖጥዑ ። 29ሽዑ ተሢኦም ካብ ዓዲ ናብ ወፃኢ ኣውፅእዎ። ከጽድፍዎውን ዓዶም ተሠሪሓትሉ ናብ ዝነበረት ገምገም እምባ ወሰድዎ። 30ንሱ ግና ብማእኸሎም ሓሊፉ ኸደ። 31ድኅርዙይ ናብ ቅፍርናሆም ከተማ ገሊላ ወረደ፤ ብሰንበትውን ይምህሮም ነበረ። 32ቃሉ ብሥልጣን ስለ ዝነበረ ድማ ብትምህርቱ ተገረሙ። 33ኣብታ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ድማ ጋኔን ንሱውን ርኹስ መንፈስ ዝኃደሮ ሰብኣይ ነበረ ብዓብዪ ድምፂ 34 ናይ ናዝሬት ኢየሱስ ንስኻ ምሳና እንታይ ኣለካ? ክተጥፍአናዶ መጺእኻ? መን ምዃንካ እፈልጥ እየ፤ ንስኻ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ኢኻ  እናበለ ኣእወየ። 35ኢየሱስ ግና  ስቕ በል! ካብኡውን ውፃእ!  ኢሉ ገሠጾ። እቲ ጋኔን ድማ ነቲ ሰብኣይ ኣብ ማእኸሎም ጻሕ ኣቢሉ ኣውደቖ፤ እንተይጐድኦውን ካብኡ ወፀ። 36ኲሎም ከዓ ተገረሙ፤ ንስንሳቶም  እዝ ነገር እዙይ እንታይ እዩ? ንርኹሳት መናፍስቲ ብኃይልን ሥልጣንን ይእዝዞም፤ ንሳቶምውን ይወፁ  እናበሉ ተዘራረቡ። 37ዝናኡ ድማ ኣብቲ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ዂሉ ቑሸታት ተሰምዐ። 38ኢየሱስ ካብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ወፂኡ ናብ እንዳ ስምዖን ኣተወ። ሓማት ስምዖን ብርቱዕ ረስኒ ሓሚማ ስለ ዝነበረት ብዛዕብኣውን ለመንዎ። 39ኢየሱስ ከዓ ኣብ ጥቓኣ ደው ኢሉ ነቲ ረስና ገሠጾ፤ እቲ ረስናውን ኃደጋ፤ ሽዑ ንሽዑ ተሢኣ ኸዓ ኣገልገለቶም። 40ፀሓይ ክትዓርብ እንተላ ድማ ንዂሎም እቶም በብዓይነቱ ዝኾነ ሕማም ዝነበሮም ናብኡ ኣምጽእዎም። ንሱ ድማ ኣብ ነፍስ ወከፎም ኢዱ እናኣንበረ ኣሕወዮም። 41ብዙኃት ኣጋንንቲውን ዓው ኢሎም  ንስኻ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ኢኻ  እናበሉ ኻብ ብዙኃት ሰባት ይወፁ ነበሩ። ንሱ ግና ገሠፆም፤ ክርስቶስ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡውን ንኽዛረቡ ኣይፈቐደሎምን። 42ምስ ወግሐ ኢየሱስ ካብኡ ወፂኡ ናብ ጽምዊ ቦታ ኸደ፤ እቶም ሕዝቢ ኸዓ ይደልይዎ ነበሩ ናብኡ መጺኦምውን ካብኣቶም ኃሊፉ ኸይኸይድ ኂዞም ኣቖምዎ። 43ንሱ ግና  ንኻልኦት ዓድታት ድማ ብሥራት መንግሥቲ እግዚኣብሔር ክሰብከለን ኣለኒ፤ ምእንትዙይ እየ ዝተልኣኽኩ እሞ  በሎም። 44ኣብ ይሁዳ ኣብ ዘለዋ ኣብያተ ጸሎት ኣይሁድ ከዓ ይሰብኽ ነበረ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\