ወንጌል ሉቃስ 7

1ኢየሱስ ኲሉ ዘረባኡ ነቶም ሕዝቢ ኣስሚዑ ምስ ወድአ ናብ ቅፍርናሆም ኣተወ። 2ኣብኡ ኸዓ ሓሚሙ ንሞት ዝቐረበ ዝፈትዎ ሓሽከር ዝነበሮ ሓደ ሓለቓ ሚእቲ ነበረ። 3ብዛዕባ ኢየሱስ ምስ ሰምዐ መጺኡ ንሓሽከሩ ኸሕውየሉ ሽማግለታት ኣይሁድ ንኽልምንዎ ናብኡ ለኣኸ። 4- 5ንሳቶም ድማ ናብ ኢየሱስ መጺኦም  ንሱ ንሕዝብና ይፈቱ፤ ቤተ ጸሎትና ዝሠርሐልናውን ንሱ እዩ እሞ እዙይ ክትገብረሉ ይግብኦ እዩ  ኢሎም ኣበርቲዖም ለመንዎ። 6ኢየሱስ ከዓ ምስኣቶም ከደ፤ ናብ ገዝኡ ምስ ቀረበ ድማ እቲ ሓለቓ ሚእቲ ኣዕርኽቱ ልኢኹ ኸምዙይ በሎ፦  ጐይታይ! ናብ ገዛይ ክትኣቱ ኣይግብአንን እዩ እሞ ኣይትድከም። 7ስለዙይ ድማ እየ ናባኻ ንምምጻእ ንርእሰይ ብቑዕ ገይረ ዘይቖጸርኩ። ግና ሓንቲ ቓል ተዛረብ ሓሽከረይ ክሓዊ እዩ። 8ኣነውን ሹም እየ፤ ኣብ ትሕተይ ዝእዝዞም ወታደራት ኣለዉኒ ነዙይ ኪድ› እብሎ ይኸይድ፤ ነቱይ ከዓ ነዓ› እብሎ ይመጽእ፤ ንሓሽከረይ ድማ ከምዙይ ግበር› እንተበልክዎ ይገብር  በሎ። 9ኢየሱስ ነዙይ ምስ ሰምዐ ተገረመ፤ ናብቶም ዝስዕብዎ ዝነበሩ ምልስ ኢሉ ኸዓ  ከምዙይ ዝበለ እምነት ኣብ እስራኤል እኳ ኣይረኸብኩን እብለኩም ኣለኹ፤  በሎም። 10እቶም ልኡኻት ናብ ገዛ ምስ ተመለሱ ድማ ነቲ ሓሚሙ ዝነበረ ሓሽከር ሓውዩ ረኸብዎ። ኢየሱስ ንወዲ ሓንቲ መበለት ካብ ሞት ከም ዘተሥአ 11ኢየሱስ ንጽባሒቱ ናይን ናብ እትብሃል ዓዲ ኸደ፤ ምስኡ ኸዓ ደቀ መዛሙርቱን ብዙኅ ሕዝብን ከዱ። 12ናብ ኣፍ ደገ እታ ኸተማ ምስ ቀረበ እንሆ ንኖኡ ሓደ ዝኾነ ወዲ ሓንቲ መበለት ሞይቱ ሬሳኡ ተሸኪሞም እንትወፁ ረኸበ። ብዙኃት ደቂ እታ ኸተማ ድማ ምስኣ ነበሩ። 13ጐይታ ኢየሱስ ምስ ረአያ ራህርሀላ እሞ  ኣይትብከዪ!  በላ። 14ቀሪቡውን ነቲ ቓሬዛ ነኽኦ፤ እቶም ፀወርቲውን ደው በሉ፤ ንሱ ኸዓ  ኣታ ጐበዝ! ተሥእ እብለካ ኣለኹ  በሎ። 15እቲ ምዉት ድማ ተሢኡ ኾፍ በለ፤ ምዝራብውን ጀመረ፤ ኢየሱስ ድማ ንኖኡ ሃባ። 16ንዂሎም ከዓ ፍርኃት ኃዞም፤  ኣብ ማእኸልና ዓብዪ ነቢይ ተሢኡልና፤ እግዚኣብሔር ንሕዝቡ ሓዊፅዎም  እናበሉ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣመስገንዎ። 17ዝናኡውን ኣብ ኲላ ይሁዳን ከባቢኣን ተሰምዐ። 18ደቀ መዛሙርቱ ድማ ዂሉ እዝ ነገር እዙይ ንዮሓንስ ነገርዎ። 19ዮሓንስ ከዓ ኻብ ደቀ መዛሙርቱ ኽልተ ጸዊዑ ፦  እቲ ዝመጽእስ ንስኻ ዲኻ ወይ ካልእ ክንጽበ ኢና?  ኢሉ ናብ ጐይታ ኢየሱስ ለኣኾም። 20እቶም ዝለኣኾም ናብ ኢየሱስ ምስ በጽሑ  ዮሓንስ መጥምቕ እቲ ዝመጽእስ ንስኻ ዲኻ ወይ ካልእ ክንጽበ ኢና?› ኢሉ ናባኻ ልኢኹና  በልዎ። 21ሽዑ በታ ሰዓት እቲኣ ኢየሱስ ካብ ሕማምን ቃንዛን ካብ ርኹሳት መናፍስትን ንብዙኃት ኣሕወየ፤ ንብዙኃት ዕዉራትውን ከም ዝርእዩ ገበሮም። 22ኢየሱስ ከዓ  ዕዉራት ይሪኡ፤ ሓንካሳት ይኸዱ፤ ለምጻማት ይነጽሁ፤ ጸማማት ይሰምዑ ፤ ምውታን ይትሥኡ፤ ንድኻታትውን ወንጌል ይስበኸሎም ኣሎሞ ኼድኩም ዝረአኹምዎን ዝሰማዕኹምዎን ንዮሓንስ ንገርዎ። 23ብኣይ ዘይዕንቀፍ ብፁዕ እዩ፤  ኢሉ መለሰሎም። 24እቶም ልኡኻት ዮሓንስ ምስ ከዱ ኢየሱስ ነቶም ሕዝቢ ብዛዕባ ዮሓንስ ከምዙይ ክብሎም ጀመረ፦  እንታይ ክትርእዩ ናብ ምድረ በዳ ወፃእኹም? ብንፋስ ነነው ዝብል ሻምብቆዶ? 25እንታይ ክትርእዩ ደኣ ወፃእኹም? ቀጭን ናይ ክብሪ ኽዳውንቲ ዝተኸድነ ሰብዶ ኽትርእዩ ወፂእኹም? እንሆ ብቐጭን ናይ ክብሪ ኽዳውንቲ ዘጌጹን ብምቾት ዝነብሩስ ኣብ ኣዳራሽ ነገሥታት ኣለዉ። 26እንታይ ክትርእዩ ደኣ ወፃእኹም? ነቢይዶ? እወ ካብ ነቢይ እኳ ደኣ ዝዓቢ ኢዩ እብለኩም ኣለኹ። 27ንሱ እቲ ብዛዕባኡ እንሆ መንገድኻ ዝጸርግ ልኡኸይ ቀቅድሜኻ እልእኽ ኣለኹ› ተብሂሉ ዝተጽሓፈሉ እዩ። 28ኣንስቲ ኻብ ዝወለዳኦም ካብ ዮሓንስ መጥምቕ ዝዓቢ ነቢይ ሓደኳ የለን እብለኩም ኣለኹ፤ ኣብ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ግና እቲ ዝንእሶ እዩ ዝዓብዮ።  29ኲሎም ሕዝብን ተቐበልቲ ቐረጽን ሰሚዖም ብጥምቀት ዮሓንስ ተጠሚቖም ስለ ዝነበሩ  መንገዲ እግዚኣብሔር ቅኑዕ እዩ፤  በሉ። 30ፈሪሳውያንን ሊቃውንቲ ሕግን ግና ብእኡ ብዘይምጥሚም ነቲ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣይተቐበልዎን። 31 እምበኣር ነዝ ትውልዲ እዙይ ብምንታይ ክምስሎ እየ? ንመንከ ይመስል? 32እቶም ኣብ ዕዳጋ ዝቕመጡሞ ንስንሳቶም ተጸዋዊዖም፦ እምቢልታ ነፋሕናልኩም ኣይሳዕሳዕኹምን፤ ኣልቀስናልኩም ኣይበኸኹምን፤ ዝበሃሃሉ ቖልዑ ይመስሉ።› 33እንጀራ ዘይበልዕን ወይኒ ዘይሰትን ዮሓንስ መጥምቕ እንተ መጸ ጋኔን ኣለዎ› ትብሉ። 34ዝበልዕን ዝሰትን ወዲ ሰብ እንተ መጸ ድማ እንሆ በላዕን ሰታይ ወይንን ዓርኪ ቐረጽትን ኃጥኣንን› ትብሉ። 35ጥበብ ግና ብዂሎም ደቃ ሓቅነታ ተረጋገጸ።  36ሓደ ካብ ፈሪሳውያን ንኢየሱስ ምስኡ ኽመስሕ ጠየቖ፤ ናብ ገዝኡ ኣትዩ ድማ ኣብ ማእዲ ተቐመጠ። 37እንሆ ኣብቲ ዓዲ ሓንቲ ኃጢኣተኛ ሰበይቲ ነበረት፤ እንዳ እቲ ፈሪሳዊ ኣብ ማእዲ ምቕማጡ ምስ ፈለጠት ድማ ጥዑም ጨና ዘለዎ ብኣልባስጥሮስ ኣብ ዝተሠርሐ ብልቃጥ ዝመልአ ሽቱ ኣምጽአት። 38ብድኅሪኡ ኣብ ጥቓ እግሩ ኾይና እናበኸየት በቲ ንብዓታ እግሩ ኽተርሕሶ ጀመረት፤ ብፀጕሪ ርእሳ እናደረዘት ድማ እግሩ ትስዕሞ ጥዑ ም ዝጨናኡ ሽቱውን ትቐብኦ ነበረት። 39እቲ ዝጸውዖ ፈሪሳዊ ድማ ነዙይ ርእዩ  እዙይ ነቢይ እንተ ዝኸውንስ እዛ እትነኽኦ ዘላ ሰበይቲ ኃጢኣተኛ እያ እሞ እንታወይትን ከመይ ዝበለት ምዃናን ምፈለጠ ነይሩ  ኢሉ ብልቡ ሓሰበ። 40ኢየሱስ ከዓ  ስምዖን ዝብለካ ኣለኒ  በሎ፤ ንሱ ኸዓ  መምህር! ተዛረብ!  በሎ። 41 ንሓደ መለቅሒ ኽልተ ሰብ ዕዳ ነበርዎ፤ ኣብቲ ሓደ ኃሙሽተ ሚእቲ ኣብቲ ሓደ ድማ ኃምሳ ዲናር ነበሮ። 42ዝኸፍልዎ ስለ ዝሰኣኑ ግና ንኽልቲኦም ኃደገሎም። ካብኣቶም እቲ የመና ዘፍቅሮ አየናይ እዩ?  43ስምዖን ከዓ  ንኣይስ እቲ ብዙኅ ዝተኃድገሉ ይመስለኒ  ኢሉ መለሰ፤ ኢየሱስ ድማ  ሓቂ ተዛረብካ  በሎ። 44ሽዑ ናብታ ሰበይቲ ግልጽ ኢሉ ንስምዖን ከምዙይ በሎ  ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ትርእያዶ ኣለኻ? ናብ ገዛኻ ኣትየ ንስኻ ንእግረይ እኳ ማይ ኣይሃብካንን፤ እዚኣ ግና ብንብዓታ ኣእጋረይ ኣርሐሰት፤ ብፀጕሪ ርእሳውን ሓበሰት። 45ንስኻ ኣይሰዓምካንን፤ እዚኣ ግና ካብ ዝኣቱ ጀሚራ ኣእጋረይ ካብ ምስዓም ኣየቋረጸትን። 46ንስኻ ርእሰይ ብዘይቲ ኣይቀባእኻንን እዚኣ ግና ኣእጋረይ ብሽቱ ቐብአትኒ። 47ስለዙይ ብዙኅ ስለ ዝፈተወት ንኣኣ እቲ ብዙኅ ኃጢኣታ ተኃዲጉላ እዩ እብለካ ኣለኹ። እቲ ቑሩብ ዝኅደገሉ ግና ቑሩብ እዩ ዘፍቅር።  48ንእኣ ድማ፦  ኃጢኣትኪ ተኃዲጉልኪ እዩ  በላ። 49እቶም ምስኡ ኣብ ማእዲ ተቐሚጦም ዝነበሩ ድማ ብልቦም  እዙይ ኃጢኣት ክኃድግ ዝኽእልስ መን ኮን ኮይኑ እዩ?  ኢሎም ሓሰቡ። 50ንሱ ግና ነታ ሰበይቲ  እምነትኪ እያ ዘድኃነትኪ፤ ብሰላም ኪዲ!  በላ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\