ወንጌል ሉቃስ 8

1ድኅርዙይ ድማ ኢየሱስ መንግሥቲ እግዚኣብሔር እናሰበኸን እናብሠረን በብኸተማታትን በብዓድታትን ይዘዋወር ነበረ። እቶም ዓሠርተ ኽልተ ደቀ መዛሙርቱውን ምስኡ ነበሩ። 2ከምኡውን ካብ ርኹሳት መናፍስትን ካብ ሕማምን ዘሕወየን ኣንስቲ ነበራ፤ ንሳተንውን እታ ሸውዓተ ኣጋንንቲ ዝወፁላ መግደላዊት ዝብልዋ ማርያም 3ዮሃና ሰበይቲ ኩዛ ኣዛዝ ቤት ሄሮድስ ሶስና ብገንዘበን ዘገልገላኦም ካልኦት ብዙኃትውን ምስኡ ነበራ። 4ብዙኅ ሕዝቢ ምስ ተኣከበ ሰባትውን ካብ ዝተፈላለየ ኸተማታት ናብኡ ምስ መጹ ብምስላ ኸምዙይ ኢሉ ተዛረበ፦ 5 እንሆ ዘራኢ ዘርኢ ኽዘርእ ወፈረ፤ ክዘርእ እንተሎ ድማ ገሊኡ ኣብ ወሰን መንገዲ ወደቐሞ ተረገጸ፤ ኣዕዋፍ ሰማይውን በልዐኦ። 6ገሊኡ ኸዓ ኣብ ኰዂሒ ወደቐ፤ ምስ በቖለ ድማ ራሕሲ ስለ ዘይነበሮ ነቐጸ። 7ገሊኡውን ኣብ ማእኸል እሾዂ ወደቐ፤ እቲ እሾዂ ምስኡ ዓብዩ ሓኒ። 8ካልእ ኸዓ ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ወደቐ፤ በቖለ ሚእቲ ኻዕበት ድማ ፈረየ።  እዙይ ምስ በለ ዓው ኢሉ  ዝሰምዕ እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ!  በሎም። 9ደቀ መዛሙርቱ ድማ  እዝ ምሳሌ እዙይ እንታይ ማለት እዩ በልዎ?  10ንሱ ኸዓ ኸምዙይ በሎም፦  ምፍላጥ ምሥጢራት መንግሥቲ እግዚኣብሔር ንኣኻትኩም እዩ ተውሂቡ ዘሎ ንኻልኦት ግና እናረአዩ ምእንቲ ኸይርእዩ እናሰምዑ ውን ከየስተውዕሉ ብምስላ እዩ ዝንገሮም  በሎም። 11 ናይዝ ምስላ እዙይ ትርጕም ከዓ ኸምዙይ እዩ፦ እቲ ዘርኢ ቓል እግዚኣብሔር እዩ። 12እቲ ኣብ ወሰን መንገዲ ዝወደቐ ምስላ ናይቶም ቃሉ ዝሰምዑ እዩ፤ ኣሚኖም ምእንቲ ኸይድኅኑ ኢሉ ሽዑ ሰይጣን መጺኡ ነቲ ቓል ካብ ልቦም ይወስዶ። 13እቲ ኣብ ኰዂሒ ዝወደቐ ዘርኢ ኸዓ እቶም ነቲ ቓል ምስ ሰምዕዎ ብሓጐስ ዝቕበልዎ እዮም። እዚኣቶም ግና ንጊዜኡ ደኣ እዮም ዝኣምኑ እምበር ሡር ስለ ዘይብሎም ብጊዜ ፈተና ዝኽሕዱ እዮም። 14እቲ ኣብ እሾዂ ዝወደቐ ኸዓ እቶም ምስ ሰምዑ ከይዶም ሓልዮትን ሃብትን ጣዕሚ ንብረትን ዝሓንቆምሞ ኣብ ፍረ ዘይበጽሑ እዮም። 15እቲ ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ዝወደቐ ዘርኢ ድማ ምስላ ናይቶም ነቲ ቓል ሰሚዖም ኣብ ቅኑዕን ጽቡቕን ልቢ ዝዕቅብዎን ብትዕግሥቲውን ፍረ ዘፍርዩ እዩ። 16 እቶም ዝኣትዉ ብርሃን ምእንቲ ኽርእዩ ንመብራህቲ ኣብሪሁ ኣብ በሪኽ ዘቐምጦ እምበር በቕሓ ዝኸድኖ ወይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ዓራት ዘንብሮ ሓደኳ የለን። 17እምብኣር ዘይገሃድ ኅቡእ ዘይፍለጥን ናብ ግሉጽ ዘይወፅእን ሥዉር ከቶ የለንሞ። 18እምበኣር ንዘለዎ ክወሃቦ እዩ፤ ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እትመስሎ እኳ ኻብኡ ኽትውሰድ እያ እሞ ከመይ ጌርኩም ከም እትሰምዑ ተጠንቀቑ።  19እኖኡን ኣኅዋቱን ድማ ናብኡ መጹ፤ ብምኽንያት ብዝኂ ሕዝቢ ግና ክረኽብዎ ኣይከኣሉን። 20 እኖኻን ኣኅዋትካን ክርእዩኻ ደልዮም ኣብ ደገ ደው ኢሎም ኣለዉ  ኢሎም ነገርዎ። 21ኢየሱስ ከዓ  እኖይን ኣኅዋተይንስ እዞም ንቓል እግዚኣብሔር ዝሰምዕዎን ዝገብርዎን እዮም  ኢሉ መለሰሎም። 22ሓደ መዓልቲ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ጃልባ ኣትዩ  ንዑ ናብቲ ማዕዶ ባሕሪ ንሳገር  በሎምሞ ኸዱ። 23ብጃልባ እናኸዱ እንተለዉ ኸዓ ኢየሱስ ደቀሰ፤ ኣብቲ ባሕሪ ድማ ንፋስ ኣውሎ ተልዓለ፤ ነታ ጃልባኦምውን ማይ መልኣ፤ ንሳቶም ድማ ተጨነቑ። 24ሽዑ ናብኡ ቐሪቦም  መምህር! መምህር! ጠፋእና  ኢሎም ኣንቅሕዎ፤ ንሱ ድማ ተሢኡ ነቲ ንፋስን ነቲ ማዕበል ባሕርን ገሠጾምሞ ጸጥ በሉ፤ ህድኣትውን ኮነ። 25ሽዑ  እቲ እምነትኩም ድኣ አበየሎ?  በሎም። ንሳቶም ድማ ፈርኁን ተደነቑን፤ ንስንሳቶምውን  እዝ ንባሕርን ንንፋስን ዝእዝዝ ንሳቶም ድማ ዝእዘዙሉ መን እዩ?  ተበሃሃሉ። 26ድኅርዙይ ኣብ ማዕዶ ገሊላ ናብ እትርከብ ጌርጌሴኖን ብጃልባ ተሳገሩ። 27ኢየሱስ ካብ ጃልባ ናብ ምድሪ ምስ ወረደ ኣጋንንቲ ዝኃደርዎ ሰብኣይ ካብታ ኸተማ ወፂኡ ተራኸቦ። ንሱ ኸዓ ንነዊኅ ዘመን ክዳን ዘይኽደን ኣብ መቓብር እምበር ኣብ ገዛ ዘይቕመጥ እዩ ዝነበረ። 28ንኢየሱስ ምስ ረአዮ ድማ ወዲቑ ሰገደሉ፤  ኦ ኢየሱስ ወዲ ልዑ ል እግዚኣብሔር! ምሳይ እንታይ ኣለካ? ከይተሳቕየኒ አማኅፅነካ ኣለኹ  እናበለ ብዓብዪ ድምፂ ጸርሐ። 29ኢየሱስ ድማ ነቲ ርኹስ መንፈስ ካብቲ ሰብኣይ ክወፅእ ኣዘዞ። ብዙኅ እዋን ይለዓሎ ስለ ዝነበረ ድማ ብሰንሰለትን ብመቝሕን ተኣሲሩ ይሕሎ ነበረ። እንተኾነ ነቲ ሰንሰለት ይበትኮ ነቲ መቝሕውን ይሰብሮ ነበረ፤ እቲ ጋኔን ከዓ ናብ በረኻ ክኸይድ የዳፍኦ ነበረ። 30ኢየሱስ ድማ  ስምካ መን እዩ?  ኢሉ ጠየቖ። ንሱ ኸዓ ብዙኃት ኣጋንንቲ ኃዲሮምዎ ስለ ዝነበሩ  ለጌዎን  በለ። 31ናብ መዓሙቕ ሲኦል ክኣትዉ ኸይእዝዞም ድማ ለመንዎ። 32ኣብኡ ድማ ብርቱዕ መጓሰ ሓሰማታት ኣብ እምባ ተዋፊሩ ነበረ። ንሳቶም ከዓ ናብተን ሓሰማታት ንኽኣትዉ ኽፈቕደሎም ለመንዎ፤ ንሱውን ፈቐደሎም። 33እቶም ኣጋንንትውን ካብቲ ሰብኣይ ወፂኦም ናብተን ሓሰማታት ኣተዉ፤ እተን ሓሰማታት ድማ በርጊገን በቲ ጸድፊ ናብቲ ባሕሪ ጠሊቐን ሞታ። 34እቶም ጓሶት ከዓ እቲ ዝኾነ ምስ ረአዩ ሃደሙ፤ ኣብ ከተማን ዓድታትን ኣትዮምውን ኣውረዩ። 35እቶም ሕዝቢ ድማ እቲ ዝኾነ ነገር ክርእዩ ወፁ፤ ናብ ኢየሱስ መጺኦም ከዓ እቲ ኣጋንንቲ ዝወፁሉ ሰብኣይ ክዳኑ ተኸዲኑ ናብ ልቡ ተመሊሱ ኣብ እግሪ ኢየሱስ ተቐሚጡ ረኸብዎ እሞ ፈርኁ። 36እቶም ዝረአይዎ ድማ እቲ ጋኔን ዝነበሮ ኸመይ ኢሉ ኸም ዝሓወየ ነገርዎም። 37እቶም ኣብ ከባቢ ጌርጌሴኖን ዝነበሩ ሕዝቢ ብምሉኦም ዓብዪ ፍርኃት ስለ ዝኃዞም ካብ ዓዶም ክወፅእ ንኢየሱስ ለመንዎ፤ ንሱ ኸዓ ናብ ጃልባ ደይቡ ተመለሰ። 38እቲ ኣጋንንቲ ዝወፁሉ ሰብኣይ ድማ ምስኡ ክኸውን ንኢየሱስ ለመኖ። ኢየሱስ ግና 39 ናብ ገዛኻ ተመለስ፤ እቲ እግዚኣብሔር ዝገበረልካ ዓብዪ ነገር ድማ ንገር!  ኢሉ ሰደዶ። ንሱ ኸዓ ኸይዱ እቲ ኢየሱስ ዝገበረሉ ዂሉ ንብዘላ እታ ኸተማ ነገረ። 40ኢየሱስ ምስ ተመለሰ ዂሎም እቶም ሕዝቢ ይጽበይዎ ነበሩ እሞ ብሓጐስ ተቐበልዎ። 41እንሆ ድማ ኢያኢሮስ ዝስሙ ሰብ መጸ፤ ንሱውን መራሕ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ነበረ፤ ኣብ እግሪ ኢየሱስ ወዲቑ ድማ ናብ ገዝኡ ኽኣቱ ለመኖ። 42ንሱ ዓሠርተ ኽልተ ዓመት ዝዕድሚኣ ሓንቲ ጓል ጥራሕ ነበረቶ፤ ንሳውን ክትመውት ቀሪባ ነበረት። ኢየሱስ ምስኡ ክኸይድ እንተሎ እቶም ሕዝቢ ይዳፋፍእዎ ነበሩ። 43ካብ ዓሠርተ ኽልተ ዓመት ጀሚሩ ደም ዝፈሳ ሰበይቲ ድማ መጸት፤ ንሳ ዂሉ ገንዘባ ንሓኻይም ሂባ ወድአት፤ እንተኾነ ሓደ እኳ ከሕውያ ኣይከኣለን። 44ብድኅሪ ኢየሱስ ቀሪባ ዘፈር ኽዳኑ ነኽአት፤ ሽዑ ንሽዑ ድማ እቲ ምፍሳስ ደማ ኣቋረጸ። 45ኢየሱስ ከዓ  መን እዩ ዝነኽአኒ?  በለ። ኲሎም  ኣይፈለጥናን  ምስ በሉ ጴጥሮስ ምስቶም ምስኡ ዝነበሩ ኾይኑ  መምህር እዞም ሕዝቢ ይዳፋፍኡኻን ይጸቓቐጡኻን ኣለዉ፤ ንስኻ ድማ መን እዩ ዝነኽአኒ ትብል?›  በሎ። 46ኢየሱስ ግና  ካባይ ኃይሊ ኸም ዝወፀ ፈሊጠ ኣለኹ፤ ዝነኽአንስ ኣሎ  በሎ። 47እታ ሰበይቲ ድማ ኸም ዘይተሓብአት ምስ ረአየት እናንቀጥቀጠት መጺኣ ሰገደትሉ። ኣብ ቅድሚ እቲ ዂሉ ሕዝቢ ድማ ብምንታይ ምኽንያት ከም ዝነኽአቶ ሽዑ ንሽዑ ውን ከም ዝሓወየት ነገረት። 48ንሱ ኸዓ  ጓለይ! እምነትኪ እያ ዘሕወየትኪ ብሰላም ኪዲ  በላ። 49ኢየሱስ ከምዙይ ኢሉ ኽዛረብ እንተሎ ሓደ ሰብ ካብ እንዳ እቲ መራሕ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ መጺኡ  ጓልካ ሞይታ እያ፤ ደጊም ንመምህር ኣይተድክሞ  በሎ። 50ኢየሱስ ግና ሰሚዑ   ኣይትፍራኅ፤ እመን ደኣ፤ ጓልካስ ክትሓዊ እያ  በሎ። 51ኣብቲ ገዛ ምስ በጽሐ ድማ እንትርፊ ጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሓንስን ኣቦ እታ ጓልን ኣኖኣን ሓደኳ ምስኡ ኽኣቱ ኣይፈቐደን። 52ኲሎም ድማ ይበኽዩላን ዋይ ዋይ ይብሉላን ነበሩ፤ ሽዑ ኢየሱስ  ኣይትብከዩ፤ እዛ ሕፃን ደቂሳ እያ ዘላ እምበር ኣይሞተትን  በሎም። 53ንሳቶም ግና ኸም ዝሞተት ስለ ዝፈለጡ ሰሓቕዎ። 54ንሱ ኸዓ ንዂሎም ናብ ደገ ኣውፂኡ ብኢዳ ኂዙ  ኣቲ ቖልዓ! ተሥኢ!  በላ። 55ሽዑ ትንፋሳ ተመለሰት እሞ ብቕጽበት ተሥአት፤ ዝብላዕ ኽህብዋ ድማ ኣዘዘ። 56እቶም ወለዳ ገረሞም፤ ንሱ ግና ነቲ ዝኾነ ንሓደኳ ኸይነግሩ ኣዘዞም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\