ወንጌል ማርቆስ 10

1ኢየሱስ ካብኡ ተልዒሉ ናብ ሃገር ይሁዳን ናብ ማዕዶ ዮርዳኖስን ከደ። መሊሱ ብዙኅ ሕዝቢ ናብኡ ተኣከበ፤ ከም ልማዱውን መሃሮም። 2ፈሪሳውያን ድማ ምእንቲ ኽፍትንዎ መጺኦም  ሰብኣይ ንሰበይቱ ኽፈትሓ ይግባእ ድዩ?  ኢሎም ጠየቕዎ። 3ኢየሱስ ድማ  ሙሴ እንታይ ኢሉ ኣዘዘኩም?  በሎም። 4ንሳቶም ከዓ  ሙሴስ መፍትሒኣ ጽሑፍ ጽሒፍና ክንፈትሓ ፈቒዱልና እዩ፤  በልዎ። 5ኢየሱስ ከዓ፦  ሙሴስ ብሰንኪ ትረት ልብኹም እዩ እዝ ትእዛዝ እዙይ ዝጸሓፈልኩም። 6ካብ መጀመርታ ፍጥረት ግና እግዚኣብሔር ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ እዩ ዝፈጠሮም። 7ስለዙይ ሰብኣይ ኣቦኡን እኖኡን ኃዲጉ ምስ ሰበይቱ ይወሃድ። 8ክልቲኦም ድማ ሓደ ኣካል ይኾኑ፤ እምበኣር ሓደ ኣካል እዮም እምበር ክልተ ኣይኮኑን። 9እምበኣርከስ ነቲ እግዚኣብሔር ሓደ ዝገበሮ ሰብ ኣይፍለዮ፤  በሎም። 10ኣብ ገዛ ኸዓ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ እዝ ነገር እዙይ ደጊሞም ጠየቕዎ። 11ንሱ ድማ  እቲ ሰበይቱ ፈቲሑ ኻልእ ዘእቱ ኣብ ልዕሊኣ ይዝሙ። 12እታ ሰብኣያ ፈቲሓ ኻልእ እተእቱ ድማ ትዝሙ፤  በሎም። 13ኢዱ ኸንብረሎም ድማ ንሕፃናት ናብኡ ኣምጽእዎም፤ ደቀ መዛሙርቱ ግና ነቶም ዘምጽእዎም ገሠጽዎም። 14ኢየሱስ ነዙይ ምስ ረአየ ተቖጢዑ ኸምዙይ በሎም፦  ሕፃናት ናባይ ይምጽኡ ኅደግዎም፤ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ነዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ እያ እሞ ኣይትኸልክልዎም። 15እቲ ንመንግሥቲ እግዚኣብሔር ከም ሕፃን ኮይኑ ዘይተቐበላ ኸቶ ኸም ዘይኣትዋ እማን እብለኩም ኣለኹ፤  በሎም። 16ሓቝፉ ድማ ኢዱ ኣብ ልዕሊኦም ኣንቢሩ ባረኾም። 17ኢየሱስ ብመንገዲ ክኸይድ እንተሎ ሓደ ሰብኣይ እናጐየየ ናብኡ መጺኡ ሰገደሉ።  ኣታ ሕያዋይ መምህር! ናይ ዘለዓለም ሕይወት ክወርስስ እንታይ ክገብር?  ኢሉ ድማ ጠየቖ። 18ኢየሱስ ከዓ ኸምዙይ በሎ፦  ንምንታይ ሕያዋይ ትብለኒ? እንትርፊ ሓደ እግዚኣብሔር ሕያዋይ የለን። 19ትእዛዛት ትፈልጥ ኢኻ፤ ኣይትቕተል፤ ኣይትዘሙ፤ ኣይትስረቕ፤ ብሓሰት ኣይትመስክር፤ ኣይትዓምፅ፤ ኣቦኻን እኖኻን ኣኽብር!  በሎ። 20ንሱ ኸዓ  መምህር! እዙይ ኲሉስ ካብ ንእስነተይ ጀሚረ ሓሊየዮ ኣለኹ፤  ኢሉ መለሰሉ። 21ኢየሱስ ከዓ ጠሚቱ ፈተዎ እሞ  ሓንቲ ተሪፋትካ ኣላ፤ ኪድሞ ዘለካ ዂሉ ሼጥካ ንድኻታት ሃብ፤ ኣብ ሰማይ ሃብቲ ኽትረክብ ኢኻ መስቀልካ ኣልዒልካ ድማ ነዓ ተኸተለኒ፤  በሎ። 22ንሱ ግና ብዙኅ ጥሪት ስለ ዝነበሮ በዝ ቓል እዙይ ኃዘነ እናጐሃየውን ከደ። 23ኢየሱስ ድማ ናብ ደቀ መዛሙርቱ እናጠመተ  ገንዘብ ንዘለዎም ናብ መንግሥተ ሰማያት ክኣትዉ ኽንደይ ከቢድ እዩ!  በሎም። 24እቶም ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ በዝ ቓል እዙይ ተገረሙ፤ ኢየሱስ ድማ መሊሱ፦  ደቀይ! ብሃብቲ ንዝተኣማመኑ ናብ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ምእታው ከመይ ከቢድ እዩ! 25ሃብታም ናብ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ካብ ዝኣቱስ ግመል ብዓይኒ መርፍእ ክሓልፍ ይቐልል፤  በሎም። 26ንሳቶም ከዓ ብዙኅ ተገረሙ፤ ንስንሳቶም ድማ  መን ደኣ ኾን ክድኅን ይኽእል?  ተበሃሃሉ። 27ኢየሱስ ከዓ ናብኣቶም እናጠመተ  እዙይ ብእግዚኣብሔር እምበር ብሰብ ኣይከኣልን፤ ብእግዚኣብሔር ኲሉ ይከኣል እዩሞ  በሎም። 28ጴጥሮስ ከዓ  እንሆ እምበኣር ንሕና ዂሉ ኃዲግና ተኸቲልናካ  ክብሎ ጀመረ። 29ኢየሱስ ድማ መሊሱ ኸምዙይ በሎም፦  እማን እብለኩም ኣለኹ፤ ምእንታይን ምእንቲ ወንጌልን ኢሉ ገዛ ወይ ኣኅዋት ወይ ኣኃት ወይ እኖ ወይ ኣቦ ወይ ሰበይቲ ወይ ውሉድ ወይ ገራሁ ዝኃደገ 30ሕዚ ኣብዝ ዓለም እዙይ ምስ ስደት ገዛ ኣሕዋት ኣሓት እኖ ውሉድ ገራሁ ሚእቲ ኻዕበት ዘይኽፈል ኣብ ዝመጽእ ዓለም ከዓ ሕይወት ዘለዓለም ዘይቕበል ሓደኳ የለን። 31ብዙኃት ቀዳሞት ዳኅረዎት ክኾኑ እዮም፤ ዳኅረዎት ድማ ቐዳሞት ክኾኑ እዮም።  32ናብ ኢየሩሳሌም ክድይቡ ኣብ መንገዲ እንተለዉ ኢየሱስ ቀቅድሚኦም ይኸይድ ነበረ፤ ንሳቶም ከዓ ተገረሙ። እቶም ዝስዕቡ ዝነበሩውን ፈርኁ። ኢየሱስ ድማ ነቶም ዓሠርተ ኽልተ ደቀ መዛሙርቱ ወሲዱ እቲ ኽበጽሖ ዘለዎ ኽነግሮም ጀመረ። 33 እንሆ ናብ ኢየሩሳሌም ንድይብ ኣለና፤ ንወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ከትኅዝዎ እዮም፤ ንሳቶም ድማ ንሞት ክፈርድዎ ነሕዛብውን ኣኅሊፎም ክህብዎ እዮም፤ 34ንሳቶምውን ከላግጹሉ እንትፍ ክብሉሉ ክገርፍዎ ክቐትልዎውን እዮም፤ ብሣልሰይቲ መዓልቲውን ክትሥእ እዩ፤  በሎም። 35ያዕቆብን ዮሓንስን ክልቲኦም ደቂ ዘብዴዎስ ናብኡ ቐሪቦም  መምህር! ዝለመንናካ ኽትገብረልና ንደሊ ኣለና፤  በልዎ። 36ንሱ ኸዓ  እንታይ ክገብረልኩም ትደልዩ?  በሎም። 37ንሳቶም ድማ  ኣብ ክብርኻ ሓዴና ብየማንካ ሓዴና ድማ ብጸጋምካ ኽንቅመጥ ፍቐደልና፤  በልዎ። 38ኢየሱስ ግና  እትልምንዎ ኣይትፈልጡን ኢኹም፤ እቲ ኣነ ዝሰትዮ ናይ መከራ ጽዋዕ ኽትሰትዩ እቲ ኣነ ዝጥመቖ ጥምቀትውን ክትጥመቑኸ ትኽእሉዶ?  በሎም። 39ንሳቶም ከዓ  እወ ንኽእል፤  በልዎ። ኢየሱስ ድማ  ነቲ ኣነ ዝሰትዮ ናይ መከራ ጽዋዕ ኽትሰትይዎ ነቲ ኣነ ዝጥመቖ ጥምቀትውን ክትጥመቅዎ ኢኹም። 40ኣብ የማነይን ኣብ ጸጋመይን ምቕማጥ ግና ኣቦይ ንዘዳለወሎም እዩ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን ዝህቦ  በሎም። 41እቶም ዓሠርተ ደቀ መዛሙርት ሰሚዖም ብያዕቆብን ዮሓንስን ተቖጥዑ ። 42ኢየሱስ ግና ጸዊዑ ፦  ነሕዛብ እቶም ሹመኛታቶም ከም ዝገዝእዎም እቶም ዓበይቶም ድማ ኣብ ልዕሊኦም ከም ዝሥልጥኑ ትፈልጡ ኢኹም። 43ኣባኻትኩም ግና ኸምኡ ኣይኮነን። እቲ ዓብዪ ክኸውን ዝደሊ ኣገልጋሊኹም ይኹን። 44እቲ ኻባኻትኩም ልዕሊ ዂሉ ክኸውን ዝደሊ ኸዓ ንሱ ተኣዛዚኹም ይኹን። 45ወዲ ሰብ ከገልግልን ሕይወቱ ቤዛ ብዙኃት ክህብን እምበር ከገልግልዎ ኣይመጸንሞ  በሎም። 46ናብ ኢያሪኮ ድማ ኣተዉ፤ ኢየሱስ ካብ ኢያሪኮ ምስ ደቀ መዛሙርቱን ምስ ብዙኅ ሕዝብን ክወፅእ እንተሎ ባርጤሜዎስ ንሱውን ወዲ ጤሜዎስ እቲ ዕዉር ኣብ ወሰን መንገዲ ተቐሚጡ ይልምን ነበረ። 47ናይ ናዝሬት ኢየሱስ ምዃኑ ምስ ሰምዐ ዓው ኢሉ  ኢየሱስ ወዲ ዳዊት! መሓረኒ!  ኽብል ጀመረ። 48ብዙኃት ድማ ስቕ ክብል ገሠጽዎ፤ ንሱ ግና  ኦ ወዲ ዳዊት! መሓረኒ!  እናበለ ዓው ኢሉ ጸርሐ። 49ኢየሱስ ድማ ደው ኢሉ  ነቲ ዕውር ጸውዕዎ!  ኢሉ ኣዘዘ፤ ጸዊዖም ከዓ  ኣይዞኻ! ተሥእ! ኢየሱስ ይጽውዐካ ኣሎ!  በልዎ። 50ንሱ ኸዓ ኽዳኑ ደርብዩ፤ ተሢኡ ናብ ኢየሱስ መጸ። 51ኢየሱስ ድማ  እንታይ ክገብረልካ ትደሊ?  ኢሉ ጠየቖ፤ እቲ ዕዉር ከዓ  መምህር ክርኢ፤  በሎ። 52ኢየሱስ ከዓ  ኪድ፤ እምነትካ ኣሕውያትክ፤  በሎ። ሽዑ ንሽዑ ረአየ፤ ኣብ መንገዲውን ተኸተሎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\