ወንጌል ማርቆስ 12

1ኢየሱስ ብምስላ ገይሩ ኸምዙይ ክብሎም ጀመረ፦  ሓደ ሰብኣይ ወይኒ ተኸለ፤ ሓፁር ሓፀሮ፤ መጽመቊውን ኰዓተሉ፤ መሐለዊ መንደቕውን ሠርሐሉ፤ ንሓረስቶት ድማ ብብላዕ ሂብዎም ገሸ። 2ጊዜ ፍርያት ምስ በጽሐ ካብቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ፍረ ኸምጽአሉ ናብቶም ሓረስቶት ኣገልጋሊኡ ለኣኸ። 3ንሳቶም ግና ኂዞም ገረፍዎ፤ ጥራሕ ኢዱውን ሰደድዎ። 4መሊሱ ኻልእ ኣገልጋሊኡ ናብኣቶም ለኣኸ፤ ንእኡውን ብእምኒ ቐጥቂጦም ኣቝሲሎም ኣዋሪዶም ሰደድዎ። 5ከምኡውን ሣልሳይ ካልእ ኣገልጋሊ ለኣኸ፤ ንእኡውን ቀተልዎ። ብዙኃት ካልኦት ከዓ ለኣኸ፤ ንገሊኦም ገረፍዎም፤ ንገሊኦም ድማ ቐተልዎም። 6ይኹን እምበር ሓደ ዝፈትዎ ወዲ ነበሮ፤ ኣብ መወዳእታ ኸዓ ንወደይስ ይኃፍርዎ ግዲ ይኾኑ ኢሉ ናብኣቶም ለኣኾ። 7እቶም ሓረስቶት ግናእዙይ እቲ ወራሲኡ እዩ፤ ንዑ ንቕተሎ እሞ እቲ ርስቱ ንኣና ክኸውን› ተበሃሃሉ። 8ኂዞም ድማ ቐተልዎ፤ ካብቲ ኣታክልቲ ወይኒ ኸዓ ናብ ወፃኢ ደርበይዎ። 9እቲ ዋና ኣታኽልቲ ወይኒ እንታይ ኮን ክገብር እዩ? መጺኡ ነቶም ሓረስቶት ይቐትሎም፤ ነቲ ኣታኽልቲ ወይኑ ኸዓ ንኻልኦት ይህቦ። 10- 11እቲ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ መኣዝን ኮነ፤ እዙይ ካብ እግዚኣብሔር እዩ፤ ነዒንትናውን ዘደንቕ እዩ› ዝብል ጽሑፍዶ ኣየንበብኩምን?  በሎም። 12መራሕቲ ኣይሁድ ግና እዝ ምስላ እዙይ ብዛዕብኦም ከም ዝተዛረቦ ፈሊጦም ነበሩ እሞ ኽኅዝዎ ደለዩ፤ ነቶም ሕዝቢ ፈሪሖም ግና ኃዲጎምዎ ኸዱ። 13ብቓሉ ኸጋግይዎ ኢሎም ከዓ ካብ ፈሪሳውያንን ካብ ሄሮድስ ወገን ዝኾኑ ሰባትን ናብኡ ለኣኹ። 14ናብኡ መጺኦም ድማ  መምህር! ሓቀኛ ኸም ዝኾንካ ንሓደኳ ከምዘይትፈርኅ ገጽ ሰብ ርኢኻ ኸም ዘይተዳሉ መንገዲ እግዚኣብሔርውን ብሓቂ ኸምትምህር ንፈልጥ ኢና። ንቄሣር ግብሪ ምኽፋል ይግባእ ድዩ? ወይ ኣይግባእን? ንኽፈልዶ ኣይንኽፈል?  በልዎ። 15ኢየሱስ ድማ ግብዝናኦም ፈሊጡ  ስለምንታይ ትፍትኑኒ ኣለኹም? እስኪ ነቲ ዲናር ክርእዮ ኣምጽኡለይ  በሎም። 16ንሳቶም ድማ ኣምጽኡሉ፤ ንሱ ኸዓ  እዙይ መልክዑ ን ጽሕፈቱን ናይ መን እዩ?  በሎም። ንሳቶም ድማ  ናይ ቄሣር  በልዎ። 17ኢየሱስ ከዓ  እምበኣር እቲ ናይ ቄሣር ንቄሣር እቲ ናይ እግዚኣብሔር ከዓ ንእግዚኣብሔር ሃቡ፤  ኢሉ መለሰሎም። ብእኡ ድማ ተደነቑ። 18ትንሣኤ ሙታን የለን ዝብሉ ሰዱቃውያን ከዓ ናብኡ መጹ፤ 19 መምህር! ሙሴ ሓደ ሰብ ውሉድ እንተይወለደ ሰበይቱ ኃዲጉ እንተ ሞተ ነታ ሰበይቱ እቲ ኃዉ ይውረሳ እሞ ንኃዉ ዘርኢ የቑመሉ፤› ኢሉ ጽሒፉልና ኣሎ። 20ኣባና ሾውዓተ ኣኅዋት ነበሩ። እቲ ቐዳማይ ሰበይቲ ኣእተወ፤ ውሉድ እንተይኃደገ ሞተ። 21እቲ ኻልኣይ ድማ ኣእተዋ፤ ውሉድ እንተይኃደገውን ሞተ፤ እቲ ሣልሳይውን ከምኡ። 22ሾውዓቲኦም ኣእትዮምዋ ውሉድ ኣይኃደጉን፤ ድኅሪ ዂሎም ድማ እታ ሰበይቲ ሞተት። 23ሾውዓቲኦም ኣእትዮምዋ ነይሮም እዮም እሞ ብትንሣኤ ምዉታን ሰበይቲ አይንኦም እያ ኽትከውን?  ኢሎም ጠየቕዎ። 24ኢየሱስ መሊሱ ኸምዙይ በሎም፦  መጻሕፍትን ኃይሊ እግዚኣብሔርን ብዘይ ምፍላጥኩምዶ ኣይኮነን ትጋገዩ ዘለኹም? 25ምዉታን ምስ ተሥኡስ ከምቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉ መላእኽቲ እግዚኣብሔር እዮም እምበር ኣይውሰቡን፤ ኣይዋሰቡን እዮም። 26ምዉታን ከም ዝትሥኡስ ንሙሴውን እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጢ ቖጥቋጥ ኮይኑ ኣነ ኣምላኽ ኣብርሃም ኣምላኽ ይስሓቅ ኣምላኽ ያዕቆብ እየ፤› ከም ዝበሎ ኣየንበብኩምንዶ? 27እምበኣር ንሱ ኣምላኽ ሕያዋን እዩ እምበር ኣምላኽ ምዉታን ኣይኮነን፤ ንስኻትኩም ግና ብዙኅ ትጋገዩ ኣለኹም፤  ኢሉ መለሰሎም። 28ካብቶም መምህራን ሕጊ ሓደ ኸም ዝተኸራኽርዎሞ ጽቡቕ ከም ዝመለሰሎም ሰሚዑ  ናብኡ ቐረበ።  ካብ ኲለን ትእዛዛት ዝዓበየት ኣየነይቲ እያ?  ኢሉ ጠየቖ። 29ኢየሱስ ከዓ መሊሱ ኸምዙይ በሎ  እታ ዝዓበየት ትእዛዝ እዚኣ እያ፤ ኦ እስራኤል! ስማዕ፤ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሓደ እግዚኣብሔር እዩ። 30ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብዂሉ ልብኻን ብዂሉ ነፍስኻን ብዂሉ ሓሳብካን ብዂሉ ኃይልኻን ኣፍቅሮ።› እታ ዝዓበየት ትእዛዝ እዚኣ እያ። 31እታ ንኣኣ እትመስል ካልኣይቲ ድማ ንብጻይካ ኸም ባዕልኻ ጌርካ ኣፍቅሮ!› እትብል እያ። ካብዘን ትእዛዛት እዚኣተን ዝዓበየት ትእዛዝ የላን፤  ኢሉ መለሰሉ። 32እቲ መምህር ሕጊ ኸዓ  መምህር! ጽቡቕ ተዛሪብካ፤ ብሓቂ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ፤ ብዘይ ንሱ ድማ ኻልእ የለን። 33ብዂሉ ልብኻን ብዂሉ ነፍስኻን ብዂሉ ኣእምሮኻን ብዂሉ ኃይልኻን ክተፍቅሮ ንብጻይካውን ከም ነፍስኻ ከተፍቅሮ› እዙይ ካብ ኲሉ ዝሓርር መሥዋዕትን ካብ ኲሉ ኻልእ መሥዋዕትን ይበልጽ እዩ  በሎ። 34ኢየሱስ ድማ ብምስትውዓል ከም ዝመለሰ ምስ ረአየ  ንስኻስ ካብ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ርኁቕ ኣይኮንካን፤  በሎ። ብድኅሪኡ ሓደኳ ኽጥይቖ ኣይደፈረን። 35ኢየሱስ ኣብ ቤተ መቕደስ እናመሃሮም እንተሎ  መምህራን ሕጊ ኸመይ ኢሎም እዮም ክርስቶስ ወዲ ዳዊት እዩ፤› ዝብሉ? 36ዳዊት ባዕሉ ብመንፈስ ቅዱስ ጐይታ ንጐይታይ ንጸላእትኻ ኣብ ትሕቲ መርገጽ እግርኻ ኽሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ፤› በሎ፤ ይብል። 37ዳዊት ባዕሉ ጐይታይ› ካብ በሎ ኸመይ ኢሉ ደኣ ወዱ ይኾኖ?  በለ። እቶም ብዙኃት ሰባት ድማ ብታሕጓስ ይሰምዕዎ ነበሩ። 38- 39እናመሃሮም እንተሎ ኸዓ  ካብቶም ነዊሕ ቀሚሽ ተኸዲኖም ዝዞሩን ኣብ ዕዳጋውን ብኽብሪ ኢድ ክነሥኡሎም ዝደልዩ ኣብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድውን ዝለዓለ መንበር ኣብ ማእዲ ዝኸበረ ሥፍራ ኻብ ዝደልዩ መምህራን ሕጊ ተጠንቀቑ! 40ንሳቶም ናይ መበለታት ኣባይቲ ዝብዝብዙ፤ ኸምስሉ ድማ ኣንዊኆም ዝጽልዩ እዮምሞ፤ እዚኣቶም ዝገደደ ፍርዲ ኽቕበሉ እዮም፤  በሎም። 41ኢየሱስ ኣብ መንጽር ሙዳየ ምጽዋት ተቐሚጡ እቶም ሰብ ኣብቲ ሙዳየ ምጽዋት ከመይ ገይሮም ገንዘብ ከም ዘእትዉ ይርኢ ነበረ። ብዙኃት ሃብታማት ከዓ ብዙኅ የእትዉ ነበሩ። 42ሓንቲ ድኻ መበለት ድማ መጺኣ ኽልተ ሳንቲም ዝኣክል ቆድራንቴን ኣእተወት። 43ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ጸዊዑ ኸዓ  ካብዞም ናብዝ ሙዳየ ምጽዋት ዘእተዉ ዂሎም እዛ ድኻ መበለት እዚኣ ዝበዝኅ ከም ዘእተወት እማን እብለኩም ኣለኹ። 44እዚኣቶም ኲሎም ካብ ተረፎም እዮም ዘእተዉ፤ እዚኣ ግና ስእንቲ እንተላ እታ ዘለታ ጥሪታ እያ ዝሃበት፤  በሎም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\