ወንጌል ማርቆስ 13

1ኢየሱስ ካብ ቤተ መቕደስ ክወፅእ እንተሎ ሓደ ኻብ ደቀ መዛሙርቱ  መምህር! ህንፃኡን እምኑን ክንደይ ከም ዘደንቕ ርአ!  በሎ። 2ኢየሱስ ከዓ  ነዝ ዓብዪ ሕንፃዶ ትርእዮ ኣለኻ? እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ እንተይተረፈ ዂሉ ኽፈርስ እዩ፤  ኢሉ መለሰሉ። 3ኢየሱስ ኣብ ደብረ ዘይቲ ኣብ መንጽር ቤተ መቕደስ ተቐሚጡ እንተሎ ጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሓንስን እንድርያስን ንበይኖም ቅርብ ኢሎም፦ 4 እዝ ነገራት እዙይ መኣዝ እዩ ዝኸውን? እዝ ዂሉ መኣዝ ከም ዝፍጸምከ ምልክቱ እንታይ እዩ እስኪ ንገረና?  ኢሎም ጠየቕዎ። 5ኢየሱስ ከዓ ኸምዙይ ክብሎም ጀመረ፦  ሓደኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቑ፤ 6ብዙኃት ኣነ ክርስቶስ እየ!› እናበሉ ብስመይ ክመጹ እዮም፤ ንብዙኃት ከዓ ኸስሕቱ እዮም። 7ውግእን ወረ ውግእን ምስ ሰማዕኹም ኣይትሸበሩ፤ እዙይ ክኸውን ግድን እዩ፤ ግና መወዳእታኡ ገና እዩ። 8ሕዝቢ ኣብ ልዕሊ ሕዝቢ መንግሥቲውን ኣብ ልዕሊ መንግሥቲ ኽለዓል እዩ፤ በብቦታኡ ምንቅጥቃጥ ምድርን ጥሜትን ክኸውን እዩ፤ እዝ ነገራት እዙይ ናይቲ ቕልውላው መጀመርታ እዩ። 9 ንኣኣቶም ምስክር ምእንቲ ክኸውን ብኣይ ምኽንያት ንፍርዲ ኣኅሊፎም ክህቡኹም ኣብ ኣብያተ ጸሎቶምውን ክገርፉኹም ኣብ ቅድሚ መኳንንትን ነገሥታትን ከዓ ደው ከብሉኹም እዮም እሞ ንርእስኹም ተጠንቀቑ። 10ኣቐዲሙ ግና ንዂሎም ኣሕዛብ ወንጌል ክስበኽ ግድን እዩ። 11ኣኅሊፎም ንኽህቡኹም ክወስዱኹም እንተለዉ እንታይ ክንብል ኢና? እንታይከ ኽንዛረብ ኢና? ኢልኩም ኣቐዲምኩም ኣይትጨነቑ። ሽዑ ዝውሃበኩም ተዛረቡ፤ እትዛረቡ ንስኻትኹም ኣይኮንኩምን መንፈስ ቅዱስ እዩ እምበር። 12ኃው ንኃዉ ወላዲ ንውሉዱ ኣኅሊፉ ንሞት ክህብ እዩ፤ ውሉድውን ኣብ ልዕሊ ወለዶም ተሢኦም ክቐትልዎም እዮም። 13ምእንቲ ስመይ ብዂሉ ዝተጸላእኹም ክትኮኑ ኢኹም፤ እቲ ኽሳዕ መወዳእታ ዝዕገሥ ግና ንሱ ኽድኅን እዩ። 14 እቲ ብነቢይ ዳንኤል ዝተብሃለ ናይ ጥፍኣት ርኽሰት› ኣብ ዘይግብኦ ቕዱስ ስፍራ ቖይሙ ምስ ረአኹም እቲ ዘንብብ የስተውዕል፤ ሽዑ እቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ናብ እምባታት ይህደሙ፤ 15እቲ ኣብ ዝባን ናሕሲ ዘሎ ኸዓ ናብ ገዛ ኣይውረድ፤ ዝኾነ ኽማላእ ኢሉውን ኣይእቶ። 16እቲ ኣብ ወፍሪ ዘሎ ኸዓ ኽዳኑ ኽማላእ ንድኅሪት ኣይመለስ። 17በታ እዋን እቲኣ ግና ንጥኑሳትን ንዘጥብዋን ወይለአን! 18ህድማኹም ብኽረምቲ ኸይኸውን ጸልዩ። 19ካብታ እግዚኣብሔር መጀመርታ ፍጥረት ዝፈጠረላ ኽሳዕ ሎሚ ኸምኡ ኾይኑ ዘይፈልጥ ድኅሪ ሕዚውን ከቶ ዘይኸውን መከራ በታ እዋን እቲኣ ክኸውን እዩሞ። 20ነተን መዓልትታት እቲኣተን እግዚኣብሔር እንተ ዘየሕፅረንስ ሥጋ ዝለበሰ ዂሉ ኣይምደኃነን ነይሩ። ምእንቲ እቶም ኅሩያት ግና እተን መዓልትታት እቲኣተን ክሓፅራ እየን። 21ሽዑ ሓደኳ ክርስቶስ ኣብዙይ እንሆ!› ወይ ኣብቱይ ኣሎ!› እንተበለኩም ኣይትእመኑ። 22ሓሰውቲ መሢሓትን ሓሰውቲ ነቢያትን ክለዓሉ እዮም እሞ፤ እንተ ተኽኢልዎምስ ነቶም ኅሩያትውን ከስሕቱ ምልክትን ዘደንቑ ነገራትን ክገብሩ እዮም። 23ንስኻትኩም ግና ተጠንቀቑ! እንሆ ኣቐዲመ ዂሉ ነጊረኩም ኣለኹ። 24 እንተኾነ በተን መዓልትታት እቲኣተን ድኅሪ እዝ መከራ እዙይ ፀሓይ ክትጽልምት እያ፤ ወርኂውን ብርሃና ኣይትህብን እያ። 25ከዋኽብቲ ኻብ ሰማይ ክወድቁ ኃይልታት ሰማያትውን ክናወጹ እዮም። 26ሽዑ ንወዲ ሰብ ብብዙኅ ኃይልን ክብርን ብደመና ኽመጽእ እንተሎ ኽርእይዎ እዮም። 27ሽዑ ንመላእኽቱ ኽልእኾም እዩ፤ ንሳቶም ድማ ነቶም ኅሩያቱ ኻብ ኣርባዕተ መኣዝን ዓለም ካብ ወሰን ምድሪ ኽሳዕ ወሰን ሰማይ ክእክብዎም እዮም። 28 ናይዙይ ምስላ ኻብ ኦም በለስ ተምሃሩ፤ ጨናፍራ ምስ ለምለመ ቖጽላውን ምስ ጠጥዐ ሓጋይ ከም ዝቐረበ ትፈልጡ ኢኹም። 29ንስኻትኩም ድማ ኸምኡ እዝ ነገራት እዙይ ክኸውን እንተሎ ምስ ረአኹም ምጽኣት ጐይታ ኣብ ኣፍ ደገ ኸምዝበጽሐ ፍለጡ። 30እዝ ዂሉ ኽሳዕ ዝኸውን እዝ ትውልዲ እዙይ ከም ዘይኃልፍ እማን እብለኩም ኣለኹ። 31ሰማይን ምድርን ክኃልፍ እዩ፤ ቃለይ ግና ኣይኃልፍን። 32 ብዛዕባ እታ መዓልቲ እቲኣ ወይ እታ ሰዓት እቲኣ እንትርፊ ኣብ መላእኽቲ ሰማይ ኮኑ ወይ ወልድ ሓደኳ ዝፈልጣ የለን። 33ጊዜኡ መኣዝ ምዃኑ ኣይትፈልጥዎን ኢኹም እሞ ተጠንቀቑ! ንቕሑን ጸልዩን። 34ከምቲ ገዝኡ ኃዲጉ ዝገይሽ ሰብ እሞ ንኣገልገልቱ ንነፍስ ወከፎም ኃላፍነት ሂቡ ሰሥራሖም ዘትኅዞም ነቲ ሓላው ኣፍ ደገ ኸዓ ኽነቅሕ ከም ዝእዝዞ እዩ። 35- 36እቲ በዓል ገዛ ምሸት ወይ ፍርቂ ለይቲ ወይ ደርሆ ነቆ ወይ ከዓ ንግሆ መዓዝ ከም ዝመጽእ ስለ ዘይትፈልጡ ድንገት መጺኡ ደቂስኩም ከይረኽበኩምስ ንቕሑ። 37እዝ ንኣኻትኩም ዝብለኩም ዘለኹ ንዂሉ እየ ዝብሎ ዘለኹ፤ ንቕሑ!›። 


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\