ወንጌል ማርቆስ 5

1ኢየሱስን ደቀ መዛሙርቱን ናብ ማዕዶ ባሕሪ ናብ ሃገር ጌርጌሴኖን በጽሑ። 2ካብ ጃልባ ምስ ወረደ ድማ ሓደ ርኹስ መንፈስ ዝኃደሮ ሰብ ካብ መቓብር ወፂኡ ተራኸቦ። 3ንሱ ኣብ መቓብር ይነብር ነበረ፤ ብሰንሰለት ኣሲሩ ኸጽንዖ ዝኽእል ሓደኳ ኣይነበረን። 4ብመቑሕን ብሰንሰለትን ብዙኅ ጊዜ ይእሰር ነበረ፤ እንተኾነ ነቲ ሰንሰለት ይበታትኾ ነቲ መቑሕ ከዓ ይሰባብሮ ስለ ዝነበረ ኂዙ ኸጽንዖ ዝኽእል ሓደኳ ኣይነበረን። 5ኲልሻዕ ድማ ለይትን መዓልትን ኣብ መቓብርን ኣብ እምባታትን ኮይኑ የእዊ፤ ሰብነቱ ኸዓ ብጽንጽልሒት ይትልትል ነበረ። 6ንኢየሱስ ብርሑቕ ምስ ረአዮ ጐዪዩ ሰገደሉ፤ 7 ኦ ኢየሱስ ወዲ ልዑ ል እግዚኣብሔር! ንስኻ ምሳይ እንታይ ኣለካ? ከይተሳቕየኒ ብእግዚኣብሔር ኣማኅፂነካ ኣለኹ!  እናበለ ብዓብዪ ድምፂ ኣእወየ። 8እዙይ ከዓ ኢየሱስ  ኣታ ርኹስ መንፈስ! ካብዝ ሰብ እዙይ ውፃእ!  ኢልዎ ስለ ዝነበረ እዩ። 9ኢየሱስ ከዓ  ስምካ መን እዩ?  ኢሉ ጠየቖ። እቲ ጋኔን ድማ  ብዙኃት ኢናሞ ስመይ ለጌዎን› እዩ  ኢሉ መለሰ። 10ካብታ ዓዲ ኣውፂኡ ኸይሰዶም ከዓ ብዙኅ ለመኖ። 11እንሆ ድማ ኣብኡ ኣብቲ ጸግዒ እምባ ብዙኅ መጓሰ ሓሰማታት ተዋፊረን ነበራ። 12ንሳቶም ከዓ ናብተን ሓሰማታት ስደደና እሞ ናብኣተን ክንኣቱ ኢሎም ለመንዎ። 13ኢየሱስ ድማ ፈቐደሎም፤ እቶም ርኹሳት መናፍስቲ ኸዓ ካብቲ ሰብ ወፂኦም ናብተን ሓሰማታት ኣተዉ። እተን ክልተ ሽሕ ዝኣኽላ ሓሰማታት በርጊገን በቲ ጸድፊ ናብቲ ባሕሪ ጠሊቐን ሞታ። 14እቶም ጓሶት ድማ ሃደሙ፤ ኣብ ከተማን ኣብ ዓድታትን ከዓ ኣውረዩ፤ እቶም ሕዝብውን ነቲ ዝኾነ ነገር ክርእዩ ወፁ። 15ናብ ኢየሱስ ምስ መጹ ድማ እቲ ጋኔን ኂዝዎ ለጌዎን ኃዲርዎ ዝነበረ ሰብ ኮፍ ኢሉ ኽዳኑ ተኸዲኑ ናብ ልቡ ተመሊሱ ረአይዎ እሞ ፈርኁ። 16እቶም ዝረአይዎ ድማ ነቲ ብዛዕባ እቲ ጋኔን ኃዲርዎ ዝነበረ ሰብን ብዛዕባ እተን ሓሰማታት ዝኾነ ነገርን ነገርዎም። 17ሽዑ እቶም ሕዝቢ ኻብ ዓዶም ክወጸሎም ክልምንዎ ጀመሩ። 18ኢየሱስ ናብ ጃልባ ኣናደየበ እንተሎ ድማ እቲ ጋኔን ኃዲርዎ ዝነበረ ሰብ ምስኡ ክኸይድ ለመኖ። 19ኢየሱስ ግና ኣይፈቐደሉን፤  ናብ ገዛኻን ናብ ወገናትካን ኪድ! እቲ እግዚኣብሔር ዝገበረልካን ዝመሓረካን ኲሉ ድማ ንገሮም!  በሎ። 20ንሱ ኸዓ እቲ ኢየሱስ ዝገበረሉ ዂሉ ናብ ዴካፖሊስ ዝበሃል ከተማ ኸይዱ ኽነግር ጀመረ፤ ኲሎምውን ተገረሙ። 21ሽዑ ኢየሱስ መሊሱ ብጃልባ ናብ ማዕዶ ምስ ተሳገረ፤ ብዙኅ ሕዝቢ ናብ ወሰን ባሕሪ ናብኡ ተኣከበ። 22ኢያኢሮስ ዝስሙ ሓደ ኻብቶም መራሕቲ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ናብኡ መጸ፤ ምስ ረአዮ ኸዓ ኣብ እግሩ ተደፊኡ ሰገደሉ። 23 ጓለይ ክትመውት ስለ ዝቐረበት ምእንቲ ኃውያ ብሕይወት ክትነብር መጺእኻ ኢድካ ኣንብረላ  እናበለ ኣበርቲዑ ለመኖ። 24ኢየሱስ ድማ ምስኡ ኸደ፤ ብዙኅ ሕዝቢውን ሰዓቦ፤ ኣብ ዙርያኡውን ይደፋፍኡ ነበሩ። 25እንሆ ኸዓ ኻብ ዓሠርተ ኽልተ ዓመት ጀሚሩ ደም ዝፈሳ ሰበይቲ ነበረት። 26ናብ ብዙኃት ሓኻይም ብምኻድ ብዙኅ ተሳቐየት፤ ኲሉ ገንዘባውን ወድአት፤ እንተኾነ ገደዳ ደኣ እምበር ኣይጠቐማን። 27- 28ብዛዕባ ኢየሱስ ምስ ሰምዐት  ክዳኑ እንተ ነኺአ ኽሓዊ እየ፤  ኢላ ብማእኸል እቶም ሕዝቢ ኃሊፋ ብድኅሪኡ መጺኣ ኽዳኑ ነኽአት። 29እቲ ዝፈስስ ዝነበረ ደማ ኸዓ ብቕጽበት ቆመ፤ ካብ ሕማማ ከም ዝሓወየትውን ተፈለጣ። 30ኢየሱስ ከዓ ሽዑ ኻብኡ ኃይሊ ኸም ዝወፀ ብውሽጡ ተፈሊጥዎ ናብቶም ሕዝቢ ግልጽ ኢሉ  መን እዩ ኽዳነይ ዝነኽአ?  በለ። 31ደቀ መዛሙርቱ ድማ  ሕዝቢ ናባኻ እንትጸቓቐጥ እናረአኻ መን እዩ ዝነኽአኒ ትብል ኣለኻ?  በልዎ። 32ኢየሱስ ነቲ እዙይ ዝገበረ ንኽርኢ ምልስ ኢሉ ጠመተ። 33እታ ሰበይቲ ግና እቲ ኣብኣ ዝኾነ ስለ ዝፈለጠት ብፍርኃት እናንቀጥቀጠት መጺኣ ሰገደትሉ፤ ኲሉ እቲ ሓቂውን ነገረቶ። 34ንሱ ኸዓ  ጓለይ እምነትኪ እያ ዘሕወየትኪ ብሰላም ኪዲ! ካብ ሕማምኪውን ሕወዪ!  በላ። 35ኢየሱስ ገና እዙይ ኽዛረብ እንተሎ ካብቲ ገዛ መራሕ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ሰባት መጺኦም  ጓልካ ሞይታ እያ፤ ደጊምከ ስለምንታይ ንመምህር እተድክሞ?  በልዎ። 36ኢየሱስ ከዓ እቲ ዝተዛረብዎ ሰሚዑ ነቲ መራሕ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ  ኣይትፍራኅ! እመን ደኣ!  በሎ። 37እንትርፊ ጴጥሮስን ያዕቆብን ኃው ያዕቆብ ዮሓንስን ሓደኳ ኽስዕቦ ኣይፈቐደን። 38ናብ ገዛ እቲ መራሕ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ምስ ኣተዉ ኸዓ ብዙኃት ዘልቅሱን ዝበኽዩን ዋይ ዋይ ዝብሉን ረአየ። 39ኣትዩ  ስለምንታይ ዋይ ዋይ ትብሉን ትበኽዩን? እዛ ቖልዓኮ ደቂሳ እያ ዘላ እምበር ኣይሞተትን፤  በሎም። 40ንሳቶም ከዓ ሰሓቕዎ፤ ንሱ ግና ንዂሎም ኣውፂኡ ነቦ እታ ቈልዓን ንኖኣን ነቶም ምስኡ ዝነበሩን ኂዙ ናብቲ እታ ቖልዓ ዘላቶ ኣተወ። 41ነታ ቖልዓ ብኢዳ ኂዙ ኸዓ  ጣቢታ ቁሚ!  በላ። ትርጓሜኡ  ኣቲ ጓል ተሥኢ እብለኪ ኣለኹ!  ማለት እዩ። 42እታ ጓል ድማ ብቕጽበት ተሢኣ ተዋሳወሰት፤ ዕድሚኣ ድማ ዓሠርተ ኽልተ ዓመት ነበረ። ሽዑ የመና ተገረሙ። 43ንሱ ኸዓ ነዙይ ሓደኳ ኸይፈልጦ ብጽኑዕ ኣዘዞም፤ ዝብላዕ ኽህብዋ ድማ ነገሮም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\