ወንጌል ማርቆስ 6

1ኢየሱስ ካብኡ ወፂኡ ናብ ዓዱ ኸደ፤ ደቀ መዛሙርቱ ኸኣ ሰዓብዎ። 2ብሰንበት ኣብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ክምህር ጀመረ፤ ብዙኃት ምስ ሰምዕዎ ድማ  እዝ ዂሉ ኻበይ ረኸቦ? እዝ ጥበብ እዙይከ ካበይ ተውሃቦ? እዝ ብኢዱ ዝግበር ዘሎ ተኣምራትከ ካበይ ኮነሉ?  እናበሉ ተገረሙ። 3 እዙይስ እቲ ጸራቢ ወዲ ማርያምዶ ኣይኮነን? ኃው ያዕቆብን ዮሳን ይሁዳን ስምዖንንዶ ኣይኮነን? ኣኃቱስ ኣብዙይ ምሳና ዘለዋዶ ኣይኮናን?  እናበሉ ብእኡ ተዓንቀፉ። 4ኢየሱስ ከዓ  ነቢይ እንትርፊ ኣብ ዓዱን ኣብ ኣዝማዱን ኣብ ቤቱን ኣይነዓቕን እዩ፤  በሎም። 5ብዘይ እቶም ኢዱ ኣንቢሩ ዘሕወዮም ውሑዳት ሕሙማት ኣብኡ ተኣምራት ኣይገበረን። 6በቲ ዘይምእማኖም ድማ ተገረመ፤ እናመሃረ ኸዓ ኣብቲ ኸባቢ ዘሎ ዓድታት ተዘዋወረ። 7ኢየሱስ ነቶም ዓሠርተ ኽልተ ሓዋርያት ናብኡ ጸዊዑ በብኽልተ ገይሩ ለኣኾም፤ ኣብ ልዕሊ ርኹሳት መናፍስቲ ድማ ሥልጣን ሃቦም። 8ንመንገዲ ዝኸውን እንትርፊ በትሪ ስንቂ እንጀራ ወይ ከረጢት ኣብ ቅናውቶም ድማ ገንዘብ ከይሕዙ 9እንትርፊ ኣብ እግሮም ዘሎ ሣእኒ ኽልተ ኽዳውንቲ ኸይኅዙ ኣዘዞም። 10ከምዙይ ድማ በሎም፦  ካብኡ ኽሳዕ እትወፁ ኣብቲ ዝኣተኹምዎ ገዛ ተቐመጡ። 11ኣብቲ ዘይተቐበሉኹምን ወይ ዘይሰምዑ ኹምን ዓዲ ካብኡ ወፂእኹም ንኣኣቶም ምስክር ምእንቲ ክኾኖም ሓመድ ኣእጋርኩም ንገፉ። ብመዓልቲ ፍርዲ ኻብ ነታ ዓዲ እቲኣስ ንሰዶምን ገሞራን ከም ዝቐለለን እማን እብለኩም ኣለኹ።  12ንሳቶም ድማ ናብ ዓድታት ወፂኦም ኲሉ ኽንሳሕ ሰበኹ። 13ብዙኃት ኣጋንንትውን ኣውፅኡ፤ ንብዙኃት ሕሙማት ድማ ዘይቲ እናቐብኡ ኣሕወይዎም። 14ስም ኢየሱስ እምብዛ ገኒኑ ይውረ ስለ ዝነበረ ንጉሥ ሄሮድስ ሰምዐ። ገሊኦም  ዮሓንስ መጥምቕ ካብ ምውታን ተሢኡ እዩ፤ ስለዙይ ከምዙይ ዝበለ ተኣምራት ብእኡ ይግበር ኣሎ፤  በሉ። 15ካልኦት ግና  ኤልያስ እዩ፤  በሉ፤ ገሊኦም ከዓ  ነቢይ እዩ፤ ወይ ድማ ሓደ ኻብቶም ነቢያት እዩ፤  በሉ። 16ሄሮድስ ግና ነዙይ ምስ ሰምዐ  እዙይ እቲ ኣነ ርእሱ ዘሰየፍክዎ ዮሓንስ እዩ፤ ንሱ ኻብ ምዉታን ተሢኡ እዩ፤  በለ። 17ሄሮድስ ንሄሮድያዳ ሰበይቲ ፊልጶስ ኃዉ ኣእትይዋ ነበረ እሞ ብሰንካ ሓሻኽሩ ልኢኹ ንዮሓንስ ኂዙ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣሲርዎ ነበረ። 18ምኽንያቱ ኸዓ ዮሓንስ ንሄሮድስ  ሰበይቲ ኃውካ ኽተእቱ ኣይግብአካን!  ይብሎ ስለ ዝነበረ እዩ። 19ሄሮድያዳ በዙይ ተቐይማ ኽተቕትሎ ትደሊ ነበረት፤ እንተኾነ ኣይከኣለትን። 20ዮሓንስ ቅዱስን ጻድቕን ሰብ ከም ዝኾነ ንጉሥ ሄሮድስ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ይፈርሖን ይሕልዎን ነበረ። ሄሮድስ ዘረባ ዮሓንስ እንትሰምዕ የመና ይጭነቕ ነበረ፤ እንተኾነ እናተሓጐሰ ደኣ ይሰምዖ ነበረ። 21ሄሮድስ ዝተወለደላ መዓልቲ ከኽብር ንመሳፍንቲ ንመኳንንቲ ንናይ ገሊላ ዓበይቲ ዓዲ ምሳሕ ምስ ገበረ ሽዑ ምችዊ መዓልቲ ኾነ። 22ጓል ሄሮድያዳ ድማ ኣትያ ሳዕስዐት፤ ንሄሮድስን ነቶም ምስኡ ኣብ ማእዲ ዝተቐመጡን ከዓ ኣሐጐሰቶም። እቲ ንጉሥውን ነታ ጓል  ዝደለኽዮ ጠይቕኒ እሞ ኽህበኪ እየ፤ 23ክሳዕ ፍርቂ መንግሥተይ እንተ ኾነውን ዝጠየቕክኒ ኽህበኪ እየ፤  ኢሉ መሓለላ። 24እታ ጓል ድማ ወፂኣ ንኖኣ  እንታይ ክጥይቖ?  በለታ። ንሳ ኸዓ  ርእሲ ዮሓንስ መጥምቕ  በለታ። 25ሽዑ ቐልጢፋ ናብ ንጉሥ ኣትያ  ርእሲ ዮሓንስ መጥምቅ ሕዚ ኣብ ጻሕሊ ጌርካ ሃበኒ፤  በለቶ። 26እቲ ንጉሥ ድማ የመና ኃዘነ፤ ምእንቲ ማሕላኡን ምእንቲ እቶም ምስኡ ተቐሚጦም ዝነበሩን ግና ኽኣብያ ኣይደለየን። 27ሽዑ እቲ ንጉሥ ሓደ ወታደር ልኢኹ ርእሲ ዮሓንስ ከምጽእ ኣዘዘ፤ ንሱ ድማ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኸይዱ ርእሲ ዮሓንስ ሰየፈ። 28ነቲ ዝተቖረፀ ርእሱ ድማ ኣብ ጻሕሊ ገይሩ ነታ ጓል ሃባ፤ እታ ጓል ድማ ንኖኣ ሃበታ። 29ደቀ መዛሙርት ዮሓንስ ነዙይ ምስ ሰምዑ ኸይዶም ነቲ ሬሳኡ ወሲዶም ቀበርዎ። 30ሓዋርያት ድማ ናብ ኢየሱስ ተመሊሶም ዝገበርዎን ዝመሃርዎን ኲሉ ነገርዎ። 31እቶም ዝመጹን ዝኸዱን ብዙኃት ነበሩ እሞ ንምብላዕውን ጊዜ ስለ ዘይረኸቡ ኢየሱስ  ንበይንኹም ቁሩብ ክተዕርፉ ናብ ጽምዊ ቦታ ንውፃእ ንዑ ናይ  በሎም። 32ንሳቶም ከዓ ንበይኖም ብጃልባ ተሳጊሮም ናብ ጽምዊ ቦታ ኸዱ። 33ክኸዱ እንተለዉ ብዙኃት ሕዝቢ ረአይዎምን ኣለለይዎምን። ካብ ኲለን ከተማታት ብእግሪ ናብኡ ጐየዩሞ ቐዲሞምዎም ኣብኡ በጽሑ። 34ኢየሱስ ካብ ጃልባ ምስ ወረደ ብዙኅ ሕዝቢ ረአየ። ጓሳ ከም ዘይብለን ኣባጊዕ ነበሩ እሞ ራህረሀሎም፤ ብዙኅውን ክምህሮም ጀመረ። 35እዋን ምስ ኃለፈ ኸዓ ደቀ መዛሙርቱ ቐሪቦም  እዝ ቦታ እዙይ በረኻ እዩ፤ ጊዜውን የመና መስዩ እዩ። 36ዝብላዕ ምግቢ የብሎምን እሞ ኣብ ዙርያና ናብ ዘሎ ቑሸታትን ዓድታትን ከይዶም ዝበልዕዎ ኽዕድጉ ኣሰናብቶም፤  በልዎ። 37ንሱ ግና  ዝበልዕዎ ንስኻትኩም ሃብዎም!  በሎም። ንሳቶም ድማ  ኬድና ብኽልተ ሚእቲ ዲናር እንጀራ ዓዲግናዶ ኽበልዑ ኽንህቦም?  በልዎ። 38ኢየሱስ ድማ  ኽንደይ እንጀራ ኸም ዘለኩም ኪዱ ረአዩ፤  በሎም። ንሳቶም ከዓ ምስ ረአዩ  ኃሙሽተ እንጀራን ክልተ ዓሣን  ኣሎ በልዎ። 39ንዂሎም በብመሥርዖም እናሠርዑ ኣብ ለምለም ሣዕሪ ኸቐምጥዎም ኣዘዞም። 40እቶም ሕዝቢ ኸዓ ከከም መሥርዖም በብሚእትን በብኃምሳን ተቐመጡ። 41ኢየሱስ ነተን ኃሙሽተ እንጀራን ክልተ ዓሣን ኣልዒሉ ናብ ሰማይ እናጠመተ ባረኸ፤ ቖሪሱውን ኸቕርቡሎም ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦም፤ ከምኡውን እቲ ኽልተ ዓሣ ንዂሎም ኣከፋፈሎም። 42ኲሎም ድማ በሊዖም ጸገቡ። 43ድኅርዙይ ደቀ መዛሙርቱ ዓሠርተ ኽልተ ቝርስራስ ዝመልአ መሶብ ኣልዓሉ፤ ካብቲ ዓሣ ድማ ኸምኡ። 44እቶም እንጀራ ዝበልዑ ኸዓ ኃሙሽተ ሽሕ ሰብኡት ነበሩ። 45ሽዑ ነቶም ሕዝቢ ኽሳዕ ዘሰናብት ንደቀ መዛሙርቱ ብቕልጡፍ ኣብ ጃልባ ኣትዮም ናብ ማዕዶ ቤተ ሳይዳ ክቕድምዎ ኣዘዞም። 46ምሰሰናበቶም ካብኡ ኃሊፉ ኽጽሊ ናብ እምባ ደየበ። 47እዋኑ ምስ መሰየ እታ ጃልባ ኣብ ማእኸል ባሕሪ ነበረት። ንሱ ድማ በይኑ ኣብ ምድሪ ነበረ። 48ንፋስ ብቕድሚኦም ነበረ እሞ እናቐዘፉ እንተለዉ ኽጭነቑ ረአዮም። ከባቢ ትሽዓተ ሰዓት ናይ ለይቲ ኢየሱስ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ብእግሩ እናኸደ ናብኣቶም በጽሐ፤ ክኃልፎምውን ደለየ። 49ንሳቶም ግና ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ብእግሩ እንትኸይድ ምስ ረአይዎ ምትሃት መሲልዎም ኣእወዩ። 50ኲሎም ምስ ረአይዎ ደንገፁ። ኢየሱስ ግና  ኣይዞኹም! ኣነ እየ! ኣይትፍርኁ!  በሎም። 51ናብታ ንሳቶም ዝነበርዋ ጃልባ ኸዓ ደየበ፤ እቲ ንፋስ ድማ ሃድአ፤ ንሳቶምውን የመና ተገረሙን ተደነቑን። 52ልቦም ተደፊኑ ስለ ዝነበረ ነቲ ናይ እንጀራ ተኣምራት ኣየስተውዓልዎን። 53ነቲ ባሕሪ ምስ ተሳገሩ ናብ ምድሪ ጌንሴሬጥ መጺኦም ነታ ጃልባ ኣብ ወሰን ኣጸጊዖም ኣቖምዋ። 54ካብ ጃልባ ምስ ወፁ እቶም ሕዝቢ ሽዑ ንሽዑ ኣለለይዎ። 55ኣብ ኲላ እታ ሃገር እናጐየዩ ኢየሱስ ኣሎ ተባሂሉ፤ ናብ ዝሰምዑ ሉ ቦታ ሕሙማት ብዓራታት እናፆሩ ናብኡ ኸምጽኡ ጀመሩ። 56ኣብ ዝኣተዎ ዂሉ ኣብ ዓድታት ኣብ ከተማታት ኣብ ቊሸታት ነቶም ሕሙማት ኣብ ዕዳጋታት የቐምጥዎም እሞ ዘፈር ክዳኑ ጥራሕ ክነክኡ ይልምንዎ ነበሩ፤ እቶም ዝነኽእዎውን ኲሎም የሓውዩ ነበሩ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\