ወንጌል ማቴዎስ 10

1ኢየሱስ ነቶም ዓሠርተ ኽልተ ደቀ መዛሙርቱ ጸዊዑ  ንርኹሳት መናፍስቲ ኸውፅእዎም ንዝኾነ ደዌን ሕማምን ድማ ኸሕውዩ ሥልጣን ሃቦም። 2ስም ናይቶም ዓሠርተ ኽልተ ሓዋርያት ድማ፦ ቀዳማይ እቲ ጴጥሮስ ዝተብሃለ ስምዖንን እንድርያስ ሓዉን ያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስን ዮሓንስ ሓዉን 3ፊልጶስ በርተሎሜዎስ ቶማስ እቲ ተቐባሊ ቐረጽ ማቴዎስ ያዕቆብ ወዲ እልፍዮስ ታዴዎስ ዝተብሃለ ልብድዮስ 4ስምዖን ቀናኢን እቲ ዘትኃዞ ይሁዳ ኣስቆሮታዊን እዩ። 5- 6ኢየሱስ ነዞም ዓሠርተ ኽልተ ለኣኾም። ከምዙይ ኢሉውን ኣዘዞም፦  ናብተን ከም ኣባጊዕ ዝጠፍኣ ሕዝቢ እስራኤል ደኣ እምበር ናብ ምድሪ ኣሕዛብ ኣይትኺዱ፤ ናብ ከተማ ሳምራውያን ድማ ኣይትእተዉ። 7ኬድኩም ድማ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ እያ› እናበልኩም ስበኹ። 8ሕሙማት ኣሕውዩ፤ ምዉታን ኣተሥኡ፤ ለምጻማት ኣንጽሁ፤ ኣጋንንቲ ኣውፅኡ፤ ብኸምኡ ዝተቐበልኩምዎ ብኸምኡ ሃቡ። 9ኣብ ቅናውትኹም ወርቂ ብሩር ወይ ነሃስ ኣይትኃዙ። 10ከምኡ ኸዓ ስንቂ ንመንገዲ ወይ ክልተ ኽዳን ወይ ኣሣእን ወይ በትሪ ኣይትኃዙ፤ ንሠራሕተኛ ዓስቡ ይግብኦ እዩሞ። 11ኣብ ዝኣተኹምዋ ኸተማ ወይ ዓዲ ኣብኣ እቲ ብቑዕ መን ምዃኑ ጠይቑ፤ ክሳዕ እትወፁ ድማ ኣብኣ ጽንሑ። 12ኣብ ገዛ ኽትኣትዉ እንተለኹም ሰላም በልዎ። 13እቲ ገዛ ነዙይ ዝበቅዕ እንተኾይኑ ሰላምኩም ይኅደሮ፤ ዘይበቅዕ እንተ ኾይኑ ግና ሰላምኩም ናባኻትኩም ይመለስ። 14እንተ ዘይተቐበለኩም ወይ ቃልኩም እንተ ዘይሰምዐኩም ግና ካብታ ገዛ ወይ ከተማ ኽትወፁ እንተለኹም ሓመድ ኣእጋርኩም ንገፉ። 15ብመዓልቲ ፍርዲ ኻብ ነታ ኸተማ እቲኣስ ንምድሪ ሰዶምን ገሞራን ከም ዝቐለለን እማን እብለኩም ኣለኹ። 16 እንሆ ኣነ ኸም ኣባጊዕ ናብ ማእኸል ተዃሉ እሰደኩም ኣለኹ ደጊም ከም ተመን ብልህታት ከም ርግቢ ኸዓ የዋሃት ኩኑ። 17ካብ ክፉኣት ሰባትውን ተጠንቀቑ፤ ንሳቶም ናብ መጋባእያታት ኣኅሊፎም ክህቡኹም ኣብ ኣብያተ ጸሎቶም ድማ ኽገርፉኹም እዮምሞ። 18ንኣኣቶምን ነሕዛብን ምስክር ምእንቲ ክኸውን ብኣይ ምኽንያት ናብ መኳንንትን ናብ ነገሥታትን ክትውሰዱ ኢኹም። 19ኣኅሊፎም ክህቡኹም እንተለዉ በታ ሰዓት እቲኣ እንታይ ከም እትዛረቡ ኽወሃበኩም እዩ እሞ ከመይ ወይ እንታይ ክንዛረብ ኢና ኢልኩም ኣይትጨነቑ። 20መንፈስ ሰማያዊ ኣቦኹም እዩ ብኣኻትኩም ኣቢሉ ዝዛረብ እምበር ንስኻትኩም ኣይኮንኩምን እትዛረቡ። 21ኃው ንኃዉ ኣቦ ንውሉዱ ንሞት ኣኅሊፉ ኽህብ እዩ፤ ውሉድውን ኣብ ልዕሊ ወለዶም ክለዓሉ ክቐትልዎምውን እዮም። 22ስለ ስመይ ከዓ ብዂሉ ሰብ ዝተጸላእኹም ክትኮኑ ኢኹም፤ እቲ ኽሳዕ መወዳእታ ዝዕገሥ ግና ንሱ ኽድኅን እዩ። 23ካብዛ ዓዲ እዚኣ እንተሳጐጉኹም ናብ ካልእ ህደሙ፤ ወዲ ሰብ ክሳዕ ዝመጽእ ከተማታት እስራኤል በጺሕኹም ከም ዘይትውድእወን እማን እብለኩም ኣለኹ። 24ካብ መምህሩ ዝበልጽ ተምሃራይ ካብ ጐይትኡ ዝበልጽ ኣገልጋሊ የለን። 25ተምሃራይ ከም መምህሩ ሓሽከር ከም ጐይታኡ እንተ ኾነ የኣኽሎ እዩ። ንበዓል ገዛ ብኤልዜቡል› ካብ በልዎ ንቤተ ሰቡ ግዳ ኸመይ ብዙኅ ዘይብልዎም። 26 እምበኣር ዘይቕላዕ ኽዱን ዘይፍለጥ ድማ ኅቡእ የለን እሞ ኣይትፍርኅዎም። 27ብጸልማት ዝነገርኩኹም ብብርሃን ተዛረብዎ፤ ኣብ እዝንኹም ሕሹኽ ዝበልኩኹም ከዓ ኣብ ልዕሊ ናሕሲ ዄንኩም ስበኽዎ። 28ነቲ ነፍስን ሥጋን ኣብ ገሃነም ከእቱ ዝከኣሎ ደኣ ፍርኅዎ እምበር ነቶም ንሥጋ ዝቐትሉ ንነፍሲ ግና ክቐትልዋ ዘይከኣሎም ኣይትፍርኅዎም። 29ክልተ ኣዕዋፍዶ ብሳንቲም ይሽየጣ ኣይኮናን? ሓንቲ እኳ ኻብኣተን ብዘይ ፍቓድ ሰማያዊ ኣቦኹም ኣብ ምድሪ ኣይትወድቕን እያ። 30ንስኻትኩም ግና ዂለን ፀጕሪ ርእስኹም እኳ ቝጹራት እየን። 31እምበኣርከስ ንስኻትኩም ካብ ብዙኃት ኣዕዋፍ እምብዛ ትበልጹ ኢኹም እሞ ኣይትፍርኁ። 32 ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝምስክረለይ ኲሉ ኣነ ኸዓ ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ክምስክረሉ እየ። 33ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝኸሓደኒ ግና ኣነውን ኣብ ቅድሚ እቲ ሰማያዊ ኣቦይ ክኽሕዶ እየ። 34 ኣነ ናብ ምድሪ ሰላም ከውርድ ዝመጻእኹ ኣይምሰልኩም፤ ሰይፊ እምበር ሰላም ከውርድ ኣይመጻእኹን። 35ወዲ ክኻብ ኣቦኡ ጓል ካብ እኖኣ መርዓት ካብ ሓማታ ኽፈላሊ እየ ዝመጻእኹ። 36ንሰብ ጸላእቱ ቤተ ሰቡ ክኾኑ እዮም። 37እቲ ነቦኡ ወይ ንኖኡ ካባይ ኣብሊጹ ዝፈቱ ንኣይ ዝግባእ ኣይኮነን። ንወዱ ወይ ንጓሉ ኻባይ ኣብሊጹ ዝፈቱውን ንኣይ ዝግባእ ኣይኮነን። 38እቲ መስቀሉ ፆይሩ ደድኅረይ ዘይኽተል ንኣይ ዝግባእ ኣይኮነን። 39ንሕይወቱ ዝረኽባ ኸጥፍኣ እዩ፤ ንሕይወቱ ምእንታይ ዘጥፍኣ ግና ኽረኽባ እዩ። 40 ንኣኻትኩም ዝቕበል ንኣይ ይቕበል፤ ንኣይ ዝቕበል ድማ ነቲ ዝለኣኸኒ ይቕበል። 41ንነቢይ ብስም ነቢይ ዝቕበል ዓስቢ ነቢይ ይረክብ፤ ንጻድቕ ብስም ጻድቕ ዝቕበልውን ዓስቢ ጻድቕ ይረክብ። 42ካብዞም ኣናእሽተይ ንሓደ እኳ ብስም ደቀ መዝሙረይ ጽዋዕ ዝሑል ማይ ዘስቲ ዓስቡ ኸቶ ኸም ዘይስእን እማን እብለኩም ኣለኹ። 


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\