ወንጌል ማቴዎስ 12

1በቲ ጊዜ እቱይ ኢየሱስ ብሰንበት ብማእኸል ዝሩእ ገርሁ ኃለፈ። ደቀ መዛሙርቱ ድማ ጠምዮም ስለ ዝነበሩ ሸዊት እናቐንጠቡ ኽበልዑ ጀመሩ። 2ፈሪሳውያን ድማ እዙይ ርእዮም  ርአ! ደቀ መዛሙርትኻ ብሰንበት ክግበር ዘይግባእ ይገብሩ ኣለዉ  በልዎ። 3- 4ንሱ ድማ፦  ዳዊት ምስ ጠመየ እንታይ ድዩ ዝገበረ ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ኣትዩ ንካህናት ንበይኖም እምበር ንሱን እቶም ምስኡ ዝነበሩን ክበልዕዎ ዘይግባእ ኅብስተ ቝርባን ከምዝበልዐዶ ኣየንበብኩምን ኢኹም? 5ካህናት ኣብ ቤተ መቕደስ ብሰንበት ንሰንበት ከም ዝሥዕርዋ በደል ከዓ ኸም ዘይኾኖም ኣብ ኦሪትዶ ኣየንበብኩምን ኢኹም? 6ኣነ ግና ካብ ቤተ መቕደስ ዝዓቢ ኣብዙይ ኣሎ እብለኩም ኣለኹ። 7ግና ካብ መሥዋዕቲ ምሕረት እፈቱ› ዝበሎ እንታይ ምዃኑ እንተ ትፈልጡስ ነዞም በደል ዘይብሎም ኣይምፈረድኩምዎምን ኔርኩም። 8ወዲ ሰብ ጐይታ ሰንበት እዩሞ  በሎም። 9ኢየሱስ ካብኡ ኃሊፉ ናብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ኣተወ። 10እንሆ ኸዓ ኢዱ ዝሰለለት ሰብኣይ ኣብኡ ነበረ። ምእንቲ ክኸስዎ ኸዓ  ብሰንበት ምሕዋይዶ ይግባእ እዩ?  ኢሎም ጠየቕዎ። 11ኢየሱስ ከዓ ኸምዙይ በሎም፦  ካባኻትኩምከ ሓንቲ በጊዕ ዘላቶ እሞ ብሰንበት ኣብ ጕድጓድ እንተ ወደቐት ኂዙ ዘየውፅኣ ሰብ መን እዩ? 12ካብ በጊዕስ ሰብዶ ግዳ እምብዛ ኣይበልጽን? እምበኣር ብሰንበት ጽቡቕ ምግባር ግቡእ እዩ።  13ሽዑ ነቲ ሰብኣይ  ኢድካ ዘርግሕ!  በሎ። ንሱ ኸዓ ዘርግሓ፤ ሽዑ ንሽዑ ድማ ሓወየት። ከምታ ኻልአይታውን ኮነት። 14ፈሪሳውያን ግና ኻብኡ ወፂኦም ከመይ ገይሮም ከም ዝቐትልዎ ተማኸሩ። 15ኢየሱስ ድማ ነዙይ ፈሊጡ ኻብኡ ኣግለሰ፤ ብዙኃት ሰባት ከዓ ተኸተልዎ። ንዂሎምውን ኣሕወዮም። 16ከየግህድዎ ድማ ኣጠንቀቖም። 17እዙይ ከዓ እቲ ብነቢይ ኢሳይያስ 18 እንሆ እቲ ዝኃረኽዎ ብእኡ ደስ ዝብለኒ ዘፍቅሮ ኣገልጋልየይ ኣብኡ መንፈሰይ ከኅድር እየ ነሕዛብ ድማ ፍትሒ ኸብሥር እዩ። 19ንሱ ኣይከራኸርን ኣይጸርሕን እዩ፤ ሓደ እኳ ኣብ ኣደባባይ ድምፁ ኣይሰምዕን እዩ። 20ፍትሒ ናብ ዓወት ክሳዕ ዘብጽሕ ንቕጥቁጥ ሻምበቆ ኣይሰብርን፤ ንዝተክኽ ፈትሊ ጥዋፍውን ኣየጥፍእን እዩ፤ 21ኣሕዛብ ድማ ብስሙ ተስፋ ኽገብሩ እዮም።  ተብሂሉ ዝተነግረ ምእንቲ ኽፍጸም እዩ። 22ድኅርዙይ ጋኔን ዝኃደሮ ሓደ ዕዉርን በሃምን ኣምጽኡሉ ንሱ ኸዓ ከም ዝርእን ከም ዝዛረብን ገይሩ ኣሕወዮ። 23እቶም ሕዝቢ ዂሎም ከዓ  እዙይስ እቲ ወዲ ዳዊትዶ ኣይኮነን?  ኢሎም ተደነቑ። 24ፈሪሳውያን ምስ ሰምዑ ግና  እዙይ ብሓለቓ ኣጋንንቲ ብብኤልዜቡል› እዩ እምበር ነጋንንቲ ኣየውፅኦምን እዩ  በሉ። 25ኢየሱስ ድማ ሓሳቦም ፈሊጡ ኸምዙይ በሎም  ንስንሳታ እትፈላለ ዂላ መንግሥቲ ትጠፍእ ንስንሳታ እትፈላለ ዂላ ኸተማ ወይ ገዛ ድማ ኣይትቐውምን እያ። 26እምበኣር ሰይጣን ንሰይጣን ዘውፅኦ እንተደኣኾይኑ ንስንሳቱ ተፈላልዩ ማለት እዩ፤ እታ መንግሥቱኸ ኸመይ ኢላ ትቐውም? 27ኣነ ነጋንንቲ ብብኤልዜቡል ዘውፅኦም እንተድኣኾይነደቅኹም ደኣ ብመን የውፅእዎም? ስለዙይ ንሳቶም ፈረድቲ ክኾኑኹም እዮም። 28ኣነ ንኣጋንንቲ ብመንፈስ እግዚኣብሔር ዘውፅኦም እንተ ደኣ ኾይነ ግና እምበኣር መንግሥቲ እግዚኣብሔር ናባኻትኩም መጺኣ ኣላ ማለት እዩ። 29 ወይ ከዓ መን እዩ ቅድም ነቲ ኃያል እንተይኣሰረ ናብ ገዛ ኃያል ኣትዩ ኣቑሑቱ ኽጕርጕር ዝኽእል? ድኅርዙይ እዩ ነቲ ገዝኡ ዝጕርጕር። 30እቲ ምሳይ ዘይኮነ ተጻራርየይ እዩ፤ እቲ ምሳይ ዘይእክብ ከዓ ይብትን። 31ስለዙይ ንሰብ ኃጢኣትን ጸርፍን ኲሉ ይኅደገሉ እዩ፤ ንመንፈስ ቅዱስ ዝጸረፈ ግና ኣይኅደገሉን እዩ እብለኩም ኣለኹ። 32ኣብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ዘይግባእ ቃል ዝተዛረበ ክኅደገሉ እዩ፤ ኣብ ልዕሊ መንፈስ ቅዱስ ዘይግባእ ዝተዛረበ ግና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኾነ ኣብታ እትመጽእ ኣይኅደገሉን እዩ እብለኩም ኣለኹ። 33 ጽቡቕ ኦም ብፍሪኡ እዩ ዝፍለጥ እሞ ነቲ ኦም ጽቡቕ ግበርዎ ፍሪኡ ድማ ጽቡቕ ይኸውን፤ ወይ ከዓ ነቲ ኦም ሕማቕ ግበርዎ ፍሪኡ ድማ ሕማቕ ይኸውን። 34ኣቱም ውሉድ ኣትማን! ኣፍ ካብ ምልኣት ልቢ ይዛረብ እዩ እሞ ክፉኣት እንተለኹም ከመይ ኢልኩም ጽቡቕ ምዝራብ ትኽእሉ? 35 ሕያዋይ ሰብ ካብቲ ሠናይ መዝገብ ልቡ ሠናይ ነገር የውፅእ፤ እቲ ኽፉእ ሰብ ግና ካብቲ ኽፉእ መዝገብ ልቡ ክፉእ ነገር የውፅእ።  36- 37 ኣነ ግና እትጸድቕ ብቓልካ እትዂነንውን ብቓልካ ኢኻ እሞ፤ ሰባት ብዝዛረብዎ ዘይጠቅም ቃል ኲሉ ብመዓልቲ ፍርዲ ኽጥየቑሉ እዮም እብለኩም ኣለኹ።  38ሽዑ ገሊኣቶም ካብ መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን መጺኦም  ኦ መምህር! ካባኻ ምልክት ክንርኢ ንደሊ ኢና  በልዎ። ንሱ ግና ኸምዙይ ኢሉ መለሰሎም፦ 39 እዛ ኽፍእትን ዘይተኣምንን ትውልዲ እዚኣ ምልክት ትደሊ ኣላ፤ እንተኾነ ብዘይ ምልክት ነቢይ ዮናስ ካልእ ምልክት ኣይወሃባን እዩ። 40ዮናስ ኣብ ከርሢ ዓሣ ሠለስተ መዓልትን ሠለስተ ለይትን ከም ዝጸንሐ ከምኡ ኸዓ ወዲ ሰብ ኣብ ከርሢ ምድሪ ሠለስተ መዓልትን ሠለስተ ለይትን ክጸንሕ እዩ። 41ሰብ ነነዌ ብስብከት ዮናስ ተነሲሖም እዮም እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ነዛ ትውልዲ እዚኣ ተሢኦም ክዂንንዋ እዮም። እምበኣር ካብ ዮናስ ዝዓቢ ኣብዙይ ኣሎ። 42ንግሥቲ ኣዜብ ጥበብ ሰሎሞን ክትሰምዕ ካብ ወሰን ምድሪ መጺኣ እያ እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ተሢኣ ነዛ ትውልዲ እዚኣ ኽትኲንና እያ እምበኣር ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ኣብዙይ እንሆ። 43 ርኹስ መንፈስ ካብ ሰብ ምስ ወፀ ዕረፍቲ ደልዩ ማይ ኣብ ዘይብሉ ቦታ ዀለል ይብል ግና ኣይረክብን። 44ሽዑ ናብቲ ዝወፃእዂሉ ቤተይ ድኣ ኽምለስ› ይብል እሞ እንተ መጸ ድማ ጥራሑን ተዀስቲሩን ተመዓራርዩን ይረኽቦ። 45ድኅርዙይ ይኸይድ እሞ ካብኡ ዝገደዱ ሸውዓተ ኻልኦት ርኹሳት መናፍስቲ ኂዙ ይመጽእ፤ ኣትዮም ከዓ ኣብኡ የኃድሩ። ነቲ ሰብ እቱይ ካብ ቀዳማዩ ዳኅራዩ ዝገደደ ይኸውን፤ ነዝ ኽፉእ ትውልዲ እዙይ ድማ ከምኡ ክኾኖ እዩ።  46ነቶም ሕዝቢ ኽነግሮም እንተሎ እንሆ እኖኡን ኣኅዋቱን ከዛርብዎ ደልዮም ኣብ ደገ ደው ኢሎም ነበሩ። 47ሓደ ኸዓ  እኖኻን ኣኅዋትካን ከዘራርቡኻ ደልዮም ኣብ ደገ ደው ኢሎም ኣለዉ  በሎ። 48ኢየሱስ ግና ነቲ ዝነገሮ  እኖይ መን እያ? ኣኅዋተይከ እንመን እዮም?  ኢሉ መለሰሉ። 49- 50 ናብ ደቀ መዛሙርቱ እናመልከተ እኖይን ኣኅዋተይን እዚኣቶም እዮም። ፍቓድ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ኲሉ ንሱ ሓወይን ሓፍተይን እኖይን እዩ  በለ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\