ወንጌል ማቴዎስ 13

1በታ መዓልቲ እቲኣ ኢየሱስ ካብ ገዛ ወፂኡ ኣብ ገምገም ባሕሪ ተቐመጠ። 2ናብ ጃልባ ኣትዩ ኽሳዕ ዝቕመጥ ብዙኅ ሕዝቢ ናብኡ ተኣከበ፤ ኲሉ ሕዝቢ ድማ ኣብ ገምገም ባሕሪ ደው ኢሉ ነበረ። 3ብምስላ ድማ ኸምዙይ እናበለ ብዙኅ ነገሮም  እንሆ ዘራኢ ኽዘርእ ወፈረ፤ 4ክዘርእ እንተሎ ገሊኡ ኣብ ወሰን መንገዲ ዝወደቐ ነበረ፤ ኣዕዋፍ መጺኦም ድማ በልዕዎ። 5ገሊኡውን ብዙኅ ሓመድ ኣብ ዘይብሉ ዂሒ ወደቐ፤ ዕምቖት መሬት ስለ ዘይብሉ ድማ ቐልጢፉ በቖለ። 6ፀሓይ ምስ በረቐት ጸምለወ፤ ሡር ስለ ዘይነበሮ ድማ ሓረረ። 7ገሊኡ ድማ ኣብ ማእኸል ዕሾዂ ወደቐ፤ እቲ ዕሾኲ ዓብዩ ሓኒ። 8ገሊኡ ግና ኣብ ጽቡቕ መሬት ወደቐ፤ ገሊኡ ሚእቲ ገሊኡ ስሳ ገሊኡ ሠላሳ ድማ ፈረየ። 9ዝሰምዕ እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ።  10ደቀ መዛሙርቱ ቐሪቦም  ስለምንታይ ኢኻ ብምስላ እትዛረቦም ዘለኻ?  በልዎ። 11ኢየሱስ ከዓ መሊሱ ኸምዙይ በሎም፦  ምፍላጥ ምሥጢር መንግሥተ ሰማያት ንኣኻትኩም ተውሂቡ ኣሎ፤ ንኣኣቶም ግና ኣይተውሃቦምን። 12ንዘለዎ ይወሃቦ ይበዝኀሉውን፤ ንዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እኳ የኅድግዎ። 13እናረአዩ ኣይርእዩን፤ እናሰምዑ ውን ኣይሰምዑ ን፤ ወይ ኣየስተውዕሉን እዮም እሞ ስለዙይ እየ ብምስላ ዝዛረቦም ዘለኹ። 14- 15በእዛኖም ከይሰምዑ ኣእዛኖም ኣጽመሙ፤ በዒንቶም ከይርእዩ ኣዒንቶም ዓመቱ፤ ብልቦም ከየስተውዕሉ ከይምለሱ ኣነውን ከየሕውዮምስ ልቢ እዝ ሕዝቢ እዙይ ተሪሩ እዩ እሞ ምስማዕስ ትሰምዑ ኢኹም ግና ኣይተስተውዕሉን፤ ምርኣይውን ትርእዩ ኢኹም ግና ኣይተስተብህሉን፤› ዝብል ትንቢት ኢሳይያስ ኣብኣቶም ምእንቲ ኽፍጸም እዩ። 16 ንስኻትኩም ግና ኣዒንትኹም ይርእያ ኣእዛንኩምውን ይሰምዓ ኣለዋ እሞ ብፁዓን ኢኹም። 17ብዙኃት ነቢያትን ጻድቃንን ነዝ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእይዎ ተመንዮም ከም ዘይረአይዎ ነዝ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ ዎ ተመንዮም ከም ዘይሰምዑ ዎ እማን እብለኩም ኣለኹ። 18 እምበኣር ንስኻትኩም ናይቲ ዘራኢ ምስላ ስምዑ ። 19ቃል መንግሥተ ሰማያት ሰሚዑ ዘየስተውዕሎ ዂሉ እቲ እኩይ መጺኡ ነቲ ኣብ ልቡ ዝተዘርአ ቓል ይምንጥሎ፤ ስለዙይ እቲ ኣብ ወሰን መንገዲ ዝተዘርአ እዙይ እዩ። 20እቲ ኣብ ኰዂሒ ዝተዘርአ ግና ነቲ ቃል ሰሚዑ ሽዑ ብሓጐስ ዝቕበሎ ሰብ እዩ። 21እንተኾነ ሡር ስለ ዘይብሉ ንጊዜኡ እዩ እምበር ስለቲ ቓል ስደት ወይ መከራ ምስ ኮነ ሽዑ ንሽዑ ይኽሕድ። 22እቲ ኣብ እሾኽ ዝተዘርአ ኸዓ ነዝ ቓል ዝሰምዖ እዩ። ሓልዮት እዛ ዓለምዚኣን ሓሳብን ምትላል ሃብትን ድማ ነቲ ቓል የሓንቆ፤ እንተይፈረየውን ይተርፍ። 23እቲ ኣብ ጽቡቕ መሬት ዝተዘርአ ግና እቲ ነዝ ቓል ሰሚዑ ዘስተውዕል እዩ፤ ንሱውን ፍረ ይፈሪ፤ ገሊኡ ሚእቲ ገሊኡ ስሳ ገሊኡውን ሠላሳ ይህብ እዩ።  24ካልእ ምስላ ድማ ኸምዙይ ኢሉ ነገሮም፦  መንግሥተ ሰማያት ኣብ ግራቱ ጽቡቕ ዘርኢ ዝዘርአ ሰብ እያ እትመስል። 25እቶም ቤተሰቡ ደቂሶም እንተለዉ ጸላኢኡ መጺኡ ኣብቲ ማእኸል ሥርናይ ክርዳድ ዘሪኡ ኸደ። 26እቲ በቝሉ ዓብዩ ምስ ፈረየ ሽዑ እቲ ኽርዳድ ተርኣየ። 27ኣገልገልቲ ነቲ በዓል ግራት መጺኦም ጐይታይ! ኣብ ግራትካ ጽሩይ ዘርኢዶ ዘሪእኻ ኣይነበርካን? እዝ ኽርዳድ ደኣ ካበይ መጸ?› በልዎ። 28ነዙይስ ጸላኢ እዩ ዝገበሮ› በሎም፤ እቶም ኣገልገልቱ ግና እምበኣር ኬድና ኽንጻህዮዶ ትደሊ ኢኻ?› በልዎ። 29ንሱ ድማ ክርዳድ ክትጽህዩ እንተለኹም ምስኡ ሥርናይ ከይትብቝሱስ 30ክሳዕ ቀውዒ ብሓደ ይዕበዩ ኅደግዎም፤ ብእዋን ቀውዒ ነቶም ዓጻዶ ቅድም ነቲ ኽርዳድ መሓውዎ፤ ክነድድ ድማ በብእንዳእቲ እሰርዎ፤ ነቲ ሥርናይ ግና ኣብ ቆፎይ ኣእትውዎ› ኽብሎም እየ  በሎም። 31ካልእ ምስላ ድማ ኸምዙይ ኢሉ መሰለሎም፦  መንግሥተ ሰማያት ሰብ ወሲዱ ኣብ ግራቱ ዝዘርኣ ፍረ ኣድሪ እያ እትመስል። 32ንሳ ድማ ኻብ ኲሉ ኣዝርእቲ ትንእስ ምስ በቖለት ግና ኣዕዋፍ ሰማይ መጺአን ኣብ ጨናፍራ ኽሳዕ ዘዕርፋ ካብ ኲሉ ተኽሊ ኣሕምልቲ ዝዓበየት ኦም ትኸውን።  33ካልእ ምስላውን ነገሮም  መንግሥተ ሰማያት ሰበይቲ ወሲዳ ኲሉ ኽሳዕ ዝበኲዕ ኣብ ሠለስተ መስፈር ሕሩጭ ዝለወሰትሉ ማይ ብሒቝ ትመስል።  34- 35ኢየሱስ እቲ ብነቢይ  ኣፈይ ብምስላ እኸፍት፤ እቲ ዓለም ካብ ዝፍጠር ተሠዊሩ ዝነበረውን እነግር  ዝተብሃለ ምእንቲ ኽፍጸም ነቶም ሕዝቢ እዝ ዂሉ ብምስላ ተዛረቦም እምበር ብዘይ ምስላስ ሓንቲ እኳ ኣይተዛረቦምን። 36ድኅርዙይ ነቶም ሕዝቢ ኣፋንዩ ናብ ገዛ ኣተወ፤ ደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ቐሪቦም ድማ ምስላ ናይቲ ኽርዳድን ሥርናይን ግራትን ተርጕመልና በልዎ። 37ንሱ ድማ ኸምዙይ ኢሉ መለሰሎም፦  እቲ ጽሩይ ዘርኢ ዝዘርእ ወዲ ሰብ እዩ፤ 38እታ ግራት ዓለም እያ፤ ጽሩይ ዘርኢ ድማ ደቂ መንግሥቲ እዮም፤ እቲ ኽርዳድ ግና ደቂ እቲ እኩይ እዮም። 39እቲ ዝዘርኦም ጸላኢ ኸዓ ዲያብሎስ እዩ፤ ቀውዒ ድማ መወዳእታ ዓለም እዩ፤ እቶም ዓጻዶውን መላእኽቲ እዮም። 40እምበኣር ነቲ ኽርዳድ ኣኪቦም ብሓዊ ኸም ዘቃጽልዎ ኣብ መወዳእታ ዓለም ከዓ ኸምኡ ክኸውን እዩ። 41ወዲ ሰብ ንመላእኽቱ ኽልእኾም እዩ፤ ንሳቶም ከዓ ነቶም ናይ ኃጢኣት ምኽንያት ንዝኾኑን ገበርቲ ኽፉእን ኲሎም ካብ መንግሥቱ ኽኣርይዎም እዮም። 42ናብ እቶን ሓዊ ድማ ኽድርብይዎም እዮም፤ ኣብኡ ድማ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ክኸውን እዩ። 43ሽዑ ጻድቃን ኣብ መንግሥቲ ሰማያዊ ኣቦኦም ከም ፀሓይ ክበርሁ እዮም፤ ዝሰምዕ እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ። 44 መንግሥተ ሰማያት ኣብ ግራት ዝተኃብአ ሃብቲ እሞ ሓደ ሰብ ምስ ረኸቦ ዝኃብኦ ካብ ታሕጓሱ ዝተልዓለ ኸዓ ኸይዱ ዘለዎ ዂሉ ሸይጡ ነታ ግራት ዝዕድግ ትመስል። 45- 46 ከምኡ ድማ መንግሥተ ሰማያት ክቡር ዕንቊ ዝደሊ ነጋዳይ ሰብ እሞ ሓንቲ ኽብርቲ ዕንቊ ምስ ረኸበ ኸይዱ ዘለዎ ዂሉ ሸይጡ ነታ ዕንቊ ዝዕድጋ ትመስል። 47 ከምኡውን መንግሥተ ሰማያት ኣብ ባሕሪ ዝተዘርግሐት እሞ ካብ ኲሉ ዓይነት ዓሣ ዝኣከበት መርበብ ትመስል። 48ምስ መልአት ናብ ደንደስ ኣውፅእዋ፤ ተቐሚጦም ድማ ጸጽቡቑ ኣርዮም ኣብ ኣቕሓ ኣከቡ፤ ነቲ ሐሕማቑ ግና ንወፃኢ ደርበይዎ። 49ኣብ መወዳእታ ዓለም ከዓ ኸምኡ ክኸውን እዩ፤ መላእኽቲ መጺኦም ነቶም ክፉኣት ካብ ማእኸል ጻድቃን ክፈልይዎም እዮም። 50ናብ እቶን ሓዊውን ክድርብይዎም እዮም፤  ኣብኡ ኸዓ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ክኸውን እዩ።  51ኣስዒቡ ኸዓ  ነዝ ዂሉስ ተረዲእኹምዎዶ?  በሎም። ንሳቶም ድማ  እወ  በልዎ። 52ንሱ ኸዓ  እምበኣርከስ ናይ መንግሥተ ሰማያት ደቀ መዝሙር ዝኾነ መምህር ሕጊ ዂሉ ካብ መዝገቡ ሓድሽን ብሉይን ነገራት ዘውፅእ በዓል ገዛ እዩ ዝመስል  በሎም። 53ኢየሱስ ነዘን ምስላታት እዚኣተን ምስ ፈጸመ ኻብኡ ኣግለሰ። 54ናብ ዓዱ መጺኡ ኸዓ ኣብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ኣትዩ ከምዙይ ኢሎም ክሳዕ ዝድነቑ መሃሮም፦  እዝ ሰብዙይ እዝ ዂሉ ጥበብን እዝ ዂሉ ተኣምራትን ካበይ ረኸቦ? 55ወዲ እቲ ፀራቢዶ ኣይኮነን? እኖኡስ ማርያምዶ ኣይኮነትን? ኣኅዋቱስ ያዕቆብ ዮሳ ስምዖን ይሁዳዶ ኣይኮኑን? 56ኲለን ኣሓቱስ እተን ምሳና ዘለዋዶ ኣይኮናን? እዝ ዂሉ ጥበብን ኃይልን ደኣ ኻበይ ኣምጽኦ?  በሉ፤ 57ብእኡ ኸዓ ተዓንቀፉ። ኢየሱስ ግና  ነቢይ እንትርፊ ኣብ ዓዱን ኣብ ገዛኡን ኣይነዓቕን  በሎም። 58ብሰንኪ ጕድለት እምነቶም ድማ ኣብኡ ብዙኅ ተኣምራት ኣይገበረን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\