ወንጌል ማቴዎስ 22

1ኢየሱስ መሊሱ ብምስላ ኸምዙይ ኢሉ ነገሮም፦ 2 መንግሥተ ሰማያት ንወዱ መርዓ ዝገበረ ንጉሥ ትመስል። 3ንሱ ነቶም ናብ መርዓ ዝተዓደሙ ኽጽውዕዎም ኣገልገልቱ ለኣኸ፤ ግና ኽመጹ ኣይደለዩን። 4መሊሱ ድማ ነቶም ዕዱማት እንሆ ድግሰይ ኣዳልየ ኣለኹ፤ ሰባብሕተይን ኣስዋረይን ሓሪደ ኲሉ ተዳልዩ ኣሎ እሞ ናብቲ መርዓ ንዑ ! በልዎም› ኢሉ ኻልኦት ኣገልገልቱ ለኣኸ። 5እቶም ዕዱማት ግና ሸለል ኢሎም ገሊኦም ናብ ግራቶም ከዱ፤ ገሊኦም ከዓ ናብ ንግዶም ከዱ። 6እቶም ዝተረፉ ድማ ነቶም ኣገልገልቲ ኂዞም ኣዋረድዎምን ቀተልዎምን። 7እቲ ንጉሥ ተቖጢዑ  ወታደራቱ ልኢኹ ነቶም ቀተልቲ ኣጥፍኦም፤ ከተማኦምውን ኣቃጸለ። 8ሽዑ ነቶም ኣገልገልቱ ኸምዙይ በሎም፦ ድግስ እቲ መርዓ ተዳሊዉ እዩ፤ ግና እቶም ዕዱማት ኣይተገበኦምን። 9እምበኣርከስ ናብ ኣደባባያትን ናብ ቀራናት መንገድን ኪዱ እሞ ንዝረኸብኩምዎ ዂሉ ናብ መርዓ ጸውዑ !› በሎም። 10እቶም ኣገልገልቲ ድማ ናብ መንገድታት ወፂኦም ንሕያዎትን ንኽፉኣትን ዝረኸብዎ ዂሉ ኣከቡ፤ እቲ ናይ መርዓ ኣዳራሽ ብተዓደምቲ መልአ። 11 እንተኾነ እቲ ንጉሥ ነቶም ተቐማጦ ኽርኢ ምስ ኣተወ ክዳን መርዓ ዘይተኸደነ ሓደ ሰብኣይ ኣብኡ ረአየ እሞ 12ዓርከይ! ክዳን መርዓ እንተይተኸደንካ ኸመይ ኢልካ ናብዙይ ኣቲኻ?› በሎ፤ ንሱ ግና ስቕ በለ። 13ሽዑ እቲ ንጉሥ ንኣገልገልቱ ኸምዙይ በሎም፦ ኣእዳዉን ኣእጋሩን ኣሲርኩም ኣብ ወፃኢ ናብ ዘሎ ጸልማት ደርብይዎ፤ ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ክኸውን እዩ› በለ። 14ጽዉዓት ብዙኃት ኅሩያት ግና ውሑዳት እዮምሞ።  15ድኅርዙይ ፈሪሳውያን ብዘረባኡ ኸመይ ገይሮም ከም ዘጋግይዎ ኸይዶም ተማኸሩ። 16ንደቀ መዛሙርቶም ከዓ ምስ ናይ ሄሮድስ ሰባት ገይሮም ከምዙይ ኢሎም ናብኡ ለኣኹ፦  መምህር! ቅኑዕ ምዃንካ መንገዲ እግዚኣብሔር ከዓ ብሓቂ ኸም እትምህር ገጽ ሰብ ርኢኻ ድማ ኸም ዘይተዳሉ ንሓደ እኳ ኸም ዘይትፈርኅ ንፈልጥ ኢና። 17እምበኣር እንታይ ይመስለካ እስኪ ንገረና? ንቄሣር ግብሪ ምሃብ ይግባእ ድዩ ወይ ኣይግባእን?  በልዎ። 18ኢየሱስ ግና ተንኰሎም ፈሊጡ  ኣቱም ግብዛት! ንምንታይ ትፍትኑኒ ኣለኹም? 19እቲ ናይ ግብሪ ገንዘብ እስኪ ኣርእዩኒ!  በሎም። ንሳቶም ድማ ሓደ ዲናር ኣምጽኡሉ። 20ኢየሱስ ድማ  እዙይ መልክዑ ን ጽሕፈቱን ናይ መን እዩ?  በሎም። 21ንሳቶም ከዓ  ናይ ቄሣር እዩ!  በልዎ።  እምበኣር ናይ ቄሣር ንቄሣር ናይ እግዚኣብሔር ድማ ንእግዚኣብሔር ሃቡ፤  በሎም። 22ነዙይ ሰሚዖም ተገረሙ፤ ኃዲጎምዎ ድማ ኸዱ። 23በታ መዓልቲ እቲኣ  ትንሣኤ ሙታን የለን  ዝብሉ ሰዱቃውያን ናብኡ መጺኦም 24ከምዙይ ኢሎም ጠየቕዎ፦  መምህር! ሙሴ ሓደ ሰብ ውሉድ እንተይኃደገ እንተ ሞተ፤ እቲ ኃዉ ነታ ሰበይቲ ኃዉ የእትዋ፤ ንኃዉ ድማ ውሉድ የቑመሉ፤› ኢሉ ኣሎ። 25እምበኣር ኣባና ሸውዓተ ኣኅዋት ነበሩ፤ እቲ ዓብዪ ሰበይቲ ኣእትዩ እንተይወለደ ሞተ፤ እታ ሰበይቱ ድማ ንኃዉ ኃደጋ፤ 26ከምኡ ድማ እቲ ኻልኣይን ሣልሳይን ክሳዕ ሸውዓቲኦም ኣእቲዮምዋ እንተይወለዱ ሞቱ። 27ድኅሪ ዂሎም ከዓ እታ ሰበይቲ ሞተት። 28ኲሎም ኣእትዮምዋ ነይሮም እዮም እሞ ብጊዜ ትንሣኤ ሙታን ካብ ሸውዓቲኦም ሰበይቲ ኣይንኦም እያ ኽትከውን?  ኢሎም ጠየቕዎ። 29ኢየሱስ ድማ  መጻሕፍቲ ኾነ ኃይሊ እግዚኣብሔር ብዘይምፍላጥ ትጋገዩ ኣለኹም። 30ኣብ ጊዜ ትንሣኤስ ኣብ ሰማያት ከም መላእኽቲ እግዚኣብሔር እዮም እምበር ኣይዋሰቡን ኣየዋስቡን። 31- 32ብዛዕባ ትንሣኤ ሙታን ግና እቲ ኻብ እግዚኣብሔር ኣነ ኣምላኽ ኣብርሃም ኣምላኽ ይስሓቅ ኣምላኽ ያዕቆብ እየ፤› ዝተብሃለልኩምዶ ኣየንበብኩምን ኢኹም? እምበኣርከስ ንሱ ኣምላኽ ሕያዋን እዩ እምበር ኣምላኽ ምዉታን ኣይኮነን  ኢሉ መለሰሎም። 33እቶም ሕዝቢ ነዙይ ሰሚዖም ብትምህርቱ ተገረሙ። 34ንሰዱቃውያን መልሲ ኸም ዘስኣኖም ፈሪሳውያን ሰሚዖም ኣብ ዙርያኡ ተኣከቡ። 35- 36ካብኣቶም ሓደ ምሁር ሕጊ ድማ ኽፈታተኖ  መምህር! ካብ ኦሪት ኣየነይቲ ትእዛዝ ተዓቢ?  ኢሉ ጠየቖ። 37ኢየሱስ ከዓ  ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብዂሉ ልብኻ ብዂሉ ነፍስኻ ብዂሉ ሓሳብካ ኣፍቅሮ፤› 38እታ ዓባይን ቀዳመይትን ትእዛዝ እዚኣ እያ። 39እታ እትመስላ ኻልኣይታ ድማ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ፤› እትብል እያ። 40ኲሎም ኦሪትን ነቢያትን ኣብዘን ክልተ ትእዛዛት እዚኣተን ተጠሪፎም ኣለዉ  በሎ። 41ፈሪሳውያን ተኣኪቦም እንተለዉ ኢየሱስ 42 ብዛዕባ ክርስቶስ እንታይ ይመስለኩም? ወዲ መንከ እዩ?  ኢሉ ጠየቖም። ንሳቶም ከዓ  ወዲ ዳዊት  በልዎ። 43- 44ኢየሱስ ድማ  ከመይ ኢሉ ደኣ ባዕሉ ዳዊት ብመንፈስ ቅዱስ ጐይታ ንጐይታይ ንጸላእትኻ ኣብ ትሕቲ መርገጽ እግርኻ ኽሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ!› እናበለ ከመይ ኢሉ ጐይታይ ይብሎ? 45እምበኣር ዳዊት ጐይታይ ዝበሎ ድኣ ኸመይ ኢሉ ወዱ ይኸውን?  በሎም። 46እንተኾነ ሓደ እኳ ቓል ክመልሰሉ ዝኸኣለ ኣይነበረን። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ኸዓ ሓደ እኳ ኽጥይቖ ዝደፈረ የለን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\