ወንጌል ማቴዎስ 23

1ድኅርዙይ ኢየሱስ ነቶም ሕዝብን ንደቀ መዛሙርቱን ከምዙይ ኢሉ ተዛረቦም፦ 2 መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ኣብ መንበር ሙሴ ተቐሚጦም ኣለዉ። 3ስለዙይ ንሳቶም ዝብሉኹም ኲሉ ግበሩን ሓልዉን፤ ንሳቶም እቲ ንሰብ ዝምህርዎ ኣይገብርዎን እዮም እሞ ከምቲ ዝገብርዎ ግና ኣይትግበሩ። 4ከቢድ ምፅዋሩ ዘይምቹ ፆር ጠሚሮም ንሰብ ኣብ ማእገሩ የሰክምዎ፤ ባዕላቶም ግና በፃብዕቶም እኳ ኽነኽእዎ ኣይደልዩን። 5ኲሉ ዝገብርዎ ሰብ ክርእየልና ኢሎም ይገብሩ፤ ክታባቶም የግፍሑ፤ ዘፈር ክዳውንቶምውን የንውኁ። 6ኣብ ማእዲ ዝለዓለ ሥፍራ ኣብ ቤተ ጸሎቶም ድማ ኣብ ናይ ክብሪ መናብር ይቕመጡ። 7ኣብ ዕዳጋታት ሰብ ኢድ ክነሥአሎምን መምህር› ኢሉ ኽጽውዖምን ይፈትዉ፤ 8 ንስኻትኩም ግና መምህርኩም ሓደ እዩ እሞ መምህራን› ኣይትበሃሉ፤ ንስኻትኩም ኲልኹም ኣኅዋት ኢኹም። 9ኣብ ሰማይ ሓደ ኣቦ ስለ ዘለኩም ኣብ ምድሪ ንሓደ እኳ ኣቦ ኢልኩም ኣይትጸውዑ ። 10መራሒኹም ሓደ ክርስቶስ እዩ እሞ ንስኻትኩምስ መራሕቲ› ኣይትበሃሉ። 11- 12እቲ ርእሱ ዘልዕል ክዋረድ እዩ፤ እቲ ርእሱ ዘትሕት ከዓ ልዕል ክብል እዩ እሞ እቲ ኻባኻትኩም ዝዓበየ ኣገልጋሊኹም ይኹን።  13 ኣቱም ግብዛት መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን! መንግሥተ ሰማይ ንሰብ ኣብ ገጹ እትዓፅዉሉ ንርእስኹም ኣይትኣትዉን፤ ነቶም ክኣትዉ ዝደልዩ ድማ ምእታው ትኽልክልዎም ኣለኹም እሞ ወይለኹም! 14ኣቱም ግብዛት መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን! ንኽተምስሉ ኣብዚኅኹም ብምጽላይ ኣብያተ መበለታት ትብዝብዙ ኣለኹም፤ ስለዙይ ጽኑዕ ፍርዲ ኽትቅበሉ ኢኹም እሞ ወይለኹም! 15ኣቱም ግብዛት መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን! ንሓደ ሰብ ናብ ሃይማኖትኩም ክተእትዉ ባሕርን ምድርን እትዞሩ፤ ምስ ኣተወ ኸዓ ካባኻትኩም ብዕጽፊ ዝገደደ ወዲ ገሃነም ትገብርዎ ኢኹም እሞ ወይለኹም! 16ኣቱም ብቤተ መቕደስ ዝምሕል ኣይበደለን ደኃን እዩ፤ ብወርቂ ቤተ መቕደስ ዝምሕል ግና ማሕላ ይኾኖ› እትብሉ፤ ዕዉራት መራሕቲ ወይለኹም! 17ኣቱም ደናቝርን ዕዉራትን! ኣየናይ የዓቢ? ወርቅዶ ወይ እቲ ንወርቂ ዝቕድሶ ቤተ መቕደስ? 18ብመሠውዒ ዝምሕል ኣይቝጸሮን እዩ፤ በቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ መሥዋዕቲ ዝምሕል ግና ማሕላ ይኾኖ› ትብሉ። 19ኣቱም ደናቝርን ዕዉራትን! ኣየናይ የዓቢ? መሥዋዕቲዶ ወይ እቲ ንመሥዋዕቲ ዝቕድሶ መሠውዒ? 20እምበኣርከ እቲ ብመሠውዒ ዝምሕል ብእኡን ኣብ ልዕሊኡ ብዘሎ ዂሉን ይምሕል። 21እቲ ብቤተ መቕደስ ዝምሕል ከዓ ብእኡን በቲ ኣብኡ ዝነብርን ይምሕል። 22እቲ ብሰማይ ዝምሕል ድማ ብዙፋን እግዚኣብሔርን በቲ ኣብኡ ዝነብርን ይምሕል። 23 ኣቱም ግብዛት መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን! ካብ ጨና ኣዳም ካብ ሽላን ካብ ከሙን ዓሥራት እተውፅኡ፤ እቲ ኣብ ሕጊ ዘሎ ኣውራ ነገር ፍትሒ ምሕረት እምነት ግና እትኃድጉ ኢኹም እሞ ወይለኹም! ነዙይ ምግባር ነቱይውን ዘይምኅዳግ ይግባእ። 24ኣቱም ትንንያ ማጺኹም እንትፍ እትብሉ ገመል ግና እትውሕጡ ዕዉራት መራሕቲ ወይለኹም! 25 ኣቱም ግብዛት መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን! ንጽዋዕን ንጻሕልን ኣብ ውሽጡ ኸትርን ስሰዐን መሊኡ እንተሎ ላዕሊ ላዕሉ እትሓጽቡ ወይለኹም! 26ኣታ ዕዉር ፈሪሳዊ! እቲ ጽዋዕን ጻሕልን ላዕላዩ ጽሩይ ምእንቲ ክኸውን ኣቐዲምካ ነቲ ውሽጡ ሕጸቦ። 27 ኣቱም ግብዛት መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን! ብወፃኢ ጽቡቕ ኮይኖም ዝርኣዩ ውሽጦም ግና ዝበስበሰ ኣዕፅምትን ርኹስ ነገርን ዝመልኡ ዝተለመጹ መቓብራት እትመስሉ ወይለኹም! 28ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ብላዕሊ ንሰብ ጻድቃን መሲልኩም ትርአዩ፤ ውሽጥኹም ግና ግብዝናን ዓመፅን ዝመላእኹም ኢኹም። 29- 30 ኣቱም ግብዛት መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን! ብዘመን ኣቦታትና ኔርና እንተ ንኸውንስ ኣብ ምፍሳስ ደም ነቢያት ኣይምተሳተፍናን› እናበልኩም መቓብር ነቢያት እትሃንጹ ሓወልቲ ጻድቃን እተጊጹ ወይለኹም! 31እምበኣርከስ ደቂ ቐተልቲ ነቢያት ምዃንኩም ባዕልኻትኩም ትምስክሩ ኣለኹም። 32ንስኻትኩምውን መስፈር ኣቦታትኩም ምልኡ። 33ኣቱም ኣትማን ውሉድ ኣፍዑ ት ከመይ ገይርኩምከ ካብ ፍርዲ ገሃነም ክተምልጡ? 34 ስለዙይ እንሆ ነቢያትን ጠቢባንን መምህራን ሕግን እልእኸልኩም ኣለኹ፤ ንገሊኦም ክትቀትልዎምን ክትሰቕልዎምን፤ ንገሊኦም ከዓ ኣብ ቤተ ጸሎትኩም ክትገርፍዎምን ካብ ዓዲ ናብ ዓዲውን ክተሳጕጉዎምን ኢኹም። 35ካብ ደም እቲ ጻድቕ ኣቤል ጀሚሩ ኽሳዕ ደም እቲ ኣብ መንጎ ቤተ መቕደስን መሠውዕን ዝቐተልኩምዎ ደም ዘካርያስ ወዲ በራኽዩ ፍዳ እቲ ኣብ ምድሪ ዝፈሰሰ ደም ኲሎም ጻድቃን ኣባኻትኩም ክበጽሕ እዩ። 36ናይዝ ዂሉ ፍዳ ነዝ ትውልዲ እዙይ ከም ዝበጽሖ እማን እብለኩም ኣለኹ።  37 ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም! ኣቲ ንነቢያት እትቐትሊ! ነቶም ናባኺ ዝተልኣኹ ብእምኒ እትቕጥቅጢ! ደርሆ ንጪቓውታ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፋ ኸም እትእክቦም ክንደይ ንደቅኺ ኽእክቦም ዘይደለኹ! ንስኻትኩም ግና ኣበኹም። 38እንሆ ገዛኹም ዝፈረሰን ዝዓነወን ክኸውን እዩ። 39ደጊም ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ቡሩኽ እዩ› ኽሳዕ እትብሉ ድኅሪ ሕዚ ኸም ዘይትርእዩኒ እማን እብለኩም ኣለኹ። 


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\