ወንጌል ማቴዎስ 24

1ኢየሱስ ካብ ቤተ መቕደስ ወፂኡ ክኸይድ እንተሎ ደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ቐሪቦም ሕንጻ ቤተ መቕደስ ኣርአይዎ። 2ንሱ ድማ መሊሱ  እዙይ ኲሉ ትርእይዎዶ ኣለኹም? ኣብዙይ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ እንተይፈረሰ ኸም ዘይተርፍ እማን እብለኩም ኣለኹ  በሎም። 3ኣብ ደብረ ዘይት ተቐሚጡ እንተሎ ደቀ መዛሙርቱ ንበይኖም ቅርብ ኢሎም  እዙይ መኣዝ እዩ ዝኸውን? ናይ ምምጻእኻን ናይ ዓለም ፍጻሜን ምልክቱኸ እንታይ እዩ? እስኪ ንገረና  ኢሎም ጠየቕዎ። 4ኢየሱስ ከዓ ኸምዙይ በሎም፦  ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቑ። 5ኣነ ክርስቶስ እየ!› እናበሉ ብዙኃት ብስመይ ክመጹ እዮም፤ ንብዙኃትውን ከስሕቱ እዮም። 6ውግእን ወረ ውግእን ክትሰምዑ ኢኹም፤ ኣስተውዕሉ ኣይትደንግጹ እዝ ዂሉ ብርግጽ ክኸውን እዩ፤ እንተኾነ መወዳእትኡ ሽዑ ኣይኮነን። 7ሕዝቢ ኣብ ልዕሊ ሕዝቢ መንግሥቲውን ኣብ ልዕሊ መንግሥቲ ኽለዓል እዩ፤ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ጥሜትን ምንቅጥቃጥ ምድርን ክኸውን እዩ። 8እዝ ዂሉ ቕልውላው ናይ መከራ መጀመርታ እዩ። 9በቲ እዋን እቱይ ንመከራ ኣኅሊፎም ክህቡኹምን ክቐትሉኹምን እዮም፤ ስለ ስመይ ከዓ ብዂሎም ኣሕዛብ ጽሉኣት ክትኮኑ ኢኹም። 10ሽዑ ብዙኃት እምነቶም ብምኽሓድ ንስንሳቶም ኣኅሊፎም ክወሃሃቡን ክጻልኡን እዮም። 11ብዙኃት ሓሰውቲ ነቢያት ክለዓሉ ንብዙኃትውን ከስሕትዎም እዮም። 12ብሰንኪ ብዝሒ ኽፍኣት ከዓ ካብ ብዙኃት ሰባት ፍቕሪ ኽትንኪ እያ። 13እቲ ኽሳዕ መወዳእታ ዝዕገሥ ግና ንሱ ኽድኅን እዩ። 14ንዂሎም ኣሕዛብ ምስክር ምእንቲ ክኸውን እዝ ወንጌል መንግሥቲ እዙይ ኣብ ምሉእ ዓለም ክስበኽ እዩ፤ ሽዑ መወዳእታ ክኸውን እዩ።  15 እቲ ብነቢይ ዳንኤል ዝተነግረ ናይ ጥፍኣት ርኽሰት ኣብ ዘይግብኦ ቅዱስ ስፍራ ቖይሙ ምስ ረአኹም እቲ ዘንብብ የስተውዕል! 16እቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ናብ እምባታት ይህደሙ። 17እቲ ኣብ ዝባን ናሕሲ ዝጸንሐ ኸዓ ኣብ ገዝኡ ንዘሎ ኽወስድ ኣይውረድ፤ 18እቲ ኣብ ግራት ዝጸንሐ ድማ ኽዳኑ ኽወስድ ኢሉ ንድኅሪት ኣይመለስ። 19 በተን መዓልትታት እቲአተን ንጥኑሳትን ንመጥበውቲ ሕፃናትን ወይለአን! 20ጕያኹም ብኽረምቲ ወይ ከዓ ብሰንበት ምእንቲ ኸይኸውን ጸልዩ! 21ሽዑ ኻብ መጀመርታ ዓለም ኂዙ ኽሳዕ ሎሚ ዘይኮነ ድኅሪ ሕዝውን ከቶ ዘይኸውን ብርቱዕ መከራ ክኸውን እዩ። 22እተን መዓልትታት እቲኣተን እንተዘየሓጽራስ ሥጋ ዝለበሰ ዂሉ ኣይምደኃነን ነይሩ፤ ግና እተን መዓልትታት እቲኣተን ምእንቲ እቶም ኅሩያት ክሓጽራ እየን። 23ሽዑ ዝኾነ ሰብ ክርስቶስ እንሆ ኣብዙይ ኣሎ!› ወይ ከዓ ኣብቱይ ኣሎ!› እንተ በለኩም ኣይትእመኑ። 24ሓሰውቲ ክርስቶሳትን ሓሰውቲ ነቢያትን ክለዓሉ እዮም፤ እንተ ተኽኢልዎምስ ነቶም ኅሩያት እንተይተረፈ እኳ ንምስሓት ዓብዪ ምልክታትን ዘደንቕ ነገራትን ከርእዩ እዮም። 25 እንሆ ኣቐዲመ ነጊረኩም ኣለኹ፤ 26እምበኣር እንሆ ኣብ ምድረ በዳ ኣሎ!› እንተ በሉኹም ናብኡ ኣይትኺዱ፤ እንሆ ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣሎ!› እንተ በሉኹምውን ኣይትእመኑ። 27መብረቕ ካብ ምብራቕ ወፂኡ ኽሳዕ ምዕራብ ከም ዝርአ ምጽኣት ወዲ ሰብውን ከምኡ ክኸውን እዩ። 28ገምቢ ኣብ ዘለዎ ኣሞራታት ኣብኡ እዮም ዝእከቡ። 29 ድኅሪ መከራ ናይተን መዓልትታት እቲኣተን ከዓ ሽዑ ንሽዑ ፀሓይ ክትጽልምት እያ፤ ወርኂውን ብርሃና ኣይትህብን እያ፤ ከዋኽብቲውን ካብ ሰማይ ክወድቁ እዮም፤ ኃይልታት ሰማያት ድማ ኽናወጹ እዮም። 30ሽዑ ኸዓ ምልክት ወዲ ሰብ ኣብ ሰማይ ክረአ እዩ፤ እንሆ ድማ ዂሎም ኣብ ዓለም ዘለዉ ኣሕዛብ ወዲ ሰብ ብኃይልን ብዓብዪ ኽብርን ብደመና ሰማይ እንትመጽእ ምስ ረአይዎ ኽበኽዩ እዮም። 31ንሱ ንመላእኽቱ ብብርቱዕ ድምፂ መለኸት ክልእኾም እዩ፤ ንሳቶም ድማ ንኅሩያቱ ካብ ሓደ ወሰን ሰማይ ክሳዕ እቲ ሓደ ወሰን ካብ ኣርባዕተ መዓዝን ክእክብዎም እዮም። 32 ምስላኡ ኻብ ኦም በለስ ተምሃሩ፤ ጨንፈራ ምስ ለምለመ ቖጽላውን ምስ ጠጠዐ ሓጋይ ከም ዝቐረበ ትፈልጡ ኢኹም። 33ከምኡ ኸዓ ንስኻትኩም ነዝ ዂሉ ነገራት እዙይ ምስ ረአኹም ኣብ ኣፍ ደገ ኸም ዝቐረበ ፍለጡ። 34እዝ ነገራት እዙይ ኲሉ ኽሳዕ ዝፍጸም እዝ ትውልዲ እዙይ ከም ዘይኃልፍ እማን እብለኩም ኣለኹ። 35ሰማይን ምድርን ክኃልፍ እዩ፤ ቃለይ ግና ኣየኃልፍን። 36 ነታ መዓልቲ እቲኣን ነታ ሰዓት እቲኣን ግና እንትርፊ ኣብ በይኑ ናይ ሰማይ መላእኽቲ ኾኑ ወይ ወልድ ሓደ እኳ ዝፈልጣ የለን። 37ከምቲ ብዘመን ኖኅ ዝኾነ ምጽኣት ወዲ ሰብ ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ። 38ከምቲ ቕድሚ ማይ ኣይኂ ዝነበረ ጊዜ ኽሳዕ እታ ኖኅ ናብ መርከብ ዝኣተወላ መዓልቲ ኽበልዑ ን ክሰትዩን ከውስቡን ክዋሰቡን ዝጸንሑ እሞ 39ማይ ኣይኂ መጺኡ ንዂሉ ኽሳዕ ዘጥፍእ ዘይፈለጡ ምጽኣት ወዲ ሰብ ከዓ ኸምኡ ክኸውን እዩ። 40ሽዑ ኽልተ ሰብ ኣብ ሓደ ግራት ክሠርሑ እዮም። እቲ ሓደ ኽውሰድ እቲ ሓደ ድማ ክኅደግ እዩ። 41ክልተ ኣንስቲ ኣብ ሓደ መጥሓን ክጥሕና እየን፤ እታ ሓንቲ ኽትውሰድ እታ ሓንቲ ድማ ክትኅደግ እያ። 42እምበኣርከስ ጐይታኹም በየነይቲ መዓልቲ ኸም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቕሑ። 43ግና እዙይ ደኣ ኣስተውዕሉ፤ በዓል ገዛ በየነይቲ ኽፍለ ጊዜ ናይ ለይቲ ሰራቒ ኸም ዝመጽእ እንተ ዝፈልጥስ ነቒሑ ምሓለወ ነይሩ፤ ገዝኡ ኽትኰዓት እንተላውን ሱቕ ኣይምበለን ነይሩ። 44እምበኣርከስ ንስኻትኩምውን ብዘይ ሓሰብኩምዋ ሰዓት ወዲ ሰብ ክመጽእ እዩ እሞ ተዳሊኹም ንበሩ። 45 እቲ በብጊዜኡ ምግቦም ክህቦም ኢሉ ጐይትኡ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤቱ ዝሸሞ እሙንን ለባምን ኣገልጋሊ መን እዩ? 46እቲ ጐይትኡ ምስ መጸ ከምዙይ እናገበረ ዝረኽቦ ኣገልጋሊ ብፁዕ እዩ። 47ኣብ ልዕሊ ዂሉ ንብረቱ ኸም ዝሸሞ እማን እብለኩም ኣለኹ። 48እቲ ኽፉእ ኣገልጋሊ ግና ብልቡ ጐይታይ ክድንጕ እዩ ኢሉ 49ነቶም ብጾቱ ኣገልገልቲ ኽወቕዖም ይጅምር፤ ምስ ሰካራማት ድማ ይበልዕን ይሰትን። 50ጐይታ እቲ ኣገልጋሊ ብዘይ ተጸበያ መዓልትን ብዘይ ፈለጣ ሰዓትን መጺኡ፤ ብዘሰቅቕ ሞት ይቐጽዖ፤ ዕድሉ ኸዓ ምስ ግብዛት ይገብሮ፤ ኣብኡ ድማ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ይኸውን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\