ወንጌል ማቴዎስ 25

1በቲ ጊዜ እቱይ መንግሥተ ሰማያት መመብራህተን ኂዘን መርዓዊ ኽቕበላ ዝወፃ ዓሠርተ ደናግል ትመስል። 2ካብኣተን እተን ኃሙሽተ ሰነፋት እተን ኃሙሽተ ኸዓ ለባማት ነበራ። 3እተን ሰነፋት ቀቀንዲለን ኂዘን ዘይቲ ኣይተማልኣን። 4እተን ለባማት ግና መምስ ቀንዲለን ዘይቲ ኣብ ጢናአን ተማሊአን ነበራ። 5መርዓዊ ምስ ደንጐየ ድማ ዂለን ተታኺሰን ደቀሳ። 6ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ እንሆ መርዓዊ መጺኡ እዩሞ ኽትቅበሉ ውፁ!› ዝብል ዋዕዋዕታን ዕልልታን ኮነ። 7ሽዑ ዂለን እተን ደናግል ተሢአን ቀቀንዲለን ኣሰናደዋ። 8እተን ሰነፋት ግና ነተን ለባማት መብራህትና ኽጠፍአና ኢሉሞ ካብ ዘይትኽን እንዶ ሃባና› በላአን። 9እተን ለባማት ግና ናብቶም ዝሸጡ ደኣ ኼድክን ንባዕልኻትክን ዓድጋ እምበር ንኣናን ንኣኻትክንን ዝኣክል የብልናን› በላዐን። 10ክዕድጋ ምስ ከዳ እቲ መርዓዊ መጸ፤ እተን ተዳልየን ዝጸንሓ ምስኡ ናብ መርዓ ኣተዋ፤ በሪ ድማ ተዓጽወ። 11ደኃር እተን ዝተረፋ ደናግል መጺአን ኦ ጐይታ! ኦ ጐይታ! ኽፈተልና!›  በላ። 12ንሱ ግና  እማን እብለክን ኣለኹ፤ ኣይፈልጠክንን!  ኢሉ መለሰለን። 13እምብኣር እታ ወዲ ሰብ ዝመጸላ መዓልትን ሰዓትን ኣይትፈልጥዋን ኢኹም እሞ ንቕሑ። 14 መንግሥተ ሰማያት ከምቲ ኽገይሽ ዝደለየ ሰብ እሞ ንኣገልገልቱ ጸዊዑ ገንዘቡ ዝሃቦም ትመስል። 15ንነፍስ ወከፎም ከከም ዓቕሞም ንሓደ ሓሙሽተ መክሊት ነቲ ኻልአይ ክልተ መክሊት ነቲ ሣልሳይ ድማ ሓደ መክሊት ሂብዎም ገሸ። 16እቲ ኃሙሽተ መክሊት ዝተቐበለ ሽዑ ኸይዱ ነገደሉ። ካልእ ኃሙሽተ መክሊት ድማ ኣትረፈ። 17እቲ ኽልተ መክሊት ዝተቐበለ ድማ ካልእ ክልተ መክሊት ኣትረፈ። 18እቲ ሓንቲ መክሊት ዝተቐበለ ግና ኸይዱ ምድሪ ዂዒቱ ገንዘብ ጐይታኡ ኃብአ። 19ድኅሪ ነዊኅ እዋን ጐይታ እቶም ኣገልገልቲ መጺኡ ኽተሓሳሰቦም ጀመረ። 20እቲ ኃሙሽተ መክሊት ዝተቐበለ ቐሪቡ ጐይታይ! ሓሙሽተ መክሊት ሂብካኒ ኔርካ፤ እንሆ ድማ ኻልእ ኣብ ልዕሊአን ኃሙሽተ መክሊት ኣትረፍኩ!› እናበለ ካልእ ኃሙሽተ መክሊት ኣምጽአ። 21ጐይታኡ ድማ ኣታ ሕያዋይን እሙንን ኣገልጋሊ ጽቡቕ ገበርካ! ብውሑድ ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ልዕሊ ብዙኅ ክሸመካ እየ፤ ናብ ታሕጓስ ጐይታኻ እቶ!› በሎ። 22እቲ ኽልተ መክሊት ዝተቐበለ ድማ ቐሪቡ ጐይታይ! ክልተ መክሊት ሂብካኒ ነይርካ፤ እንሆ ኸዓ ኽልተ ኻልእ መክሊት ኣብ ልዕሊአን ኣትሪፈ ኣለኹ!› በለ። 23ጐይታኡ ኸዓ ኣታ ሕያዋይን እሙንን ኣገልጋሊ ጽቡቕ ገበርካ! ብውሑድ ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ልዕሊ ብዙኅ ክሸመካ እየ፤ ናብ ታሕጓስ ጐይታኻ እቶ!› በሎ። 24እቲ ሓደ መክሊት ዝተቐበለ ድማ ቐሪቡ ጐይታይ! ዘይዘራእኻዮ እትዓጽድ ዘይበተንካዮውን እትእክብ ጨካን ሰብ ምዃንካ እፈልጥ እየ፤ 25ስለዝፈራኅኹውን ከይደ ነቲ መክሊትካ ኣብ ምድሪ ሓባእኽዎ፤ ሕዚ ኸዓ እንሆ ገንዘብካ!› በሎ። 26እቲ ጐይታኡ ግና መሊሱ በሎ፦ ኣታ ኽፉእ ሃካይ ኣገልጋሊ! ዘይዘራእኽዎ ኸም ዝዓጽድ ዘይበተንክዎ ኸም ዝእክብ ትፈልጥ እንተድኣ ነይርኻ 27ነቲ ገንዘበይ ባንክ ክተእትዎ ምተገብአካ ነይሩ፤ ኣነ ኸዓ መጺአ ምስ ወለዱ ምወሰድክዎ ነይረ። 28እምብኣርከስ ነቲ መክሊት ካብኡ ኣኅዲግኹም ነቲ ዓሠርተ መክሊት ዘለዎ ሃብዎ። 29ንዘለዎ ዂሉ ይህብዎ፤ ይውስኽዎውን፤ ንዘይብሉ ግና እቲ ዘለዎ እኳ የኅድግዎ እዮምሞ። 30ነዝ ሃካይ መገልገሊውን ናብ ፍጹም ጸልማት ኣውጺእኹም ደርብይዎ፤ ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ክኸውን እዩ።› 31 ወድ ሰብ ምስ ኲሎም ቅዱሳን መላእኽቱ ብኽብሩ ኣብ ዝመጸሉ ጊዜ ሽዑ ኣብ ዝፋን ክብሩ ኽቕመጥ እዩ። 32ኲሎም ኣሕዛብ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ኽእከቡ እዮም፤ ጓሳ ነባጊዕ ኻብ ኣጣል ከም ዝፈላሊ ከምኡ ኸዓ ንሱ በብወገኖም ክፈልዮም እዩ። 33ነባጊዕ ብየማኑ ነጣል ድማ ብጸጋሙ ኸቕውም እዩ። 34ሽዑ እቲ ንጉሥ ብየማኑ ንዘለዉ ኣቱም ናይ ኣቦይ ቡሩኻት! እቲ ዓለም ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ዝተዳለወልኩም መንግሥተ ሰማያት ክትወርሱ ንዑ ! 35ጠምየ ኣብሊዕኹምኒ፤ ጸሚአ ኣስቲኹምኒ፤ ጋሻ ኾይነ ተቐቢልኩምኒ፤ 36ዓሪቐ ኸዲንኩምኒ፤ ሓሚመ በጺሕኹምኒ፤ ተኣሲረ ናባይ መጺእኹም ጠይቕኩምኒ፤› ኽብሎም እዩ። 37ሽዑ እቶም ጻድቃን ኦ ጐይታ! መኣዝ ጠሚኻ ርኢናካስ ኣብሊዕናካ? ወይ ጸሚእኻስ ኣስቲናካ? 38መኣዝከ ጋሻ ኾይንካ ርኢናካስ ተቐቢልናካ? ወይ ዓሪቕካስ ከዲንናካ? 39መኣዝ ሓሚምካ ወይ ተኣሲርካ በጺሕናካ?› ይብልዎ። 40እቲ ንጉሥ ከዓ ካብዞም ንኡሳት ኣኅዋተይ ንሓደ ዝገበርኩምዎ ንኣይ ከም ዝገበርክምዎ እማን እብለኩም ኣለኹ!› ኢሉ ይምልሰሎም። 41 ብድኅርዙይ ኣብ ጸጋሙ ንዘለዉ ኣቱም ርጉማን! ካባይ ረሓቑ! ናብቲ ንሰይጣንን ንመላእኽቱን ዝተዳለወ ናብ ናይ ዘለዓለም ሓዊ ኺዱ! 42ጠምየ ኣየብላዕኹምንን፤ ጸሚአ ኣየስተይኹምንን፤ 43ጋሻ ኾይነ ኣይተቐበልኩምንን፤ ዓሪቐ ኣይከደንኩምንን፤ ሐሚመን ተኣሲረን ኣይበጻሕኹምንን፤› ይብሎም። 44ሽዑ ንሳቶም ‹ኦ ጐይታ! መኣዝ ጠሚኻ ርኢናካስ ወይ ጸሚእኻ ወይ ጋሻ ዄንካ ወይ ዓሪቕካ ወይ ሓሚምካ ወይ ተኣሲርካ ዘየገልገልናካ?› ኢሎም ይምልሱሉ። 45ሽዑ እቲ ንሓደ ኻብዞም ዝነኣሱ ኣኅዋተይ ዘይገበርኩምዎ ንኣይ ከም ዘይገበርኩምዎ እማን እብለኩም ኣለኹ፤› ኢሉ ይምልሰሎም። 46ሽዑ ንሳቶም ናብ ናይ ዘለዓለም ቅጽዓት ጻድቃን ግና ናብ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ክኸዱ እዮም። 


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\