ወንጌል ማቴዎስ 5

1ብዙኅ ሕዝቢ ምስ ረአየ ናብ እምባ ደይቡ ተቐመጠ፤ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ናብኡ ቐረቡ። 2ከምዙይ እናበለ ድማ ኽምህሮም ጀመረ፦ 3 ብመንፈስ ድኻታት ዝኾኑ ብፁዓን እዮም፤ መንግሥተ ሰማያት ናታቶም እያሞ። 4ዝኃዝኑ ብፁዓን እዮም፤ ምጽንናዕ ኽረኽቡ እዮም እሞ። 5የዋሃን ብፁዓን እዮም፤ ንምድሪ ኽወርስዋ እዮም እሞ። 6ንጽድቂ ዝጠምዩን ዝጸምኡን ብፁዓን እዮም፤ ክጸግቡ እዮም እሞ። 7ዝምሕሩ ብፁዓን እዮም፤ ምሕረት ክረኽቡ እዮም እሞ። 8ንጹሃት ልቢ ብፁዓን እዮም፤ ንእግዚኣብሔር ክርእይዎ እዮም እሞ። 9ገበርቲ ሰላም ብፁዓን እዮም፤ ውሉድ እግዚኣብሔር ክበሃሉ እዮምሞ። 10ምእንቲ ጽድቂ ዝስደዱ ብፁዓን እዮም፤ መንግሥተ ሰማያት ናታቶም እያ እሞ። 11 ምእንታይ እንተ ጸረፉኹምን እንተሳጐጉኹምን ኲሉ ኽፉእውን ብሓሰት እንተ ተዛረቡልኩምን ብፁዓን ኢኹም። 12ነቶም ቅድሜኹም ዝነበሩ ነቢያት ከምኡ ኣሳጕጐምዎም እዮም እሞ ኣብ ሰማያት ዓስብኹም ብዙኅ ስለ ዝኾነ ተሓጐሱ ባህውን ይበልኩም።  13 ንስኻትኩም ናይ ምድሪ ጨው ኢኹም፤ ጨው መቐረቱ እንተ ጠፍአኸ ብምንታይ ይምቅር? ንደገ ተደርብዩ ብእግሪ ሰብ ክርገጽ እንተ ዘይኮይኑስ ዝጠቕሞ የብሉን። 14ንስኻትኩም ናይ ዓለም ብርሃን ኢኹም፤ ኣብ እምባ ዘላ ኸተማ ኽትክወል ኣይከኣላን እዩ። 15መብራህቲ ኣብ ገዛ ንዘሎ ዂሉ ምእንቲ ኸብርህ ኣብ በሪኽ መቐመጢኡ ተንብሮ እምበር ኣብ ትሕቲ ኸፈር ኣይተንብሮን። 16ከምኡ ኸዓ ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም ርእዮም ኣብ ሰማያት ንዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ኸመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ። 17 ኣነ ንኦሪትን ንነቢያትን ክፍጽሞም ደኣ እምበር ክስዕሮም ዝመጻእኹ ኣይምሰልኩም። 18ሰማይን ምድርን ክሳዕ ዝኃልፍ ኲሉ ሕጊውን ክሳዕ ዝፍጸም ካብ ሕጊ የውጣ ወይ ሓንቲ ሕንጻጽ ከም ዘይትኃልፍ እማን እብለኩም ኣለኹ። 19እምበኣርከስ ካብዘን ኣናእሽቲ ትእዛዛት ንሓንቲ ዝጠሓሰ ከምኡውን ንሰብ ዝመሃረ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ንእሽተይ ክኸውን እዩ። እናፈጸመ ዝምህር ግና ኣብ መንግሥተ ሰማያት ዓብዪ ክኸውን እዩ። 20ጽድቅኹም ካብ ጽድቂ መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ኬርና እንተ ዘይበሊጹ ናብ መንግሥተ ሰማያት ከቶ ኣይትኣትዉን ኢኹም ኢለ እነግረኩም ኣለኹ። 21 ነቶም ቀዳሞትዝቐተለ ክፍረዶ እዩ እሞ ኣይትቕተል› ከም ዝተብሃለ ሰሚዕኹም ኣለኹም። 22ኣነ ግና ንኃዉ ብዘይኮነ ዝቝጣዕ ዂሉ ኽፍረዶ እዩ፤ ንኃዉ ጨርቃም ዝብሎ ድማ ኣብ መጋባእያ ኽፍረዶ እዩ፤ ኣታ ዓሻ› ዝብሎውን ብገሃነመ እሳት ክፍረዶ እዩ እብለኩም ኣለኹ። 23እምበኣርከስ መባእኻ ናብ መሠውዒ እንተምጻእኻ ሓውካ ኸዓ ተቐይሙካ ምህላዉ ሽዑ እንተ ዘከርካ 24ነቲ መባእኻ ኣብኡ ኣብቲ ቕድሚ መሠውዒ ኃዲግካ ኺድሞ ኣቐዲምካ ምስቲ ሓውካ ተዓረቕ፤ ደኃር ተመሊስካ መባእኻ ኣቕርብ። 25ምስ መባእስትኻ ድማ ገና ኣብ መንገዲ እንተለኻ ቐልጢፍካ ተዓረቕ፤ እንተ ዘይኮነ እቲ መባእስትኻ ንፈራዲ ኣኅሊፉ ኸይህበካ እቲ ፈራዲ ድማ ናብ ሓሽከሩ ኸየኅልፈካ እቲ ሓሽከሩ ድማ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኸየእትወካ። 26እታ ናይ መወዳእታ ሳንቲም ክሳዕ እትኸፍል ካብኣ ኸም ዘይትወፅእ እማን እብለካ ኣለኹ። 27 ነቶም ቀዳሞት ኣይትዘሙ› ከም ዝተብሃለ ሰሚዕኹም ኣለኹም። 28ኣነ ግና ንሰበይቲ ርእዩ ዝተመነያ ዂሉ ብልቡ ፈጺሙ ኣብኣ ዘመወ እብለኩም ኣለኹ። 29የማነይቲ ዓይንኻ እንተስሓተትካ ካባኻ መዝሒቕካ ደርብያ። ብዘሎ ኣካልካ ናብ ገሃነም ካብ ዝኣቱስ ሓንቲ ኣካልካ እንተ ጠፍአት ይሕሸካ። 30የማነይቲ ኢድካ እንተስሓተትካውን ካባኻ ቖሪጽካ ደርብያ። ምሉእ ኣካልካ ናብ ገሃነም ካብ ዝኣቱ ሓንቲ ኣካልካ እንተ ጠፍአት ይሕሸካ። 31 ንሰበይቱ ዝፈትሕ ኲሉ መፍትሒኣ ዝነግር ጽሑፍ ይሃባ› ተብሂሉ ኣሎ። 32ኣነ ግና ብምኽንያት ዝሙት እንተዘይኮይኑ ንሰበይቱ ዝፈትሕ ኲሉ ዘማዊት ይገብራ፤ እቲ ነታ ፍትሕቲ ዘእቱ ድማ ይዝሙ እብለኩም ኣለኹ። 33 ከምኡ ድማ ነቶም ቀዳሞት ማሕላኻ ንእግዚኣብሔር ሃብ እምበር ብሓሰት ኣይትምሓል› ከም ዝተብሃለ ሰሚዕኹም ኣለኹም። 34ኣነ ግና ብሰማይ ዝፋን እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ 35ወይ ብምድሪ መርገጽ እግሩ ስለ ዝኾነት ወይ ብኢየሩሳሌም ከተማ እቲ ዓብዪ ንጉሥ ስለ ዝኾነት ከቶ ኣይትምሓሉ እብለኩም ኣለኹ። 36ካብ ፀጕሪ ርእስኻ ሓንቲ ኸተፃዕዱ ወይ ክተጸልም ኣይትኽእልን ኢኻሞ ብርእስኻውን ኣይትምሓል። 37ነገርኩም እወ እወ› ወይ ከዓ ኣይኮነን ኣይኮነን› ደኣ ይኹን። ካብዙይ ዝኃለፈ ግና ካብቲ ኽፉእ እዩ። 38 ዓይኒ ኽንዲ ዓይኒ ስኒ ኽንዲ ስኒ› ከም ዝተብሃለ ሰሚዕኹም ኣለኹም። 39ኣነ ግና እብለኩም ኣለኹ፤ ንኽፉእ ብኽፉእ ኣይትቃወምዎ። የማነይቲ መትልሕኻ ንዝጸፍዐካ እታ ኻልአይትውን መልሰሉ። 40እጀ ጠባብካ ኽወስድ ኢሉ ንዝቃለሰካ ነጸላኻውን ኅደገሉ። 41ሓደ ምዕራፍ ክትከይድ ንዘገደደካ ክልተ ምዕራፍ ምስኡ ኺድ። 42ንዝለመነካ ሃቦ፤ ካባኻ ኽልቃሕ ንዝደልውን ኣይትኽልኣዮ። 43 ብጻይካ ኣፍቅር ጸላኢኻ ጽላእ› ከም ዝተብሃለ ሰሚዕኹም ኣለኹም። 44- 45ኣነ ግና ጸላእትኹም ፍተዉ፤ ንዝረግሙኹም መርቑ ። ውሉድ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ኽትኮኑ ንሱ ንኽፉኣትን ንሕያዎትን ፀሓይ የብርቕ ንጻድቃንን ንኃጥኣንን ድማ ዝናም የዝንም እዩ እሞ ንዝጸልኡኹም ጽቡቕ ግበሩ፤ ስለ እቶም ዝጸርፉኹምን ዘሳጕጉኹምን ጸልዩ! እብለኩም ኣለኹ። 46ነቶም ዝፈትውኹም እንተ ፈተኹም እንታይ ዓስቢ ኣለኩም? ኃጢኣተኛታትውን ከምኡዶ ይገብሩ ኣይኮኑን? 47ነኅዋትኩም ጥራሕ ሰላምታ እንተ ሃብኩምከ እንታይ ኅልፊ ገበርኩም? ኣሕዛብስ ከምኡ ይገብሩ እንድዮም? 48 እምበኣርከ ኸምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ፍጹም ዝኾነ ንስኻትኩምውን ፍጹማን ኩኑ። 


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\