ወንጌል ማቴዎስ 6

1ብሰብ ምእንቲ ኽትርኣዩ ኢልኩም ምጽዋትኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ከይትገብሩ ተጠንቀቑ። እንተ ዘይኮነ ካብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ዓስቢ የብልኩምን። 2እምበኣርከስ ንስኻ ኽትምጽውት እንተለኻ እቶም ግብዛት ብሰብ ምእንቲ ኽንኣዱ ኣብ ኣብያተ ጸሎትን ዓበይቲ መንገድታትን ከም ዝገብርዎ ኣብ ቅድሜኻ መለኸት ኣይትንፋሕ። ዓስቦም ከም ዝተቐበሉ እማን እብለኩም ኣለኹ። 3- 4ንስኻ ግና ኽትምጽውት እንተለኻ የማነይትኻ እትገብሮ ጸጋመይትኻ ኣይትፍለጦ፤ ምጽዋትካ ብኅቡእ ይኹን፤ እቲ ብሥዉር ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብገሃድ ክፈድየካ እዩሞ። 5 እቶም ግብዛት ብሰብ ምእንቲ ኽርኣዩ ኣብ ናይ ኣይሁድ ኣብያተ ጸሎትን ኣብ ቀራናታት መንገድን ደው ኢሎም ክጽልዩ ይፈትዉ እዮም እሞ ክትጽልዩ እንተለኹም ከምኣቶም ኣይትኹኑ፤ ዓስቦም ከም ዝተቐበሉ እማን እብለኩም ኣለኹ። 6ንስኻ ግና ኽትጽሊ እንተለኻ ናብ ገዛኻ እቶ፤ ማዕጾኻ ዓጺኻ ድማ ናብቲ ብሥዉር ዘሎ ኣቦኻ ጸሊ። እቲ ብሥዉር ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብገሃድ ክፈድየካ እዩ። 7 ኣሕዛብ ብምብዛኅ ዘረባኦም ዝስምዑ እዩ ዝመስሎም እሞ ክትጽልዩ እንተለኹም ከምኣቶም ከንቱ ዘረባ ኣይተብዝኁ። 8እምበኣር ሰማያዊ ኣቦኹም እንተይለመንኩምዎ ዘድልየኩም ይፈልጥ እዩ እሞ ኣይትምሰልዎም። 9 ንስኻትኩምስ ክትጽልዩ እንተለኹም ከምዙይ በሉ፦ ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ፤ 10ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። 11ናይ ዕለት ምግብና ሎሚ ሃበና። 12ንሕና ንዝበደሉና ከም እንኃድገሎም በደልና ኅደገልና። 13ካብ ክፉእ ኣድኅነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና። መንግሥትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩሞ ኣሜን። 14 ንሰብ በደሎም እንተ ኃዲግኩምሎም ንኣኻትኩም ድማ ሰማያዊ ኣቦኹም በደልኩም ክኃድገልኩም እዩ። 15ንሰብ በደሎም እንተ ዘይኃዲግኩምሎም ግና ንኣኻትኩምውን ኣቦኹም በደልኩም ኣይኃድገልኩምን እዩ። 16 እቶም ግብዛት ጸወምቲ ምዃኖም ብሰብ ምእንቲ ኽረአዩ ገጾም የጸምልዉ እዮም እሞ ክትጾሙ እንተለኹም ከምኣቶም ገጽኩም ኣይተጸምልዉ። ዓስቦም ከም ዝተቐበሉ እማን እብለኩም ኣለኹ። 17- 18ንስኻ ግና ኽትጸውም እንተለኻ እቲ ብኅቡእ ዘሎ ኣቦኻ እምበር ከም እትጸውም ሰብ ከይፈልጥ ርእስኻ ተቐባእ፤ ገጽካውን ተሓጸብ። እቲ ብኅቡእ ዝርኢ ኣቦኻ ብገሃድ ክፈድየካ እዩ። 19 ብልዕን ምምራትን ኣብ ዘበላሽዎ ሰረቕቲ ዂዒቶም ኣብ ዝሰርቅዎ ንኣኻትኩም ኣብ ምድሪ ሃብቲ ኣይትኣክቡ። 20እኳ ደኣ ብልዕን ምምራትን ኣብ ዘየበላሽዎ ሰረቕቲ ዂዒቶም ኣብ ዘይሰርቅዎ ኣብ ሰማይ ሃብቲ ኣክቡ እምበር። 21ሃብትኻ ኣብ ዘለዎ ልብኻ ኣብኡ ኣሎ እሞ። 22 ናይ ሰብነት መብራህቲ ዓይኒ እዩ፤ ስለዙይ ዓይንኻ ጥዑ ይ እንተ ደኣ ኾይኑ ኲሉ ሰብነትካ ብሩህ ይኸውን። 23ዓይንኻ ሕሙም እንተ ኾይኑ ግና ዂሉ ሰብነትካ ጸልማት ይኸውን፤ እምበኣር እቲ ኣባኻ ዘሎ ብርሃን ጸልማት ካብ ኮነ ምጽልማቱ ኽንደይ ኮን ይብርትዕ! 24 ሓደ ኣገልጋሊ ንኽልተ ጐይቶት ከገልግል አይኽእልን፤ ነቲ ሓደ ኽጸልእ ነቲ ሓደ ኸፍቅር እዩ፤ ወይ ከዓ ነቲ ሓደ ከኽብር ነቲ ሓደ ኽንዕቕ እዩ። እምበኣር ንእግዚኣብሔርን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም። 25ስለዙይ ንሕይወትኩም ብትበልዕዎን ብትሰትይዎን ወይ ንሰብነትኩም ብትኽደንዎን ኣይትጨነቑ እብለኩም ኣለኹ። ሕይወት ካብ መብልዕ ሰብነት ከዓ ኻብ ክዳንዶ ኣይበልጽን እዩ? 26ነዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ፤ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ደኣ ይምግቦም እምበር ኣይዘርኡ ኣይዓጽዱ ኣብ ማዕኸንውን ኣይእክቡን እዮም። ንስኻትኩምዶ ግዳ ኻብኣቶም የመና ኣይትበልጹን? 27ካባኻትኩምከ ተጨኒቑ ኣብ ልዕሊ ቑመቱ ሓንቲ እመት ክውስኽ ዝኽእል መን እዩ? 28ብዛዕባ ኽዳንከ ስለምንታይ ትጭነቑ? ዕምበባታት በረኻ ኣይፈትሉ ኣይደኽሙ ከመይ ኢሎም ከም ዝዓብዩ ተመልከቱ። 29ኣነ ግና ሰሎሞን እኳ በቲ ዂሉ ኽብሩ ኻብኣቶም ከም ሓደ ኸም ዘይተኸድነ እብለኩም ኣለኹ። 30እግዚኣብሔር ነዝ ሎሚ ዘሎ ጽባሕ ግና ናብ እቶን ዝድርበ ሣዕሪ በረኻ ኸምዙይ ገይሩ ዝኸድኖ ኻብ ኮነ ደኣ ኣቱም እምነት ዝጐደለኩም ንኣኻትኩም ግዳ ኽንደይ ኣብሊጹ ዘይኸድነኩም! 31እምበኣር እንታይ ክንበልዕ ኢና? እንታይ ክንሰቲ ኢና? እንታይከ ኽንክደን ኢና?› ኢልኩም ኣይትጨነቑ። 32ነዙይ ኲሉስ ኣሕዛብውን ይደልይዎ እዮም፤ ንኣኻትኩም ግና እዝ ዂሉ ኸም ዘድልየኩም ሰማያዊ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ። 33ንስኽ ግናእትኩምስ ኣቐዲምኩም መንግሥቲ እግዚኣብሔርን ጽድቁን ድለዩ እዝ ኲሉ ድማ ኽውሰኸኩም እዩ። 34እምበኣርከስ ጽባሕ ንርእሳ ትጭነቕ እያ እሞ ብዛዕባ ጽባሕ ኣይትጨነቑ፤ ንመዓልቲ መከራኣ የኣኽላ እዩ። 


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\