ራእይ ዮሓንስ 2

1 ናብ መልኣኽ ቤተ ክርስቲያን ኤፌሶን ከምዙይ ኢልካ ጸሓፍ፦ እቲ ኣብ የማናይ ኢዱ ሸውዓተ ኸዋኽብቲ ዝኃዘ ኣብ ማእኸል እተን ሸውዓተ ቐወምቲ ወርቂ ቐናዲል ዝመላለስ ከምዙይ ይብል ኣሎ፦ 2ግብርኻን ፃዕርኻን ትዕግሥትኻን ነቶም ክፉኣት ሰባትውን ክትፆሮም ዘይምኽኣልካን ነቶም ሓዋርያት ኢና ዝብሉ ግና ዘይኮኑ ተዓዚብካዮምስ ሓሰውቲ ኾይኖም ከም ዝረኸብካዮምውን እፈልጥ እየ። 3ትዕግሥቲ ኸም ዘለካ ስለ ስመይ ኢልካውን መከራ ኸም ዝተፃወርካን ከም ዘይሰልከኻን እፈልጥ እየ። 4ግና ነታ ቐዳመይቲ ፍቕርኻ ስለ ዝኃደግካያ እነቕፈካ ኣለኹ። 5እምበኣርስ ካበይ ከም ዝወደቕካ ዘክር! ተነሳሕ! ነቲ ቐዳማይ ግብርኻውን ግበሮ። እንተ ዘይተነሲሕኻ ግና መጺአ ነቲ ቐዋሚ ቐንዲልካ ኻብቲ ስፍራኡ ኸግልሶ እየ። 6ግና ነቲ ኣነ ዝጸልኦ ግብሪ ኒቆላውያን ንስኻውን ትጸልኦ ኢካ እሞ እዙይ ግዳ ጽቡቕ ኣለካ። 7 እዝኒ ዘለዎ እቲ መንፈስ ቅዱስ ንኣብያተ ክርስቲያን ዝብለን ዘሎ ይስማዕ። ነቲ ዝሥዕር ካብታ ኣብ ገነት እግዚኣብሔር ዘላ ኦም ሕይወት ክበልዕ ኽፈቕደሉ እየ።› 8 ናብ መልኣኽ ቤተ ክርስቲያን ሰምርኔስውን ከምዙይ ኢልካ ጸሓፍ፦  እቲ ቐዳማይን ዳሕረዋይን ሞይቱ ዝነበረን ሕያው ዝኾነን ከምዙይ ይብል ኣሎ፦ 9መከራኻን ድኽነትካን እፈልጥ እየ፤ ግና ሃብታም ኢኻ። ካብቶም ኣይሁድ ኢና ዝብሉ ግና ማኅበር ሰይጣን እምበር ኣይሁድ ዘይኮኑ ጸርፊ ኸም ዝተቐበልካውን እፈልጥ እየ። 10ነቲ ዝመጸካ መከራ ኣይትፍርኃዮ። እንሆ ምእንቲ ኽትፍተኑ ዲያብሎስ ንገሊኻትኩም ናብ ቤት ማእሰርቲ ኽድርብየኩም እዩ፤ ዓሠርተ መዓልቲውን መከራ ኽረኽበኩም እዩ። ንስኻ ግና ኽሳዕ ሞት እሙን ኩን፤ ኣነውን ኣኽሊል ሕይወት ክህበካ እየ። 11 እዝኒ ዘለዎ እቲ መንፈስ ቅዱስ ንኣብያተ ክርስቲያን ዝብለን ዘሎ ይስማዕ። እቲ ዝስዕር በቲ ኻልኣይ ሞት ኣይጕዳእን እዩ። 12 ናብ መልኣኽ ቤተ ክርስቲያን ጴርጋሞንውን ከምዙይ ኢልካ ጸሓፍ፦  እቲ ኽልተ ዝኣፉ በሊሕ ሰይፊ ዝኃዘ ኸምዙይ ይብል ኣሎ፦ 13ኣበይ ከም እትነብር እፈልጥ እየ። ኣብቲ ናይ ሰይጣን ዙፋን ዘለዎ ኢኻ እትነብር። ነቲ ኣባይ ዘለካ እምነት ኣጽኒዕኻ ኂዝካዮ ኣለኻ። ኣብቲ ሰይጣን ዝነብረሉ ንኣንቲጳስ ነቲ እሙን ምስክረይ ኣብ ማእኸልኩም ብዝቐተልዎ መዓልትታት እኳ ነቲ ኣባይ ዘለካ እምነት ኣይከሓድካን። 14እንተኾነ ብቑሩብ ነገር እነቕፈካ ኣለኹ። ትምህርቲ በለዓም ዝሰዓቡ ሰባት ኣለዉኻ። በለዓም እቲ ንደቂ እስራኤል መፈንጠር ክገብረሎም ኢሉ ንጣዖት ዝተሠውዐ ኸም ዝበልዑ ን ከም ዝዝምዉን ምእንቲ ኽገብር ንባላቅ ዝመኸሮ እዩ። 15ከምኡውን ንትምህርቲ ኒቆላውያን ዝስዕቡ ሰባት ኣለዉኻ። 16ስለዙይ ተነሳሕ! እንተዘይኮነ ቐልጢፈ መጺአ በቲ ኻብ ኣፈይ ዝወፅእ ሰይፊ ኽዋግኦም እየ። 17እዝኒ ዘለዎ እቲ መንፈስ ቅዱስ ንኣብያተ ክርስቲያን ዝብለን ዘሎ ይስማዕ! ነቲ ዝሥዕር ካብቲ ሥዉር መና ኽህቦ እየ፤ እንትርፊ እቲ ዝተቐበሎ ሓደኳ ዘይፈልጦ ሓድሽ ስም ዝተጽሓፎ ፃዕዳ እምኒውን ክህቦ እየ።› 18 ናብ መልኣኽ ቤተ ክርስቲያን ትያጥሮንውን ከምዙይ ኢልካ ጸሓፍ፦  እቲ ኸም ሃልሃልታ ሓዊ ዝመስላ ኣዕይንቲ ዘለዋኦ ኣእጋሩውን ዘንጸባርቕ ነሃስ ዝመስል ወዲ እግዚኣብሔር ከምዙይ ይብል ኣሎ፦ 19ግብርኻን ፍቕርኻን እምነትካን ትዕግሥትኻን ካብቲ ቐዳማይስ እቲ ዳኅረዋይ ግብርኻ ኸም ዝበዝኅ እፈልጥ እየ። 20ግና ነታ  ነቢይት እየ እናበለት ነቶም ኣገልገልተይ ክምንዝሩን ንጣዖታት ዝተሠውዐ ኽበልዑ ን እትምህሮምን እተስሕቶምን ዘላ ኤልዛቤል እትብሃል ሰበይቲ ስቕ ኢልካ ብምርኣይካ እነቕፈካ ኣለኹ። 21ምእንቲ ኽትንሳሕ ኢለ ጊዜ ሂበያ ነይረ፤ ንሳ ግና ኻብቲ ምንዝርናኣ ኽትንሳሕ ኣይደለየትን። 22ስለዙይ ኣነ ኣብ ዓራት መከራ ኽድርብያ እየ። ነቶም ምስኣ ዝዝምዉ ኸዓ ካብቲ ተግባራቶም እንተ ዘይተነሲሖም ናብ ብርቱዕ መከራ ኸእትዎም እየ። 23ንደቃውን ክቐዝፎም እየ፤ ኲለን ኣብያተ ክርስቲያን ከዓ ኣነ ናይ ሰብ ሓሳብን ትምኒትን ዝምርምር ምዃነይ ክፈልጣ እየን። ንነፍስ ወከፍኩምውን ከከም ግብርኹም ክፈድየኩም እየ። 24 ንኣኻትኩም ኣቱም ኣብ ትያጥሮን ዘለኹም ካልኦት ግና ኲልኻትኩም ነዝ ትምህርትዙይ ዘይትኽተሉ ነቲ ንሳቶም  ዓሚቝ ምሥጢር ሰይጣን ዝብልዎ ዘይተምሃርኩም ካልእ ፆር ኣየኽብደልኩምን እየ እብለኩም ኣለኹ። 25ግዳ ኽሳዕ ዝመጽእ ነቲ ዘለኩም ኣጽኒዕኹም ኃዝዎ። 26- 27ነቲ ዝስዕርን ነቲ ኽሳዕ መወዳእታ ትእዛዘይ ዝሕሉን ከምቲ ኣነ ኻብ ኣቦይ ዝተቐበልክዎ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣሕዛብ ሥልጣን ክህቦ እየ፤ ንሱ ብበትሪ ሓፂን ክገዝኦም እዩ፤ ከም ኣቕሓ መሬት ከዓ ኽሰባብሮም እዩ። 28ኮኸብ ጽባሕውን ክህቦ እየ። 29 እዝኒ ዘለዎ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ንኣብያተ ክርስቲያን ዝብለን ዘሎ ይስማዕ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\