ራእይ ዮሓንስ 3

1ናብ መልኣኽ ቤተ ክርስቲያን ሰርዴስውን ከምዙይ ኢልካ ጸሓፍ፦ እቲ ሸውዓተ መናፍስቲ ኣምላኽን ሸውዓተ ኸዋኽብትን ዘለዎ ኸምዙይ ይብል ኣሎ፦ ኣነ ንግብርኻ እፈልጦ እየ። ሕያው ተብሂልካ ኢኻ እትጽዋዕ፤ ግና ምዉት ኢኻ። 2ንግብርኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኸይ ፍጹም ኮይኑ ኣይረኸብክዎን እሞ ንቑሕ ኹን፤ ነቲ ተሪፉካ ዘሎ ኸይሞተ እንተሎ ኣበርትዓዮ። 3ደጊም እንታይ ከም ዝተምሃርካን ከም ዝሰማዕኻን ዘክር። ሓልዎ ተነሳሕውን። እንተ ዘይነቒሕኻ ግና ከም ሰራቒ ኽመጸካ እየ፤ በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመጸካውን ኣይትፈልጥን ኢኻ። 4ኣብ ሰርዴስ ግና ኽዳዉንቶም ዘየርስሑ ዉሑዳት ሰባት ኣለዉኻ። ንሳቶም ብቑዓት እዮም እሞ ፃዕዳ ኽዳዉንቲ ተኸዲኖም ምሳይ ክነብሩ እዮም። 5እቲ ዘሥዕር ከምኣቶም ፃዕዳ ኽዳዉንቲ ክኽደን እዩ፤ ኣነዉን ንስሙ ኻብ መጽሓፍ ሕይወት ኣይፍሕቖን እየ። ኣብ ቅድሚ ኣቦይን ኣብ ቅድሚ መላእኽቱን ድማ ንስሙ ኽምስክረሉ እየ። 6እዘኒ ዘለዎ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ንኣብያተ ክርስቲያን ዘብለን ዘሎ ይስማዕ። 7ናብ መልኣኽ ቤተ ክርስቲያን ፊላደልፍያዉን ከምዙይ ኢልካ ጸሓፍ፦ እቲ ቕዱስ ሓቀኛ መርኆ ዳዊት ዘለዎ ንሱ ምስ ከፈተ ሓደኳ ኽዓጹ ዘይኽእል ንሱ ምስ ዓጸወ ኸዓ ሓደኳ ክኸፍት ዘይኽእል ከምዙይ ይብል ኣሎ፦ 8ንግብርኻ እፈልጦ እየ። ዓቕምኻ ድኹም እዩ፤ እንተኾነ ንቓለይ ሓለኻዮ ንስመይዉን ኣይከሓድካዮን። ስለዙይ ሓደኳ ኽዓጽዎ ዘይኽእል ክፉት ኣፍ ደገ ሂበካ ኣለኹ። 9እንሆ ካብቶም ማኅበር ሰይጣን ዘኾኑ ኣይሁድ እንተይኮኑ ሓስዮም ኣይሁድ ኢና ዘብሉ መጺኦም ኣብ እግርኻ ወዲቖም ከም ዘሰግዱልካ ኽገብሮም እየ። ኣነ ኸም ዘፍቅረካዉን ከፍልጦም እየ። 10ነቲ ተዓገሥ ዘብል ትእዛዘይ ድማ ስለ ዘሓለኻዮ ካብታ ነቶም ኣብ ምድሪ ዘነብሩ ኽትፍትኖም ናብ ኲላ ዓለም እትመጽእ ጊዜ ፈተና ኽሕልወካ እየ። 11ቀልጢፈ እመጽእ ኣለኹ። ሓደኳ ኣኽሊልካ ኸይወስደልካ ነቲ ዘለካ ኣጽኒዕኻ ኃዞ። 12ነቲ ዘስዕር ኣብታ መቕደስ ኣምላኸይ ዓምዲ ኽገብሮ እየ፤ ካብኣ ኸቶ ኣይወፅእን እዩ። ስም ኣምላኸይን ስም እታ ኸተማ ኣምላኸይን ኣብ ልዕሊኡ ኽጽሕፍ እየ። እዛ ኸተማ እዚኣ እታ ኻብ ኣምላኸይ ካብ ሰማይ እትወርድ ሓዳስ ኢየሩሳሌም እያ። ነቲ ሓድሽ ስመይዉን ኣብ ልዕሊኡ ኽጽሕፎ እየ። 13እዘኒ ዘለዎ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ንኣብያተ ክርስቲያን ዘብለን ዘሎ ይስማዕ። 14ናብ መልኣኽ ቤተ ክርስቲያን ሎዶቅያዉን ከምዙይ ኢልካ ጸሓፍ፦ እቲ ኣሜን እሙንን ሓቀኛን ምስክር ቅድሚ ዂሉ ፍጥረት ዘነበረ እግዚኣብሔር ከምዙይ ይብል ኣሎ፦ 15ግብርኻ ዂሉ እፈልጦ እየ፤ ኣይዘሑል ኣይምዉቕ ኢኻ፤ ኣበይሞ ዘሑል ወይ ምዉቕ ከምኮንካ! 16ስለዙይ ኣይምዉቕ ኣይዘሑል ልህብ ዘበለ ስለ ዘኾንካ ካብ ኣፈይ እንትፍ ክብለካ እየ። 17ሃብታምን ዘሰሰነለይን እየ፤ ሓደኳ ዘጐድለኒ ነገር የብለይን ብምባልካ ሕሱርን ዘደንግጽን ድኻን ዕዉርን ዕሩቕን ምዃንካ ኣይፈለጥካን ኢኻ። 18ምእንቲ ኽትህብትም ብሓዊ ዘጸረየ ወርቂ ኻባይ ክትዕድግ ኅፍረት ዕርቃንካ ምእንቲ ኸይቕላዕን ክትክደንን ፃዕዳ ኽዳዉንቲ ምእንቲ ኽትርኢ ነዒይንትኻ ኽትኰሓለሉዉን ኲሕሊ ኻባይ ክትዕድግ እመኽረካ ኣለኹ። 19ኣነ ነቶም ዘፍቅሮም እግሥጾምን እቐጽዖምን እየ። ደጊም ንቓሕ እሞ ተነሳሕ። 20እንሆ ኣብ ኣፍ ደገ ደዉ ኢለ ማዕፆ እዂሕዂሕ ኣለኹ። ሓደኳ ድምፀይ ሰሚዑ ማዕፆ እንተ ኸፊቱለይ ናብኡ ኽኣቱ ምስኡዉን ክበልዕ እየ፤ ንሱዉን ምሳይ ክበልዕ እዩ። 21ከምቲ ኣነ ዘሰዓርኩ እሞ ምሰቦይ ኣብ ዙፋኑ ዘተቐመጥኩ ነቲ ዘስዕርዉን ኣብ ዙፋነይ ምሳይ ክቕመጥ ክፈቕደሉ እየ። 22እዘኒ ዘለዎ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ንኣብያተ ክርስቲያን ዘብለን ዘሎ ይስማዕ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\