መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮም 11

1እስኪ መሊሰ ኽጥይቕ፤ እግዚኣብሔር ንሕዝቡ ገዲፍዎም እዩዶ ኽብል? ኣይፋሉን! ኣነ እኳ ንባዕለይ እስራኤላዊ ካብ ዘርኢ ኣብርሃም ካብ ነገድ ብንያም እየ። 2እግዚኣብሔር ነቲ ኣቐዲሙ ዝኃረዮ ሕዝቡ ኣይገደፎን። እቲ ጽሑፍ ብዛዕባ ኤልያስ እንታይ ከም ዝበለ ኤልያስ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንእስራኤላውያን እንታይ ኢሉ ኸም ዝኸሰሶምዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? 3 ጐይታይ ንነቢያትካ ቐተልዎም፤ መሠውዒታትካውን ኣፍረሱ፤ ኣነ በይነይ እየ ተሪፈ ዘለኹ፤ ክቐትሉኒ ድማ ይደልዩ ኣለዉ በለ። 4እግዚኣብሔር ግና  ነቲ በዓል ዝብሃል ጣዖት ዘይሰገዱ ንባዕለይ ሾውዓተ ሽሕ ሰባት ኣትሪፈ ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ። 5ከምኡ ኸዓ በዝ ዘመንዙይ ብጸጋ ተኃርዮም ዝተረፉ ኣለዉ። 6እምበኣር ብጸጋ ኻብ ኮነ ብግብሪ ኣይኮነን፤ ብግብሪ እንተ ዝኸውንስ እቲ ጸጋ ጸጋ ኣይምኾነን። 7- 8እሞኸ ደኣ? እስራኤላውያን ነቲ ዝደልይዎ ዝነበሩ ኣይረኸብዎን፤ እቶም ኅሩያት ግና ረኸብዎ፤ እቶም ዝተረፉ ኸዓ ኸምቲ ጽሑፍ፦  ኣዒንቶም ከይርእያ ኣእዛኖምውን ከይሰምዓ እግዚኣብሔር ክሳዕ ሎሚ መዓልቲ ድንዙዝ መንፈስ ሃቦም ዝበሎ ልቦም ኣትረረ። 9ዳዊት ከዓ፦  ማእዶም መጻወድያን መድፈንን መዐንቀፍን ፍዳን ይኹኖም፤ 10ምእንቲ ኸይርእዩ ኣዒንቶም ይጸልምታ፤ ሕቝኦም ከዓ ንሓዋሩ ይጕበጣ ይብል። 11እስኪ መሊሰ ኽጥይቕ፤ እስራኤላውያን ኣብኡ ወዲቖም ምእንቲ ኽተርፉ ድዮም ዝተዓንቀፉ? ኣይፋሎምን! እንተኾነ ምእንቲ ንኣኣቶም ከቕንኦም ብበደሎም ነሕዛብ ምድኃን ኮነሎም። 12በደሎም ንዓለም በረኸት ካብ ኮነ ውድቀቶም ከዓ ነሕዛብ በረኸት ካብ ኮነ ናብ ድኅነት ምእታዎም ደኣ ኽንደይ ዝበለጸ ምኾነ! 13- 14ምናልባሽ ነቶም ዓሌተይ ዝኾኑ እንተቕናእኽዎም ካብኣቶምውን ንገሊኦም እንተድኃንኩስ ንኣኻትኩም ንኣሕዛብ እብለኩም ኣለኹ። ኣነ ንኣሕዛብ ሓዋርያ ኸም ምዃነይ ብኣገልግሎተይ እሕበን እየ። 15እግዚኣብሔር ንእስራኤላውያን ምስ ገደፎም ንዓለም ዕርቂ ኻብ ኣምጽአላ ምስ ተቐበሎም ግዳ ካብ ሞት ናብ ሕይወት ምምላስ እንተ ዘይኮይኑ ካልእ እንታይ ከየምጽእ! 16እቲ ኸም በዂራት ዝቐረበ ብሒቝ ዝተቐደሰ እንተ ደኣ ኾይኑ እቲ ዝተረፈ ቕዱስ እዩ፤ እቲ ሱር ዝተቐደሰ እንተ ደኣ ኾይኑ ኸዓ እቲ ጨናፍርውን ቅዱስ እዩ። 17ካብቶም ጨናፍር ገሊኦም እንተ ተሰብሩ እሞ ንስኻ ኣውሊዕ በረኻ እንተለኻ ኣብ ሥፍራኦም እንተ ተተኸልካ ካብቲ ሡር ኣውሊዕ ዝወፅእ ማራ ተኻፋሊውን እንተ ዄንካ 18ኣብቶም ጨናፍር ኣይትተዓበ። እቲ ሡር እዩ ንኣኻ ፆይሩካ ዘሎ እምበር ንስኻ ኣይኮንካን ፆይርካዮ ዘለኻ እሞ ኣይትተዓበ። 19ምናልባሽ ንስኻ  ኣነ ምእንቲ ኽትከል እዮም እቶም ጨናፍር ዝተሰብሩ ትብል ትኸውን። 20ጽቡቕ፤ ንሳቶም ሰኣን ምእማኖም ተሰብሩ፤ ንስኻ ግና ስለ ዝኣመንካ ደው ኢልካ ኣለኻ። ስለዙይ ፍራኅ ደኣ እምበር ብልብኻ ኣይትተዓበ። 21እግዚኣብሔር ነቶም ብባህርዮም ጨናፍር ዝነበሩ ኻብ ዘየናሕሰየሎም ንኣኻውን ኣየናሕስየልካን እዩ። 22እምበኣር ናይ ኣምላኽ ሕያዋይነትን ጭካነን ኣስተውዕል፤ ኣምላኽ ነቶም ዝወደቑ ጨካን ንኣኻ ግና ኣብ ሕያዋይነቱ ጸኒዕኻ እንተ ነበርካ ሕያዋይ እዩ፤ እንተ ዘይኮነ ንስኻውን ክትቊረጽ ኢኻ። 23ንሳቶም ኣብቲ ዘይምእማኖም እንተ ዘይጸንዑ ግና ኽትከሉ እዮም። እግዚኣብሔር መሊሱ ኽተኽሎም ይኽእል እዩሞ። 24ንስኻ ካብታ ብፍጥረታ ኣውሊዕ በረኻ ዝተቖረጽካ ኣብዘይ ፍጥረትካ ኣብ ጽብቕቲ ኣውሊዕ ኻብ ተተኸልካስ እቶም ብፍጥረቶም ጨናፍር ኣውሊዕ ዝነበሩ ግዳ ኽንደይ ኣብታ ናይ ቀደሞም ጽብቕቲ ኣውሊዕ ዘይትከሉ! 25ኣኅዋተይ! ምእንቲ  ፈላጣት ኢና ኢልኩም ከይትምክሑስ ነዛ ምሥጢር እዚኣ ኽትፈልጡ ምፈተኹ። ንገሊኦም እስራኤላውያን ትረት ልቢ ዝበጽሖም ኣሕዛብ ናብ ድኅነት ብምልኣት ክሳዕ ዝምለሱ እዩ። 26- 27ከምቲ መጽሓፍ  መድኃኒ ኻብ ጽዮን ክመጽእ እዩ፤ ካብ ዘርኢ ያዕቆብ ኃጢኣት ከርሕቕ እዩ፤ ኃጢኣቶም ምሰርሓቕኩ ኸዓ እቲ ምስኣቶም ዝኣትዎ ኺዳን እዙይ እዩ ዝብሎ እስራኤላውያን ብምሉኦም ክድኅኑ እዮም። 28እስራኤላውያን ንወንጌል ብዘይ ምቕባሎም ምእንቲ ጥቕምኹም ጸላእቲ እግዚኣብሔር ኮኑ፤ ብኅርየት ግና ምእንቲ ኣቦታት ፍቑራት እግዚኣብሔር እዮም። 29ውህብቶን ጻውዒት ኣምላኽን ዘይልወጡ እዮምሞ። 30ንስኻትኩም ቀደም ንእግዚኣብሔር ኣይተኣዘዝኩምዎን ሕዚ ግና ብናይ እስራኤል ዘይምእዛዝ ተምሓርኩም። 31ከምኡውን ንሳቶም በቲ ንስኻትኩም ዝተምሓርኩምሉ ምሕረት ምእንቲ ኽምሓሩ ሕዚ ኣይተኣዘዙን። 32እግዚኣብሔር ምሕረቱ ምእንቲ ንዂሉ ኸርኢ ንዂሎም ኣብቲ ዘይምእዛዝ ዓጽዩዎም እዩ እሞ። 33ናይ እግዚኣብሔር ጥበቡን ፍልጠቱን ክንደይ ዓሚቝ እዩ! ንፍርዱ ኽምርምሮ ዝኽእል የለን፤ ንመንገዱውን ክረኽቦ ዝኽእል የለን። 34ሓሳብ እግዚኣብሔር ዝፈልጥ መን እዩ? ዘማኽሮኸ መን እዩ? 35ንእግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ዘለቅሖ እሞ ዝፈድዮ መን እዩ? 36ኲሉ ኻብኡን ብእኡን ንእኡን እዩ፤ ንእኡ ንዘለዓለም ክብሪ ይኹኖ! ኣሜን!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\