መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮም 8

1እምበኣር ሕዚ ነቶም ብኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዉ ኲነኔ የብሎምን። 2እቲ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎ ሕይወት ዝህብ መንፈሳዊ ሕጊ ካብቲ ሕጊ ኃጢኣትን ሞትን ሓራ ኣውፂኡኒ እዩ። 3ብሥጋ ስለ ዝደኸመ ሕጊ ኽገብሮ ዘይከኣለ እግዚኣብሔር ንወዱ ብምስሊ ኃጢኣተኛ ሥጋን መሥዋእቲ ኃጢኣትን ክኸውን ልኢኹ ነቲ ኃጢኣት ብሥጋኡ ዀነኖ። 4እዙይ ከዓ ብፍቓድ መንፈስ እምበር ብፍቓድ ሥጋ ኣብ ዘይንነብር እቲ ሕጊ ዝጥይቖ ጽድቂ ኣባና ምእንቲ ኽፍጸም እዩ። 5እቶም ከም ፍቓድ ሥጋኦም ዝነብሩ ዂሎም ነቲ ናይ ሥጋ እዮም ዝሓስቡ። እቶም ከም ፍቓድ መንፈስ ዝነብሩ ግና ነቲ ናይ መንፈስ እዮም ዝሓስቡ። 6ናይ ሥጋ ነገር ጥራሕ ምሕሳብ ሞት የምጽእ፤ ናይ መንፈስ ነገር ምሕሳብ ግና ሕይወትን ሰላምን የምጽእ። 7እቲ ሓሳብ ሥጋ ንፍቓድ እግዚኣብሔር ዝጻረር እዩ እሞ ነቲ ሕጊ እግዚኣብሔር ኣይግዝኦን፤ ክግዝኦውን ኣይኽእልን እዩ። 8እቶም ብፍቓድ ሥጋ ዝምርሑ ዂሎም ንእግዚኣብሔር ከሕጕስዎ ኣይኽእሉን። 9ንስኻትኩም ግና መንፈስ እግዚኣብሔር ብርግጽ ኃዲሩኩም እንተደኣ ኾይኑ ብመንፈስ እምበር ብሥጋ ኣይኮንኩምን ዘለኹም። እቲ መንፈስ ክርስቶስ ዘይብሉ ሰብ ግና ናይ ክርስቶስ ኣይኮነን። 10ክርስቶስ ኣባኻትኩም እንተልዩ ግና እቲ ሥጋኹም ብሰንኪ ኃጢኣት ምዉት እንተኾነኳ እግዚኣብሔር ስለ ዘጽደቐኩም እቲ መንፈስኩም ሕያው እዩ። 11ናይቲ ንኢየሱስ ካብ ሞት ዘተሥኦ መንፈስ አባኻትኩም ኃዲሩ እንተልዩ ግና እቲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ዘተሥኦ ንሱ ነቲ መዋቲ ሥጋኹምውን በቲ ኣባኻትኩም ኃዲሩ ዘሎ መንፈሱ ገይሩ ሕያው ክገብሮ እዩ። 12እምበኣርከስ ኣኅዋተይ! ዕዳ ኣለና፤ ከም ፍቓድ ሥጋ ክንነብር ንሥጋ ግና ኣይኮነን። 13ከም ፍቓድ ሥጋ እንተ ነበርኩም ክትሞቱ ኢኹም። ነቲ ተግባራት ሥጋ ብመንፈስ እንተ ቐቲልኩምዎ ግና ብሕይወት ክትነብሩ ኢኹም። 14እቶም ብመንፈስ እግዚኣብሔር ዝምርሑ ዂሎም ንሳቶም ውሉድ እግዚኣብሔር እዮምሞ። 15ንስኻትኩም ነቲ ብእኡ ጌርና  ኣባ! ኣቦ! ኢልና እንጽውዐሉ መንፈስ ውሉድነት ኢኹም ዝተቐበልኩም እምበር ናብ ፍርኃት ክትምለሱ መንፈስ ባርነት ኣይተቐበልኩምን። 16ንሕና ውሉድ እግዚኣብሔር ምዃንና ኸዓ እቲ መንፈስ እግዚኣብሔር ባዕሉ እዩ ምስ መንፈስና ኾይኑ ዝምስክር። 17እምበኣር ውሉድ እግዚኣብሔር ካብ ኮንና ወረስቲ እግዚኣብሔር ኢና፤ ንእግዚኣብሔር ወረስቱ ኻብ ኮንና ኸዓ ንክርስቶስ መዋርስቱ ኢና። ምስኡ መከራ እንተ ተቐቢልና ምስኡውን ክንከብር ኢና። 18ስቓይ እዝ ዘመን እዙይ ምስቲ ኣባና ኽግለጽ ዝመጽእ ዘሎ ኽብሪ እንትነጻጸር ከም ዘይመጣጠን እቖጽሮ ኣለኹ። 19ኲሉ ፍጥረት ነቲ ምግላጽ ወዲ እግዚኣብሔር ብሃረርታ ይጽበዮ ኣሎ። 20እቲ ፍጥረት ንኸንቱ ተገዚኡ ኣሎ፤ ብድልየቱ ዘይኮነስ በቲ ብተስፋ ዘግዝኦ እዩ እምበር። 21ግና ኻብ መግዛእቲ ወፂኡ ደቂ እግዚኣብሔር ሓራ ኾይኖም ናብ ዝኣትዉላ ኽብሪ ኽኣቱ ተስፋ ኣለዎ። 22ኲሉ እቲ ፍጥረት ቅልውላው ኂዝዎ ኽሳዕ ሕዚ ይግዕር ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና። 23ፍጥረት ጥራሕውን ኣይኮነን። ንሕና ነቲ ቐዳማይ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበልናውን መሰል ውሉድነት ክህበናን ንዂለንትናና ከድኅነናን እናተጸበና ብውሽጥና ንግዕር ኣለና። 24በዝ ተስፋዙይ ኢና ዝደኃንና። ነቲ ዝርአ ተስፋ ምግባር ተስፋ ኣይኮነን፤ ነቲ ዝርእዮ ተስፋ ዝገብርከ መን ኣሎ? 25ነቲ ዘይንሪኦ ተስፋ እንተገበርናዮ ግና ብትዕግሥቲ ንጽበዮ። 26መንፈስ ቅዱስ ብድኻምና ይሕግዘና እዩ፤ ከመይ ጌርና ኽንጽሊ ኸም ዝግብአና ኣይንፈልጥን ኢና፤ ግና እቲ መንፈስ ባዕሉ እዩ ብዘይንገር እህህታ ዝጽልየልና። 27እቲ ልቢ ዝምርምር እግዚኣብሔር ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓሳብ እንታይ ከም ዝኾነ ይፈልጦ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ እቶም ቅዱሳን ዝጽልዮ ኸም ፍቓድ እግዚኣብሔር ገይሩ እዩ እሞ። 28ነቶም ንእግዚኣብሔር ዝፈትዉዎን ከም ፍቓዱውን ንዝተጸውዑ ን ግና ዂሉ ነገራት እግዚኣብሔር ንሠናይ ከም ዝገብረሎም ንፈልጥ ኢና። 29ንሱ ንብዙኃት ኣኅዋት በዂሮም ምእንቲ ክኸውን ነቶም ኣቐዲሙ ዝኃረዮም ንምስሊ ወዱ ኽመስሉ ኣቐዲሙ መደቦም። 30ነቶም ኣቐዲሙ ዝመደቦም ንኣኣቶም ከዓ ጸውዖም፤ ነቶም ዝጸውዖም ኣጽደቖም፤ ነቶም ዘጽደቖም ከዓ ኣኽበሮም። 31እምበኣር ብዛዕባ እዝ ነገር እዙይ እንታይ ክንብል ኢና? እግዚኣብሔር ምሳና ኻብ ኮነኸ መን እዩ ዝቃወመና? 32እቲ ንወዱ እኳ ምእንቲ ዂላትና ኣኅሊፉ ዝሃቦ እምበር ዘየናሕሰየሉስ ከመይ ድኣ ምስኡ ዂሉ ዘይህበና? 33እቲ ዘጽድቕ እግዚኣብሔር ካብ ኮነ ነቶም ናይ እግዚኣብሔር ኅሩያት ዝኸሶም መን እዩ? 34እቲ ዝዂንንከ መን እዩ? እቲ ዝሞተ ኻብ ሞት ዝተሥአ ኣብ የማን እግዚኣብሔር ኮይኑውን ምእንታና ዝጽሊ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስዶ ኣይኮነን? 35- 36ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ዝፈልየና መን እዩ? መከራ ድዩ? ጭንቂ ድዩ ስደት ድዩ ጥሜት ድዩ ዕርቃን ድዩ ሓደጋ ድዩ ወይ ሰይፊ?  ምእንታኻ በብመዓልቱ ንቕተል ኣለና፤ ከም ዝኅረዱ ኣባጊዕውን ተቖጸርና ተብሂሉ ኸም ዝተጽሓፈ እዩ። 37እምበኣር ኣብ ልዕሊ እዝ ዂሉ በቲ ዘፍቀረና ክርስቶስ ብምስዓር ካብቶም ሰዓርቲ የመና ንበልጽ ኢና። 38ስለዙይ ሞት ኮነ ሕይወት መላእኽቲ ኾኑ ገዛእቲ ዘሎ ኾነ ዝመጽእ ወይ ኃይልታት 39ላዕለዋይ ኮነ ታሕተዋይ ካልእ ፍጥረትውን እንተ ኾነ ካብታ ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላትና ፍቕሪ እግዚኣብሔር ከቶ ኽፈልየና ዝኽእል ከም ዘየለ ርግጸኛ እየ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\