1VAKORINTO 16

1Khu mahungu nya miningelo nya guya phasedzele khiyo vakhodwa va Jerusalema, girani nenu kha nga edzi nyi leletedego khidzo mabandla nya vakhodwa va tigoni ga Galatiya. 2Khu dimingo ni dimingo, muthu ni muthu a na kase gipandre nya silo a thumidego ndrani nya semana a si vega khu phuvbo ndrangani gwaye, gasi mu siti gira mihengo khu gu bani nyi vbohide. 3Khu gikhati gyogyo, nyi nata rumela vama mu na va hathago, va gu hongola Jerusalema ni lidangalila nya gu va bikele khilo, va yisa miningelo yoyo. 4Gambe nya gu wona gu kheni gwadi gu hongola neni, nyi nata hongola navo. 5Eni nyi nata iyo gwanu hwane nya gu na nyi vbindride khu Makedhoniya nyi na vbindrago khiyo liendroni momu. 6Sa gukodzega nyi nata khala nanu matshigwana nya gukari kala gi gu vbindra girame, mufela guta nyi phasa khu gu nyi vbelegedza omu nyi vbwetago gu hongola. 7Kha nyi vbweti guvbindra basi khiyo gwanu. Nyi ngu tumba gu kheni, Nungungulu a gu phasa, nyi nata khala nanu gikhati nya gyadi. 8Aholu nya gu alakanya gu khala dhoropani ga Efeso kala khu buzo nya Pentekosta, 9kholu nya gu wona na yi vbohide nango nya guthume thumo nya khongolo wu ningago mihandro nya yadi, ambari nyi manago valala nya vangi. 10A gu vbindra khiyo gwanu Thimoti mu hakheni gwadi apwa gutshamba vbakari gwanu, kholu uye womo nuye thumoni wa Pfhumu kha nga eni. 11A nga manegi ni moyo wanu nya gu mu kanyise. Aholu mu phasedzeleni khu esi si vbwetegago, a kodze gu simama liendroni gwaye nya guwuye eno gwangu, kholu eni ni vandruye hi womo hi khedzisela uye. 12A gu bani ari khu mahungu ya ndriyathu Apolo, nyi mu khongotede ngudzu gu kheni ate iyo gwanu gumogo ni vambe vakhodwa, aholu uye kha dzina guta olu, anata gya gu vboha gikhati. 13Khendzugani mu tiya gukhodwani, mu gira nga vama, mu dzi ninga tshivba. 14Thumani silo satshavbo khu lihaladzo. 15Vandriyangu, nyi na ni gimbe gileletelo nyi vbwetago gu mi ninga. Mu ngu litini lipango la Sitefane a gu uye a nga phela khuye gu hakha gukhodwa tigoni ga Akaya, vatshavbo va ngu dzi ningedzela gu thumela vakhodwa. 16Landrisani sihevbudzo sawe ni sa vambe va va phasedzelago guthumela libandla. 17Nyi nengede ngudzu guta holedwa khu Sitefane ni Fortunato ni Akayiko, va dzudego va ta nyi tshima lidora nyi gu nalo nya gu mi wone. 18Va nyi tangadziside ngudzu, kha nga va nga mi tangadzisago nenu. Khavbo avbo, mu na ni fanelo nya gu va ningeni githawo. 19Mabandla nya vakhodwa ya Asiya ma ngu mi losedzela. Akila ni Priska va ngu mi losedzela ngudzu gumogo ni vakhodwa va tshanganago ndrangani gwawe; 20ni vakhodwa vatshavbo va tigoni momu va ngu mi losedzela navo. Losanani khu gyanu khu beju nya wundruye. 21Eni Pawulo, nyi ngu mi rumela malosedzela nya gulowe khu mandza yangu. 22Muthu a gu mwalo lihaladzo ga Pfhumu a na vadwe: "Maranath'a" (Delu Pfhumu)! 23Makategwa ya Pfhumu yathu Jesu Kristo ma na khale ga enu. 24Hakhani gukhathala gwangu khu enu mwatshavbo linani ga Jesu Kristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\