1VAKORINTO 3

1Khu lisine, vandriyangu, kha nya dzi kodza guganela ga enu nga edzi nyi olovelago gu gira ga vale va gu na ni Liphuvbo la Nungungulu. Nyi di ganela nanu nga vathu va mafuni, nga sanana ndzilani nya guti Kristo. 2Nyi di mi sedza mahwe. Kha nya mi ningani guhodza nya gutiyele; kholu mu di si gu kodzi gu midza, kha nga gambe ni olu mu si gu kodzigo, 3kholu mu nga gu vbanya kha nga vathu va mafuni momu basi. Olu gu manegago wufu ni mayunga vbakari gwanu, ina kha gu yeyedzi gu pwani mu nga gu vbanya nga vathu nya mafu basi, gani? Khandri mwa gu gira esi si girwago khu vathu vatshavbo, gani? 4Kholu muthu a gu khuye: "Eni nyi wa Pawulo" mumbe khuye: "Eni nyi wa Apolo", khandri mwa gu gira kha nga vathu nya mafu basi, gani? 5Gasi ginani Apolo? Pawulo ginani? Sithumi basi; enu mu hakhide gukhodwa khu thumo wawe. Kholu moyo ni moyo nya ethu a gu guthuma esi a ningidwego gu thuma khu Pfhumu. 6Eni nyi yade, Apolo thedzede mati, aholu, Nungungulu khuye a dandrisago. 7Khu kharato, oyu a yalago khandri gilo, ni oyu nuye a thedzelago mati khandri gilo; Nungungulu a dandrisago, khuye basi a gu gilo. 8Gu mwalo guhambana ga oyu nya guyale ni oyu nya guthedzele mati. Ambari ulo, muthu ni muthu a na hakhiswa khu Nungungulu mayelano khu thumo waye. 9Ethu hi sithumi hi thumago gumogo ni Nungungulu, gasi enu mu lithembwe la Nungungulu, mu nyumba a vbahago Nungungulu. 10Khu wuhigo nyi ningidwego khu Nungungulu, nyi zamide gu thuma gwadi kha nga muvbahi a wu pimago thumo. Nyi kembide gwadi giseketelo nyi tadza khokhweni, gasi oyu a khusago nyumba mumbe. Aholu muthu ni muthu a na pime edzi a vbahago khidzo. 11Kha dzi kodzi muthu gu vega gimbe giseketelo vbavbandze nya egi gi vegidwego: Jesu Kristo. 12Vbatshani nya giseketelo gegi muthu a gu vbaha khu ndralama, khu prata, khu siwindri nya lisima, khu misimbo, khu mwasi mwendro khu dzitshava; 13thumo wa muthu ni muthu wu na wonegiswa ga vatshavbo, litshiguni la Pfhumu. Kholu, litshigu lolo li na wonegiswa khu nilo, nilo wu na lingedzela gutiya nya thumo wa muthu ni muthu. 14Thumo muthu a wu vbahidego vbatshani nya giseketelo gegi, wa gu tiya, muvbahi wakone a na hakha tshatshazelo. 15Gasi wule thumo waye wu na tsagamago khu nilo, gima kha na hakha tshatshazelo. Uye wurumba waye a na vbanya, aholu kha nga muthu a vbindrago khu vbakari nya nilo. 16Ina kha mu dziti gu khenu mu nyumba ya Nungungulu ni gu khenu Liphuvbo la Nungungulu li vbahide ndrani gwanu, gani? 17Muthu a gu pfhungunula nyumba ya Nungungulu, Nungungulu a na mu pfhungunula nuye. Khu lisine, nyumba ya Nungungulu yi agile, enu khenu nyumba yoyo. 18Muthu a nga dzi pfhadzi abune: oyu vbakari gwanu a dzipwago gu khuye gengede khu magengelelo nya wuthu, a na dzi gire gipumbu, khavbo a na khalago muthu nya guti khu lisine. 19Kholu guti nya vathu va mafuni gu wonega nari wupumbu mahoni ga Nungungulu. Milowo nya gu Age yari khiyo: "Nungungulu a gu kona va nya guti, mahoni gwawe." 20Wumbe wulanga gulovidwe gambe pwani: "Pfhumu a nguti maalakanyo ya va nya gugengela, a ngumati gu khuye maalakanyo nya liphanga." 21Khu kharato, muthu a nga dzi khusedzi khu muthu kwawe, kholu satshavbo sa gu lumba enu; 22Pawulo, Apolo, Kefasi, phanu, 23enu mu va Kristo, Kristo khwa Nungungulu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\